Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Molenbeersel Korte Inhoud

Dovnload 46.07 Kb.

Molenbeersel Korte InhoudDatum11.10.2017
Grootte46.07 Kb.

Dovnload 46.07 Kb.

Molenbeersel 

 
2. Korte Inhoud

Ruilverkaveling Molenbeersel is een deelproject van het project ‘grove groenteteelt’ en heeft als doel de landbouwgronden in Molenbeersel te herschikken en zo de perceelsstructuur te verbeteren en de kavels te vergroten. 

3. Voorgeschiedenis

8 juli 2005: goedkeuring Limburgplan door de Vlaamse Regering 

12 oktober 2005: de toenmalige Vlaamse minister van Leefmilieu (Kris Peeters) gaf VLM de opdracht te starten met de voorbereiding en uitvoering van het project ‘herstructurering landbouwgronden Noordoost-Limburg'.

maart 2006: start (eerste fase) van het project: een landbouweconomische doorlichting en bevraging van de betrokken sector en landbouwers. 

13 september 2006: start van het project ‘(vrijwillige) kavelbemiddeling in het gebied Steenkamp-Wurfeld’ (advies van de externe stuurgroep op basis van de resultaten van het onderzoek).

14 september 2007: de toenmalige Vlaamse minister van Leefmilieu (Hilde Crevits) geeft opdracht om te starten met het onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling Molenbeersel.

2 april 2008: minister Hilde Crevits tekent het Ministerieel Besluit van de samenstelling van de coördinatiecommissie.

27 maart 2009: publicatie Ministerieel Besluit voor instelling van het recht van voorkoop  

2008-2009: uitvoeren basisinventarisatiestudies (landbouweconomische studie, ecologische studie, landschapsstudie en recreatiestudie, studie van wegen en waterlopen en archeologisch vooronderzoek)

2010: aanvullende studie naar de mogelijkheden om een collectief irrigatiesysteem aan te leggen

2011: geïntegreerde visievorming

2012: opmaak van voorstel van ruilverkavelingsplan

1 april 2014: voorlopige goedkeuring van het ruilverkavelingsplan

4. Stand van zaken

Het eerste ontwerp van het ruilverkavelingsplan is besproken in de coördinatiecommissie en aangepast aan de opmerkingen van de commissie. Dit ontwerp van ruilverkavelingsplan werd eind 2012 voorgesteld aan de gemeente Kinrooi en in het voorjaar van 2013 aan de betrokken partners (gemeentelijke adviesraden, landbouworganisaties, natuurverenigingen,...) en het brede publiek.

Op basis van alle adviezen is het plan verder verfijnd en bijgestuurd en door de coördinatiecommissie goedgekeurd. Vlaams minister Joke Schauvliege keurde deze versie voorlopig goed op 1 april 2014.

5. Planning

Na de voorlopige goedkeuring van het ontwerp van ruilverkavelingsplan, maken we voor dit ruilverkavelingsplan een plan-milieueffectenrapport (plan-MER). De opmaak van het plan-MER wordt in mei 2014 aanbesteed en toegewezen aan een extern bureau. Na de goedkeuring van dit plan-MER komt er een openbaar onderzoek over de grenzen van het ruilverkavelingsproject en over de maatregelen van het ruilverkavelingsplan (inclusief het MER-plan) en doelstellingen van het project.

De eventuele bijsturingen voorgesteld in het plan-MER en de opmerkingen geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek, worden aan de coördinatiecommissie voorgelegd. De commissie beslist dan of het ruilverkavelingsplan wordt aangepast of niet. Zij stelt ook een eindadvies op voor de minister.

Op basis van alle beschikbare elementen beslist de minister of de ruilverkaveling nuttig is of niet. Met deze beslissing van de minister, eindigt de fase van het onderzoek. Als de minister het project nuttig verklaart, kan de ruilverkaveling in uitvoering gaan.6. Oppervlakte

1.175 ha  7. Situering

Geografische afbakening: het gebied zoals het nu is voorgesteld, wordt in het westen begrensd door het natuurgebied Stamprooierbroek, in het noorden en het oosten door de grens met Nederland en in het zuiden door het VEN-gebied ‘de Zig’ en de Abeek.8. Gemeenten (nieuw)

KINROOI


9. Provincies

Limburg 10. Beschrijving

Ruilverkaveling Molenbeersel is een deelproject van het project ‘grove groenteteelt’. Dit project kadert in het project ‘herstructurering landbouwgronden Noordoost-Limburg’ dat een onderdeel vormt van de Limburgovereenkomst van de Vlaamse regering met de provincie Limburg (2005-2009). Door een ruilverkaveling uit kracht van wet willen we de perceelsstructuren in Molenbeersel verbeteren en de kavels vergroten, hoofdzakelijk ter ondersteuning van de sector van de grove groenteteelt. Al spreekt het voor zich dat dit initiatief ook ten goede zal komen aan andere land- en tuinbouwers in dit gebied.

Molenbeersel is een deelgemeente in het noorden van de gemeente Kinrooi met een totale oppervlakte van 2.097 ha. De voorlopig voorgestelde afbakening van het ruilverkavelingsproject begrenst een gebied van ongeveer 1.175 ha rondom de dorpskern van Molenbeersel. Dit gebied is een belangrijk en vrij homogeen landbouwgebied. De verdere ontwikkeling van de landbouw wordt hier echter gehinderd door de slechte perceelsstructuur (veel kleine en slecht gevormde percelen). De ruilverkaveling heeft dan ook als hoofddoel deze perceelsstructuren te verbeteren.

Natuurlijk willen we ook andere doeleinden bereiken zoals de aanwezige waarden op vlak van recreatie, landschap, natuur, water,... versterken. Binnen de ruilverkaveling willen we alle wensen van al die sectoren zo veel mogelijk op elkaar afstemmen.11. Projecttype

Ruilverkaveling 12. ProjectStatus

In onderzoek 13. Projectleiding

Paul De Vis  14. Partners

15. Bijkomende informatie

Persbericht 11/04/2008 

 

Documenten Plan-MER Ruilverkaveling Molenbeersel:Kennisgevingsdossier

 

KAARTEN:Kaart 1 situering

Kaart 2 Orthofoto

Kaart 3a Gewestplan

Kaart 3b Gewestplan Legende

Kaart 4 Bodem

Kaart 5a Grondwater

Kaart 5b Oppervlaktewater

Kaart 6 Fauna Flora

Kaart 7 Landschap

Kaart 8 Mens

 

BIJLAGEN:Bijlage 1 RVK plan

Bijlage 2 RUP zonevreemde bedrijven GP

Bijlage 2 RUP zonevreemde bedrijven stbk vo

Bijlage 3 Schurenbeemdstraat GP

Bijlage 3 Sportterreinen GP

top

  • 6. Oppervlakte
  • 8. Gemeenten (nieuw)
  • 11. Projecttype
  • Kaart 3b Gewestplan Legende
  • Kaart 5b Oppervlaktewater
  • Bijlage 2 RUP zonevreemde bedrijven GP
  • Bijlage 2 RUP zonevreemde bedrijven stbk vo
  • Bijlage 3 Schurenbeemdstraat GP
  • Bijlage 3 Sportterreinen GP top

  • Dovnload 46.07 Kb.