Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Model Oproepovereenkomst (nulurencontract)

Dovnload 37.29 Kb.

Model Oproepovereenkomst (nulurencontract)Datum05.12.2018
Grootte37.29 Kb.

Dovnload 37.29 Kb.


Model Oproepovereenkomst (nulurencontract)

(Lees eerst de toelichting)


Ondergetekenden:

1. .........., gevestigd te ........., ten dezen vertegenwoordigd door .........., in de functie van

.........., hierna te noemen werkgever,
en
2. .......... geboren te .........., d.d. .........., wonende .......... te .........., hierna te noemen

werknemer,


verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1. Algemene bepalingen

Werkgever heeft in drukke tijden behoefte aan extra arbeidskrachten, terwijl werknemer slechts af en toe, zonder vaste verplichtingen, werkzaamheden wenst te verrichten.


Werknemer treedt met ingang van .......... bij werkgever in dienst in de functie van ..........
Artikel. 2. Duur van de overeenkomst

Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd/bepaalde tijd.


Artikel 3. Proeftijd

Zie: toelichting 2


Wederzijds wordt een proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 van het Burgerlijk Wetboek in acht genomen van ………………………. Gedurende deze proeftijd is zowel werkgever als werknemer bevoegd de dienstbetrekking tegen het einde van de werkdag te beëindigen.
Artikel 4. Opzegging

Zie: toelichting 3


Werknemer zowel als werkgever is bevoegd de arbeidsovereenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van ten minste een maand.
Artikel 5. Salaris

Zie: toelichting 4


Werknemer ontvangt alleen salaris over feitelijk gewerkte uren. Werknemer ontvangt een bruto-salaris van € ...... per uur, door werkgever te voldoen telkens na afloop van de desbetreffende maand.
Artikel 6. Loonaanspraak

Zie: toelichting 5


1. Werkgever is uit hoofde van deze overeenkomst uitsluitend loon verschuldigd over de uren waarop werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt.

2. Werknemer heeft, behoudens het bepaalde in artikel 10, tweede lid, in elk geval gedurende de eerste zes maanden van het dienstverband alleen recht op loon over de uren die hij feitelijk heeft gewerkt. Artikel 7:628 BW is gedurende deze periode uitgesloten.


Artikel 7. Tijdstip van oproepen

Zie: toelichting 6


Werkgever is verplicht werknemer tijdig voor de beoogde arbeid op te roepen, uiterlijk .. dagen/uren voordat met de werkzaamheden moet worden begonnen. Werkgever stelt .. dagen/uren voordat de overeengekomen arbeid wordt beëindigd, werknemer daarvan op de hoogte.
Artikel 8. Aard van de werkzaamheden

Zie: toelichting 7


Werknemer kan voor de volgende werkzaamheden worden opgeroepen: ..........
Artikel 9. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Zie: toelichting 8


1. In geval van arbeidsongeschiktheid moet werknemer zich zo spoedig mogelijk ziekmelden bij ..........

2. Deze verplichting geldt zowel indien werknemer opgeroepen is, als wanneer dit niet het geval is.

3. Werknemer is indien hij als gevolg van ziekte niet aan een (geplande) oproep kan voldoen, gehouden de hem uitgereikte 'Controlevoorschriften bij ziekte' in acht te nemen.
Artikel 10. Loondoorbetaling bij ziekte

Zie: toelichting 9


1. Als werknemer arbeidsongeschikt wordt op een moment dat hij niet zou hoeven te werken, zal werkgever de arbeidsongeschiktheid melden bij het UWV van de Ziektewet.

2. Als werknemer arbeidsongeschikt is of wordt tijdens de duur van een oproep, zal werkgever het loon doorbetalen tot en met de laatste dag waarop werknemer op grond van de betreffende oproep gewerkt zou hebben als hij niet ziek was geweest of geworden. Op de laatste dag van loonbetaling zal werkgever werknemer melden bij het UWV van de Ziektewet.

3. Het op grond van het vorige lid bedoelde loon dat tijdens ziekte wordt betaald bedraagt 70% van het gemiddelde loon dat werknemer heeft verdiend in de laatste 13 weken direct aan de arbeidsongeschiktheid voorafgaand.

4. Indien de berekening op grond van het derde lid zou leiden tot een resultaat dat beduidend afwijkt van hetgeen werknemer normaliter bij werkgever pleegt te verdienen, dan wordt de daar genoemde periode van 13 weken vervangen door de laatste 52 weken direct aan de arbeidsongeschiktheid voorafgaand.


Artikel 11. Beschikbaarheid werknemer

Werknemer houdt zich beschikbaar om op werkdagen van ..... uur tot ..... uur werkzaam

te kunnen zijn voor werkgever. Werknemer is verplicht gevolg te geven aan een oproep als bedoeld in de artikelen 7 en 8.


Artikel. 12. Werktijden

De arbeid zal worden verricht gedurende de bij werkgever gebruikelijke werktijden, te weten van maandag tot en met vrijdag van ..... uur tot ..... uur met een pauze van .....

uur tot ..... uur.
Artikel 13. Vakantie en vakantietoeslag

Zie: toelichting 10


1. Werknemer heeft met behoud van salaris per kalenderjaar recht op een vakantie van één dag van 8 uur per ... feitelijk gewerkte uren.

2. Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het in de voorafgaande 12 maanden bij werkgever genoten bruto salaris. De vakantietoeslag wordt jaarlijks in de maand .......... uitbetaald.


Artikel 14. Geheimhouding

Zie: toelichting 11


Werknemer is, ook na het einde van deze overeenkomst, verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij bij de uitoefening van zijn functie met betrekking tot de zaken en belangen van werkgever te weten komt.
Artikel 15. CAO

Zie: toelichting 12


De CAO voor ……………….. (naam bedrijfstak of onderneming) is wel/niet op deze overeenkomst van toepassing.
Artikel 16. Slotbepalingen
Werknemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bij werkgever geldende arbeids- en bedrijfsregels. Werknemer verklaart tevens een exemplaar van de 'Controle-voorschriften bij ziekte' te hebben ontvangen.
Werknemer verklaart een getekend exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend

te .......... op ..........

Handtekening werkgever: Handtekening werknemer:Toelichting op het model

Het belang om de achtergrond van het contract aan te geven is gelegen in een eventueel beroep van de oproepkracht op het rechtsvermoeden betreffende de arbeidsomvang. Werkgever kan nu verwijzen naar het contract, waar de bedoeling van partijen staat weergegeven.


1. Vul hier achtereenvolgens in: de officiële naam van het bedrijf, de vestigingsplaats, de naam van de ondertekenaar en de functie van de ondertekenaar. Let erop dat degene die het contract ondertekent, hiertoe formeel bevoegd is. Controleer zonodig de statuten.

2. Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen. De proeftijd moet voor werkgever en werknemer even lang zijn. Als de werknemer hierom vraagt, is de werkgever verplicht om schriftelijk de reden van een eventueel ontslag in de proeftijd mede te delen. Als deze overeenkomst niet voor onbepaalde tijd wordt aangegaan (zoals in het model) maar voor bepaalde tijd, mag bij een contractduur van minder dan twee jaar slechts een proeftijd van één maand worden afgesproken. Dit geldt ook als de einddatum van de overeenkomst niet zeker is, bijvoorbeeld bij een oproepovereenkomst voor de duur van de ziekte van een andere werknemer (Zie CAO voor de Bouwnijverheid artikel 1 lid 2). 1. Omdat het hier om een gewone arbeidsovereenkomst gaat, is voor opzegging een ontslagvergunning nodig. De opzegtermijn gaat lopen op de dag van ontvangst van de vergunning.

 2. De Wet Minimumloon en Minimumvakantietoeslag is volledig van toepassing. Als er geen CAO is die anders bepaalt, heeft de oproepkracht dus ten minste recht op het minimumuurloon. Let ook op de minimumduur van een oproep: als een oproep niet is ingeroosterd moet voor een oproep korter dan drie uur ten minste drie uur loon worden betaald.

 3. Artikel 7:628 BW mag sinds 1 januari 1999 nog slechts voor een half jaar worden uitgesloten. Alleen bij CAO is een langere periode mogelijk. Dit betekent niet, dat na dit half jaar ook niet-gewerkte uren moeten worden betaald. Pas echter op voor een regelmatig arbeidspatroon.

 4. In verband met de loonbetalingsverplichting bij ziekte en eventueel ook de minimum-urengarantie van drie uur verdient het de voorkeur als de werknemer schriftelijk wordt opgeroepen, met vermelding van de vermoedelijke duur van de oproep.

 5. Geef hier een opsomming van de werkzaamheden. Doe dit vooral niet te beperkt; voeg eventueel toe: "en voorts al hetgeen werkgever hem zal opdragen".

 6. Vul hier de naam van de functionaris in bij wie werknemer zich ziek moet melden. Melding van arbeidsongeschiktheid indien er geen oproep (gepland) is, dient om een ziekmelding in het kader van de Ziektewet te kunnen doen. Soms bestaat namelijk recht op ziekengeld op grond van de zogenaamde nawerkingsbepalingen van de Ziektewet. Zie ook het volgende artikel.

 7. De werkgever moet op grond van het Burgerlijk Wetboek bij ziekte het loon betalen voor de tijd dat de oproep zou hebben geduurd. Aansluitend bestaat in de regel geen recht op ziekengeld. Omdat heel moeilijk voor elke situatie aan te geven is of er recht op ziekengeld bestaat, is het toch aan te raden een ziekmelding te doen bij het UWV. Dit is ook van belang voor een eventueel later recht op WAO-uitkering. De melding in het kader van de Ziektewet moet uiterlijk plaatsvinden op de laatste dag van de geplande oproep. Om problemen over de duur van de oproep te voorkomen, is het aan te raden zoveel als dat mogelijk is schriftelijk op te roepen of vooraf een schriftelijke werkplanning te maken.

 8. Let op: het wettelijk minimum bedraagt 20 dagen per jaar voor een voltijdwerker. Minimaal moet dus van het aantal gewerkte uren aan vakantie worden verleend, ofwel 1 uur per 13 gewerkte uren.

 9. Als er geen afzonderlijke controlevoorschriften bij ziekte zijn vastgesteld, kan de tweede zin vervallen. Het is echter sterk aan te raden dergelijke voorschriften op te stellen.

 10. Vermelden welke CAO van toepassing is (CAO voor de Bouwnijverheid). De werkgever moet controleren of de bepalingen niet in strijd zijn met deze CAO. Als er wel afwijkende bepalingen in het contract staan, is de werkgever plicht te onderzoeken of de afwijking is toegestaan.


 • Artikel 1. Algemene bepalingen
 • Artikel. 2. Duur van de overeenkomst
 • Artikel 6. Loonaanspraak
 • Artikel 7. Tijdstip van oproepen
 • Artikel 8. Aard van de werkzaamheden
 • Artikel 10. Loondoorbetaling bij ziekte
 • Artikel 11. Beschikbaarheid werknemer
 • Artikel 13. Vakantie en vakantietoeslag
 • Artikel 14. Geheimhouding
 • Toelichting op het model

 • Dovnload 37.29 Kb.