Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Naar het Beloofde Land?

Dovnload 44.11 Kb.

Naar het Beloofde Land?Datum28.10.2017
Grootte44.11 Kb.

Dovnload 44.11 Kb.
INLEIDING
Naar het Beloofde Land?

De aanhoudende vluchtelingenstroom vraagt om bezinning. Deze nieuwe situatie stelt vragen bij allerlei vanzelfsprekendheden. Van wie is een land eigenlijk? Wie is mijn naaste? Waar trek je een grens – qua hulp, gastvrijheid, uitzettingsbeleid? Zonder te vergeten dat in de loop der tijden de rollen kunnen verschuiven en degene die nu gastheer is straks misschien zelf moet vluchten. Hoe de oproep in de bijbel te lezen om de vreemdeling ‘in je samenkomsten binnen te halen’? En wat betekent het als Jezus zegt dat je alles wat je voor een vreemdeling hebt gedaan, aan Hem hebt gedaan?

Een vreemdeling is iemand die anders is dan jij. Zoals jijzelf een vreemde bent voor wie van elders komt. Dat kan nieuwsgierig maken, maar ook angst inboezemen. Een ontmoeting met een vreemdeling kan tot een uitnodiging van gastvrijheid leiden, maar klaarblijkelijk ook aanleiding worden om grenzen te sluiten. Idealen en praktijk kunnen behoorlijk botsen.

Gedurende deze veertigdagentijd staat het verlangen naar een leefbare wereld centraal, naar een land waar vrede en gerechtigheid heersen. Wie is daar niet naar op weg? We zijn immers allemaal pelgrims (Latijn: peregrinus = vreemdeling) op aarde. Of is het Beloofde Land enkel een visioen? Het Liturgisch Team, de Werkgroep Diaconaat en de Werkgroep Pastoraat hebben de handen ineen geslagen om actieve bezinning mogelijk te maken in deze periode tot Pasen. Met zondagse vieringen, doordeweekse meditaties, filmavonden, Bijbelstudie, gesprekskringen, maaltijd, solidariteitswaken en nog meer. Laten we elkaar ontmoeten en bevragen op onze drijfveren en inspiratie om bij te dragen aan een hartelijke wereld, maar laten we ook mogelijke angsten en twijfels onderzoeken. Hoe ver te gaan, voor het Pasen kan worden?


Wij nodigen u van harte uit tot deelname aan de activiteiten in de Veertigdagentijd,
Pastores Dominicus Amsterdam:

Juut Meijer

Mirjam Wolthuis


Algemene informatie:
DIGITALE KALENDER IN DE 40DAGENTIJD

U kunt in de 40dagentijd elke dag een inspirerende tekst per e-mail ontvangen. Deze teksten zijn gemaakt of uitgezocht door mensen van de Dominicusgemeente. U kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar:40dagendominicus@gmail.com onder vermelding van: digitale kalender 2016.
DOORLOPENDE GROEPEN

De meditatiegroepen van de maandagavond en de woensdag en sacred dance zijn niet in het programmaboekje van de 40-dagentijd opgenomen. De programmering daarvan is te vinden in de flyers bij de entree van de kerk.


WEBSITE

Op www.DominicusAmsterdam/kalender.nl vindt u de tekst van dit boekje en informatie over de andere Dominicusactiviteiten.


BIJDRAGE IN DE KOSTEN VOOR EEN ACTIVITEIT

Wilt u deelnemen aan een activiteit, maar zijn de kosten voor deelname en/ of reiskosten een bezwaar, dan kunt u vooraf een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij het Solidariteitsfonds.

U stuurt dan een e-mail naar Betsie Wessendorp: pietsmit2000@planet.nl
OP DE BOEKENTAFEL:

Het kinderboek  “Dromen van vrijheid”. Een rijk geïllustreerd verhalenboek waarin de mensenrechten verhelderd worden. De opbrengst gaat naar Amnesty International. Ook het kinderboek “Dromen van vrijheid” van Lieke van Duin en Truus Huizenga, over een meisje dat vier jaar in Jappenkampen leefde, ligt er.

Soep voor Syrië, kookboek om de mensheid te vieren” De winst van het kookboek, samengesteld door Barbara Abdeni Massaad, komt ten goede aan het voedselprogramma van UNHCR voor Syrische vluchtelingen.

Van Paul Begheyn, “Frans van de Lugt S.J.1938-2014, bruggenbouwer en martelaar in Syrie”.

(2015)

Gelukzoeker, van generaal pardon tot premier gezocht” Autobiografisch relaas van Gor Khatchikyan, pas afgestudeerd arts, over wat hij mee heeft gemaakt in Nederland nadat hij als Armeense jongen met zijn ouders als vluchteling hier kwam.

t Is een vreemd’ling zeker, Van Anton Wessels [november 2015,] gastvriendschap bij joden, christenen en moslims.Abraham/Ibrahim, de spiritualiteit van gastvrijheid. Marcel Poorthuis, van Deursen en Mock

Hieronder volgen de activiteiten, met datum, tijdstip en plaats.
ZATERDAG 6 FEBRUARI

10.30 -12.30 uur in de grote zaal van de pastorie

Wees welkom in mijn huis

Bijbelse teksten over vreemdeling en gastvrijheid als inleiding op het thema van deze 40dagentijd. Er is een serie van vier bijeenkomsten op zaterdagmorgen.

Abraham trok weg uit zijn geboorteland. Mozes idem, maar nam een heel volk mee. Jozef en Maria vluchtten met hun pasgeborene. De verhalen van toen zijn ook de verhalen van nu. Vrijwillig of genoodzaakt trekken mensen weg. Onderweg worden zij verjaagd, hartelijk onthaald of gedoogd.

Wat leert de bijbel ons hierover?

Vooruitlopend op de zondagse diensten exploreren we Bijbelteksten over vluchten, vreemdeling zijn, thuiskomen en gastvrijheid. We bekloppen oude teksten op betekenis en wijsheid bij de vragen die de actualiteiten oproepen. Inleiders zijn degenen die daarna over het betreffende thema gaan preken in de 40dagentijd. Opgave graag voor de gehele reeks.

Inleiders:

6 februari Mirjam Wolthuis; 13 februari Juut Meijer; 27 februari Janneke Stegeman (DeNieuweLiefde); 5 maart Gerard Swüste

Aanmelden bij Mirjam Wolthuis: mirjam.wolthuis@icloud.com of 023 5296371

Kosten: € 8,00 voor vier zaterdagen.
DINSDAG 9 FEBRUARI

20.00-21.30/22.00 uur in de grote zaal van de pastorie

De weg van de mens, in totaal negen bijeenkomsten over het boek van de Uittocht. De eerste bijeenkomst was op 26 januari.

In het jubileumjaar lazen we een jaarlang sprongsgewijs uit verschillende gedeelten van de bijbel. Velen van ons zijn enthousiast geraakt door meer van de bijbel te weten en we willen daarom graag een nieuwe cyclus aanbieden waarvoor ook nieuwe deelnemers zich kunnen opgeven. De insteek zal iets anders zijn. Dit keer rond het  Boek van de Uittocht: Exodus. In negen avonden gaan we dieper op de teksten in en zoeken we naar onze eigen momenten van Uittocht. Wat betekent dat voor ons in deze tijd? Door onze ervaringen bij het lezen te delen met elkaar, blijken de ‘oude’ woorden verrassend actueel te kunnen zijn! Inleiders van binnen en buiten de Dominicus helpen ons op weg.

Je kunt één, meer of alle keren meedoen!

Voor te lezen teksten: zie de website en de orde van dienst.

De dinsdagen zijn: 23 februari, 8 en 22 maart; en na Pasen op 5 april, 3, 17 en 31 mei en 14 juni.

Contactpersoon en opgave: Anne-Marie Hauer: a_mhauer@hotmail.com of 020-6452595.

Kosten: € 2,00 per keer
ASWOENSDAG 10 FEBRUARI

Viering: 19.30 uur

Thema: Geef mij een nieuw hart

Lezing: Psalm 51 (vrije vertaling Oosterhuis)

Overweging: Claartje Kruijff


STILTE-MEDITATIE

Aansluitend bij deze viering is er een STILTE-MEDITATIE, ongeveer een uur, in de grote zaal van de pastorie onder leiding van Dick de Korte.


ZATERDAG 13 FEBRUARI

10.30-12.30 uur in de grote zaal van de pastorie

Wees welkom in mijn huis, bijbelse teksten over vreemdeling en gastvrijheid. Juut Meijer verzorgt de tweede inleiding in deze serie. Zie voor verdere informatie bij zaterdag 6 februari.

ZONDAG 14 FEBRUARI

Viering: 11.00 uur, gezamenlijk met de Ekklesia Amsterdam

Thema: Gij zijt zelf vreemdeling geweest.

Lezing: Leviticus 19,33-34 en Mt 25,31-40

Overweging: Mirjam Wolthuis


13.00 uur Naar de Schipholwake vanuit de Dominicuskerk

Vertrek vanuit de Dominicuskerk rond 13.00 uur, met een bus of met eigen vervoer. Wie met de auto gaat, kan mogelijk andere kerkgangers meenemen. Aanmelden voor busvervoer vóór 12 februari per e-mail naar Kees Sluis, coördinator van deze wake: sluiskimm@planet.nl., of op de voorafgaande zondag bij het Trefpunt.


14.00 - 15.30 uur Schipholwake bij het Justitieel Complex Schiphol, Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp (vlakbij de A4). De Dominicusgemeente, de Keizersgrachtkerk en de Ekklesia Amsterdam houden gezamenlijk de wake van overweging, gebed en gezang en een ommegang rond het complex waar vluchtelingen die hier illegaal verblijven gevangen worden gehouden. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kerkgangers van de drie kerken hieraan meedoen. Zo komen er koorzangers, ook van het Dominicuskoor, om te zingen.

De Schrift gebiedt ons om de vreemdeling op te vangen. De wakes zijn een teken van solidariteit met deze gevangenen. We willen duidelijk maken dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten en soms isoleren van mensen die niets misdaan hebben. Voor de gevangenen laten we ‘verpakt lekkers’ achter: Kitkat, Merci-chocolade, fairtrade repen (te koop bij de Wereldwinkel). De Amnestygroep roept op om ook kaarten met groeten aan de gevangenen te ondertekenen en mee te geven.


Kinderen Groetenactie

De kinderen zullen tijdens de kindernevendienst tekeningen maken voor de gedetineerden.Amnesty Groetenactie

Voor en na de viering kunt u bij de tafel van Amnesty, achterin de kerk, ansichtkaarten kopen en ondertekenen.

De kaarten zijn bestemd voor de (onschuldige) vluchtelingen die hier illegaal verblijven en daarom gevangen worden gezet in het Justitieel Complex Schiphol.
De kaarten kosten 20 eurocent per stuk.

VANAF MAANDAG 15 FEBRUARI op maandagochtend of vrijdagochtend

Snuffelstage in de Kloof

Dit jaar heeft de 40dagentijd in de Dominicus als thema : “over vreemdeling, vluchteling en gastvrijheid”. Daarom willen wij van de Kloof (inloophuis voor dak- en thuisloze mensen) elke geïnteresseerde Dominicusganger de mogelijkheid bieden om een snuffelstage te doen: in de 40dagentijd één keer in de Kloof assisteren door op ’n ochtend ’n uurtje mee te helpen bij het koffieschenken, bij het ruilen van kleding, of te praten met bezoekers. Zonder verdere verplichting.

Ton Steenaert is op maandag- en vrijdagochtend aanwezig in de Kloof. Bel hem [072- 533 22 07] wanneer je meer informatie wilt of in de gelegenheid bent om in de 40dagentijd de vreemdeling een gezicht te geven.


DINSDAG 16 FEBRUARI

14.00-16.00 uur in de pastorie

De Kleine Prins, serie van drie bijeenkomsten: 16 februari, 1 en 22 maart

In het beroemde poëtische verhaal van De Kleine Prins, geschreven en geïllustreerd door Antoine de Saint-Exupéry in 1943, staan de gesprekken opgetekend tussen een piloot die na een noodlanding in de woestijn de kleine prins ontmoet. De kleine prins vertelt hem van zijn tocht naar de aarde. Hoe hij vertrokken is vanwege moeilijkheden op zijn eigen kleine planeetje, en als vreemdeling van de ene planetoïde naar de andere gaat. De bewoner van elk van die planeetjes zit opgesloten in zijn eigen wereld en ieder voor zich wil hem inpassen in zijn eigen systeem. Niemand heeft werkelijk oog voor hem. Er is letterlijk geen plaats voor hem. "Grote mensen zijn toch wel vreemd," zei de kleine prins tegen zichzelf tijdens de reis.

Op aarde, in de immense leegte van de woestijn, ontmoet hij behalve de piloot de vos. Dit vosje vertelt hem het geheim van hoe te zien, je te verbinden en te ontmoeten. 'Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.'

Als lezer krijg je het vermoeden dat het in dit sprankelende sprookje over meer gaat dan wat er op het eerste gezicht te zien is. In het verhaal proef je veel verborgen wijsheid. Wie er oog voor heeft kan ervaren dat het ook gaat over wie wij zijn, over onze innerlijke weg, over ons mens zijn en over ons omgaan met elkaar. Wie is er eigenlijk op de vlucht, wie is vreemd en wie is vreemdeling?

In de bijeenkomsten gebruiken we de Nederlandse vertaling van Laetitia de Beaufort van Hamel. Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins, uitgever Donker B.V. ISBN 9789061006398.

Begeleiding: Wil Simis en Riet Spierings.

Aanmelding: rietspierings@planet.nl of 020-6842508

Kosten € 6,00 voor drie dinsdagen.


VRIJDAG 19 FEBRUARI

19.30 uur in de grote zaal van de pastorie.

Documentaire film: ‘Special Flight’. De duur van de film is 100 minuten.

Deze film is vertoond bij Movies that Matter in 2012. De documentaire speelt zich af in Zwitserland, het land met Europa’s strengste immigratiewetten.

In het detentiecentrum Frambois bij Genève is de spanning om te snijden. Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale immigranten wachten hier soms tot twee jaar lang hier op hun uitzetting, zonder dat er sprake is van een proces. Hun wanhoop heeft een naam: “Special flight”.

In Special Flight toont regisseur Fernand Melgar het einde van de rit. De ‘gedetineerden’ in Frambois worden vastgehouden tot het moment van de aankondiging wie er per direct het land uit moet. Wie weigert wordt gekneveld en geblinddoekt.

Melgar is een zorgvuldig observator. Op emotioneel effectbejag zul je hem niet betrappen. Toch leggen zijn films de vinger genadeloos op de zere plek van een onbarmhartig systeem, dat weinig verschilt van het onze, behalve dat in Nederland een hoger percentage mensen wel een status ontvangt.

Amnesty International roept de Nederlandse overheid met klem op haar detentiebeleid met betrekking tot vluchtelingen op drie punten te veranderen. Gerrit Sepers van onze Amnesty Werkgroep zal de visie van Amnesty op deze avond nader toelichten.

Na de film is er nagesprek met borrel. Begeleiding: Juut Meijer en Gerrit Sepers.

Aanmelding: juutmeijer@versatel.nl

Kosten: € 3,00
ZONDAG 21 FEBRUARI

Viering: 11.00 uur

Thema: Ga weg uit dit land

Lezing: Exodus 1,1-16

Overweging: Juut Meijer


De Extra collecte is bestemd voor een project in Tirana in Albanië, waar Iraanse vluchtelingen zijn opgevangen nadat ze na een jarenlang verblijf in Noord-Irak ook daar niet meer veilig waren. De Stichting Mensenrechten Vrienden [SMV], opgericht door in Nederland wonende Iraanse vluchtelingen, is binnen Europa verantwoordelijk voor het inzamelen van gelden voor de medische zorg en behandeling van de 600 gevluchte Iraniërs. Voor de 83 patiënten in deze groep gaat het om kosten van medicijnen voor mensen met kanker, MS, reuma, diabetes en mensen met psychische problemen. Zie de website: www.smv.nl. Bankrekening: NL86 INGB 0004 9252 96 of NL13 SNSB 0937 5697 20 t.n.v. Stichting Mensenrechten Vrienden.
DINSDAG 23 FEBRUARI

20.00-21.30/22.00 uur in de grote zaal van de pastorie. In de reeks De weg van de mens, over het boek van de uittocht, Exodus. Zie voor verdere informatie dinsdag 9 februari.
ZATERDAG 27 FEBRUARI

10:30-12:30 uur in de grote zaal van de pastorie.

Wees welkom in mijn huis, serie van Bijbelse teksten over vreemdeling en gastvrijheid. Janneke Stegeman (De Nieuwe Liefde) verzorgt deze derde inleiding. Zie voor verdere informatie zaterdag 6 februari.
ZONDAG 28 FEBRUARI

Viering: 11.00 uur, met het ritueel van de handenwassing.

Thema: Als God ons thuisbrengt

Lezingen uit Nehemia 5 en 9

Overweging: Germain Creyghton


DINSDAG 1 MAART

14.00-16.00 uur in de pastorie

Tweede bijeenkomst over De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. Zie bij dinsdag 16 februari.


VRIJDAG 4 MAART

14.00 - 16.00 uur in de grote zaal van de pastorie.

De vreemdeling die in uw stede woont

Nadat we in de tweede helft van 2015 bijna dagelijks de vluchtelingenstroom aan de grenzen van Europa hebben zien komen, heeft het gebeuren van Oudejaarsnacht in Keulen ons verbijsterd, met twee benen in de werkelijkheid gebracht en met vele vragen achtergelaten. Zijn we té open en té argeloos? Moeten we de grenzen sluiten? Hadden we anders moeten reageren op de grote toestroom en de duizenden die voor onze ogen op de tv in de Middellandse Zee verdronken? Moeten de goeden onder de kwaden lijden? Wat moeten we doen om deze grote groep goed te laten integreren in onze samenleving? Hoe gaan we in onze eigen cultuur eigenlijk met vrouwen om?Paul van der Biezen, lid van onze groep, heeft zich verdiept in de positie en rechten van vreemdelingen in de verschillende wereldgodsdiensten en verzorgt een inleiding.

Daarna willen we met elkaar in gesprek gaan over de vele kanten van een onderwerp dat onze gemoederen de afgelopen tijd steeds meer is gaan bezig houden. Daarbij zal het vooral gaan om onze eigen ervaring, ons inzicht en onze bezorgdheid.

U bent allen welkom bij de 50+groep.

Inlichtingen en opgave bij Gre de Groot, e-mail: gredegroot@kpnmail.nl


ZATERDAG 5 maart

10:30-12:30 uur in de grote zaal van de pastorie.

Wees welkom in mijn huis, serie van Bijbelse teksten over vreemdeling en gastvrijheid. Gerard Swüste verzorgt deze vierde en laatste inleiding. Zie voor verdere toelichting en informatie bij zaterdag 6 februari.
ZONDAG 6 MAART

Viering: 11.00 uur

Thema: Vluchten

Lezing: Exodus 2,11–22

Overweging: Janneke Stegeman ( De Nieuwe Liefde)


Zowel deze zondag de 6e maart als die van 13 maart houdt het Solidariteitsfonds haar jaarlijkse boekenbonnenactie.

Dat betekent dat er op beide zondagen boekenbonnen beschikbaar worden gesteld op de actietafel voor Dominicusgangers met een smalle beurs.

Voor deze boekenbonnen wordt geld ingezameld, voorafgaand aan de Nationale Boekenweek (12-20 maart).

Uw gift voor de actie is op twee manieren welkom: op rekeningnummer NL72 INGB 0000 224 928 t.n.v. Solidariteitsfonds Dominicus Amsterdam onder vermelding ‘boekenbonnenactie’, of in de bus op de actietafel.

De achterliggende gedachte van het Solidariteitsfonds is om mensen met verschillende inkomens binnen de Dominicus de mogelijkheid te bieden samen te delen. Deze oefening in solidariteit doen we in vier acties per jaar ( boekenbon, vakantie, cursus en eindejaarsactie) en ook bij noodzakelijke onverwachte uitgaven. Informatie vindt u op de pilaar bij de ingang van de kerk. Meer informatie bij Marijke Wieringa, mawieringa@gmail.com .
Sponsorloop door de kinderen

Wie loopt er zoveel mogelijk rondjes om de Dominicus?

De opbrengst van de sponsorloop is bestemd voor de Blindenschool Malangali in Tanzania. Zie voor nadere informatie bij Extra collecte onder Paaszondag 27 maart.
Maandag 7 maart

20.00 - 22.00 uur in de grote zaal van de pastorie

Vreemdeling op aarde.

Vincent van Gogh, die vóór hij schilder werd predikant wilde worden, hield zijn allereerste preek in Engeland n.a.v. de tekst: ‘Ik ben een vreemdeling op aarde’ (Ps. 119:19). Op een muur in Amsterdam-Zuidoost staat te lezen: ‘Ik ben niet hier en niet daar.’ Op het standbeeld van Spinoza in Amsterdam staan mussen en parkieten: wie zijn de exoten? Annie M.G. Schmidt antwoordt in een gedicht, als iemand haar de weg vraagt: ‘Pardon, ik ben hier zelf vreemd’.

Ballingschap en emigratie, vertrekken en thuiskomen: ontheemd-zijn is een thema van overal en van alle tijden. Het betreft niet alleen ‘de vreemdeling’, maar ook onszelf. Ben ik al thuis of nog onderweg? Hoe verhoud ik mij tot vreemdelingen? In hoeverre ben ik zelf een vreemdeling op aarde?

Everdien Hoek, kunsthistorica, theologe en Dominicusganger, biedt een verkenning van onze eigen plaats in deze wereld én in het leven van alledag, aan de hand van literatuurfragmenten en voorbeelden uit de beeldende kunst.

Aanmelding via mirjam.wolthuis@icloud.com of 023 5296371

Kosten: € 5,00.
DINSDAG 8 MAART

20.00-21.30/22.00 uur in de grote zaal van de pastorie.

In de reeks De weg van de mens, over het boek van de uittocht, Exodus.

Voor informatie zie dinsdag 9 februari.
ZONDAG 13 MAART

Viering: 11.00 uur

Thema: Gastvrijheid

Lezing: Genesis 18,1-8 en Hebreeënbrief 13,2

Overweging: Gerard Swüste


Dit is de tweede zondag waarop het Solidariteitsfonds zijn boekenbonnenactie houdt. Zie voor meer informatie onder zondag 6 maart.
VRIJDAG 18 MAART

De film ‘DHEEPAN’, met maaltijd vooraf

17 00 uur: inloop,17.30 uur start maaltijd; 19.15 uur aanvang film. Speelduur 115 minuten.

De film ’Dheepan’ is van de Franse regisseur Jacques Audiard en gaat over een Tamil uit Sri Lanka, die vlucht naar Parijs met een vrouw en een kind. Gedrieën doen ze zich voor als een gezin. De man komt te werken als conciërge in een vervallen woningblok in een van de voorsteden. Hier moeten deze mensen hun weg vinden en zien om te gaan met de daar actieve criminelen én met elkaar. Een aangrijpende film die laat zien hoe vluchtelingen niet alleen een verhaal uit het land van herkomst meenemen maar ook op de plek waar ze veilig denken te zijn in moeilijke en soms beangstigende situaties terechtkomen.

Na het kijken van de film is er een nagesprek om reacties uit te wisselen.

Opgave: mirjam.wolthuis@icloud.com of 023 5296371

Kosten: € 8,00 maaltijd en film;

€ 3,00 film alleen.


 PALMZONDAG 20 MAART

Viering: 11.00 uur. Palmpasenoptocht van de kinderen in de kerk.

Thema: Welkom of niet?

Lezing: Matteus 21.

Overweging: Henk Hillenaar.


Palmpasen met de kinderen

De kinderen maken een Palmpaasstok. Doe je mee met de optocht?


DINSDAG 22 MAART

14.00-16.00 uur in de pastorie.

In de serie De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry, derde en laatste bijeenkomst. Zie bij dinsdag 16 februari.


DINSDAG 22 MAART

20.00-21.30/22.00 uur in de grote zaal van de pastorie.

In de reeks De weg van de mens, over het boek van de uittocht, Exodus.

Voor informatie zie dinsdag 9 februari.
WITTE DONDERDAG 24 MAART

Viering: 20.00 uur

Germain CreyghtonGOEDE VRIJDAG 25 MAART

Viering: 20.00 uur

Juut Meijer.PAASZATERDAG 26 MAART

Viering: 21.00 uur

Overweging: André WeschePAASZONDAG 1E PAASDAG 27 MAART

Viering: 11.00 uur

Overweging: Mirjam Wolthuis


Extra Collecte: voor een school voor blinde kinderen in Tanzania.

De internaatschool Malangali in Sumbawanga, Tanzania, heeft nu 41 meisjes en 49 jongens van 5 tot 15 jaar in huis. Hiervan zijn er 55 albino (een pigment-afwijking)  Veel van deze Albino kinderen worden slechtziend of blind geboren en dikwijls door de ouders niet geaccepteerd of uit schaamte weg gehouden. Bovendien lopen zij het gevaar te worden ontvoerd door medicijnmannen, die er niet voor terugschrikken ze te doden omdat ze denken “medicijnen” te kunnen maken van albino’s. De opbrengst van deze collecte wordt besteed aan zonnebrandcrème en leermiddelen in braille.Bankrekening: NL54 ABNA 0522 9108 74 t.n.v. H.J.C. Blezer, vermeld Blindenschool Malangali


Dovnload 44.11 Kb.