Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naar een beter begrip van Europese structuren en de Europese besluitvorming inzake gendergelijkheid

Dovnload 0.89 Mb.

Naar een beter begrip van Europese structuren en de Europese besluitvorming inzake gendergelijkheidPagina9/19
Datum05.12.2018
Grootte0.89 Mb.

Dovnload 0.89 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


Juridische organen

Het Europees Hof van Justitie


http://curia.europa.eu/
Dit Hof telt 27 rechters, één per lidstaat, die benoemd zijn voor een periode van 6 jaar. Daarnaast zijn er ook nog 8 advocaten-generaal. Het Hof ziet erop toe dat de handelingen van de instellingen van de Europese Unie rechtmatig zijn en dat de lidstaten de verplichtingen die uit de Verdragen voortvloeien naleven. Het Hof geeft ook uitleg aan het recht van de Unie op verzoek van nationale rechters. Het Hof doet uitspraken over: geschillen tussen lidstaten, tussen instellingen of tussen de lidstaten en de instellingen. Het Hof vonnist over de geldigheid van de interpretatie van Europese regelgeving. Daarnaast is het ook de hoogste beroepsinstantie voor burgers. Uitspraken van het Hof van Justitie hebben morele impact en kunnen aanleiding zijn tot nieuwe of vernieuwde wetgeving op het terrein van de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Afbeelding 21:
Logo CuriaAdviesgroepen en deskundigennetwerken


De Europese Commissie is het orgaan bij uitstek dat het Europese genderbeleid uittekent. Maar om dit beleid vorm te kunnen geven werkt de Commissie in dialoog met een schare aan interne en externe adviesgroepen en deskundigennetwerken en sinds kort ook met EIGE, het Europees Genderinstituut. Deze dialoog doet de Commissie voeling houden met wat er leeft in de lidstaten en geeft haar zicht op de thema's die al dan niet dringend aan de orde moeten worden gesteld. Adviesgroepen en deskundigennetwerken werken met experts uit de verschillende EU-lidstaten. Om Europa een gezicht te geven vermelden wij welke experts uit België in welk netwerk vertegenwoordigd zijn. Ook organen uit de EU-lidstaten verenigen zich in Europese netwerken. Thematische netwerken, zoals de “Helsinki Group on Women and Science”, lieten wij buiten beschouwing.

Interne adviesgroepen:


High Level Group voor de integratie van de dimensie van de gelijkheid van mannen en vrouwen


Samenstelling
De High Level Group voor de integratie van de dimensie van de gelijkheid van mannen en vrouwen is een informele groep en bestaat uit één hogere ambtenaar per EU-lidstaat, enkele vertegenwoordigers van de Europese Commissie en één vertegenwoordiger van het Secretariaat van de Raad van de Europese Unie. Hij wordt voorgezeten door de Europese Commissie, die twee keer per jaar in nauwe samenwerking met het voorzitterschap een vergadering organiseert bij de Ministerraad van de Europese Unie.

Doel
De High Level Group betreft een beleidsforum dat de voorzitterschappen op prospectieve wijze helpt bij de voorbereiding van de dossiers die binnen de groep sociale aangelegenheden van de Raad van ministers van de Europese Unie (EPSCO) zullen behandeld worden en daarna worden aangenomen op het niveau van de Raad. "Gendergelijkheid" is één van de thema's binnen sociale aangelegenheden.

De groep behandelt de planning van de strategische opvolging van het Actieplatform van Peking, in het bijzonder de uitwerking van indicatoren in de twaalf actiedomeinen ervan. De groep kijkt daarnaast toe op de implementatie van gender mainstreaming in de instellingen van de Europese Unie en in de acties die ondernomen worden in het kader van de strategische vijfjarenplannen voor gendergelijkheid van de Europese Commissie. Sinds 2003 helpt de Groep de Commissie ook bij de voorbereiding van het jaarlijks rapport over de gelijkheid van vrouwen en mannen (met een stand van zaken van de initiatieven en beleidsaanbevelingen) dat in de lente wordt aangenomen door de Europese Raad.Vertegenwoordiging vanuit België

België wordt er vertegenwoordigd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, http://igvm-iefh.belgium.be/. Binnen het IGVM is Fréderique Fastré verantwoordelijk voor internationale betrekkingen.

Meer informatie en vergadering tijdens het Zweeds Voorzitterschap: http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/3/meeting_of_the_high-level_group_on_gender_mainstreaming.
Vergadering tijdens Belgisch Voorzitterschap:
http://www.eutrio.be/pressrelease/conclusions-meeting-european-ministers-equal-opportunities.

Het Raadgevend Comité voor Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen


Mandaat
Het Raadgevend Comité voor Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen werd in het leven geroepen krachtens het besluit van de Commissie (2008/590/EG) PB L 20 van 28.1.1982, blz. 35–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)) van 16 juni 2008 betreffende de oprichting van een Raadgevend Comité voor gelijke kansen van mannen en vrouwen (gecodificeerde versie), PB L 190, 18.7.2008, p. 17–21, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:190:0017:0021:NL:PDF.

Samenstelling
Dit Comité bestaat uit 68 leden uit de ministeries belast met de bevordering van de gelijke kansen aangeduid door de regering van elke lidstaat, een vertegenwoordiger per lidstaat van de nationale organismen die specifiek belast zijn met de gelijke kansen voor vrouwen en mannen, zeven leden ter vertegenwoordiging van de werkgeversorganisaties en zeven van de werknemersorganisaties op gemeenschapsniveau. Twee vertegenwoordigers van de Europese Vrouwenlobby nemen als waarnemers deel aan de vergaderingen van het comité; mits een gemotiveerde aanvraag kunnen daarnaast ook vertegenwoordigers van internationale beroepsorganisaties of verenigingen worden toegelaten als waarnemers.

Opdracht
Het Comité vergadert tenminste twee keer per jaar in Brussel om adviezen uit te brengen voor de Europese Commissie in het kader van de uitwerking en tenuitvoerlegging van de acties voor de bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen van de Unie. Deze adviezen zijn niet officieel bindend voor de lidstaten en kunnen geraadpleegd worden op de site van de Europese Commissie. Een andere belangrijke taak van het Comité is het bevorderen van de voortdurende uitwisseling van relevante ervaringen, beleidsmaatregelen en praktijken op het gebied van gendergelijkheid, tussen de lidstaten en tussen de verschillende belanghebbende actoren.

Vertegenwoordiging vanuit België

België wordt er vertegenwoordigd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, (IGVM) http://igvm-iefh.belgium.be/ en de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, http://www.raadvandegelijkekansen.be/.

Meer informatie: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10919_en.htm

Adviezen: http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=418&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=adcopinion&mode=advancedSubmit&langId=en

Externe netwerken van deskundigen:

Het “European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality”


http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en (ENG)
Ontstaan en objectief

Het “European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality” (Europees Netwerk van Juridische Experts op het gebied van Gendergelijkheid) bestaat sinds 1984 en werd opgericht met een dubbel doel, namelijk het acquis op het terrein van de gelijke kansen v/m in de lidstaten garanderen en wettelijke en juridische maatregelen op dit terrein ontwikkelen. Meer concreet ziet het Netwerk erop toe dat de Europese Commissie op de hoogte blijft van wettelijke en juridische ontwikkelingen op het gebied van gendergelijkheid op nationaal niveau. Het screent daarnaast ook beleidsdocumenten, verschaft de Europese Commissie juridische gegevens die nodig zijn voor de vergelijking en de voorbereiding van nieuwe juridische en wettelijke instrumenten en het fungeert als klankbord voor nieuwe ideeën en strategieën. Het Netwerk vervult ook een taak in het verspreiden van informatie in relatie tot nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de gelijkheid v/m.Samenstelling
Het Netwerk bestaat uit academici en juristen uit de 27 lidstaten en de EER-landen (Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De coördinatie van dit Netwerk is in handen van de "School of Law" van de Universiteit Utrecht (Nederland).

Output
- ad hoc en thematische rapporten over de wetgevende activiteiten op het gebied van gendergelijkheid;
- periodieke bulletins over wettelijke ontwikkelingen op EU- en nationaal niveau op het gebied van gendergelijkheid;
- een jaarlijks samenvattend rapport met trends en belangrijke wettelijke en juridische ontwikkelingen op EU- en nationaal niveau op het gebied van gendergelijkheid;
- jaarlijkse organisatie van een seminarie in Brussel in samenwerking met het "European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field".

Vertegenwoordiging vanuit België

België is in dit Netwerk vertegenwoordigd door Jean Jacqmain (ULB. Faculté de Droit): http://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/chercheurs/3/CH3403.html.Recente publicaties
- The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A practical approach, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4553&langId=en
- Making Equality Effective: The role of proactive measures, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4551&langId=en
- EU Gender Equality Law in 30 European Countries 2009 update,
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4193&langId=en,
- EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into national law?, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4018&langId=en
- European Gender Equality Law Review, 1(2010)
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6142&langId=en


Het “Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues”


http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=748&langId=en
Samenstelling
Het “Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues (EGG)” (Netwerk van Experts op het gebied van Werkgelegenheid en Gendergelijkheid) is samengesteld uit externe arbeidsmarktexperts uit de verschillende lidstaten.

Opdracht
Het Netwerk geeft advies aan de Europese Commissie. Het gaat na in welke mate lidstaten de strategie van gender mainstreaming promoten en toepassen in hun Nationale Werkgelegenheidsplannen. Het stelt daarnaast nota's op om de Europese Commissie te ondersteunen in de analyse en de monitoring van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Het Netwerk stelt per jaar minstens 2 thematische rapporten op over 30 landen. De coördinatie van dit Netwerk is in handen van de Fondazione Giacomo Brodolini (http://www.fondazionebrodolini.it/) uit Italië.

Experten
Leden van EGGE: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2392&langId=en.
Belgische experte: Danièle Meulders, http://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/chercheurs/0/CH940.html.

Het Network of Experts in Gender Equality, Social Inclusion, Health and Longterm Care


http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=748&langId=en (ENG)

Samenstelling
Het Network of Experts in Gender Equality, Social Inclusion, Health and long-term Care (EGGSI) (Netwerk van Experts op het gebied van Gendergelijkheid, Sociale Inclusie en Zorg op Lange Termijn) is een Europees Netwerk van externe experten in sociale insluiting, gezondheid en lange termijn zorg.

Opdracht
Dit Netwerk geeft advies aan de Europese Commissie. Het gaat na in welke mate de EU-lidstaten gender mainstreaming promoten en opnemen in de nationale rapporten over strategieën voor sociale insluiting en sociale bescherming. Daarnaast bereidt het Netwerk twee (één in het jaar waarin de lidstaat zijn nationaal rapport uitbrengt) rapporten per jaar voor over 30 lidstaten.

Het Netwerk wordt gecoördineerd door het Istituto Ricerca Sociale (http://www.irs-online.it) en de Fondazione Giacomo Brodolini (http://www.fondazionebrodolini.it/) uit Italië.Experten
Leden van EGGSI: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4995&langId=en.
Belgische experte: Nathalie Wuiame, http://www.yellowwindow.be/genderinresearch/index_team.html.


Het EU-netwerk van vrouwen in economische en politieke sleutelposities

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=762&langID=en


Samenstelling
Het Europees Netwerk voor Vrouwen in Politieke en Economische Besluitvorming werd opgericht in juni 2008 door de Europese Commissie en bestaat actueel uit 15 bestaande netwerken. Uitbreiding met andere netwerken is steeds mogelijk. Dit netwerk werd gezien als één van de sleutelacties van de "Routekaart voor Gendergelijkheid (2006-2010)" van de Europese Commissie.

Doel
Het doel van het Europees Netwerk voor Vrouwen in Politieke en Economische Besluitvorming is het bereiken van een groter genderevenwicht in de politieke en economische besluitvorming. Het Netwerk dient als Europees discussieplatform en zorgt voor de uitwisseling van informatie en goede praktijken en inventariseert de beste strategieën om op dit terrein vooruitgang te boeken.

Eén van de belangrijk producten van dit Netwerk is de "Database on women and men in decision-making positions" (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en). Deze databank werd opgesteld door de Europese Commissie om te kunnen beschikken over betrouwbare gegevens over het aantal vrouwen op beslissingsposten, in de politieke, juridische en economische wereld in de verschillende EU-lidstaten, de kandidaat-lidstaten en de EER-landen en dit over een langere periode. De gegevens worden regelmatig geactualiseerd en zijn geordend volgens domein: beleid, administratie, rechtswezen, zakelijke en financiële wereld, sociale partners en NGO's, achtergrondgegevens.Leden
Ledenlijst (augustus 2009): http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3675&langId=en.
Myriam Schervernels, van Femanet-Eurocadres (http://www.eurocadres.org/spip.php?rubrique67) vertegenwoordigt België.

Ondersteuning door een agentschap:


Het Europees Instituut voor Genderstudies

http://www.eige.europa.eu/Doel
Het Europees Instituut voor Genderstudies (EIGE) werd in 2006 gecreëerd bij Verordening (EG) nr. 1922/2006, http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0009:0017:NL:PDF.
Afbeelding 22: Logo EIGE

EIGE is een Europees agentschap en werd in het leven geroepen om de lidstaten en de EU te ondersteunen in de promotie van gendergelijkheid, om discriminatie op grond van geslacht te bestrijden en om te sensibiliseren rond gendergelijkheid. EIGE is gevestigd in Litouwen.


Specifieke taken _lees voor meer informatie Verordening (EG) nr. 1922/2006 _ van EIGE: de verzameling en analyse van vergelijkbare gegevens rond gendergelijkheid; de ontwikkeling van methodologische instrumenten met het oog op de integratie van een genderaspect in alle beleidsdomeinen; het faciliteren van de uitwisseling van goede praktijken en dialoog tussen alle actoren voor gelijkheid (politici, academici, ngo's, ...) en het sensibiliseren van het grote publiek rond de genderproblematiek.
Bestuur
Het EIGE wordt beheerd door een voorzitter, een raad van beheer, een uitvoerende directie en een staf en wordt bijgestaan door een forum van experts met een adviserende bevoegdheid. De directrice van EIGE is Virginija Langbakk. Eva Maria Welskop-Deffaa uit Duitsland is voorzitter, Michel Pasteel, directeur van het Belgisch Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, is vice-voorzitter. Het EIGE krijgt een subsidie van €52.5m voor de periode 2007-13.
Meer informatie over EIGE op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=732&langId=en

Europese netwerken van nationale organen:


Equinet
http://www.equineteurope.org/Samenstelling

quinet is het Europees netwerk van officiële nationale instellingen bevoegd voor gelijkheid en diversiteit. Equinet brengt 33 organisaties uit 28 landen samen die discriminatie bestrijden op 6 gronden: leeftijd, handicap, ras of etnische oorsprong, geloof of levensovertuiging en seksuele geaardheid. Equinet werd in 2002 gestart als een tweejarig project en wordt momenteel gefinancierd in het kader van PROGRESS, het Europese programma voor Werkgelegenheid en Maatschappelijke Solidariteit (2007-2014).
Afbeelding 23: Logo Equinet


Doel
Equinet werd in het leven geroepen om nationale gelijke kanseninstellingen te ondersteunen in de uitvoering van hun mandaat. Het moet de uniforme implementatie van de Europese anti-discriminatiewetgeving garanderen en er mede voor zorgen dat de wettelijke bescherming van slachtoffers van discriminatie op een juiste manier wordt afgehandeld. Equinet is enerzijds een kennispool voor de uitwisseling van informatie, van wettelijke expertise, van strategieën en van goede praktijken en vormt anderzijds ook een platform voor dialoog met de Europese instellingen.

Leden van Equinet

Leden van Equinet zijn de onafhankelijke officiële gelijke kansenorganen die werden opgericht op basis van EU-richtlijnen, namelijk de Raciale richtlijn 2000/43/EG en Richtlijn rond gendergelijkheid 2002/73/EG met als opdracht onafhankelijke hulp te bieden aan slachtoffers van discriminatie, onafhankelijke onderzoeken uit te voeren naar discriminatie, onafhankelijke rapporten te publiceren en aanbevelingen uit te vaardigen rond thema's met betrekking tot discriminatie in hun eigen land. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, http://igvm-iefh.belgium.be/ en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, http://www.diversiteit.be/ zijn de leden vanuit België.Lijst van Equinet-leden: http://www.equineteurope.org/361.html.


NCEO - Netwerk van parlementaire commissies voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Europese Unie
http://www.europarl.europa.eu/comparl/femm/ccec/presentation/default_en.htm


Samenstelling
Dit Netwerk van parlementaire commissies van de EU-lidstaten - NCEO (Network of Parliamentary Committees for Equal Opportunities for Women and Men in the European Union) werd opgericht in 1997 onder impuls van het Belgische Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met steun van de Europese Commissie. Netwerkleden zijn de leden van de parlementaire commissies voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uit de EU-lidstaten en europarlementariërs.
Afbeelding 24: Logo NCEO


Doel
Doel van dit Netwerk is het bevorderen van de communicatie en uitwisseling van ideeën en informatie tussen de leden van de verschillende nationale parlementaire commissies voor gelijkheid v/m. Daarnaast wil het Netwerk contacten onderhouden met Europese experten op het gebied van gendergelijkheid en meehelpen aan de verankering van het Europese gelijke kansenbeleid in het parlementaire werk.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

  • Adviesgroepen en deskundigennetwerken
  • High Level Group voor de integratie van de dimensie van de gelijkheid van mannen en vrouwen
  • Het Raadgevend Comité voor Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen
  • Het “European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality”
  • Het “Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues”
  • Het Network of Experts in Gender Equality, Social Inclusion, Health and Longterm Care
  • Het EU-netwerk van vrouwen in economische en politieke sleutelposities http://ec.europa.eu/social/main.jspcatId=762langID=en
  • Het Europees Instituut voor Genderstudies
  • Equinet http://www.equineteurope.org/

  • Dovnload 0.89 Mb.