Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naar een veiliger, schoner en mooier dorp

Dovnload 0.54 Mb.

Naar een veiliger, schoner en mooier dorpPagina1/6
Datum31.10.2018
Grootte0.54 Mb.

Dovnload 0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6Hurwenen: Openbare ruimte en verkeer
“Naar een veiliger, schoner en mooier dorp”
Door de Dorpsraad van Hurwenen.
Inhoud


 1. Inleiding
 1. Korte beschrijving van de algehele situatie
 1. Doelstellingen:

-wegbeheer

-groenbeheer

-verkeer en mobiliteit

-openbare verlichting


4. Behandeling per straat(deel)
a. Hurwenensestraat

b. Molenstraat tussen Marshallweg en Van Heelstraat

c. Molenstraat rest/Perswei

d. Waaldijk tussen Molenstraat en “De Roskam”

e. Waaldijk tussen “De Roskam” en de Jannestraat

f. Jannestraat

g. Meiweg

h. Dorpsstraat/plein tussen Waaldijk en Wielewaallaan

i. Dorpsstraat rest

j. Marshallweg

k. Wielewaalllaan/pad

l. Groenestraat tussen Dorpsstraat en Van Heelstraat

m. Groenestraat rest

n. Van Heelstraat

o. Geerhofstraat

p. De Hurwenense uiterwaard


5. Conclusies en aanbevelingen
 1. Inleiding

De Dorpsraad van Hurwenen heeft in dit rapport geprobeerd de matige situatie van de openbare ruimte in kaart te brengen. Na een uitgebreide dorpsschouw (samen met Pierre de Groot) wordt dit conceptrapport gepresenteerd op een bewonersavond en heeft het dorp de gelegenheid gehad op het rapport te reageren en waar nodig te verbeteren en aan te vullen. Deze aanvullingen worden vervolgens in het rapport verwerkt, alvorens het aan de gemeente aan te bieden.


Het is treurig gesteld met de verkeersveiligheid in ons dorp. Dat geldt ook voor het onderhoud van de straten en wegen.

De meeste straten verdienen een snelle en deels grondige opknapbeurt. Bovendien zijn er punten die qua veiligheid verbeterd kunnen worden. ’t Is eigenlijk een wonder dat er zo weinig ongelukken gebeuren. In het vervolg kunt u lezen waar de knelpunten zijn.

Ook heeft de Dorpsraad onderzocht hoe het gesteld is met “de openbare ruimte”. We doelen hier onder meer op het aanzicht (beplanting) en het onderhoud ervan.

Uiteraard begrijpen we dat niet alles naar wens kan worden verbeterd. Ons dorp is nu eenmaal “historisch zo gegroeid”. Het was al mooi dat twee hooiwagens elkaar konden passeren. Dat neemt niet weg dat de Gemeente en andere openbare lichamen, zoals het Waterschap Rivierenland, hun taken schromelijk hebben verwaarloosd.


Gezien de deplorabele staat van onderhoud van een groot deel van de Hurwenense wegenstructuur, verwekt het geen verwondering dat de emoties over dit fenomeen hoog oplopen en de meeste geconstateerde gebreken eerder in het eerstvolgende onderhoudsjaarplan, dan in het onderhoudsmeerjarenprogramma dienen te worden uitgevoerd.

2. Korte beschrijving van de algehele situatie


Hurwenen is een dorp. De openbare ruimte en de wegen structuur zijn organisch gegroeid door het verbinden van losliggende boerderijen langs de stroomruggen en dijken en het bebouwen van daartussen gelegen gebieden.

Hurwenen heeft ook bijna geen trottoirs. Met uitzondering van delen van de Geerhofstraat en de Wielewaallaan bestaat het grondgebied van Hurwenen uit smalle dijken en landbouwwegen, waarop al het verkeer moet worden afgewerkt.


Dit betekent dat voetgangers, fietsers, schootmobiels, auto’s, vrachtauto’s, tractoren en andere landbouwvoertuigen allemaal van het zelfde wegprofiel gebruik moeten maken. Dit stelt hoge eisen aan de wijze waarop dit profiel wordt afgebakend en onderhouden, maar vooral ook hoe het wordt gebruikt door rijdend en stilstaand (geparkeerd) verkeer.
In dit rapport zal per straat(deel) aandacht besteed worden aan de inrichting en het gebruik van de diverse wegen in het dorp. Daarbij zal ook gekeken worden naar de overige openbare ruimte zoals de parkjes, de zitgelegenheden, de groenstroken, de speeltuin en de honden uit laat gebieden. Ook de openbare straatverlichting en de afvalbakken (hondenpoepbakken) zullen de revue passeren.
De aanbevelingen zullen naar onze mening de basis moeten vormen voor het onderhoudsmeerjarenprogramma van de gemeente Maasdriel en de meest noodzakelijke verbeteringen zullen moeten worden neergelegd in het eerst volgende jaarplan of als noodreparatie aan het lopende jaarplan moeten worden toegevoegd.
Voor zover andere instanties zoals het waterschap, Liander of de Avri voor de uitvoering verantwoordelijk zijn rekenen we op een gemeenschappelijke inspanning van de gemeente en de Dorpsraad om de gewenste verbeteringen gerealiseerd te krijgen.
Dit rapport richt zich met name op het kerngebied van Hurwenen zelf tussen de Van Heemstrabaan, de Jannestraat, de Hurwenenseweg/

Molenstraat en de Waaldijk. Natuurlijk behoeven ook het gebied rond Oensel en de buitenwaard (De Kil en uiterwaarden) de nodige aandacht maar dat valt grotendeels buiten de aandacht van dit rapport.
 1. Doelstellingen
 • Wegbeheer

De wegen in Hurwenen verkeren in een deplorabele toestand. Dit geldt

zowel voor de dijken, de doorgaande wegen als de wegen in het dorp. Omdat deze wegen door zoveel gebruikers gedeeld moeten worden is vooral de afwerking van weg naar berm belangrijk. De wegen zijn overwegend smal en auto’s, zeker vrachtauto’s kunnen elkaar te nauwer nood passeren. Dit betekent dat weggebruikers regelmatig naar de berm moeten uitwijken en dat die bermen voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer gebruikt moet kunnen worden om uit te wijken. Dit is zonder gevaar voor eigen leven op diverse plaatsen nauwelijks mogelijk en leidt tot ongewenste situaties met materiële schade tot gevolg. Op diverse plaatsen (zie beschrijving per straatdeel) is de beschadiging van de overgang tussen weg en berm zo diep, dat je over complete diepten moet springen om de berm te bereiken. Diepten die je bovendien niet ziet als er plassen staan of sneeuw ligt.
Het is diep triest om te zien dat de bovengenoemde diepten ieder jaar soms meerdere keren worden opgevuld en gerepareerd om enkele weken later te mogen constateren dat de gaten er al weer terug zijn. Het is te hopen dat het gemeentebestuur met ons mee wil gaan in het zoeken naar structurele oplossingen in het meerjaren onderhoudsprogramma en niet voort gaat met het gooien van goed geld naar kwaad geld.
Wij adviseren de gemeente met name om de diverse bermen langs de dijken en wegen te versterken met grastegels of andere verharde constructies in plaats van pappen en nathouden via het iedere keer met los zand opvullen van gaten en kuilen.
In het oogst seizoen van de mais is er extra overlast van landbouw voertuigen. Ze rijden te hard en laten een vervuilde en gladde weg achter. De gemeente zou er meer op moeten toezien dat de wegen regelmatig worden schoon gehouden.
Ook het parkeren is voortdurend een probleem. Door de smalle straten en een ruimtelijk ordeningsbeleid dat parkeren op eigen terrein onvoldoende heeft gestimuleerd, zijn de straten extra smal door de geparkeerde auto’s. In bijvoorbeeld de Geerhofstraat, één van de weinige straten met een trottoir, staan de auto’s ’s avonds op de stoep en moet je over de straat lopen, zeker met een kinderwagen.
Ook in andere straten zijn er belemmeringen om het parkeren te

optimaliseren en per straat(deel) is aangegeven wat er verbeterd kan worden om deze overlast te verminderen.
 • Groenbeheer

We bepleiten bij het groenbeheer een betere afstemming tussen gemeente en waterschap ten aanzien van het maaien van de bermen en dijken. Op sommige plaatsen is het zicht op de vaak bochtige wegen beperkt door het hoog opschietend groen. Dit geldt overigens ook voor het groen van particulieren. De gemeente zou op diverse plekken (zie overzicht per straat deel) de eigenaren op regelmatig onderhoud moeten aanspreken om onoverzichtelijke situaties te vermijden.


Het groen onderhoud wordt over het algemeen goed gedaan, al is het beplantingsbeleid ons niet altijd even helder. Het schoonhouden door het plaatsen van afvalbakken en hondenpoep bakken kan hier en daar beter.
 • Verkeer

Hurwenen heeft een kleine bebouwde kom met relatief smalle wegen en een groot aantal buitenwegen. Overal, maar met name op de buitenwegen wordt overwegend veel te hard gereden.


Dat gebeurt veelal omdat onduidelijk is wat de maximum snelheid is en waar die snelheid verandert. Bovendien nodigt het wegprofiel niet uit in het aanpassen van de snelheid. Slechts op een enkele plek (de Jannestraat bijvoorbeeld) dwingt een wegversmalling tot het matigen van de snelheid.
We pleiten daarom per straatdeel voor het invoeren van snelheid beperkende maatregelen en het aangeven van adviessnelheden of bermbordjes met de maximum snelheid.
Onze ervaring is dat de meeste verkeersdrempels in en om onze dorpskern nauwelijks van invloed zijn op de snelheid, maar duidelijk gecombineerd moet worden met andere snelheid beperkende maatregelen om effectief te kunnen zijn (bijvoorbeeld drempel met versmalling zoals in de Van Heelstraat). Met name de begeleiding van de fietsende lagere schooljeugd naar Rossum verdient hierbij de nodige aandacht, bijvoorbeeld door een duidelijker fietspad markering in de Maarten van Rossumstraat (Rossum).

Hurwenen heeft veel buitengebied en in toenemende mate ontbreekt daar de openbare straatverlichting. In een bewoond gebied zonder trottoirs geeft dat vooral voor de zichtbaarheid van wandelaars (mensen die hun hond uitlaten bijvoorbeeld) problemen. Vooral omdat verkeer regelmatig zelf naar de bermen moet uitwijken.


Wij willen er dan ook voor pleiten dat de weinige verlichting die er is dan ook in stand wordt gehouden en dat de drie lantaarnpalen langs de Hurwenensestraat, die stuk zijn en blijkbaar niet vervangen worden, weer gaan branden.
Ook een aantal lantaarnpalen op hinderlijke of onmogelijke plaatsen zouden wij gaarne zien verplaatst.


 1. Behandeling per straatdeel
 1. Hurwenensestraat

In deze straat wordt veel te hard gereden, zeker gezien het smalle profiel en de aanwezigheid van fietsers op de rijbaan. Het is wellicht niet duidelijk hoe hard hier mag worden gereden, maar de Dorpsraad adviseert hier een maximum snelheid van 60 km/u, die ook aan beide zijden zou moeten worden aangegeven.


De weg is duidelijk aan opnieuw asfalteren toe en ook de overgang tussen berm en weg kan worden verbeterd. Een smalle witte markering voor fietsers zou een verbetering zijn omdat daardoor ook het wegprofiel optisch wordt versmald wat kan leiden tot langzamer en voorzichtiger rijden. Wij zagen graag de drie verdwenen lantaarnpalen terug keren in deze straat.


 1. Molenstraat tussen Marshallweg en Van Heelstraat

Deze straat is het verlengde van de Hurwenensestraat en behoeft dezelfde maatregelen. De verhoging op de hoek met de Van Heelstraat kan beter worden gemarkeerd. De snelheidsbeperking tot 50 km/u dient op de hoek van de Marshallweg in samenhang met het bord bebouwde kom duidelijk te worden aangegeven.  1   2   3   4   5   6


Dovnload 0.54 Mb.