Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nederlandse Taal en Cultuur Schoolgids 2015-2016

Dovnload 113.94 Kb.

Nederlandse Taal en Cultuur Schoolgids 2015-2016Datum12.03.2017
Grootte113.94 Kb.

Dovnload 113.94 Kb.

Nederlandse Taal en Cultuur

Schoolgids 2015-2016
Voorwoord

De school

Waar de school voor staat

De organisatie van het onderwijs

De zorg voor de leerlingen

De ouders

De kwaliteitszorg

De resultaten van het onderwijs

Activiteitenoverzicht 2014-2015

Schooltijden en vakantierooster

Namen en adressen
Voorwoord
Sinds het schooljaar 1999-2000 zijn alle scholen in Nederland wettelijk verplicht een schoolgids te publiceren, waarin ouders en leerlingen informatie aantreffen over de school. Deze schoolgidsen zijn bedoeld als instrument voor ouders en kinderen om een passende school te kunnen kiezen. Ook voor scholen in het buitenland waar Nederlands wordt onderwezen, geldt dat ouders en kinderen graag goede voorlichting krijgen over de mogelijkheden van dit onderwijs.

Voor de inmiddels zestiende editie van deze gids, die sinds enkele jaren alleen nog digitaal verschijnt, is de term ‘schoolgids’ op het eerste gezicht misschien misleidend. Het is namelijk niet zozeer een gids die ouders en leerlingen informatie geeft over een hele school, maar hij beperkt zich tot het onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC-onderwijs) dat op de Dover Campus vann het United World College of South East Asia (verder aangeduid als UWCSEA) gegeven wordt. In deze gids zal de aard van deze school niet helemaal buiten beschouwing blijven, maar deze komt alleen aan de orde indien relevant voor het vak Nederlands. De lessen Nederlands nemen, zoals uit deze gids zal blijken, een bijzondere, maar daarom gelukkig geen geïsoleerde plaats in binnen het onderwijs aan het UWCSEA.


De schoolgids sluit aan bij het schoolplan. Dit is een beleidsdocument waarin de school voor een periode van vier jaar uitgebreid beschrijft hoe het NTC-onderwijs in elkaar zit en wat de plannen zijn om een degelijk programma te garanderen. U bent welkom om het schoolplan voor 2012-2016 in te kijken. Aan de schoolgids kunnen ouders concrete verwachtingen verbinden over het Nederlands onderwijs op het UWCSEA en zij kunnen de verantwoordelijke docent gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud ervan.

De school
United World College of South East Asia en UWCSEA - Nederlands
Met de nog steeds relatief nieuwe East Campus naast de al lang bestaande Dover Campus, is het UWCSEA de grootste internationale school van Singapore. Het NTC-onderwijs wordt alleen op de Dover Campus aangeboden en is al vanaf het begin volledig binnen de internationale school geïntegreerd. De bestuurlijke en inhoudelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van het onderwijs liggen bij het management van het UWCSEA. De docent Nederlands wordt, net als alle andere leerkrachten, door het schoolbestuur aangesteld.
In 1999 is een aparte Stichting UWCSEA-Nederlands opgericht om de docent bij te staan bij de organisatie van het NTC-onderwijs. Het bestuur van deze Stichting bestaat uit ouders van leerlingen. Tot 2014 zijn de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van deze Stichting het aanvragen en beheren van de subsidie- en stichtingsgelden, het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids die beide worden ontwikkeld door de docent, en het onderhouden van de contacten met het UWCSEA, de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en de onderwijsinspectie. In 2013 werd eerst besloten de subsidie geheel op te heffen, later werd dit bijgesteld tot een gefaseerde afbouw. Vooralsnog zullen deze maatregelen weinig merkbare consequenties opleveren voor het NTC-onderwijs aan het UWCSEA.
Dit onderwijs wordt verzorgd door één docent, Hans Schellekens, die lesgeeft aan zes groepen (Grade 7-12) met dit jaar in totaal 61 Nederlandse en Vlaamse leerlingen. Het vak Nederlands maakt formeel deel uit van de vakgroep Europese Talen.

Waar de school voor staat
Missie
De doelstelling van het NTC-onderwijs aan het UWCSEA is tweeledig: in de eerste plaats is het erop gericht een volledige leergang aan te bieden van de brugklas tot en met het eindexamen International Baccalaureate (IB). Daarnaast wordt er rekening gehouden met een terugkeer van leerlingen in elk leerjaar naar het reguliere Nederlandse schoolsysteem. Het IB-diploma wordt aan instellingen voor hoger en universitair onderwijs in Nederland erkend als equivalent van een vwo-diploma; leerlingen die het vak Nederlands in hun IB-pakket kiezen, hoeven over het algemeen geen taalvaardigheidstest af te leggen alvorens tot een universiteit in Nederland of Vlaanderen toegelaten te worden.
Het internationaal onderwijs verschilt in een aantal belangrijke opzichten van het onderwijssysteem in Nederland, waar leerlingen bijvoorbeeld pas aan het eind van hun schoolloopbaan een afsluitend examen afleggen. In het volgende hoofdstuk zal de organisatie van het Nederlands onderwijs aan het UWCSEA nader worden toegelicht. Vooropgesteld moet echter worden dat het niet eenvoudig is om het NTC-onderwijs te vergelijken met het vmbo, havo of vwo. Op het UWCSEA leggen leerlingen zowel in Grade 10 (de vierde klas) als in Grade 12 (de zesde klas) een afsluitend examen af. In Grade 10 is dat het (I)GCSE-examen, dat staat voor (International) General Certificate of Secondary Education. De leerlingen worden hierop vanaf Grade 9 voorbereid. Ook voor het vak Nederlands wordt sinds 2001 een IGCSE-examen afgelegd in Grade 10. Vanaf Grade 11 worden leerlingen voorbereid op hun IB-examen, dat ze in Grade 12 afleggen.
Er wordt naar gestreefd leerlingen zo veel mogelijk op hun eigen niveau te laten werken, waarbij gebruik gemaakt wordt van lesmethoden die differentiatie binnen een bepaalde groep mogelijk maken. De tekstboeken die in de lessen gebruikt worden zijn geschikt voor leerlingen die in Nederland onderwijs volgen op havo/vwo-niveau.
Uitgangspunten
De uitgangspunten van het NTC-onderwijs sluiten aan bij die van het UWCSEA; alles is erop gericht om elke leerling een optimale ontwikkeling door te laten maken. We willen hierdoor bereiken dat de leerling:

 • een passend diploma behaalt;

 • goed kan functioneren in het vervolgonderwijs;

 • goed kan functioneren in een steeds wisselende maatschappij.

Binnen de context van het internationale onderwijs is het uiteraard van belang dat leerlingen kennismaken met andere culturen en leren deze te respecteren en waarderen. Het NTC-onderwijs biedt de mogelijkheid om de kennis van eigen taal en cultuur te verdiepen en uit te breiden.
Prioriteiten
De onderwijsniveaus zijn variabel en hangen af van de achtergrond en het niveau van de leerling, waarbij ernaar wordt gestreefd elke leerling voor Grade 11 voor te bereiden op het IB. Het Nederlands dat voor deze tweejarige eindopleiding wordt aangeboden, kan op twee niveaus worden gevolgd, op het zogenaamde Standard Level en Higher Level. De keuze van de leerstof wordt in grote mate bepaald door de docent, die daarbij gebonden is aan de kerndoelen van het Nederlands onderwijs en de eisen die gesteld worden door de Commissie voor het IGCSE-examen en de IB-organisatie.
Klimaat van de school
In de Grades 7 en 8 maakt Nederlands geen deel uit van het internationale curriculum op het UWCSEA; deze lessen vinden dan ook plaats buiten de reguliere schooltijden. Dat betekent echter niet dat de Nederlandse les een ECA (extra curricular activity) is; voor deze lessen gelden dezelfde lesverplichtingen als voor de lessen die onder de reguliere schooltijd vallen. Vanaf Grade 9 zijn de lessen geïntegreerd in het lesrooster. Voor alle lessen geldt dat zowel docenten als leerlingen de omgangsregels volgen zoals die zijn vastgesteld voor het UWCSEA. Naast projecten en vieringen van het UWCSEA, waaraan leerlingen die het NTC-onderwijs volgen een eigen bijdrage kunnen leveren, wordt elk jaar een aantal Nederlandse feestdagen gevierd, waarbij in elk geval niet voorbij wordt gegaan aan pakjesmiddag/-avond met Sinterklaas.
Vanuit het NTC-onderwijs vinden normaal gesproken elk jaar twee excursies plaats. Dit schooljaar gaat Grade 11 op reis naar Java tijdens de Chinees-Nieuwjaarsvakantie in februari 2016. Met de leerlingen in Grade 9 gaan we in een nog nader vast te stellen weekend in het tweede Trimester op excursie naar Melaka (Maleisië) om het Nederlands erfgoed daar te bekijken.

De organisatie van het onderwijs
Opzet en groepering
Het NTC-onderwijs is vanaf Grade 9 geïntegreerd in het reguliere lesprogramma van het UWCSEA. De NTC-lessen staan alleen open voor moedertaalsprekers, waarbij opgemerkt dient te worden dat voor veel twee- of drietalige leerlingen die aan de lessen deelnemen geldt dat het begrip ‘moedertaal’ niet altijd letterlijk kan worden genomen. Om te bepalen of een leerling thuishoort in de lessen Nederlands als eerste taal, kan een taalvaardigheidstest worden afgenomen.
Een lesperiode op het UWCSEA beslaat 35 tot 40 minuten. Leerlingen in Grades 7 en 8 krijgen tweemaal per week een dubbele periode Nederlandse les na school. Voor Grade 7 is dat op woensdag en vrijdag van 15.00 uur tot 16.30 uur; voor Grade 8 op maandag en donderdag van 15.00 uur tot 16.30 uur. Leerlingen in Grades 7 en 8 hebben dus drie klokuren Nederlandse les per week. Er wordt veel aandacht besteed aan de onderlinge differentiatie van leerlingen, met het oog op een eventuele terugkeer naar het Nederlandse schoolsysteem. De methode die wordt gebruikt is Op niveau, Onderbouw voor 1 en 2 havo/vwo. Vanaf dit schooljaar gebruiken we in Grade 7 de digitale versie van deze methode, waardoor leerlingen niet meer met een zwaar schoolboek hoeven te sjouwen. In Grade 7 lezen de leerlingen een set van vijf jeugdboeken, de zogenaamde Vroege Lijsters, aan de hand waarvan ze door het jaar heen literatuur bespreken en opdrachten maken. In Grade 8 lezen we de set Jonge Lijsters, aangevuld met voor de leeftijd passende kwaliteitsboeken. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan jeugdliteratuur, waaruit de leerlingen naar hartelust mogen lenen.
De leerlingen van Grade 9 en 10 krijgen elk vijf periodes Nederlands per week. In Grade 9 beginnen leerlingen op het UWCSEA aan hun tweejarige (I)GCSE-opleiding, waarvoor ze in Grade 10 een afsluitend examen afleggen. Voor sommige vakken volgen ze het Brits georiënteerde GCSE-programma (dat staat voor General Certificate of Secondary Education) en voor andere vakken, waaronder Nederlands, het IGCSE-programma, waarbij de ‘I’ staat voor International. Daarnaast wordt in Grades 9 en 10 extra aandacht besteed aan literatuuronderwijs, temeer omdat hierop het accent ligt in het IB. Er wordt gewerkt met Op niveau voor 3 vwo met aanvullend lesmateriaal. De leerlingen in Grades 9 en 10 lezen een aantal zogenaamde Grote Lijsters en andere literaire werken, die klassikaal behandeld worden en naar aanleiding waarvan ze verschillende schrijf- en onderzoeksopdrachten krijgen.
De laatste twee jaren van de middelbare school (Grades 11 en 12) volgen de leerlingen op het UWCSEA hun IB-opleiding, waarbij ze Nederlands kunnen kiezen als eerste taal (‘Dutch A’ in het IB-jargon). De leerlingen volgen het IB ‘Dutch A’-curriculum, gericht op literatuur en taal, waarbij naast de analyse van 4-6 literaire werken, ook taal in culturele contekst, en taal en massacommunicatie aan de hand van velerlei soorten teksten worden behandeld. IB-leerlingen kunnen, net als bij de meeste andere vakken, kiezen tussen Higher Level (HL) en Standard Level (SL). De SL-leerlingen hebben twee dubbele periodes les per week, voor HL Nederlands staan drie dubbele periodes per week op het programma. De behaalde examenresultaten in Grade 10 zijn voor deze keuze niet doorslaggevend, al baseert de docent zijn aanbeveling hier wel voor een deel op. Het IB-diploma geeft de leerling dezelfde rechten als het vwo-diploma; de keuze voor Nederlands op SL of HL heeft geen consequenties voor een toelating op een Nederlandse of Vlaamse universiteit. Opleidingen in Nederland en Vlaanderen erkennen het IB-vak Nederlands A; leerlingen met dit vak in hun pakket hoeven geen taalvaardigheidstest af te leggen om tot een hbo of universitaire opleiding toegelaten te worden.
De instroom in het NTC-onderwijs op het UWCSEA is in de Grades 7 tot en met 9 redelijk gemakkelijk. Leerlingen die in Grade 10 beginnen op het UWCSEA maken echter grote kans niet in de mainstream terecht te komen aan het eind waarvan ze het (I)GCSE-examen afleggen, maar in een speciaal voorbereidingsjaar op het IB, het zogenaamde Foundation International Baccalaureate (FIB)-programma. Deze leerlingen volgen dus een ander parcours dan hun leeftijdsgenoten in Grade 10, maar hebben wel de mogelijkheid om Nederlandse les te volgen als voorbereiding op hun IGCSE-examen.
Groepsgrootte en zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Dankzij een relatief nieuw toelatingsbeleid van het College hebben we de laatste jaren meer dan tien leerlingen in Grades 7 tot en met 11. Desondanks zijn de groepen leerlingen die NTC-onderwijs aan het UWCSEA volgen relatief klein ten opzichte van andere klassen. Deze kleinschaligheid heeft uiteraard voordelen voor de persoonlijke begeleiding van leerlingen en maakt het mogelijk leerlingen met specifieke behoeften extra aandacht te geven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het voor een docent die voor alle groepen is aangesteld haast ondoenlijk is om deze extra aandacht tot buiten de lessen uit te breiden. Het UWCSEA beschikt over enkele leerkrachten die gespecialiseerd zijn in specifieke leerproblemen en daarbij hulp kunnen bieden aan leerlingen tot en met Grade 10, maar deze hulp valt buiten het bestek van het NTC-onderwijs. De docent Nederlands aan het UWCSEA beschikt daarnaast over contacten in Singapore die Nederlandse bijlessen en remediale hulp kunnen verzorgen.
In het NTC-onderwijs wordt extra aandacht besteed aan lees- en schrijfvaardigheid, waarbij vooral in de lagere klassen spelling en grammaticale vaardigheden regelmatig worden getoetst en ‘bijgespijkerd’ voor hen die dat nodig hebben. Met de - zeker ook in educatief opzicht - verschillende achtergronden van leerlingen wordt binnen het NTC-onderwijs zo veel mogelijk rekening gehouden. Dit houdt onder meer in dat ernaar wordt gestreefd om een klimaat te scheppen van wederzijds respect en tolerantie - een houding die aansluit bij de geest van het UWCSEA.
De activiteiten voor de leerlingen
Het onderwijs Nederlands is erop gericht dat leerlingen:

 • taal zo effectief mogelijk als communicatiemiddel gebruiken in verschillende taalsituaties;

 • taal receptief en productief, mondeling en schriftelijk kunnen gebruiken in informele en meer formele situaties;

 • de gebruiksmogelijkheden van taal kunnen waarderen door gevoel te ontwikkelen voor effectieve communicatie en door plezier te beleven aan communicatieve situaties;

 • strategieën kunnen hanteren om hun taal(gebruiks)kennis zo goed mogelijk in te zetten in uiteenlopende situaties;

 • inzicht verwerven in de rol en het belang van taal voor maatschappelijk functioneren;

 • vaardigheden en kennis op het terrein van Nederlands zo veel mogelijk op hun eigen niveau verwerven met het oog op beslissingen over vervolgopleidingen, latere beroepsuitoefening en maatschappelijk functioneren.

In Grades 7 en 8 wordt aan de hand van zowel klassikaal als individueel gelezen jeugdromans het accent gelegd op kennismaking met literatuur. In Grade 9 wordt de literatuur voor volwassenen geïntroduceerd. Aan het eind van Grade 10 hebben leerlingen voldoende literaire bagage om het IB tegemoet te kunnen treden. Het schrijven en mondeling presenteren van ideeën en opvattingen over gelezen werken en achtergrondliteratuur staat dan centraal.


Binnen het literatuuronderwijs wordt, vanaf Grade 9, ook aandacht besteed aan de relatie tussen de media, literatuur en film, voornamelijk aan de hand van een aantal verfilmde romans. Naast films worden in de NTC-lessen ook dvd’s vertoond met Nederlands theater en cabaret, zoals ook niet-literaire media als kranten en tijdschriften bij de Nederlandse lessen betrokken worden.
Voorzieningen
Alle NTC-lessen vinden plaats in een klaslokaal, PRI 127, dat ligt in het gebouw van de lagere school, achter het Junior School Office. In dit lokaal is tevens het grootste deel van de Nederlandstalige bibliotheek ondergebracht en is er beschikking over alle nodige audiovisuele middelen. De schoolbibliotheek heeft daarnaast een groeiende afdeling met Nederlandse literatuur. De school voorziet in lesboeken en literaire werken die de leerlingen geacht worden te lezen en/of te bestuderen.
Aanspreekpunten
De direct verantwoordelijke voor het NTC-onderwijs aan het UWCSEA is de uitvoerend docent, Hans Schellekens, die altijd bereid is ouders en leerlingen over de Nederlandse lessen te woord te staan. Philippa Haley is de Vice Principal of High School curriculum (Grades 9-12), Paul Brogden heeft dezelfde positie voor Grades 6-8; zij beiden zijn de ‘line managers’ ook voor het Nederlands onderwijs. De eindverantwoordelijke voor het onderwijs aan het UWCSEA is het Head of Dover Campus, de heer Frazer Cairns.

De zorg voor de leerlingen
De toelatingsprocedure
Om toegelaten te worden tot het UWCSEA moeten nieuwe leerlingen een toelatingstest doen, waarbij het accent ligt op vaardigheden in het Engels. Hiertoe kunnen ouders contact opnemen met de heer Jonathan Carter, het hoofd van Admissions. Om het NTC-onderwijs te kunnen volgen, kan een leerling gevraagd worden een schrijfvaardigheidstest Nederlands af te leggen om zijn of haar niveau te bepalen.

Het leerlingvolgsysteem: beoordeling en bespreking


Aan de hand van regelmatige toetsen, huiswerkopdrachten en observaties tijdens de lessen worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. De verslaggeving hiervan verschilt niet van de andere vakken die aan het UWCSEA worden onderwezen. Leerlingen van Grades 7 tot en met 12 ontvangen elk jaar een rapport met een beoordeling voor inzet en academische prestaties, en daarbij een geschreven commentaar waarin hun vorderingen worden toegelicht. Alle leerlingen krijgen naast hun rapporten tweemaal per jaar een individuele beoordeling per vak betreffende hun academische prestaties en hun inzet (een zogenaamde Attainment Grade en beoordelingen ten aanzien van hun Attitude, Participation, Organization en Approach in de Middle School en ten aanzien van hun skills wat betreft Self Management, Collaboration en Communication in de High School).
Het UWCSEA nodigt ouders meestal kort na het verschijnen van het rapport uit om tijdens een ouderavond de beoordelingen met de desbetreffende docent(en) te bespreken. Dit geldt ook voor het vak Nederlands. Voor elke Grade is er één ouderavond per jaar. Indien daartoe aanleiding bestaat, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek over de vorderingen van hun kind bij de Nederlandse lessen, kunnen ze daarvoor altijd contact opnemen met de docent.
Voorzieningen
Om optimale ontwikkelings- en doorstroomkansen te creëren wordt bij de begeleiding van de individuele leerling aan drie punten aandacht besteed:

 • De begeleiding van het leerproces van de leerling. Dit gebeurt door leerlingen te ondersteunen bij het leren en het maken van huiswerk, maar ook door leerlingen met specifieke leerproblemen te verwijzen naar bijvoorbeeld remediale hulp. Er wordt een specifiek plan opgesteld per leerling, en dit wordt besproken met de ouders. Als hierna het probleem niet opgelost is en een bepaalde oorzaak voor het probleem vermoed wordt, kan de leerling in overleg met de ouders en de school doorverwezen worden naar externe instanties. Ook leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen doorverwezen worden. Op school zal getracht worden deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Vaak vervult de docent van de NTC-locatie hierbij de rol van intermediair tussen school en ouders, en externe instanties.

 • De persoonlijke en sociale begeleiding van de leerling en de klas.

 • De begeleiding bij de verschillende keuzes die de leerling moet maken tijdens zijn/haar schoolloopbaan. Dit is voornamelijk een taak van de school, maar de NTC-docent kan een bijdrage leveren vanwege zijn kennis van de onderwijssituatie in Nederland en Vlaanderen.

Binnen het internationale onderwijs is het hoogst ongebruikelijk dat een leerling doubleert; ook bij het Nederlandse onderwijs aan het UWCSEA gaat elke leerling elk jaar ‘over’. Als in Grade 10 blijkt dat een leerling zo veel moeite heeft met het Nederlands dat het IGCSE-examen Nederlands een onoverkomelijk probleem dreigt te worden, zal deze leerling worden afgeraden te kiezen voor Nederlands in het IB. In de praktijk gebeurt dit uiterst zelden.


Naschoolse activiteiten
Het NTC-onderwijs voor Grades 7 en 8 vindt plaats na schooltijd, tijdens de zogenaamde Activity Time. Ouders en leerlingen wordt op het hart gedrukt niet te kiezen voor naschoolse activiteiten die structureel samenvallen met de Nederlandse lessen. De Nederlandse les is immers geen ECA (‘extra curricular activity’) en er gelden dezelfde regels betreffende absentie en huiswerk als voor de lessen die binnen de gewone schooldag plaatsvinden.
Mocht een leerling ziek zijn dan is die informatie voor elke docent online direct beschikbaar. Absentie tijdens lessen buiten schooltijd wordt ook geregistreerd door het UWCSEA. Als een leerling om een dringende reden een enkele keer een naschoolse les moet missen dan moet daar vooraf een bericht van de ouders over worden doorgegeven aan de docent. Van gemiste lessen zonder afmelding (door school of ouders) zal achteraf in de agenda van de leerling een aantekening gemaakt worden.
De leerlingen kunnen ook huiswerk verwachten voor hun naschoolse lessen. Dit vormt een belangrijke aanvulling op het NTC-onderwijs, dat in uren immers beperkt is, en het geeft de leerlingen de mogelijkheid de lesstof op een zelfstandige en persoonlijke manier te verwerken. In geval van gemiste lessen is het de verantwoordelijkheid van de leerling om zelf te informeren naar de gemiste lesstof plus gemaakte afspraken.

De ouders
Betrokkenheid
Van ouders en docenten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. Indien voor de ouders de informatie onvoldoende blijkt te zijn, is deze zowel schriftelijk als mondeling altijd verkrijgbaar.
Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. De mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken, geschreven en gelezen houdt daarmee nauw verband. Op school is de docent de eerstverantwoordelijke voor de leerlingen; het Head of College, de heer Frazer Cairns, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken op de Dover Campus van het UWCSEA, dus ook voor de NTC-lessituatie.
Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
Het UWCSEA vindt het belangrijk goede contacten met de ouders en verzorgers van de leerlingen te onderhouden. De school heeft enkele momenten uitgekozen om in contact te komen met ouders van de leerlingen: de rapportuitreikingen en de daarop volgende ouderavonden. Daarnaast hebben er nog voorlichtingsavonden voor ouders plaats, onder meer over het Middle School, (I)GCSE- of IB-programma. Naast deze geregelde bijeenkomsten neemt de docent contact op met ouders wanneer hij een bepaalde zorg met hen wil delen of zich juist verheugt in een positieve ontwikkeling. Hij stelt het ook altijd op prijs wanneer ouders contact met hem opnemen wanneer ze vragen of zorgen hebben over hun kind of over het NTC-onderwijs in het algemeen.
Inspraak
Het UWCSEA heeft een ouderraad (de Parents’ Association), die een brugfunctie vervult tussen de ouders en de school. Het gaat daarbij om uitwisseling van informatie en gedachten tussen de school en de ouders over alle algemene, niet op individuele leerlingen betrekking hebbende aspecten.
Klachtenprocedure
In de praktijk komt het soms voor dat ouders zich tot de school wenden met klachten, problemen, of vragen over hun kind(eren). Goede afspraken over de dan te volgen gedragslijn helpen om te voorkomen dat dergelijke kwesties tot een conflict escaleren. Tevens wordt er voor alle betrokkenen duidelijkheid geschapen over het ‘niveau’ waarop ze gehoord worden. Uitgangspunt bij deze afspraken is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke rechtstreeks worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft.
Er is dus een bepaalde getrapte aanspreekbaarheid bij klachten van ouders. Deze ziet er als volgt uit:

Niveau 1 De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de onderwijsgevende.

Niveau 2 Vinden de ouders en/of de onderwijsgevende geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt één van de leidinggevende instanties van de school ingeschakeld. Afhankelijk van de aard van het probleem kan dit de verantwoordelijke ‘line manager’ zijn, nl. Philippa Derry of Paul Brogden, het Head of Grade van de betreffende leerling of zelfs het Head of College. Een van deze personen kan overigens ook al op het eerste niveau bij de kwestie worden betrokken, maar dan slechts met instemming van alle partijen.

Niveau 3 Indien ook na het overleg met het Head of College de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, dan wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Dit zal in voortdurend overleg met het Head of College de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.
Mocht dit alles nog niet tot een bevredigende oplossing van de klacht leiden of is de hierboven geschetste procedure niet mogelijk, dan kunnen ouders of leerlingen zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de klachtencommissie voor Nederlandse scholen in het buitenland (zie ‘Namen en adressen’ in deze gids).

Schoolgeld/ouderbijdragen


Om hun kinderen NTC-onderwijs te laten volgen, dienen ouders bovenop het schoolgeld een ouderlijke bijdrage te leveren. Voor het UWCSEA is het niet rendabel een voltijd leerkracht aan te trekken voor het geringe aantal leerlingen dat Nederlands onderwijs volgt, vandaar dat bij het opzetten van de Nederlandse lessituatie jaren geleden is overeengekomen met de Nederlandse gemeenschap in Singapore dat zij een deel van deze aanstelling zou bekostigen. Met het UWCSEA is overeengekomen dat de school 2/3 van de kosten op zich neemt en de ouders het overige 1/3 deel bijdragen.
De individuele bijdrage is afhankelijk van het totale aantal leerlingen dat in een bepaald schooljaar NTC-onderwijs volgt. In de maand september kan de ouderbijdrage worden berekend. De ouders ontvangen dan voor het NTC-onderwijs een aparte factuur, die voldaan dient te worden aan de afdeling Financiën van het UWCSEA.
De kwaliteitszorg
Onderwijsinspectie en kwaliteitszorg
Het UWCSEA is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het Nederlands onderwijs, en de onderwijsinspectie maakt onder andere gebruik van de verantwoordingssystemen van het UWCSEA, die zijn gebaseerd op de standaardeisen die door de (I)GCSE- en IB-organisaties worden vast- en bijgesteld. De school kan door middel van een zelfevaluatie en evaluatie van leerlingen en ouders valide en betrouwbare gegevens over de kwaliteit van het onderwijs aanreiken.
De rijksinspecteur voor het voortgezet onderwijs in het buitenland heeft de school voor het laatst in mei 2014 bezocht Het inspectierapport, dat zich positief uitsprak over de kwaliteit van het NTC-onderwijs op het UWCSEA, ligt op school ter inzage.
Activiteiten ter verbetering van het onderwijs
De docent richt zich op de door het NOB vastgestelde doelen van het NTC-onderwijs, op de wettelijk vastgelegde kerndoelen Nederlands 2006, en op de logische opbouw van de leerlijn van onderbouw naar IB Nederlands A, zoals weergegeven in het Raamschoolplan NTC voortgezet onderwijs 2006.
De door het NOB vastgestelde doelen zijn: het aansluiten bij het voortgezet onderwijs in Nederland, het behalen van een internationaal diploma, zoals IB en (I)GCSE, en het bijhouden van het Nederlands, waarbij getracht wordt een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid te bereiken. De kerndoelen Nederlands 2006 omvatten specifieke doelstellingen voor mondeling en schriftelijk onderwijs, en voor taalbeschouwing.
Naast deze structurele aanpak zijn er voor 2015-2016 drie aandachtsgebieden bepaald ter verrijking van het onderwijs:


 • Het digitaliseren van de lesmethoden vanaf Grade 7 dit jaar, door implementatie van de online-versie van Op Niveau

 • Extra aandacht voor tekstverklaren en opstellen schrijven in het IGCSE;

 • Implementatie van alle leseenheden voor alle Grades op het Online Learning Platform.

De in vorige schooljaren geïnitieerde intervisie met collega's van LanguageOne zal dit jaar worden voortgezet, evenals de al als traditie bekend staande Filmavonden voor Grades 7 en 8.


Zorg voor de relatie school en omgeving
De docent aan het UWCSEA is altijd bereid te bemiddelen tussen ouders en de Stichting NOB, waar een schat aan informatie, bijvoorbeeld over terugkeer naar het Nederlandse onderwijs, kan worden aangeboord. De leden van het bestuur van de Stichting UWCSEA-Nederlands hebben, evenals een aantal andere ouders van (ex-)leerlingen die in Singapore verblijven, de nodige ervaring met de terugkeer van hun kind naar Nederland. Zij zijn graag bereid deze ervaringskennis te delen. De docent aan het UWCSEA is ook graag bereid tussen ouders en deze ervaringsdeskundigen te bemiddelen. De Stichting UWCSEA-Nederlands, die zich sinds 1998 inzet voor financiering en andere ondersteuning van het NTC-onderwijs aan ons College, heeft in een samenwerkingsverband met de HSL en LanguageOne een website opgezet met informatie over het NTC-onderwijs in Singapore. Zie http://www.nederlandsonderwijsinsingapore.nl. Als NOS (Nederlands Onderwijs in Singapore) heeft dit samenwerkingsverband de voorgaande twee schooljaren geleid tot een Onderwijsmarkt voor alle Nederlanders en Vlamingen in Singapore. In overleg met de HSL en LanguageOne is besloten dit schooljaar geen Onderwijsmarkt te houden en te bekijken of we er om het jaar een kunnen organiseren.
De resultaten van het onderwijs
Instroom- en doorstroomgegevens
De instroom van leerlingen aan het UWCSEA wordt bepaald door een toelatingscommissie, die zich daarbij richt op de resultaten in het voorgaand onderwijs, een persoonlijk gesprek en een toelatingstest. Zodra een leerling is toegelaten is er de mogelijkheid om het NTC-onderwijs te volgen, waarbij nogmaals benadrukt moet worden dat dit onderwijs is gericht op moedertaalsprekers. Eerder in deze gids is al vermeld dat doublures in het internationaal onderwijs minder gebruikelijk zijn dan in het Nederlands onderwijs; in principe gaat elke leerling elk jaar ‘over’ naar de volgende klas. Indien een leerling de school verlaat, kan de NTC-docent een advies geven aan de vervolgopleiding of nieuwe school van de leerling.
Examenresultaten aan het UWCSEA worden behaald in Grades 10 en 12. De IGCSE-resultaten (Grade 10) voor het vak Nederlands van de afgelopen vijf jaren zijn:
2011: 2 A*, 1 A, 1 B

2012: 3 A*, 1 A

2013: 1 A

2014: 1 A*, 2 A

2015: 3 A*, 7 A, 3 B, 1 C
Wat het IB Diploma Programme (Grade 12) betreft, kan het UWCSEA met gepaste trots blikken op zeer hoge slagingspercentages van zijn studenten. Hieronder vindt u de IB-resultaten van de afgelopen vijf jaren voor wat betreft Dover Campus, waar ook Nederlands wordt gegeven.
Aantal Slagings-

diploma- percentage

kandidaten

2011 300 100

2012 311 99,7

2013 319 99,4

2014 323 100

2015 322 98,8

Het aantal diplomakandidaten dat elk jaar het Nederlands A-examen aflegt, varieert per jaar van 0 tot 10 leerlingen. In de afgelopen jaren zijn alle kandidaten voor het examen Nederlands met goede resultaten geslaagd. De afgelopen jaren liepen de resultaten uiteen van 5 tot 7 (uit de 7) voor Standard en Higher level, wat de verscheidenheid onder de leerlingen weerspiegelt.
2011: 1x6, 5x5

2012: 3x6, 2x5

2013: 1x7, 4x6

2014: 2x7, 1x6, 2x5

2015: 3x6
Het onderwijzend personeel
De docent Nederlands aan het UWCSEA, Hans Schellekens, heeft Nederlands gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich specialiseerde in Moderne Nederlandse Letterkunde en later ook zijn eerstegraads lesbevoegdheid haalde. Hij werkte van 1997 tot 2005 ook al als docent Nederlands (en Theory of Knowledge) aan het UWCSEA. In oktober 2011 keerde hij terug om Simone Goetschalckx op te volgen. In de tussenliggende jaren werkte hij onder meer als docent Nederlands aan de Europese School Culham in Engeland en als examinator voor Nederlands voor het Europees Baccalaureaat.

Activiteitenoverzicht Schooljaar 2014-2015
Grade 7 – 15 leerlingen
We begonnen het jaar met 14 leerlingen in Grade 7 plus een jongere leerling die Groep 8 op de HSL had afgerond, maar op ons College in Grade 6 was geplaatst. Uiteindelijk werden 5 van de 6 Blokken uit Op Niveau voor 1 h/v behandeld en getoetst, waarbij minstens 7 van de 10 onderdelen van elk Blok aan bod kwamen.

Nog voor de kerstvakantie werd begonnen met het lezen en bespreken van de Vroege Lijsters, aan de hand waarvan de leerlingen telkens een creatieve schrijfopdracht of een onderzoeksopdracht kregen. Gedurende het schooljaar haakte een leerling af en verhuisde een andere; aan het eind van het jaar vertrokken er nog drie.

Aan het begin en eind van het schooljaar werden de diagnostische toetsen Diataal en Diawoord afgenomen. Zoals ook in het bovenstaande verslag te lezen valt, was een bijkomend voordeel van die toetsen dat naar Nederland terugkerende leerlingen gevraagd werd naar de resultaten hiervan. Mogelijk heeft hun toetsuitslag ze geholpen bij het vinden van een passende school.
Grade 8 – 16 leerlingen
Alle zes de blokken van Op Niveau Onderbouw 2 h/v werden behandeld en getoetst, waarbij de scores uiteenliepen van 3 tot 7 (uit de 7). Omdat de kwaliteit van de Jonge Lijsters het jaar ervoor erg was tegengevallen, werd dit jaar gewerkt met al in het lokaal aanwezige jeugdboeken - waaronder enkele lijsters uit voorgaande jaren.

Aan het eind van het schooljaar werden de diagnostische toetsen Diataal en Diawoord afgenomen.

Twee leerlingen verhuisden aan het eind van het jaar naar Nederland; een leerling besloot in haar IGCSE met Chinees verder te gaan en Nederlands te laten vallen.
Door het jaar heen werden voor Grades 7 en 8 drie Filmavonden op de Hollandse Club georganiseerd, ook voor de leerlingen van en dus in samenwerking met LanguageOne. Voorafgaand aan de vertoning van De hel van '63 werd een passende winterse maaltijd geserveerd om alvast in de stemming te komen.
Grade 9 – 13 leerlingen
Van de methode Op Niveau 3v werden alle zes de blokken behandeld en getoetst. Naar aanleiding van Robert Vuijsje's Alleen maar nette mensen en de verfilming daarvan schreven de leerlingen een beschouwing (over een aspect naar keuze); naar aanleiding van Bordewijks Bint schreven ze een betoog (voor of tegen 'het systeem-Bint'). Zo werd de literatuur aardig geïntegreerd in het schrijfonderwijs. Bij wijze van End of Year Examination maakte zij een IGCSE Paper 2.

In mei maakten we een weekendexcursie naar Melaka, waar we vooral keken naar het Nederlands erfgoed, aan de geschiedenis waarvan vooraf in de klas al aandacht was besteed.


Grade 10 – 14 leerlingen
Dit jaar gebruikten we geen reguliere methode, nadat we het vorige jaar al van Op Niveau voor 4v waren afgestapt. In plaats daarvan besteedden we extra veel aandacht aan schrijf- en literatuuronderwijs, om leerlingen zowel goed voor te bereiden op hun IGCSE-examen, als op de daarop volgende IB-jaren. De leerlingen slaagden voor hun IGCSE-examen met 3 A*s, 7 A's, 3 B's en een C.

Aan het eind van dit jaar verhuisden vier leerlingen naar Nederland of België en één leerling zou Engels en Frans boven Nederlands verkiezen in haar IB-diplomaprogramma.


Grade 11 – 4 leerlingen (2 SL, 2 HL)
Naast de boekenlijst maakten we vooral gebruik van zelf geselecteerde teksten en door de docent samengestelde examenoefeningen.

We kregen veel gedaan in dit eerste IB-jaar; de meeste Schrijftaken waren volbracht, alle literatuur was gelezen en bestudeerd. Aan het eind van het schooljaar hielden alledrie de kandidaten een uitstekend Individual Oral Commentary. Als End of Year Exam schreven ze een Paper 2 op basis van twee of drie gelezen werken. De Further Oral Activities doen ze in het eerste Trimester van Grade 12.


Grade 12 – 3 leerlingen (1 SL, 2 HL)
Omdat we al veel werk hadden verricht in Grade 11, was dit voor de drie erg rustige, om niet te zeggen stille kandidates, een relatief rustig jaar wat Nederlands betrof, waarin ze zich uitgebreid konden voorbereiden op het eindexamen. Hoewel hun resultaten voor zowel de geschreven taken als de mondelingen uitstekend waren, vielen die voor de uiteindelijke Papers 1 & 2 enigszins tegen, waardoor geen van hen een 7 haalde. Met 3 zessen mag men echter niet mopperen.
Tijdens de Chinese-Nieuwjaarsvakantie gingen Grades 11 en 12 gezamenlijk een week op reis naar Java, daarbij mede begeleid door een collega van LangaugeOne, die wilde bekijken of zij deze reis ook kon implementeren in haar lesprogramma. Helaas ging ook zij aan het einde van dit schooljaar terug naar Nederland.
Overige Culturele activiteiten
In november organiseerden de leerlingen de Nederlandse kraam tijdens de jaarlijkse UN Evening; in december werd uitbundig Sinterklaas gevierd (in Grades 7 tot en met 10 tijdens de lessen, met Grades 11 en 12 bij een van de leerlingen thuis); in mei werd stilgestaan bij Bevrijdingsdag en de Dodenherdenking. Het afscheidsetentje met de Grade 12s in Holland Village behoort inmiddels tot de vaste tradities.

Schooltijden en vakantierooster
Schooltijden
De schooldag aan het UWCSEA begint om 8.10 uur en eindigt om 15.00 uur. De trimesters in het schooljaar 2015-2016 duren voor onder- en bovenbouw even lang; respectievelijk 15, 11 en 10½ weken, waarbij opgemerkt dient te worden dat de naschoolse lessen voor Grades 7 en 8 pas in de tweede week van het schooljaar beginnen. In de eerste week worden de leerlingen in deze klassen eerst ter kennismaking en registratie uitgenodigd. De lessen voor deze groepen vinden plaats in lokaal PRI 127 op de volgende tijden:
Grade 7

woensdag van 15.00-16.30 uur

vrijdag van 15.00-16.30 uur
Grade 8

maandag van 15.00-16.30 uur

donderdag van 15.00-16.30 uur
De school gaat ervan uit dat de leerlingen, net als in Nederland, leerplichtig zijn. Er wordt een absentenregistratie bijgehouden; in geval van lesverzuim wordt contact opgenomen met de tutor van de leerling en eventueel met de ouders. Dit geldt ook voor de naschoolse lessen.
Vakantierooster
Het schooljaar begint op maandag 17 augustus 2015 en eindigt op woensdag 22 juni 2016. Tijdens de volgende periodes is er geen school (is het dus vakantie):

maandag 12 oktober t/m vrijdag 23 oktober (‘Half Term’)

maandag 14 december t/m vrijdag 1 januari (kerstvakantie)

maandag 8 februari t/m vrijdag 12 januari (‘Chinese New Year’)

maandag 28 maart t/m vrijdag 8 april (paasvakantie)
In totaal zijn er dus 36½ schoolweken. Ouders wordt vriendelijk verzocht hun verlof zo veel mogelijk met de schoolvakanties te laten overeenkomen. Indien dit niet lukt, wordt het erg op prijs gesteld wanneer de docent hiervan op de hoogte wordt gesteld; deze kan dan eventueel zorgen voor schoolwerk in de periode dat de lessen worden verzuimd.
Namen en adressen
UWCSEA - NTC-onderwijs

Hans Schellekens

leraar Nederlands
1207 Dover Road

Singapore 139654

E-mail hsc@uwcsea.edu.sg

Tel +65 6775 5344 ext 1577

Meer informatie over het UWCSEA kunt u vinden bij de heer Jonathan Carter, Admissions (e-mail admissions@uwcsea.edu.sg), of op het Internet http://www.uwcsea.edu.sg
Stichting UWCSEA-Nederlands

Voorzitter: Bianca Kremer

Secretaris: Margrite Heeg

Penningmeester: Jan Boekhorst

De Stichting is aan te schrijven op het bovenstaande UWCSEA postadres.
Stichting NOB

Parkweg 20a

2271 AJ Voorburg

Nederland

Tel +31 70 3866646

Fax +31 70 3873154

E-mail info@stichtingnob.nl

Website http://www.stichtingnob.nl


Onderwijsinspectie Team Buitenland

Postbus 7447

4800 GK Breda

E-mail Team Buitenland buitenland@onderwijsinspectie.nl

Website www.onderwijsinspectie.nl

Telefoon vragen van ouders over onderwijs in het buitenland 0031 77 46 56 767


Vertrouwenspersoon
klachtencommissie

Vanaf 6 januari 2003 is er een centraal ‘meldpunt vertrouwensinspecteurs’ operationeel, dat ook geldig is voor ouders met schoolgaande kinderen in scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het buitenland. Tussen 8.00 uur en 17.00 uur is er een vertrouwensinspecteur bereikbaar.

Rijksinspectiekantoor Utrecht

Tel +31 30 670 6001

Website http://www.onderwijsinspectie.nl Zoek op ‘vertrouwensinspecteurs’.
United World College of South East Asia

Dover Campus

1207 Dover Road

Singapore 139654

T +65 6775 5344

F +65 6778 5840


Admissions

T +65 6419 9322

F +65 6773 0203

E admissions@uwcsea.edu.sg


UWCSEA Mission

The United World College movement makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future. We educate individuals to take responsibility for shaping a better world.


UWCSEA Vision

UWCSEA will be a leader in international education. We will have a worldwide reputation for providing an outstanding holistic values-based education with an emphasis upon academic achievement, service to others, environmental stewardship, teamwork and leadership.

 • Waar de school voor staat
 • De organisatie van het onderwijs
 • De zorg voor de leerlingen
 • Niveau 1
 • De resultaten van het onderwijs
 • Aantal Slagings- diploma- percentage kandidaten
 • Activiteitenoverzicht Schooljaar 2014-2015
 • Schooltijden en vakantierooster
 • Grade 7
 • Namen en adressen UWCSEA - NTC-onderwijs
 • Stichting UWCSEA-Nederlands
 • Onderwijsinspectie Team Buitenland
 • United World College of South East Asia

 • Dovnload 113.94 Kb.