Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep

Dovnload 60.72 Kb.

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroepDatum01.08.2017
Grootte60.72 Kb.

Dovnload 60.72 Kb.

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep | Koninklijke CBM, branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie

Aanneming van Werk_ montage Meubelindustrie en Interieurbouw
Beoordeling Belastingdienst nr. 90915.41352-1 | 6 september 2016


Beoordeling op basis van uw verzoek
Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat dit niet leidt tot een (fictieve) dienstbetrekking tussen opdrachtgever en (onder)aannemer. Bij mijn beoordeling ga ik uit van de op dit moment geldende regelgeving.
Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:


 1. De privaatrechtelijke dienstbetrekking en de gezagsverhouding.
  (Ik concludeer dat bij werken op basis van de door u voorgelegde overeenkomst geen sprake is van een dienstbetrekking vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding.)

 2. De fictieve dienstbetrekking bij aanneming van werk.
  (Voor de opdrachtgever is van belang of wordt voldaan aan de voorwaarden voor het buiten toepassing laten van deze fictieve dienstbetrekking.)

 3. Informatie over andere fictieve dienstbetrekkingen.
  (Voor specifieke arbeidsrelaties gelden andere ‘fictieve dienstbetrekkingen’. Ik maak op dit punt een voorbehoud bij mijn beoordeling.)

 4. De reikwijdte van deze beoordeling.
  (Mijn standpunt geldt onder de voorwaarde dat opdrachtgever en (onder)aannemer in de praktijk ook volgens de voorgelegde overeenkomst handelen. Ik heb de overeenkomst uitsluitend beoordeeld voor de loonheffingen.)

 5. Het gebruik van de beoordeelde overeenkomst.
  (Kenmerknummer Belastingdienst; geldigheidsduur en gevolgen van aanvullingen en wijzigingen.)


Toelichting bij deze beoordeling
1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking
Bij aanneming van werk spreekt de aannemer met de opdrachtgever af om, buiten dienstbetrekking, een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren (art.7:750 BW). Omdat ook werknemers in opdracht een werk van stoffelijke aard kunnen maken, is het allereerst van belang na te gaan of in de aannemingsovereenkomst de kenmerken van een privaatrechtelijke dienstbetrekking ontbreken.
Ik ben van mening dat het werken volgens de bijgevoegde aannemingsovereenkomst niet leidt tot een dienstbetrekking. Uit de beoordeling komt naar voren dat op basis van de overeenkomst geen sprake is van een gezagsverhouding. Hierna zal ik ingaan op de algemene vereisten die gelden voor een arbeidsovereenkomst. Ik zal ook aangeven welke onderdelen van de overeenkomst het meest bepalend zijn voor mijn beoordeling.
Arbeidsovereenkomst
Een echte dienstbetrekking is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst (artikel 7:610 BW). Een arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:


 1. De werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten.

 2. De werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid.

 3. De werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.

Als tenminste één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Mogelijk is dan nog wel sprake van een fictieve dienstbetrekking. Aan de hand van voorgelegde overeenkomsten beoordeelt de Belastingdienst of de daarin opgenomen bepalingen al dan niet bijdragen aan de aanwezigheid van elk van de hiervoor genoemde elementen van een arbeidsovereenkomst.Geen gezagsverhouding
Ik kom tot het oordeel dat op basis van de voorgelegde overeenkomst geen sprake is van een gezagsverhouding. Hiervoor is van belang in hoeverre de opdrachtgever het recht heeft om opdrachten en aanwijzingen te geven voor het werk dat moet worden gedaan. Uit afspraken over instructie, leiding, toezicht en verantwoordingsplicht, die betrekking hebben op de directe werkzaamheden of andere elementen van de arbeidsrelatie, leidt de Belastingdienst af of sprake kan zijn van werkgeversgezag. Ook afspraken die betrekking hebben op het al dan niet mogen werken voor derden, regeling van klachten, e.d. kunnen hiervoor van belang zijn.
Op basis van de verschillende elementen van de overeenkomst, in samenhang bezien, heb ik geoordeeld dat geen sprake is van een gezagsverhouding. Het meest duidelijk komt dit naar voren in artikel 2 van de overeenkomst, waarin de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever nadrukkelijk wordt beperkt.
2. Geen fictieve dienstbetrekking ‘aanneming van werk’
Als géén sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking, dan kan nog wel sprake zijn van de fictieve dienstbetrekking voor aanneming van werk. Dat is het tweede onderdeel van de beoordeling.
Bij aanneming van werk moet de opdrachtgever van de (onder)aannemer voor de loonheffingen beoordelen of hij een overeenkomst sluit met een (onder)aannemer die het werk verricht als zelfstandige (art.3, lid 1, letter a Wet LB). (Kleine aannemers die de werkzaamheden niet zelfstandig of als nevenwerkzaamheden verrichten, worden namelijk door de wet fictief aangemerkt als ‘werknemer’ van de opdrachtgever die wel bedrijfsmatig handelt.)
Op basis van de voorgelegde overeenkomst, kom ik tot de conclusie dat voldoende aannemelijk is, dat de fictieve dienstbetrekking met betrekking tot aanneming van werk niet van toepassing is. Het meest duidelijk komt dit naar voren in de inschrijving in de Kamer van Koophandel, het BTW nummer, en de artikelen 1, 2 en 5 van de overeenkomst.
Let op!

Op mijn oordeel maak ik wel een voorbehoud. Als de opdrachtnemer gedurende langere tijd (nagenoeg) geen andere opdrachtgevers heeft dan de ene opdrachtgever waarmee hij de bijgevoegde overeenkomst heeft afgesloten, zou de afhankelijkheid van die ene opdrachtgever zodanig groot kunnen worden, dat de fictieve dienstbetrekking ‘aanneming van werk’ (kleine aannemers) toch van toepassing zou kunnen zijn.


3. Andere fictieve dienstbetrekkingen
Ik heb hiervoor vermeld dat bij aanneming van werk sprake kan zijn van een fictieve dienstbetrekking. Daarnaast kennen de loonheffingen nog andere fictieve dienstbetrekkingen. Ingeval van aanneming van werk is slechts in uitzonderlijke situaties sprake van samenloop met andere fictieve dienstbetrekkingen.
Bij mijn beoordeling, maak ik een voorbehoud voor de situaties waarin een andere fictieve dienstbetrekking van toepassing is, omdat ik dit niet kan beoordelen op basis van de door u voorgelegde overeenkomst. Lees de bijlage voor meer informatie over fictieve dienstbetrekkingen.
4. Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering
De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen af te dragen of te voldoen als partijen in de praktijk handelen volgens hetgeen zij overeen zijn gekomen in de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst op grond waarvan geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
Ik heb mijn standpunt gegeven naar aanleiding van het door u ingediende verzoek om vooroverleg. Ik heb mijn oordeel uitsluitend gebaseerd op de tekst van de door u voorgelegde (model)overeenkomst. Op mogelijk in uw situatie eerder ingenomen standpunten wordt niet teruggekomen.
Uitsluitend oordeel loonheffingen
Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten alleen op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. De Belastingdienst kan op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Het standpunt voor de loonheffingen heeft evenmin betekenis voor de omzetbelasting.
Ook als deze overeenkomst gebruikt wordt door een opdrachtnemer die een niet-natuurlijk persoon is (zoals een besloten vennootschap), houdt het oordeel slechts in dat de opdrachtgever geen loonheffingen verschuldigd is. Dit oordeel heeft geen betekenis voor de vennootschapsbelasting. Ook ten aanzien van overige specifieke (niet fiscale) wet- en regelgeving, kan de Belastingdienst geen oordeel geven.
5. Kenmerknummer beoordeling
Deze beoordeling is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 90915.41352-1.
Verwijzing naar de beoordeling
Als opdrachtgever en opdrachtnemer ervoor kiezen om te werken volgens een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, is het belangrijk dat dit duidelijk wordt vastgelegd. Daarvoor kan bijvoorbeeld in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de volgende tekst worden opgenomen:
Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 6 september 2016 onder nummer 90915.41352-1. beoordeelde overeenkomst.
Geldigheidsduur beoordeling
Deze beoordeling van de voorgelegde (model)overeenkomst heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Ook jurisprudentie kan aanleiding zijn deze beoordeling van de (voorbeeld)overeenkomst voor de toekomst in te trekken. Daarbij zal de Belastingdienst de beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.
Aanvullingen en wijzigingen beoordeelde overeenkomst
Indien in de daadwerkelijk gebruikte (ingevulde) overeenkomst bepalingen worden toegevoegd of worden gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor mijn oordeel. Hetzelfde geldt ten aanzien van niet bij het verzoek aan de Belastingdienst voorgelegde relevante bepalingen, overeenkomsten (met derden), bijlagen, voorschriften, etc., zoals bijvoorbeeld voorschriften van derden.
Aanvullingen en/of wijzigingen zijn wel mogelijk, voor zover deze geen afbreuk doen aan het karakter van de overeenkomst. Hiervoor verwijs ik naar de bovenstaande uitleg over de wijze van beoordelen van deze overeenkomst. Over de voorgelegde overeenkomst is op basis van het verzoek en de daarin opgenomen afspraken geoordeeld dat geen sprake is van een gezagsverhouding en dat – onder het hiervoor opgenomen voorbehoud – voldoende aannemelijk is gemaakt dat de fictieve dienstbetrekking inzake aanneming van werk niet van toepassing is. Ingeval van aanvullingen of wijzigingen die afbreuk doen aan deze onderdelen kan aan de overeenkomst na wijziging in elk geval niet meer de zekerheid worden ontleend dat opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen of te voldoen. Wijzigingen of aanvulling op ondergeschikte punten zijn dus mogelijk en hebben geen gevolgen voor de uitkomst van de beoordeling.
Geen aansprakelijkheid voor schade
De Belastingdienst heeft de overeenkomst uitsluitend beoordeeld met het oog op het geven van zekerheid voor het werken buiten dienstbetrekking in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor gevolgen, van welke aard dan ook, van het gebruik van de overeenkomst.

Bijlage
Algemene informatie over fictieve dienstbetrekkingen
Let op!

Bij aanneming van werk is slechts in uitzonderlijke situaties sprake van samenloop met nog andere fictieve dienstbetrekkingen. Andere fictieve dienstbetrekkingen kunnen mogelijk wel van toepassing zijn, als de feitelijke uitvoering afwijkt van de voorgelegde overeenkomst.


Mocht een van deze situaties zich voordoen, dan kan de opdrachtgever aan deze beoordeling niet de zekerheid ontlenen dat hij geen loonheffingen is verschuldigd.
De onderstaande algemene informatie heb ik volledigheidshalve opgenomen.
Fictieve dienstbetrekkingen
Overzicht arbeidsrelaties die onder voorwaarden worden aangemerkt als fictieve dienstbetrekkingen

 • Aanneming van werk

 • Tussenpersonen, agenten

 • Stagiaires

 • Meewerkende kinderen

 • Commissarissen

 • (Statutaire) bestuurders van lichamen

 • Sekswerkers

 • Topsporters

 • Werken door tussenkomst van een derde (intermediair)

 • Thuiswerkers

 • Gelijkgestelden (als niet-ondernemer met een bepaalde regelmaat een periode werken voor dezelfde opdrachtgever)

 • Opting-in (kiezen voor dienstbetrekking)

 • (Partners van) houders van een aanmerkelijk belang, die arbeid verrichten voor het desbetreffende lichaam

 • Artiesten en beroepssporters die werken op basis van een overeenkomst van korte duur

 • Bemanning van vissersvaartuigen (deelvissers)

Meer informatie over de hierboven genoemde regelingen kunt u vinden op de website van de belastingdienst en in het Handboek loonheffingen.


Let op!

Sinds 1 mei 2016 kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer er samen voor kiezen om de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden niet op hun arbeidsrelatie van toepassing te laten zijn. Dat geldt ook voor bepaalde artiesten die optreden op basis van een overeenkomst van korte duur. Die gezamenlijke keuze moet blijken uit de afspraken die de opdrachtgever en de opdrachtnemer vóór de eerste betaling hebben vastgelegd.


Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet DBA is aangekondigd dat er een wijziging van regelgeving komt, met betrekking tot de fictieve dienstbetrekking voor de commissaris. Vooruitlopend hierop, bevat het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 maart 2016, Stcrt. 2016, nr. 14756 een goedkeuring om de arbeidsverhouding van een commissaris met ingang van 1 mei 2016, niet aan te merken als fictieve dienstbetrekking.

cbm_logo_2012


Overeenkomst Aanneming van werk

(montage Meubelindustrie en Interieurbouw)

1. ...........................(naam ‘opdrachtgever’), gevestigd te ................................. verder te noemen ('de opdrachtgever'),


en
2. ...........................(naam ‘aannemer’), (kvk nummer: BTW:…..), ................................. (adres en woonplaats ‘aannemer’) verder te noemen 'de aannemer'

In aanmerking nemende dat:
 • Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van (het vervaardigen van meubels en/of onderdelen daarvan), (het vervaardigen, plaatsen, monteren en stellen van interieurs/keukens / vervaardigen), (het toeleveren van onderdelen of materialen voor interieurs/keukens of meubels)


*doorhalen wat niet van toepassing is


 • Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan ondersteuning op voornoemd gebied
 • Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
 • partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst beogen af te sluiten, maar een overeenkomst van aanneming van werk. Partijen zullen de uitvoering van deze overeenkomst in overeenstemming laten zijn met de wettelijke regels bij het zelfstandig uitvoeren van een overeenkomst van aanneming in de zin van artikel 7:750 BW.
 • Deze overeenkomst heeft nadrukkelijk betrekking op het aannemen van werk.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:


Het werk
Artikel 1
Deze overeenkomst heeft betrekking op het volgende werk (afgebakende eenheid). De opdrachtgever heeft opgedragen aan de aannemer, die deze opdracht heeft aanvaard, het volgende werk:

 • een zo gespecificeerd mogelijke omschrijving van de werkzaamheden in kwantiteit en kwaliteit - de te gebruiken materialen:

 • *

 • *

De aannemer verplicht zich – in relatie tot de aanvaarde opdracht - het volgende resultaat op te leveren:

Plaats van het werk: ………………………

Benaming van het werk: ……………………….

De opdrachtgever is verplicht de aannemer in het bezit te stellen van de stukken welke betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht. Deze stukken maken deel uit van deze overeenkomst van aanneming.

De opdrachtnemer verplicht zich tot nakoming van de opdracht door het werk uit te voeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en naar de bepalingen van deze overeenkomst.

Artikel 2 Algemene bepalingen
 • Aannemer verklaart in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf in de regel voor meer opdrachtgevers werkzaam te zijn. Aannemer is volledig vrij in het aannemen van opdrachten van derden

 • De aannemer voert de opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke omstandigheden en op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd

 • Aannemer is vrij in het indelen van zijn werkzaamheden binnen de context van de opdracht en de overeengekomen resultaatsverplichting.

 • Opdrachtgever kan de aannemer richtlijnen geven over de afstemming van het overeengekomen werk in relatie tot andere werkzaamheden die hiermede in relatie staan, zonder in te grijpen in de wijze van uitvoering van de overeenkomst, aangezien de opdrachtnemer daarover bij uitsluiting beslist.

 • De aannemer is gerechtigd anderen in te schakelen bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden dan wel de werkzaamheden door anderen te laten uitvoeren ter vervanging van zijn eigen arbeid.

 • De aannemer is aansprakelijk voor nakoming van het overeengekomen resultaat.

 • De opdracht zal worden uitgevoerd, met inachtneming van wettelijke voorschriften, die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden en veiligheid.

 • Indien de opdracht wordt uitgevoerd op een bouwplaats waar ook werknemers werkzaam zijn, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de sectorale arbocatalogus. De opdrachtgever dient hiervoor de noodzakelijke voorzieningen te treffen.

 • De aannemer zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maken van eigen gereedschap en materieel.

 • De aannemer beschikt over eigen kleding en maakt gebruik van eigen vervoersmiddelen.

 • Aannemer is gehouden opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in het werk, zoals werktekeningen, voorgeschreven constructies, materialen, et cetera.

 • Indien (door wijziging van omstandigheden) tijdens deze overeenkomst op grond van wettelijke verplichtingen wel inhoudingen dienen plaats te vinden, zal opdrachtgever nooit meer dan het in artikel 3 lid 1 genoemde bedrag, inclusief inhoudingen, aan aannemer verschuldigd zijn en is opdrachtgever gerechtigd dit met aannemer te verrekenen.

Artikel 3 Beloning
 1. Voor de te verrichten werkzaamheden zal opdrachtgever aan aannemer als prijs (exclusief BTW) een bedrag van €. ......... per uur/dagdeel/dagverrichting/maand/de totale aanneemsom verstrekken.

 2. Deze prijs zal ................. aan het einde van de opdracht/wekelijks/maandelijks* door B aan A in rekening worden gebracht. A betaalt deze rekening binnen ... werkdagen.

Artikel 4 Levering/werkplan*
 • Met betrekking tot het tijdstip van oplevering geldt het volgende: • Het werk dient te zijn opgeleverd:

 • uiterlijk op ……………..

 • binnen ……. werkbare werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip van aanvang van het werk.

Indien opdrachtnemer wegens ziekte niet in staat is om de werkzaamheden uit te voeren, zal aannemer opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. Aannemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen. Ziekte van de opdrachtnemer wordt niet beschouwd als overmacht.

* hierboven slechts één mogelijkheid aankruisen en invullen

Artikel 5 Aansprakelijkheid/ schade
 1. Aannemer is aansprakelijk voor alle schade die door hemzelf of door hem

ingeschakelde derden wordt toegebracht aan Opdrachtgever of aan derden bij de uitvoering van de werkzaamheden van deze overeenkomst. Aannemer is eveneens aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtgever die het gevolg is van het feit dat aannemer zijn verplichtingen in verband met de overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen. Aannemer sluit hiertoe een verzekering af die de risico's voldoende dekt. (zie bijlage: polisblad)

 1. De Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, en de aannemer zal de

Opdrachtgever vrijwaren tegen, elke vordering of eis, die tegen de Opdrachtgever mocht worden ingesteld ter zake van ziekte, letsel en/of overlijden van de door de aannemer ingeschakelde derde(n) en/of verlies en/of schade aan de eigendommen van de door de aannemer ingeschakelde derde(n) dan wel van de aannemer zelf, behoudens situaties waarbij de vordering of eis het gevolg is van het handelen van de Opdrachtgever zelf.

 1. Aannemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, verband

houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door aannemer dan wel door de

vervanger van aannemer van de werkzaamheden van deze Overeenkomst.

 1. Bij de aansprakelijkheidsverdeling tussen Opdrachtgever en aannemer dienen de

normen van redelijkheid en billijkheid en de in de branche gebruikelijke beperkingen van aansprakelijkheid in acht te worden genomen.
Artikel 6 Werktekeningen


 • De aannemer vervaardigt geen tekeningen met betrekking tot het aan hem opgedragen werk.

Of

 • De aannemer vervaardigt wel tekeningen met betrekking tot het aan hem opgedragen werk.

Ten aanzien van door de aannemer te vervaardigen tekeningen geldt het volgende:

Tekeningen die door de aannemer vervaardigd zijn, blijven eigendom van de aannemer.
* slechts één mogelijkheid aankruisen (en indien van toepassing invullen)

Artikel 7 Maatvoering
 • Door de aannemer wordt geen maatvoering c.q. stelwerkzaamheden verricht.

 • Door de aannemer wordt wel maatvoering c.q. stelwerkzaamheden verricht.

Ten aanzien van door de aannemer te verrichten maatvoering geldt het volgende:…….
* slechts één mogelijkheid aankruisen (en indien van toepassing invullen)

Artikel 8 beëindiging overeenkomst aanneming van werk
 1. Indien één der partijen grovelijk in strijd met het bepaalde in deze overeenkomst handelt en het van de andere partij niet verwacht kan worden de overeenkomst ongewijzigd voort te zetten, zal deze overeenkomst terstond kunnen worden beëindigd wegens een gewichtige reden.

 2. Als aannemer op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de aan hem gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan aannemer, zo opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst terstond opzeggen wegens gewichtige redenen.

 3. De partij die aanleiding heeft gegeven deze overeenkomst terstond te beëindigen, is gehouden de andere partij de schade die deze heeft geleden te vergoeden, onverlet het bepaalde in artikel 5

Artikel 9 Rechtskeuze


Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te: .............., op ........................ 20 ..


A (de opdrachtgever) B (de aannemer)
....................... ............................

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Pagina van

 • Beoordeling op basis van uw verzoek
 • Toelichting bij deze beoordeling 1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking
 • 2. Geen fictieve dienstbetrekking ‘aanneming van werk’
 • 3. Andere fictieve dienstbetrekkingen
 • 4. Zekerheid onder voorwaarde conforme feitelijke uitvoering
 • 5. Kenmerknummer beoordeling
 • Geen aansprakelijkheid voor schade
 • Bijlage Algemene informatie over fictieve dienstbetrekkingen Let op!
 • Fictieve dienstbetrekkingen
 • Overeenkomst Aanneming van werk (montage Meubelindustrie en Interieurbouw)

 • Dovnload 60.72 Kb.