Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Mr onderwerp

Dovnload 23.31 Kb.

Mr onderwerpDatum12.03.2017
Grootte23.31 Kb.

Dovnload 23.31 Kb.

logo\'s cluster3.jpg


MR
Onderwerp : Jaarverslag MR schooljaar 2015-2016

Datum : 17 Oktober 2016

Kenmerk : MR-GSK2016-10

Status : Definitief

Voorwoord


Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de scholen OBS Apollo, OBS het Spectrum, OBS de Goudvink en OBS Villa Kakelbont. Dit jaarverslag heeft tot doel inzage te geven aan directie, docenten en ouders van de diverse scholen over de activiteiten van de MR.

Samenstelling Schooljaar 2015-2016MR OBS Apollo

Vanuit de Apollo zijn er een viertal mensen die zitting hebben in de MR.Naam

School

Geleding

Zitting

Termijn

vacature

OBS Apollo

LeerkrachtJoyce Jansen

OBS Apollo

LeerkrachtJaap van der Leij

OBS Apollo

Ouder


vacature

OBS Apollo

Ouder

Binnen de Apollo geleding is Joyce Jansen tijdens de tweede periode met zwangerschapsverlof geweest. Joyce is inmiddels weer terug binnen de MR. Verder is men binnen de Apollo druk bezig om de geleding weer volledig in te vullen.


MR OBS het Spectrum

Vanuit het Spectrum, de Goudvink en Villa Kakelbont zijn er een tiental mensen die zitting hebben in de MR.Naam

School

Geleding

Zitting

Termijn

Theo Dragstra

OBS het Spectrum

LeerkrachtAlice Bieringa

OBS het Spectrum

Leerkracht

-
vacature

OBS het Spectrum

OuderArjan van Lubek

OBS het Spectrum

OuderJinke Sikkema

OBS de Goudvink

LeerkrachtRochelle Kirindongo

OBS de Goudvink

LeerkrachtAnke Willems

OBS de Goudvink

OuderErik van Weert

OBS de Goudvink

OuderChantal Daling

OBS Villa Kakelbont

LeerkrachtEliene Schuinder

OBS Villa Kakelbont

Ouder

-Voor Villa Kakelbont is Eliene inmiddels uit de MR gestapt, wij danken Eliene voor haar inzet. Alice Bieringa is in de geleding gestapt voor OBS het Spectrum.Bijeenkomsten


In het schooljaar 2015-2016 zijn vier bijeenkomsten geweest, te weten:

  • 08 September 2015

  • 17 November 2015

  • 15 Maart 2016

  • 10 Mei 2016

De agenda’s en notulen van deze verschillende overleggen zijn terug te vinden op de websites van de diverse scholen.


Ledenontwikkeling


Dit jaar is er basiscursus geweest voor de ontwikkeling van de nieuwe MR Leden.

Onderwerpen

Naast de gebruikelijke MR zaken als Jaarplan, ingekomen stukken van de GMR zijn we dit jaar onder andere bezig geweest met het invullen van het onderwerp ouderbetrokkenheid. Per school zijn er daarnaast meer onderwerpen aan bod gekomen die hier niet apart zijn benoemd.


Cluster MR

Sinds 2014 werkt de MR-geleding van OBS Apollo en OBS het Spectrum samen. Dit jaar is deze samenwerking geëvalueerd en is unaniem besloten deze voort te zetten. Daarbij is goed gekeken naar de manier waarop zowel de belangen op schoolniveau goed geborgen worden en de manier waarop we daadwerkelijk winst kunnen halen uit de samenwerking. Door zowel te vergaderen op schoolniveau (en in deelraden voor de scholen onder het Spectrum) én op Clusterniveau kan er goed worden gekeken naar welke onderwerpen waar besproken kunnen worden. We denken de komende jaren winst te halen uit deze samenwerking.


Ouderbetrokkenheid

“Ouderbetrokkenheid in het onderwijs bestaat al zolang er scholen zijn, en is geen nieuw fenomeen. Kinderen brengen de meeste tijd thuis en daarnaast op school door, wat maakt dat opvoeden en onderwijzen niet los van elkaar staan” (bron : http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Ouderbetrokkenheid-in-het-onderwijs.pdf). Voor velen is het niet zozeer dit feit, maar wel de manier waarop dit te organiseren een onderwerp waar men mee bezig is. Voor dit jaar hebben de MR’en gekeken naar de invulling van ouderbetrokkenheid binnen de scholen en hebben we gekeken naar wat we van elkaar kunnen leren. Daar is een rijke bron van ideeën uitgekomen die we via de verschillende deelraden kunnen gebruiken binnen de eigen scholen.


ICT en Bijeen

Dit jaar heeft de MR ICT binnen het onderwijs van de stichting Bijeen op de agenda gehad. We hebben vanuit de MR onze zorgen geuit over de inzet van ICT en ICT-middelen binnen onze scholen. Wij hebben via deze brief aandacht gevraagd voor een viertal punten. De directies van de scholen en de stichting heeft naar ons beeld hierop goed gereageerd en wij zijn dan ook positief over de stappen die inmiddels gezet zijn om ICT beter te integreren.


Ten slotte


Ook het komende schooljaar zullen wij als MR de ontwikkelingen op de verschillende scholen kritisch volgen. Denkt u dat een bepaald onderwerp op de agenda van de MR zou moeten worden opgenomen dan horen wij dat graag. Contact opnemen met de MR of leden van de MR kan direct of via de contactgegevens zoals vermeld op de websites van de verschillende scholen.obsapollo@bijeen-hoogeveen.nl obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl obsvillakakelbont@bijeen-hoogeveen.nl obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl  • Voorwoord
  • Samenstelling Schooljaar 2015-2016
  • Bijeenkomsten
  • Ledenontwikkeling
  • Ten slotte

  • Dovnload 23.31 Kb.