Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Model verhuurovereenkomst accommodatie

Dovnload 14.51 Kb.

Model verhuurovereenkomst accommodatieDatum22.05.2018
Grootte14.51 Kb.

Dovnload 14.51 Kb.

Model verhuurovereenkomst accommodatie

De ondergetekenden: 1. De …………………………………….(naam exploitant), te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………….(naam), hierna te noemen: verhuurder

en

 1. ……………………………… (naam), statutair gevestigd te …………………………….. (plaats) te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …………………………….. (naam), hierna te noemen : de Huurder

verklaren met elkaar de volgende huurovereenkomst aan te gaan:
Artikel 1 - Accommodatie

 1. Huurder neemt de accommodatie …………………………… (naam (deel) accommodatie), (hierna: de accommodatie) met de daar bijbehorende voorzieningen als omschreven in artikel 1.2. tot en met 1.4 in gebruik tijdens separaat af te spreken uren voor de restactiviteiten van Huurder.

 2. De verhuurder stelt Huurder in de gelegenheid activiteiten …………………………… (naam activiteit) uit te oefenen in de accommodatie. Inherent aan voornoemde dienstverlening door verhuurder is:

 1. De Huurder kan gebruik maken van ………………………… zoals deze in de accommodatie aanwezig zijn. De beheerder zal tevens aanwijzingen geven welke ruimte, (welke zalen) en dergelijke door de Huurder kunnen worden gebruikt. De Huurder dient de aanwijzingen van de beheerder terstond en nauwgezet op te volgen.

 2. De beheerder draagt zorg voor een adequate verwarming en verlichting van de accommodatie, in overeenstemming met de beoogde activiteiten. In overleg met de beheerder kan door de Huurder de aanwezige geluidsapparatuur, ………………………………………………………………….. gebruikt worden.
 1. De accommodatie mag slechts worden gebruikt door de Huurder en diens leden en voor de genoemde activiteit, tenzij voorafgaand schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 2. Het is Huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de accommodatie en/of aanwezige opstanden aan derden ter beschikking te stellen of mede in gebruik te geven.


Artikel 2 - Vergoeding

 1. Huurder is aan verhuurder een jaarlijks vast te stellen bedrag per uur verschuldigd. Deze tarieven zijn vastgelegd (in ……………….…/op …………………).

Het tarief bedraagt € …………………………. per uur/jaar, exclusief omzetbelasting. De vergoeding van het gebruik van de accommodatie wordt na afloop van ieder kwartaal in rekening gebracht.

 1. De betaling voor het gebruik dient, na ontvangst van de rekening, binnen één maand te geschieden op een wijze zoals op de rekening staat aangegeven.

 2. Bij niet-tijdige betaling wordt de wettelijke rente in rekening gebracht over de periode, wanneer de betalingstermijn van één maand is overschreden. Bij gebruik van de accommodatie kan een waarborgsom in rekening worden gebracht. De Huurder die van de accommodatie niet langer gebruik wenst te maken, geeft daarvan tenminste vier weken voor het begin van het eerstvolgende kwartaal schriftelijk kennis aan verhuurder. De opzegging wordt dan met ingang van de 1e dag van genoemde kwartaal van kracht.


Artikel 3 - Niet beschikbaar

 1. Op algemeen erkende feestdagen mag geen gebruik worden gemaakt van de accommodatie, tenzij anders wordt bepaald door de verhuurder.


Artikel 4 - Aansprakelijkheid, schade en hinder

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal van zaken die eigendom zijn van de Huurders van de accommodatie.

 2. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel dat tijdens de huurperiode door de Huurder en hun leden wordt opgelopen.
 1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die hij en zijn leden tijdens het gebruik aan de accommodatie veroorzaken. Kosten van herstel of van reinigingswerkzaamheden zijn voor rekening van Huurder.

 2. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor materiaal en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, vernieling of ondeugdelijkheid van dit materiaal. Dit materiaal dient vanwege en voor rekening van de Huurder te worden onderhouden, hersteld, vervangen en verzekerd. Met voorafgaande toestemming is het mogelijk een kast te plaatsen/gebruiken die dan ook de verantwoordelijkheid van de Huurder blijft voor de opslag van materiaal.


Artikel 5 - Overige bepalingen

 1. Huurder is verplicht de accommodatie zodanig te gebruiken dat daarbij geen hinder of overlast ontstaat voor de verhuurder of nabije omgeving en is verantwoordelijk voor de ordehandhaving. In verband met voormelde ordehandhaving behoudt verhuurder/beheerder zich het recht voor bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd t e ontzeggen.

 2. Huurder dient stipt en terstond alle bevelen en aanwijzingen op te volgen van de verhuurder/beheerder.

 3. Huurder ontvangt bij aangaan van de overeenkomst een ontruiming/ calamiteitenplan en is verplicht kennis te nemen van de daarin opgenomen regels en zich daaraan te houden.


Artikel 6 - Teniet gaan van het gehuurde

Indien tijdens de duur van deze overeenkomst het gehuurde, danwel het gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt, door welke oorzaak dan ook teniet gaat, eindigt deze overeenkomst van rechtswege. Van tenietgaan van het gehuurde, danwel het gebouw van welke het gehuurde deel uitmaakt, is sprake wanneer naar het redelijk oordeel van verhuurster herstel niet zinvol is. Bij beëindiging van de huurovereenkomst tengevolge van het in dit artikel genoemde is geen der partijen gehouden tot het vergoeden van enige schade aan de andere partij.


Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te ……………………………. op …………………..
Namens…………………………….………… Namens ………………………………………….

(naam verhuurder) (naam Huurder)
 • Artikel 1 - Accommodatie
 • Artikel 2 - Vergoeding
 • Artikel 3 - Niet beschikbaar
 • Artikel 5 - Overige bepalingen
 • Artikel 6 - Teniet gaan van het gehuurde

 • Dovnload 14.51 Kb.