Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Moeten we wachten in Stilte?

Dovnload 12.38 Kb.

Moeten we wachten in Stilte?Datum10.06.2017
Grootte12.38 Kb.

Dovnload 12.38 Kb.

Moeten we wachten in Stilte?

Pastor Larry DeBruyn, http://guardinghisflock.com/

Tenzij anders aangegeven komen alle Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling/bewerking en voetnoten door M.V.

Zie hierbij ook : “Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde” (Habakuk 2:20) DOC of PDF

Contemplatief gebed en Psalm 62:2

“Waarlijk, mijn ziel is stil1 voor God; van Hem is mijn heil” Psalm 62:2, HSV

“Truly my soul waiteth1 upon God: from him cometh my salvation” Psalm 62:1, KJV.

Aanhangers van stil wachten citeren Schriftplaatsen zoals 1 Koningen 19:12, Psalm 46:11 (KJV vs. 10), en Psalm 62:2 (KJV vs. 1) om hun praktijk te ondersteunen. Met betrekking tot dit laatste vers, schrijft Richard Foster:

Contemplative Prayer is the one discipline that can free us from our addiction to words. Progress in intimacy with God means progress toward silence. “For God alone my soul waits in silence”, declares the Psalmist (Ps. 62:1).[1]

Maar is Davids beschrijving van “stil” zijn voor (of “wachten” op) God wel geschikt om toegepast te worden op luisterend gebed (listening prayer)?

Psalm 62 werd geschreven temidden van een persoonlijke crisis: boze mensen waren uit op kwaad beramen (Psalm 62:4). De situatie in Davids leven die aanleiding gaf tot deze psalm is niet gekend. Mogelijk kan Absaloms rebellie en poging om David ten val te brengen de historische achtergrond geweest zijn voor het samenstellen van de psalm (2 Samuël 15:14; 17:1-4).

Maar hoe moeilijk ook zijn levensomstandigheid was, David zei tweemaal: “Waarlijk, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil” (Psalm 62:2) en opnieuw: “Maar toch, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting” (Psalm 62:62). Terwijl vers 2 een zelf-verklaring is, is vers 6 een zelf-aanmaning. David beveelt zichzelf stil te wachten voor God. Maar volgens Richard Foster betekent Davids vermelding van “stilte” dat hij stilte of contemplatief gebed beoefende. Dit is geheel onredelijk:Ten eerste moet opgemerkt worden dat de vertaalmogelijkheden van het Hebreeuwse woord voor “stilte” (duwmiyah) verschillen. Het woord heeft verschillende betekenissen - zie voetnoot 1. De KJV vertaalt hier met “waiteth” (wacht) in plaats van “stil” (SV; NBG). Het Hebreeuwse woord bezit elk van deze betekenissen. In de openingsverklaring zei David daarom dat hij persoonlijke vrede ervoer temidden van een levensbedreigende situatie.

Ten tweede, David is niet stil. Als hij spreekt is hij overtuigd en realistisch. Eerst spreekt hij tot zichzelf (vv. 2-3, 6-8). Hij belijdt dat hij “wacht in stilte voor God” (vs. 2) en later vermaant hij zichzelf: “mijn ziel, zwijg voor God” (vs. 6). Vervolgens belijdt hij “van Hem is mijn heil” (vv. 2, 6). David spreekt daarna tot zijn vijanden (vv. 4-5) en vraagt hen: “Hoe lang zult gij kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden …”. Daarna moedigt hij medegelovigen (vv. 9-11) aan: “Vertrouw op Hem…” en “stort uw hart uit” voor God. Hij getuigt met betrekking tot wat God hem heeft gezegd (vs. 12). En tenslotte spreekt David in het laatste vers God aan (vs. 13).

Gelijkt dit op een man die stilte praktiseert? Als David zich in een zelf-opgewekte contemplatieve staat had gebracht, dan had hij helemaal niets geschreven of gezegd!

Psalm 62 is geen oproep tot onuitgedrukte contemplatie, maar een lied van uitgedrukt vertrouwen: “Vertrouw op Hem voor altijd, o volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht” (vs. 9).

EINDNOOT

[1] Richard J. Foster, Prayer: Finding the Heart’s True Home (San Francisco: Harper Collins, 1992) 155.

Zie hierbij ook : “Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde” (Habakuk 2:20) DOC of PDF

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen1 Strong’s 1747: duwmiyah - doo-me-yaw’ - from ‘damah’ (1820); stillness; adverbially, silently; abstractly quiet, trust:--silence, silent, waiteth.

2 Psalm 62:6: “Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting”  Strong’s 1826: damam - daw-man’ - a prim root (compare ‘daham’ (1724), ‘damah’ (1820)); to be dumb; by implication, to be astonished, to stop; also to perish:--cease, be cut down (off), forbear, hold peace, quiet self, rest, be silent, keep (put to) silence, be (stand) still, tarry, wait.
  • Waarlijk, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil
  • Vertrouw op Hem voor altijd, o volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht
  • Zie hierbij ook

  • Dovnload 12.38 Kb.