Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naam: Fiona Gray

Dovnload 0.63 Mb.

Naam: Fiona GrayPagina1/8
Datum04.06.2017
Grootte0.63 Mb.

Dovnload 0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Beroepsproduct 1

Projectontwikkeling Engels


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcshm5kvhfnbsnkfzpj0-hbwzplg2v0mlvddajinn0o3yeychs8psg

Naam: Fiona Gray

Studentnummer: 1613832

HU begeleider: Gitta Verhoeven

Stageschool: De Werkplaats Kindergemeenschap

Beroepsproduct 1

Opleiding: VT Leraaropleiding Engels, tweedegraads

Instituut Archimedes

Projectnummer kennisbasis Archimedes: 8015

Samenvatting
Dit is het projectverslag van een onderzoek naar projectontwikkeling voor Engels, waarin een populair boek gecombineerd wordt met het vak Engels: grammatica, woordenschat en de vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken), aansluitend op het curriculum, het huidige niveau (A2), en de belevingswereld van de leerlingen 1 Havo/Vwo/Gymnasium van De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven. Het doel van de opdracht is om de leerling motivatie en het leesplezier te verhogen.
Er is een praktijk- en literatuuronderzoek gedaan, om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden:
Hoe kan een project voor Engels ontwikkeld worden aan de hand van een populair boek – voor de leerlingen 1 Havo/Vwo/Gymnasium van De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven – waarin Engelse taalvaardigheden, woordenschat en grammatica op verschillende manieren verwerkt worden, om de leerling motivatie te verhogen?

Op basis van onderzoek, is er een vier weken durend project voor Engels ontwikkeld aan de hand van het verfilmde boek The Hunger Games (Part 1). Het project draait om een projectboekje, waarin taalvaardigheden, (eerder geleerde) grammatica en woordenschat op afwisselende manieren aangeboden worden om de leerling motivatie en het leesplezier te vergroten. De lesmethode alleen bood onvoldoende afwisseling in werkvormen, en onvoldoende mogelijkheid tot verwerking van de geleerde stof en het toepassen van opgedane kennis. In het project worden daarom veel creatieve samenwerkingsopdrachten en verschillende typen oefeningen aangeboden. De opdrachten bieden keuzevrijheid en differentiatie in niveau.


Elke week lezen de leerlingen een deel van het boek, kijken ze een deel van de film, maken ze lees-, grammatica en vocabulaire opdrachten en doen ze Tasks (taken). In de Tasks worden de vaardigheden (met name schrijfvaardigheid) getest en wordt de (eerder geleerde) grammatica en nieuwe vocabulaire toegepast. De leerlingen werken in duo’s samen aan de Tasks. Aan het einde van het project worden de Tasks ingeleverd ter beoordeling en maken de leerlingen een SO van de woordenschat en grammatica.
Over het algemeen is het een effectief product; de meeste leerlingen vonden het leuk om te doen (wat ook te merken was op het domein) en de docenten vonden het een geslaagd project. Het is aan te bevelen om ook spreekvaardigheid in het project te verwerken, het aantal schrijfopdrachten te verminderen en de samenwerking gestructureerd te begeleiden, en eventueel te beoordelen. Het project is ook geschikt voor klas 2.
Inhoudsopgave 1. Inleiding 4

  1. Aanleiding en opdracht 4

  2. Context van de school in relatie tot het probleem 4

  3. Onderzoeksvraag 5

 2. Verkennend onderzoek 6

  1. Inleiding verkennend onderzoek 6

  2. Praktijkverkenning 7

   1. Inleiding 7

   2. Aanpak en middelen 7

   3. Resultaten en conclusies 9

  3. Literatuurverkenning 16

   1. Inleiding 16

   2. Middendeel 17

   3. Conclusie 24

 3. Het beroepsproduct 28

  1. Conclusie verkenning 28

  2. Ontwerpeisen 29

  3. Het ontwikkelde beroepsproduct 30

 4. Evaluatie en presentatie 32

  1. Presentatie 32

  2. Evaluatie 32Literatuurlijst 36

Bijlagen 37

Bijlage 2A Onderzoeksinstrumenten praktijkverkenning 37

Bijlage 2B Geordende gegevens praktijkverkenning 41

Bijlage 3A Het beroepsproduct 52

Bijlage 4A Planning van presentatie en evaluatie 128

Bijlage 4B Gespreksleidraad evaluatie 129

Bijlage 4C Resultaten Evaluatie 135


1. Inleiding


  1. Aanleiding en opdracht

In dit Beroepsproduct wordt er onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een project voor Engels waarin een populair boek gecombineerd wordt met het vak Engels: grammatica, woordenschat en de vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken), aansluitend op het curriculum, het huidige niveau (A2), en de belevingswereld van de leerlingen 1 Havo/Vwo/Gymnasium van De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven. Het boek (met bijbehorende film) is bekend onder jongeren en sluit aan op hun interesses en leefwereld.


De opdrachtgever van dit onderzoek is een medewerker (docent) Engels, lid van team 4, De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven. Er zal ook samengewerkt worden met een andere medewerker Engels, een invlieger van team 4. Er is voor de opdracht gekozen omdat er een nieuw project nodig is voor de leerlingen 1 Havo/Vwo/Gymnasium van De Werkplaats. Deze leerlingen werken veel uit een methode Engels: Xchange. Deze methode biedt onvoldoende afwisseling in werkvormen, en onvoldoende mogelijkheid tot verwerking van de geleerde stof en het toepassen van opgedane kennis. Het doel is om deze problemen op te lossen en de leerling motivatie voor Engels te verhogen, door middel van dit project. Op veel andere scholen wordt er voor Engels ook met lesmethodes gewerkt; deze scholen ondervinden veelal dezelfde problemen. Het is tijdrovend en ingewikkeld om een grootschalig project op te zetten dat aan alle bovengenoemde eisen voldoet. Dit project en onderzoek is een investering in de onderwijsontwikkeling van De Werkplaats; naast dat het project gebruikt kan worden door onderbouwdocenten Engels, zullen er na de uitvoering en evaluatie van het project meer bouwstenen zijn voor andere projectontwikkeling.
Het product dat ontwikkeld wordt zal uit verschillende onderdelen bestaan: een projectboekje, een schriftelijke overhoring die grammatica en vocabulaire test (Versie A en B), en antwoordmodellen.

Het projectboekje is de kern van het project; elke leerling zal er één krijgen en hieruit werken en leren. De producten zullen in Hoofdstuk 3 verder toegelicht worden. Er zal onderzocht worden of met deze manier van werken het doel wordt bereikt.

  1. Context van de school in relatie tot het probleem

De Werkplaats Kindergemeenschap is een Nieuw leren school met een Cultuurprofiel. De school heeft zeven teams, gebaseerd op leerjaar en niveau (VMBO-TL, Havo, Vwo en Gymnasium). Elk team heeft twee domeinen en twee of drie instructie lokalen. Begeleiding van de werkers (leerlingen) door de medewerkers (docenten) staat voorop. Er is weinig instructie en de leerlingen werken vaak projectmatig en veelal in groepjes, daarom is er voortdurend projectontwikkeling. Op De Werkplaats wordt voor Engels niet altijd met een lesmethode gewerkt. Dit verschilt per leerjaar en niveau. Vaak bestaat er een combinatie van projectmatig werken en werken met de lesmethode. Er wordt op De Werkplaats voortdurend vergaderd over mogelijke verbeteringen van het projectmatig werken. Daarbij wordt er veel nagedacht over het aanleren en begeleiden van onder andere de vaardigheden zelfstandigheid, samenwerking, en planning; dit moet op een zo effectief mogelijke manier om het projectmatig werken op de domeinen goed te laten verlopen. Sommige projecten zijn vakoverstijgend, dus er wordt tussen de medewerkers ook veel samengewerkt.


Daarnaast wordt er in de vaksectie Engels op De Werkplaats regelmatig vergaderd over verbetering en ontwikkeling van de projecten, zodat er een doorlopende leerlijn is in de leerjaarlagen en de eerder genoemde tekortkomingen van de lesmethodes aangevuld kunnen worden. In de Engels methodes mist er ook vaak een communicatieve aanpak; er wordt weinig context geboden bij de grammatica en vocabulaire en de opdrachten en teksten zijn vaak niet authentiek of realistisch. Dit maakt het leren van Engels niet motiverend voor leerlingen. Door projecten te ontwikkelen die wél communicatief zijn, afwisseling in werkvormen bieden, en de mogelijkheid tot toepassen en verwerken van de leerstof geven, zal de leerlingmotivatie verhoogt worden. Om de paar jaar wordt er overgestapt naar een nieuwe lesmethode, maar er blijven altijd tekortkomingen. Daarom is de samenwerking tussen medewerkers Engels op De Werkplaats erg belangrijk: er moet voortdurend ontwikkeld worden om het lesmateriaal te verbeteren en aan te vullen. Dit beroepsproduct zal aan deze onderwijsontwikkeling bijdragen, en misschien nieuwe inzichten geven.


  1. Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag van dit beroepsproduct is:

Hoe kan een project voor Engels ontwikkeld worden aan de hand van een populair boek – voor de leerlingen 1 Havo/Vwo/Gymnasium van De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven – waarin Engelse taalvaardigheden, woordenschat en grammatica op verschillende manieren verwerkt worden, om de leerling motivatie te verhogen?

Door deze hoofdvraag te beantwoorden, zal duidelijk worden aan welke voorwaarden een project Engels moet voldoen dat: • draait om een populair boek;

 • een afwisseling in werkvormen/verwerkingsvormen biedt;

 • de taalvaardigheden verwerkt;

 • mogelijkheid biedt tot toepassen van opgedane kennis in grammatica en woordenschat;

 • de leermotivatie verhoogt;

 • aansluit op het huidige niveau en de belevingswereld van de leerlingen.

Deze hoofdvraag zal in Hoofdstuk 2 in deelvragen opgesplitst worden voor praktijk- en literatuuronderzoek om tot een conclusie te kunnen komen.2. Verkennend onderzoek
2.1 Inleiding verkennend onderzoek
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

Onderzoek in de praktijk:

1. Aan welke eisen moet een Engels project voor leerjaar 1 Havo/Vwo/Gymnasium, uitgevoerd binnen de Werkplaats, voldoen?

Onderzoek in de praktijk en literatuur:

2. Welk type boek is het meest geschikt om te gebruiken voor een Engels project voor leerjaar 1 Havo/Vwo/Gymnasium?

3. Hoe kunnen woordenschat en grammatica -aansluitend op het niveau en curriculum van de leerlingen 1 Havo/Vwo/Gymnasium van de De Werkplaats- effectief verwerkt worden in een project Engels, om de leerling motivatie te verhogen?

4. Hoe kunnen verschillende Engelse taalvaardigheden effectief verwerkt worden in een project voor Engels, om de leerling motivatie te verhogen?

5. Hoe kunnen Engelse taalvaardigheden voor Engels effectief getest worden tijdens een project voor Engels?

6. Hoe kunnen woordenschat en grammatica -aansluitend op het niveau en curriculum van de leerlingen 1 Havo/Vwo/Gymnasium van de De Werkplaats- op een effectieve wijze getest worden tijdens een project voor Engels?

In 2.2 zullen de deelvragen in de praktijk onderzocht worden en in 2.3 zullen de deelvragen in de literatuur onderzocht worden. Op basis van de resultaten en conclusies van dit verkennend onderzoek, zal in 3.1 een algehele conclusie van de verkenning geformuleerd worden.2.2 Praktijkverkenning
2.2.1 Inleiding
Om tot een antwoord te komen van de hoofdvraag zullen eerst alle deelvragen onderzocht en beantwoord worden. Deelvraag 1 wordt onderzocht in de praktijk en deelvraag 2 t/m 6 ook in de literatuur.
Onderzoek in de praktijk:

1. Aan welke eisen moet een Engels project voor leerjaar 1 Havo/Vwo/Gymnasium, uitgevoerd binnen de Werkplaats, voldoen?Onderzoek in de praktijk en literatuur:

2. Welk type boek is het meest geschikt om te gebruiken voor een Engels project voor leerjaar 1 Havo/Vwo/Gymnasium?

3. Hoe kunnen woordenschat en grammatica -aansluitend op het niveau en curriculum van de leerlingen 1 Havo/Vwo/Gymnasium van de De Werkplaats- effectief verwerkt worden in een project Engels, om de leerling motivatie te verhogen?

4. Hoe kunnen verschillende Engelse taalvaardigheden effectief verwerkt worden in een project voor Engels, om de leerling motivatie te verhogen?

5. Hoe kunnen Engelse taalvaardigheden voor Engels effectief getest worden tijdens een project voor Engels?

6. Hoe kunnen woordenschat en grammatica -aansluitend op het niveau en curriculum van de leerlingen 1 Havo/Vwo/Gymnasium van de De Werkplaats- op een effectieve wijze getest worden tijdens een project voor Engels?


2.2.2 Aanpak en middelen
Deelvraag 1 zal als eerste onderzocht worden, zodat duidelijk wordt aan welke eisen en voorwaarden het product moet voldoen volgens de school en de opdrachtgever. Vervolgens zullen de andere deelvragen onderzocht worden. Het praktijk- en literatuuronderzoek zal grotendeels gelijktijdig uitgevoerd worden, zodat de informatie naast elkaar gelegd kan worden. Eventueel zullen de deelvragen dan bijgesteld worden. De onderzoeksinstrumenten van het praktijkonderzoek zijn te vinden in Bijlage 2A.
Doelgroep en respondenten

Het product zal ontwikkeld worden voor drie klassen in leerjaar 1 Havo/Vwo/Gymnasium maar de doelgroep voor het verkennend onderzoek zal bestaan uit één klas gymnasium, aangezien de onderzoeker daar zelf les aan geeft. Het onderzoek moet volgens de voorschriften van de HU namelijk een reikwijdte hebben dat passend is binnen de klas; de andere twee klassen krijgen les van collega’s. Het product zal uiteindelijk wel uitgevoerd worden binnen alle drie de klassen.


Triangulatie: Validiteit en betrouwbaarheid

Om de validiteit en betrouwbaarheid te vergroten zal er triangulatie toegepast worden (Van der Donk & Van Lanen, 2012). Om brontriangulatie toe te passen, zal er data verzameld worden van verschillende bronnen; interne bronnen van de school (bestaande materialen van projecten) en verschillende respondenten: de leerlingen en de opdrachtgever (tevens collega en stagebegeleider Engels). Om methodische triangulatie toe te passen, zullen er verschillende methodes van dataverzameling gebruikt worden: onderzoeken van interne tekstbronnen en bevragen door middel van een schriftelijke vragenlijst en een interview. Daarnaast zal er onderzoekerstriangulatie toegepast worden, door de enquête voor de leerlingen ook door een andere docent te laten afnemen.


Inventarisatie interne bronnen

Om te beginnen zullen bestaande materialen geïnventariseerd en onderzocht worden. Er zal gekeken worden naar de vormgeving en uitvoering van bestaande projecten, zodat er een beeld gevormd kan worden van de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan projecten (voor Engels) op De Werkplaats. Bovendien zal er meer inzicht komen in het praktijkprobleem (Van der Donk & Van Lanen, 2012). Ook zal de website van de school bekeken worden, om te onderzoeken of daar relevante informatie in staat voor de onderzoeksvraag op het gebied van leren, motiveren en visie. Aan de hand van deze materialen, zullen er informele gesprekken volgen met de opdrachtgever en collega Engels, om goed in beeld te krijgen welk product gewenst is. Deze dataverzameling, zal waarschijnlijk bijdragen aan het beantwoorden van alle deelvragen.


Interview opdrachtgever

Vervolgens zal er een interview plaatsvinden met de opdrachtgever. De opdrachtgever zal het project Engels ook gebruiken voor haar eigen klassen. Het doel van het interview is om een duidelijk beeld te krijgen van de eisen, voorwaarden en vormgeving waaraan het product moet voldoen volgens de opdrachtgever, passend binnen De Werkplaats.


Er is gekozen voor een gestructureerd interview, waarvan de vragen gebaseerd zijn op de deelvragen en de resultaten van de inventarisatie van interne bronnen; er is al een idee van de mogelijke antwoorden die gegeven kunnen worden. Eventueel kunnen de vragen nog aangepast worden tijdens het interview. Een interview biedt de mogelijkheid om door te vragen en biedt ruimte voor extra opmerkingen (Van der Donk & Van Lanen, 2012). Het interview zal plaatsvinden in de stilte kamer in het team, aangezien dit een rustige en bekende setting is. De onderzoeker zal tijdens het interview aantekeningen maken en na het interview gelijk het gesprek uitwerken.
Enquête leerlingen

Na het interview met de opdrachtgever, zal er een korte enquête afgenomen worden bij klas 1 gymnasium. Er is gekozen voor een schriftelijke vragenlijst omdat de doelgroep redelijk groot is. Interviews afnemen zou te veel tijd kosten en tijdens een groepsinterview zouden de leerlingen elkaar kunnen beïnvloeden (Van der Donk & Van Lanen, 2012). De vragenlijst zal kort gehouden worden en is digitaal, om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de leerlingen. De leerlingen moeten namelijk vaak vragenlijsten invullen, waardoor ze er vaak geen zin in hebben en er een kans bestaat dat niet iedereen het nauwkeurig invult. Om de vragenlijst meer valide te maken, is daarom voor deze methode gekozen. De vragenlijst zal verspreid worden via een link op de digitale leeromgeving van de school en via de mail, zodat deze op elk moment beschikbaar blijft. Vervolgens zullen ik en een collega op twee verschillende momenten de klas vragen om de vragenlijst in te vullen tijdens schooltijd. Er zal vermeld worden wat het doel is van de vragenlijst en dat het anoniem is.


De tool die gebruikt zal worden is de website Survey Monkey omdat de tool gratis te gebruiken is, makkelijk in gebruik is, uitgebreide opties biedt bij het maken van de vragen en overzichtelijk de resultaten weergeeft (SurveyMonkey, 2016). De vragen zullen gestructureerd worden in blokken van vragen die bij elkaar horen. Er zal een combinatie zijn van korte open vragen en gesloten vragen. Bij de open vragen wordt gevraagd naar getallen en voorbeelden. De gesloten vragen zullen meerderekeuzevragen, enkelekeuzevragen en schaalvragen zijn. De boekgenres in vraag 1 zijn van een website gehaald (InfoNu.nl, 2013).
De resultaten van de inventarisatie, het interview en de enquête, zullen naast elkaar gelegd worden. Het doel is dat de dataverzameling een goed beeld geeft van de eisen en voorwaarden die in de praktijk gesteld worden aan het product. In 2.2.3 zullen de resultaten in twee tabellen weergeven worden en in de conclusies zullen beknopt antwoorden op de deelvragen gegeven worden.
2.2.3 Resultaten en conclusies
Resultaten

De resultaten van de verschillende bronnen zijn in categorieën verdeeld die aansluiten op de deelvragen en in Tabel 1 gezet. In de enquête voor de leerlingen kwamen ook vragen voor die niet in deze categorieën pasten, maar wel iets toevoegen aan het onderzoek. Deze resultaten zijn te vinden in Tabel 2. Voor sommige categorieën was het niet relevant om dit te onderzoeken vanuit het perspectief van de leerlingen; deze categorieën zijn daarom leeg gelaten in Tabel 1. In Bijlage 2B zijn uitgebreidere weergave van de data te vinden. Er waren in totaal 26 respondenten onder de leerlingen, dus 1 leerling uit de klas heeft de enquête niet ingevuld.Tabel

Categorie

Resultaten interne bronnen

Resultaten opdrachtgever

Resultaten leerlingen

Eisen van een Engels project binnen de Werkplaats


 • sluit aan op belevingswereld en interesses van de leerlingen

 • mogelijkheid tot samenwerken

 • ruimte voor eigen keuze

 • creatieve opdrachten

 • projectboekje

 • draait om een verfilmd boek

 • combinatie van Engelse taalvaardigheden, woordenschat en (eerder geleerde) grammatica. Deze worden ook getest

 • differentiatie van opdrachten en testen in niveau

 • aansluiten op de belevingswereld van werkers (wat het project communicatiever maakt)

 • mogelijkheid tot samenwerken

 • ruimte voor eigen keuze

 • mogelijkheid om boven de opdracht uit te stijgen

 • motiverend

Te ontwikkelen Engels project: • projectboekje

 • gekoppeld aan een populair boek

 • verwerking van Engelse taalvaardigheden

 • verwerking van eerder opgedane kennis van grammatica

 • verwerking van woordenschat uit het boek

 • duur van drie of vier weken
Type boek


Roald Dahl, The Witches:

 • verfilmd boek

 • spannend

 • sprookje/fantasy

 • humor

 • boeken die aansluiten op de interesses/ belevingswereld van de werkers

 • bekend onder jongeren

 • avonturen

 • boeken over jonge personen (Young adult boeken)

 • verfilmde boeken

In volgorde van meest naar minst populair:

 • humor/satire

 • stripverhalen

 • fantasy/sciencefiction

 • thrillers

 • detectives

 • liefdesverhalen/romans

 • overig: spannend boek
Voorbeelden boeken

Roald Dahl: The Witches

Twilight, The Hunger games, The Rangers Apprentice, Percy Jackson, The Maze Runner

Onder andere: Chronicles of Narnia, The Hunger games, The Maze runner, Roald Dahl boeken, The Diary of a wimpy kid, Artemis Fowl, Harry Potter


Effectieve en motiverende opdrachten


 • leesvragen over (delen van) een boek

 • luistervaardigheid: creatieve opdracht aan de hand van een film

 • creatieve schrijfvaardigheid opdrachten

 • opdrachten die: creatief zijn, aansluiten op belevingswereld en interesses van de leerlingen, mogelijkheid bieden tot samenwerken, differentiëren in niveau

 • afwisseling in type grammatica en woordenschat oefeningen

 • puzzels
 • leesvaardigheid opdrachten over een leesboek

 • luistervaardigheid opdrachten behorend bij de film van een verfilmd boek

 • opdrachten gekoppeld aan een leesboek

 • motivatie: creatieve, communicatieve opdrachten

 • mogelijkheid tot samenwerken

 • grammatica en woordenschat in context

 • verwerking van woordenschat en grammatica in schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid opdrachten

 • communicatief: leren van woorden en grammatica door zelf taal te produceren

 • verwerking van grammatica en woordenschat op verschillende manieren, aansluitend op het boek

 • keuzevrijheid

 • puzzels

 • Samenwerken aan projecten:

Bijna de helft vindt het ‘leuk’ en een groot deel zegt ‘gaat wel’.

 • Creatieve opdrachten voor projecten:

De meerderheid vindt het ‘heel erg leuk’ of ‘leuk’.

Testen


 • Opdrachten waarin Engelse taalvaardigheden verwerkt worden: beoordeeld op compleetheid/inhoud van de opdrachten en minder op taalgebruik.

 • woordenschat en grammatica: aan de hand van een SO

 • differentiatie van opdrachten en testen in niveau

Meerdere opties, bijvoorbeeld:

 • Grammatica en woordenschat in opdrachten verwerken en het gebruik van woordenschat en grammatica in de beoordeling van de opdrachten op nemen.

 • Schriftelijke overhoring: in context aangeboden, aansluitend op het project.

 • De taalvaardigheden niet expliciet testen, maar verwerken in opdrachten, waardoor de taalvaardigheden verbeterd worden, en het doel behaald.  1   2   3   4   5   6   7   8

 • Inhoudsopgave Inleiding 4
 • Evaluatie en presentatie 32 Presentatie 32 Evaluatie 32 Literatuurlijst 36 Bijlagen 37
 • 1. Inleiding Aanleiding en opdracht
 • Context van de school in relatie tot het probleem
 • 2. Verkennend onderzoek 2.1 Inleiding verkennend onderzoek
 • 2.2 Praktijkverkenning 2.2.1 Inleiding
 • 2.2.2 Aanpak en middelen
 • 2.2.3 Resultaten en conclusies Resultaten

 • Dovnload 0.63 Mb.