Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Negatieve gevolgen van ttip en ceta voor de landbouw en voedselvoorziening

Dovnload 123.99 Kb.

Negatieve gevolgen van ttip en ceta voor de landbouw en voedselvoorzieningDatum14.02.2019
Grootte123.99 Kb.

Dovnload 123.99 Kb.

Negatieve gevolgen van TTIP en CETA voor de landbouw en voedselvoorziening
In dit document gaan we in op de belangrijkste negatieve gevolgen zoals die uitgebreider en gedetailleerder in ons achtergronddocument ‘TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedselvoorziening’ naar voren komen. De eerste versie hiervan werd gepubliceerd in april samen met ons manifest. Zie: http://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2016/04/TTIP-Manifest-Houd-de-boerderij-TTIP-vrij.pdf.

In dit document hebben we nader onderzoek naar de gevolgen van CETA meegenomen - tegelijkertijd hebben we genoemde achtergronddocument aangevuld en geupdated.In de eerste paragraaf een algemene uitleg met nadelen voor de Europese landbouw en voedselvoorziening, met speciale aandacht voor de verschillende standaarden. Daarna een overzicht van Europese wetgeving die nu al wordt aangepast en vervolgens een aantal redenen waarom het zeer moeilijk zal worden om standaarden eventueel nog te verhogen. Tenslotte een overzicht van de verwachte gevolgen per sector door TTIP en de specifieke afspraken die binnen CETA zijn gemaakt.


 1. Algemene gevolgen door verlagen importheffing en wederzijdse erkenning standaarden

    • De EU-tarieven voor agrarische producten zijn momenteel hoog, ze beschermen Europese producenten (meestal familiebedrijven) en consumenten tegen goedkope Amerikaanse producten. En daar is alle reden toe: de Europese eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en voedselhygiëne zijn vele malen hoger dan de Amerikaanse. De importtarieven zijn de enige manier om de Europese familiebedrijven in de landbouw te beschermen en de consument te beschermen tegen de producten die niet aan eisen voldoen die we in Europa aan de boeren stellen.

    • Op dit moment is de kostprijs van Amerikaans vlees en eieren tussen de 15 en 25 procent lager dan in de EU. De kostprijs van Amerikaanse melk is 40 procent lager dan in Nederland.1 Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door hogere Europese milieu- en dierenwelzijnstandaarden. Verder zijn de Amerikaanse veevoer- en grondprijzen in vergelijking met West-Europa lager en worden Amerikaanse werknemers veel minder beschermd. Punt van zorg is dat de VS slechts twee van de acht fundamentele conventies op gebied van arbeid van de International Labour Organization (ILO) hebben ondertekend. 2

    • Binnen de WTO - en ook binnen TTIP en CETA - wordt slechts voedselveiligheid als criterium erkend om eventueel importen tegen te kunnen houden. EU-onderhandelaar Bercero zei tijdens een debat bij VNO-NCW in 2015 dat TTIP wat dit betreft niet zou afwijken van de WTO. De wijze van productie waarbij aspecten als milieu, dierenwelzijn en arbeidsnormen een rol spelen) mag dus geen reden zijn om importen tegen te houden, ook al zijn genoemde standaarden voor Europese boeren veel hoger.

    • Als door TTIP en CETA de importheffingen weggehaald worden en/of er tariefvrije importquota (TRQ) worden afgesproken, krijgt de Europese boer direct te maken met oneerlijke concurrentie van deze producten, omdat het principe van wederzijdse erkenning van standaarden geldt. Hoewel Amerikaanse en Canadese producten aan lagere standaarden voldoen, en de Europese standaarden officieel niet verlaagd worden, mogen deze producten hier toch de markt op terwijl boeren in de EU gehouden zijn aan strengere wettelijke standaarden.
    • Voedselveiligheid – algemeen Ook voedselveiligheid wordt slechts in beperkte mate erkend door de WTO. Dit bleek door de hormoonvlees-kwestie tussen de EU en de VS. Hierbij gaf de WTO de VS gelijk in hun argumentatie dat hormoonvlees veilig is voor consumptie, en dus mocht de EU de import hiervan niet weigeren. 3 Binnen TTIP en CETA wordt door Amerika en Canada druk uitgeoefend ook op voedselveiligheid lagere eisen te stellen en het voorzorgsbeginsel te laten varen. Zie de eisen binnen een brief van de Senaat aan de Amerikaanse onderhandelaars. 4

De Amerikaanse TTIP-onderhandelaars hebben grote moeite met een aantal EU-voedselveiligheids-standaarden, omdat die volgens hen onterecht en wetenschappelijk gezien niet bewezen schadelijk zijn. Het gaat om het verbod op groeihormonen in de rundvleesproductie, het verbod op gebruik van ractopamine (groeibevorderaar) bij de productie van varkensvlees, het verbod op teelt van genetische gemodificeerde organismen (ggo’s) in bepaalde EU-lidstaten, traceringsvereisten voor ggo’s in het voedsel, bufferzones bij ggo-teelt, het verbod op de ‘chloorkip’, de strengere normen voor pesticiden op voedsel, en de strengere normen voor celgetal in de zuivel en voor het gebruik van antibiotica in de veehouderij.5


    • Voedselveiligheid vleesproductie - TTIP/CETA Er is veel kritiek op de mogelijke toelating van met chloor bewerkt kippenvlees binnen TTIP. Minder bekend is dat ook Canada pluimveevlees met chloor behandeld, pluimveevlees is echter buiten CETA gehouden. Wel zijn er afspraken gemaakt voor import van rundvlees, die volgens The Council of Canadians ook met chloor worden behandeld: ʿMore significantly, given CETA means that Canadian beef producers will be able to sell an additional 50,000 tonnes of beef to Europe, our regulations also allow beef to be washed and processed with chlorinated water. ̓ Vanaf 2013 laat de Europese Commissie dit vlees toe. 6

Daarnaast is het zeer verontrustend dat zowel in 2012 als 2014 de E-coli bacterie is aangetroffen in naar de VS geëxporteerd rundvlees, dat afkomstig was van de slachterij van JBS Food (voorheen XL Foods) in Alberta, Canada. 40% van al het geëxporteerde rundvlees is afkomstig van deze slachterij. De situatie is verslechterd door het ontslag van 100 Canadese voedselinspecteurs uit bezuinigingsoverwegingen. 7


 • Toelating Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) - CETA In EU geldt er een verbod op de teelt van de meeste ggo-gewassen, in de VS worden deze op grote schaal geteeld. De EU mag wel ggo-grondstoffen importeren voor veevoer, biobrandstoffen en industriële doelstellingen.

The Council of Canadians waarschuwt dat nationale verboden op de teelt van GGO’s die sommige Europese lidstaten hanteren, onder druk kunnen komen te staan door het gebruik van ISDS (ICS)binnen CETA.8 Binnen CETA is afgesproken dat de EU en Canada samenwerken binnen de Dialogue on Biotech Market Issues. Hierbinnen wordt onder andere gesproken over residuniveaus binnen GGO’s. Men heeft afgesproken de gevolgen voor de handel te minimaliseren van regulering op gebied van biotechnologie en de ‘science-based approval process’ van biotechnologie-producten te promoten. Ook gaat men voorstellen voor toelating van GGO-koolzaad versnellen binnen de EU regulering. 9 Volgens het Canadian Centre for Policy Alternatives zal deze samenwerking ‘create new channels for industry to apply pressure to weaken EU food safety standards’. 10


 • Toelating van kleurstoffen - CETA In Canada zijn meerdere kleurstoffen toegelaten die zijn verboden in de hele EU of in specifieke lidstaten. Daarnaast zijn er in Canada geen waarschuwingslabels voor synthetische kleurstoffen, in Europa zijn deze voorschriften veel strenger. Door regulatory cooperation zou deze Europese strengere regelgeving onder druk komen te staan volgens the Council of Canadians. 11
 • Toelating van bestrijdingsmiddelen - TTIP / CETA 82 pesticiden die in de EU verboden zijn, worden wel toegestaan in de VS. Hierbij zitten stoffen die bewezen kankerverwekkend, hormoon-verstorend en/of extreem gevaarlijk zijn. Verder worden neonicotinoïden toegepast op bijna 100 procent van de Amerikaanse maïs- en koolzaadteelt en de helft van het soja-areaal. In Europa zijn de belangrijkste neonicotinoïden verboden voor bloemgewassen. Meer dan 65 procent van de toegepaste bestrijdingsmiddelen in de VS is toegelaten terwijl de onderzoeken nog gaande zijn.12 Er is ook scherpe kritiek op het functioneren van Health Canada, die moet waken over de voedselveiligheid. De afdeling die het gebruik van bestrijdingsmiddelen controleert, zou pesticiden toestaan zonder dat er een risicoanalyse is opgesteld. Ze maakt ook geen goede inschatting van de gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen, aldus een evaluatierapport uit het najaar van 2015. 13 Ook in Canada zijn neonicotinoïden op federaal niveau toegestaan onder andere omdat Health Canada vindt dat de risico’s acceptabel zijn. Dit terwijl de staat Ontario strenger wil optreden tegen deze stof omdat zij wel uitgaat van het voorzorgsbeginsel. 14
 • Residulimieten - TTIP / CETA Er zijn ook verschillende normen voor maximale residulimieten (MRL’s) van bestrijdingsmiddelen op voedsel in de EU en de VS. Als het aan de Europese Commissie ligt, gaat voor MRL’s de Codex Alimentarius gelden, een norm die ook geldig is in de WTO, en die hogere residu- niveaus toestaat dan momenteel in de EU. Minister Ploumen erkende in antwoord op Kamervragen dat de Europese MRL’s richting die van de Codex gaan.15 Tenzij er uitzonderingen worden gemaakt, betekent dit dat de EU-markt open gaat voor voedsel met veel hogere maximale residu limieten 16 (wat dus een aanwijsbare achteruitgang van voedselveiligheid is) en dat de EU - op termijn - waarschijnlijk haar voedselveiligheidsnormen verlaagt.

Dit gevaar dreigt ook door CETA, want de VS en Canada hebben een aantal gemeenschappelijke MRL’s. Die zijn opgesteld binnen een Technical Working Group (binnen NAFTA) die vergelijkbaar is met het Regulatory Cooperation Forum binnen CETA en de Regulatory Cooperation Body binnen TTIP. Zie ook paragraaf 3. 17 Ook tussen Canada en de EU bestaan een aantal opmerkelijke verschillen in MRL’s, b.v. op gebied van ziram op appels: EU: 0,1 versus Canada (en VS): 7,0, terwijl de Codex norm: 5,0 is. Dus ook door CETA zal de voedselveiligheid achteruit gaan als daardoor de MRL’s verhoogd worden richting Codex. 18


 • Hormonen en tracking en tracing - TTIP / CETA Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diverse groeihormonen in de Amerikaanse rundvleesproductie 19 en van het hormoon ractopamine binnen de varkensvleesproductie. Tot nu toe zegt de Europese Commissie geen vlees toe te laten dat met dit hormoon geproduceerd is. Zij gaat daarmee verder dan de Codex die wel een minimum residu niveau (MRL) van deze stof veilig acht in varkensvlees. The Council of Canadians waarschuwt dat dit importverbod onder vuur zou kunnen komen te liggen van ISDS/ ICS binnen CETA. 20

Daarnaast wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van het rBST-hormoon door de Amerikaanse melkveehouderij. Het leidt tot gezondheidsproblemen bij koeien en daardoor tot een hoger gebruik van antibiotica. Ook wordt het middel in verband gebracht met problemen voor de menselijke gezondheid. Zowel de EU als Canada hebben het gebruik verboden.21 Het hormoon is echter niet traceerbaar in zuivelproducten en verder is het tracking and tracing systeem in de Amerikaanse veehouderij slecht ontwikkeld.

Eurocommissaris Malmström zegt dat de VS verantwoordelijk zijn voor de aanlevering van ‘hormoon-vrije zuivel’, maar de Dutch Dairymen Board heeft daar weinig vertrouwen in vanwege het gebrekkige controlesysteem in de Verenigde Staten. Zo zijn er geen controles op boerderijen toegestaan, en ontbreken een verplichte medicijnenregistratie en identificatie- en registratieplicht voor vee. 22

Ook in Canada is er een gebrekkige of soms zelfs geheel ontbrekende registratieplicht, waardoor de controle op bijvoorbeeld hormoongebruik (voor melk- of vleesproductie) in Canada verre van waterdicht is. Met andere woorden: Er zijn onvoldoende garanties dat Canadese melk die afkomstig is van koeien die met hormonen zijn grootgebracht geweerd kan blijven worden als het CETA verdrag van kracht zou worden. In Canada is er op dit moment nog geen hormoonvrije slachtlijn. Verder vindt in Canada er veel minder Identificatie en Registratie plaats dan in Europa, en ontbreekt regelgeving voor het opruimen van kadavers. Hierdoor is het aanzienlijk moeilijker om - in het geval van een voedselschandaal of uitbraak van een dierziekte - de bron van een uitbraak te traceren en/of verdachte producten (snel) uit de voedselketen te verwijderen. 23


 • Dierenwelzijn en milieu - TTIP / CETA De Verenigde Staten hebben geen federale wetgeving op gebied van dierenwelzijn op boerderijen en bij veetransport, wel in beperkte mate voor slachthuizen. Enkele staten hebben overigens wél verdergaande dierenwelzijnsstandaarden. Verder is er een beperkte invulling van de identificatie- en registratieplicht in de veehouderij en zijn de milieustandaarden veel lager.

Ook in Canada bestaan er slechts vrijwillige gedragscodes op gebied van dierenwelzijn. Deze gedragscodes zijn een stuk lager dan de verplichte standaarden in de EU. Dit leidt tot veel lagere kostprijzen dan in de EU en vervolgens tot oneerlijke concurrentie voor Europese boeren volgens the Council of Canadians. Ook zouden de Europese standaarden volgens hen onder vuur kunnen komen te liggen van ISDS. 24 De Nederlandse regering hoopt dat ‘intensieve samenwerking ter bevordering van dierenwelzijn door de uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen’ de situatie in Canada zal verbeteren. 25 Maar dit is niet afdwingbaar binnen CETA.


 • Arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid - TTIP Ook op gebied van werknemersrechten is er een verschil tussen de EU en de VS. Volgens Amerikaanse vakbonden staan in de VS de vrijheid van vereniging, en daarmee ook de beloning en bescherming van werknemers politiek onder druk. In een aantal staten wordt de (financiële) onderhandelingspositie van vakbonden uitgehold middels de zogenaamde Right to Work-wetgeving. Met name dat laatste heeft in het recente verleden tot klachten geleid bij de ILO-commissie die toeziet op de vrijheid van vakvereniging. 26

Door de lagere standaarden kunnen landbouwproducten in de VS goedkoper geproduceerd worden dan in Europa. De FNV vreest dat door de oneerlijke concurrentie door TTIP, de toch al lage marges in de land- en tuinbouw in Europa nog verder onder druk komen. Ervaring leert dat de rekening hiervoor

uiteindelijk betaald wordt door de werknemers binnen de landbouw in de vorm van werkonzekerheid, slechtere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. De FNV maakt zich ook zorgen over het afzwakken van het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen, doordat het voorzorgsbeginsel onder druk zal komen te staan. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid van werknemers binnen de landbouw. Tevens voorziet de FNV een (fiks) verlies van werkgelegenheid in slachterijen, alsmede ook hier (nog verdere) uitholling van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.
 • Teruggang banen en omzet in de voedsel- en landbouwsector - TTIP Op dit moment heeft de EU ten opzichte van de VS een groot handelsoverschot op het gebied van agrarische producten. Door TTIP verandert dat echter radicaal, omdat de import van Amerikaanse producten fors stijgt. Dit zal later in dit document verduidelijkt worden. Mede door genoemde oneerlijke concurrentie zal TTIP - zoals USDA ook voorspelt - leiden tot zeer sterke stijging van import van Amerikaanse producten. Dit zal grote nadelige gevolgen hebben voor gezinsbedrijven en de werkgelegenheid onder werknemers in de landbouw, de toeleverende- , handels- en verwerkende bedrijven binnen de Europese landbouw- en voedselsector. 27

 • Gevolgen voor gezinsbedrijven en de leefbaarheid op het platteland - TTIP / CETA TTIP zal leiden verdergaande schaalvergroting en intensivering. Dit leidt tot aantasting van landschap en natuur en een sterke vermindering van het aantal gezins- en familiebedrijven. Lokale werkgelegenheid zal afnemen. Dit is in vele opzichten een kaalslag voor het platteland waardoor de leefbaarheid in sterke mate zal afnemen. 1. Nu al gevolgen voor Europese wetgeving

Minister Ploumen belooft keer op keer dat standaarden op het gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn niet verlaagd worden door TTIP. Maar het tegenovergestelde gebeurt nu al. Een aantal voorbeelden:

    • Onder druk van de Amerikaanse voedselindustrie streeft de Europese Commissie naar toelating van kippenvlees dat is behandeld met peroxydeazijnzuur in plaats van met chloor. Dit gaat lijnrecht in tegen het huidige Farm to Fork-principe dat strenge hygiëne-eisen in de hele voedselketen voorschrijft.28

    • De EU heeft, om de VS tegemoet te komen, melkzuur toegelaten bij de behandeling van rundvlees in slachterijen.29

    • De Europese Commissie heeft strengere wetgeving op het gebied van hormoon-verstorende pesticiden uitgesteld onder druk van de lobby van de Europese en de Amerikaanse bestrijdingsmiddelenindustrie. In 2014 bleek dat de Europese Commissie in haar risicobeoordeling van deze stoffen richting de minder strenge Amerikaanse methodes gaat. In juni 2016 presenteerde de Europese Commissie de voorstellen voor risicobeoordeling. Dit leidde tot veel kritiek van onder andere the Health and Environment Alliance. 30

    • Ondanks eerdere voorgestelde wetgeving voor een labeling-plicht, mag (Amerikaans) vlees van nakomelingen van gekloonde dieren straks ongelabeld de Europese markt op.31

    • De Nederlandse Europese Commissaris Timmermans is onder andere aangesteld om ‘overbodige Europese regelgeving’ te verminderen, binnen zijn programma Better Regulation. Dit loopt parallel aan een vergelijkbaar proces in de VS. Dit is niet los te zien van de TTIP-agenda die er naar streeft non-tarifaire maatregelen te verminderen en de invloed van het bedrijfsleven op deze regulering te vergroten.32
 1. Standaarden onder druk; de gevaren van Regulatory Cooperation en Investeringsbescherming

Het uitgangspunt van de bij de coalitie aangesloten organisaties is dat standaarden alleen verhoogd kunnen worden als de boer betaald wordt voor de meerkosten die gepaard gaan met deze verhoging. Standaarden kunnen dus ook alleen verhoogd worden onder voorwaarde dat de EU-markt beschermd wordt tegen producten die aan lagere standaarden voldoen. En juist dat maken deze en andere vrijhandelsverdragen onmogelijk. Stel dat de EU haar standaarden in de toekomst wil verhogen, dan is dit om de volgende redenen vrijwel onmogelijk als CETA en TTIP doorgaan:

    • De wederzijdse erkenning van dierenwelzijns-, milieu- en arbeidsstandaarden zal leiden tot een race to the bottom, omdat Europese bedrijven zich gedwongen zullen voelen te pleiten voor lagere normen om de concurrentie aan te kunnen.

    • Binnen de voor TTIP op te richten Regulatory Cooperation Body (RCB) zullen ambtenaren uit de EU en de VS onder grote druk van multinationals, nieuwe milieu- en sociale wetsvoorstellen beoordelen op ‘handelsverstoring’. Dit gebeurt buiten het zicht van gekozen volksvertegenwoordigers, zodat hun wetgevende bevoegdheid wordt aangetast. Omdat TTIP een living agreement is, zal ook bestaande wetgeving onder vuur komen te liggen.33

Hoe negatief dit kan uitpakken blijkt uit een analyse van de NAFTA waarin een soortgelijke constructie is opgesteld; the Technical Working Group om o.a. pesticideregulering te harmoniseren. Deze TWG wordt gedomineerd door grote pesticidebedrijven en overheidsambtenaren, ‘leaving behind farmers, NGO’s and consumers. ̓ (…) In the area of pesticide registration, harmonization to a higher standard doesn’t happen.̓ 34

    • Binnen CETA wordt een vergelijkbare Regulatory Cooperation Forum opgericht met hetzelfde doel en werkwijze als de RCB. Hierin zal onder andere worden gesproken over voedselveiligheidsstandaarden, zoals op gebied van GGO’s en MRL’s. Men heeft gevoelige onderwerpen nu nog niet uitonderhandeld. Maar als de EU en Canada geen overeenstemming kunnen bereiken over het harmoniseren van deze regulering, waarschuwt the Council of Canadians, dat de Europese regulering onder vuur kan komen te liggen van een ISDS-case. 35

Verder staat volgens hen het Europese voorzorgsbeginsel onder druk, als het wordt beschouwd als een ‘onnodige handelsbeperkende maatregel’. Volgens hoofdstuk 14 van CETA ‘moeten partijen verzekeren dat toelatingsprocedures zo eenvoudig mogelijk zijn, en mogen ze de voorziening van diensten of het uitvoeren van enige andere economische activiteit, niet bemoeilijken of vertragen’. Als het voorzorgsbeginsel hiertoe leidt is er een mogelijkheid dit aan te klagen via ‘a dispute’. Hoofdstuk 26 van CETA biedt hiertoe mogelijkheden. 36

    • Door de afspraken over investeringsbescherming binnen ISDS / ICS in TTIP en CETA zal regulatory chill optreden. Dat wil zeggen dat politici zeer terughoudend zullen zijn om maatschappelijke standaarden te verhogen uit angst voor financiële claims van multinationals.

Ook kunnen door ISDS / ICS volgens the Council of Canadians huidige regelgeving en standaarden worden aangevallen, wat bleek door afspraken binnen het NAFTA-verdrag. ‘It’s clear that the harmonization process has been uneven. Despite numerous committees tasked with resolving disputes, ISDS has been used to try and force the hand of states to deregulate.’ Zij hebben ook twijfels of het voorzorgsbeginsel het kan overleven als het kan worden aangevallen door ISDS / ICS. Dat baseren zij op de EU die de hormoonvlees-kwestie verloor binnen de WTO. ‘The precautionary principle, although recognized as a legal concept in international environmental law, was not recognized by the WTO Appellate Body.’ 37

    • 42.000 Amerikaanse bedrijven hebben een vestiging in Canada. Dat betekent dat zij gebruik kunnen maken van CETA om Europese regelgeving op gebied van voedselveiligheid aan te vallen via ISDS / ICS. De kans hierop is zeer reëel blijkt uit de ervaringen met NAFTA. 38

    • De Europese commissie stelt dat ze in CETA haar recht om eigen regels te hanteren (‘right to regulate’) heeft veilig gesteld. Het International Institute for Sustainable Development (IISD) concludeert echter op basis van de versie uit 2013 van het CETA-verdrag dat de EU juist haar ‘right to regulate’ ondergeschikt maakt aan verdragsbepalingen. ‘Contrary to what is often implied by referring to a “right to regulate” provision, this approach in fact prioritizes conformity with treaty obligations over the right to regulate’, schreef de organisatie. 39
 1. Gevolgen van TTIP voor de economie en specifieke sectoren 40

Ook zonder TTIP bestaat er al een omvangrijke handel in landbouwproducten tussen de EU en de VS. In 2015 exporteerde de EU voor 19,4 miljard euro landbouwproducten naar de VS, en importeerde ter waarde 12 miljard euro. Dit betekent een positieve handelsbalans van € 7,4 miljard voor de EU, die voor het grootste gedeelte wordt veroorzaakt door alcoholische producten.

Wat betreft producten uit de veehouderij valt de positieve handelsbalans voor de EU op voor dierlijke producten, vooral kaas, varkensvlees, eieren en boter. De EU exporteert over het algemeen meer verwerkte producten en importeert meer onbewerkte producten uit de VS.41

Uit onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) 42 blijkt deze positieve handelsbalans weg te vallen. Zij berekenen twee scenario’s:

In scenario 1 worden alle tarieven en alle tariefvrije importquota afgeschaft. De EU-import uit de VS (4,82 miljard euro) zal dan veel meer stijgen dan de EU-export naar de VS (701 miljoen euro). De export vanuit de VS stijgt in bijna elke categorie. De productie in de EU zal dalen voor o.a. de volgende producten: tarwe, andere granen inclusief maïs, bietsuiker, verwerkte suiker, verwerkt veevoer, rundvlees, varkensvlees, overig vlees, wei en boter. De prijzen van alle producten dalen, ook van producten waarvan de export naar de VS zal stijgen: kaas, fruit en groenten.Scenario 2 is een combinatie van scenario 1 plus het afschaffen van non-tarifaire maatregelen. In dit scenario stijgt de Amerikaanse export met 8,42 miljard euro en de EU-export met 1,76 miljard euro. USDA berekende de gevolgen van de Amerikaanse im- en export voor de productie in de EU, mocht scenario 2 worden uitgevoerd. USDA voorziet in dat geval, net als LEI WUR, een sterke afname van de handel in landbouwproducten tussen de EU-lidstaten. In scenario 2 neemt het handelstekort in landbouwproducten van de Verenigde Staten ten opzichte van de EU af van 7,42 miljard euro (2015) tot 88 miljoen euro. In scenario 1 is dat handelstekort 2,3 miljard euro.
Rundvlees

    • De kostprijs in de VS ligt tussen de 35 en 200 euro per 100 kg karkasgewicht (met gebruik van hormonen). In de EU ligt de kostprijs 150 euro per 100 kg hoger. 43

    • Volledige liberalisering van de handel en afschaffing van de tariefvrije importquota leidt volgens USDA tot een toename van de Amerikaanse export van circa 1,3 miljard euro (nu: 208 miljoen euro). Als ook vlees dat is geproduceerd met hormonen wordt toegestaan, dan loopt de export op tot 1,64 miljard euro. De EU kan in dit scenario voor 115 miljoen euro naar de VS exporteren.

    • Ook het invoeren van tariefvrije importquota (TRQ) heeft zeer negatieve gevolgen volgens Franse rundveeboeren. De inkomsten voor de sector zouden dan ook met 40 tot 50 procent dalen waardoor vele boeren failliet zullen gaan.44

    • Door lagere prijzen voor rundvlees ontvangen Nederlandse melkboeren minder geld voor hun melkkoeien die naar de slacht gaan.


Zuivel

    • In de VS is gebruik van het rBTS-hormoon toegelaten dat de melkproductie stimuleert, in de EU is dit hormoon verboden. De EU heeft hogere eisen qua celgetal (maximaal 400.000) ten opzichte van de Verenigde Staten (maximaal 750.000 per ml.) 45 De kostprijs per liter melk is in de VS 26 cent en in Nederland 43 cent.46


Akkerbouw

    • Volgens het onderzoek door USDA 47 zal de EU bij het verwijderen van importtarieven en non tarifaire barrières (veel) meer tarwe (93 miljoen euro), maïs (317 miljoen euro), soja (766 miljoen euro), andere gewassen (250 miljoen euro) en graanbereidingen (380 miljoen euro) uit de VS importeren en zullen de Europese prijzen van deze producten dalen.


Pluimveevlees en eieren

    • In Europa zijn de wettelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn, gebruik van antibiotica en milieuregels veel hoger dan de vooral vrijwillige eisen aan Amerikaanse producten.48 De EU heeft het gebruik van traditionele legbatterijen verboden, in de VS zijn ze toegestaan.

    • De hogere eisen aan de Europese boer leiden tot een extra kostprijs van 5 procent voor kippenvlees. De kostprijs van kipfilet geproduceerd door een Amerikaanse boer is 78 procent van de kostprijs van de Europese boer, door de lagere standaarden en de lagere veevoerprijs. Inclusief transportkosten kan Amerikaans kipfilet voor 17% lagere kosten op de Europese markt komen. 49

    • Volgens de Rabobank zal TTIP ‘zeker bedreigend zijn voor de Europese en Nederlandse pluimveevleesproducenten’ en ‘per saldo in het nadeel uitvallen van de Europese eiersectoren.’ 50


Varkensvlees

    • Door hogere EU-milieu- en dierenwelzijnsstandaarden en duurder veevoer ligt de kostprijs voor varkensvlees in de EU bijna 30 procent hoger dan in de VS 51.

    • De EU is netto-exporteur van varkensvlees naar de VS. In totaal wordt ongeveer 60.000 ton geëxporteerd en slechts 1.500 ton geïmporteerd. 52 Dat komt door de hoge bescherming van de Europese markt. De EU laat import toe via tariefvrije importquota vanuit alle landen voor in totaal ruim 80.000 ton.

    • Volgens USDA zal bij het opheffen van alle importheffingen en het verwijderen van alle non-tarifaire maatregelen (zoals toelaten met ractopamine) de export uit de VS naar de EU stijgen van 10 miljoen naar 2,4 miljard dollar. Dit gaat ten koste van de EU-varkensproductie en varkensprijs.53.


Groente, fruit en overig voedsel

Het meeste gedetailleerde onderzoek naar de gevolgen van TTIP is van de USDA. Bij scenario 2 54 zijn de gevolgen:    • De export van groente naar de VS stijgt met 539 miljoen euro, de import van VS-groente in de EU stijgt met 410 miljoen euro, de Europese productie daalt en de prijs daalt.

    • De export van fruit naar de VS stijgt met 435 miljoen euro, de import van VS-fruit stijgt met 168 miljoen euro, de Europese productie stijgt en de Europese prijs daalt.

    • De export van bereide groente en fruit naar de VS stijgt met 20 miljoen euro, de import hiervan uit de VS stijgt met 337 miljoen euro, de Europese productie en de prijzen dalen.

    • De import van ‘overig voedsel’ uit de VS stijgt met 985 miljoen euro, de Europese export hiervan naar de VS stijgt met 53 miljoen euro, de Europese productie stijgt en de Europese prijs hiervan daalt.
 1. Afspraken CETA per sector

    • Als CETA zou worden goedgekeurd worden de huidige importheffingen tussen de EU en Canada voor een aantal agrarische producten geheel opgeheven. Voor een aantal gevoelige producten (rundvlees, varkensvlees en zoete maïs) heeft de EU enige bescherming behouden in de vorm van tariefvrije importquota, die in vijf jaar geleidelijk worden verhoogd. Buiten deze quota blijven dan hogere importtarieven bestaan. Maar deze tariefvrije importquota ook wel Tariff Rate Quota (TRQ) genoemd, hebben ook negatieve effecten voor de Europese prijzen omdat er binnen deze sectoren al een overschot is.

    • De huidige tariefvrije importquota voor rundvlees worden verhoogd van 15.000 met 45.840 ton (70% vers, 30% bevroren).

    • Tariefvrije importquota tot de EU voor varkensvlees neemt binnen zes jaar toe met 75.000 ton, nu is het TRQ al 5.549 ton. 75.000 ton vertegenwoordigt volgens Canadese producenten $ 400 miljoen. 55

    • Op weg naar het volledig opheffen van het Europese importtarief van tarwe, wordt het TRQ voor common wheat verhoogd van 38.853 naar 100.000 ton. Europese importtarieven op haver, rogge, gerst en oliezaden worden afgeschaft voor Canadese producten. Deze importtarieven zijn nu nog hoog. Zie 56 voor details per gewas.

    • De handel in zuivel naar de EU wordt volledig geliberaliseerd. Volgens de Europese Commissie zal dit – op basis van de huidige handel – niet leiden tot een hoge import. Volgens de EMB heeft Canada echter ca. 94.000 ton melkpoeder in voorraad, waarvoor het aantrekkelijk zou kunnen zijn deze naar de EU te exporteren. 57

    • De EU heeft concessies afgedwongen voor bescherming van producten met Geographical Indications in ruil voor toelating van meer vlees tot de EU (Farm Europe, 2015). Deze uitruil dreigt ook in TTIP.

Ondertekenaars:

- Nederlandse Vakbond Varkenshouders - LTO Varkenshouderij

- Nederlandse Vakbond Pluimveehouders - Dutch Dairymen Board

- Nederlandse Melkveehouders Vakbond - Nederlandse Akkerbouw Vakbond

- Bionext - Milieudefensie

- FNV sector Agrarisch Groen - Platform Aarde Boer Consument

- Vereniging Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding


Contactgegevens auteur en coördinator TTIP en landbouw-campagne:

Guus Geurts
guusgeurts@yahoo.com
06 – 4397 9849

30 juni 2016Bronnen:

1 TTIP: gevolgen voor de Nederlandse F&A-sector, Jurriaan Kalf, Rabobank, 11 september 2015, zie:https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/september/ttip-gevolgen-voor-de-nederlandse-fa-sector/ Nederland koploper melkproductiekosten, 30-03-2016, zie: http://www.melkvee.nl/nieuws/8683/nederland-koploper-melkproductiekosten

2 Pagina 5 en 6 The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and Labour, European Parliament, 2014: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/536315/IPOL_BRI%282014%29536315_EN.pdf3 Omdat de EU alsnog weigerde deze producten te importeren, legde de VS straf-importheffingen op Europese Roquefort, whisky, vruchtensappen en kalfsvlees. Later werden deze heffingen omgezet in een tariefvrij quotum voor 50.000 ton rundvlees naar de Europese markt, die in eerste instantie door Amerikaans vlees werd opgevuld. Zie: Toch koehandel met voedselveiligheid rond TTIP?, Lise Witteman, Follow the Money, 4 maart 2016, zie: https://www.ftm.nl/artikelen/toch-koehandel-met-voedselveiligheid-rond-ttip

4 Letter of US Senate Committee on Agriculture, nutrition and forestry to Froman, US Trade Representative, 22 April 2016, zie: https://www.agra-net.com/agra/agra-europe/policy-and-legislation/trade-policy/us-senators-call-for-strong-agriculture-framework-in-ttip-513618.htm5 - 2014 Report on Sanitary and Phytosanitary Measures - Ambassador Michael B.G. Froman, Office of the United States Trade Representative, 2014, zie: https://ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf - 2014 Report on Technical Barriers to Trade, United States Trade Representative, 2014, zie: https://ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf

6 EU food safety commissioner doesn't see majority support for TTIP in national parliaments, Brent Patterson, 22 January 2015, zie: http://rabble.ca/blogs/bloggers/brent-patterson/2015/01/eu-food-safety-commissioner-doesnt-see-majority-support-ttip-7 Inspection issues persisted at former XL Foods plant in 2014, CTV News, 30 april 2015, zie: http://www.ctvnews.ca/canada/inspection-issues-persisted-at-former-xl-foods-plant-in-2014-cfia-documents-1.2351400 en pagina 7en 8 in Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 April 20168 Arctic® apples approved in Canada!, Ok Speciality Fruits, 2016, zie: http://www.okspecialtyfruits.com/arctic-apples-approved-in-canada/

Canada-European Union: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) - Increasing Exports of Agriculture and Agri-Food Products, Government of Canada, 26 September 2014, zie:

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/benefits-avantages/agriculture-agricoles.aspx?lang=eng

Pagina 9 in Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 April 2016

9 Consolidated CETA Text - 29. Dialogues and Bilateral Cooperation, Government of Canada, 25 September 2014, zie: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/29.aspx?lang=eng Canada-European Union: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) - Technical Summary of the Final Negotiated Outcomes, Government of Canada, October 2013, zie:

http://international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/understanding-comprendre/technical-technique.aspx?lang=eng

Pagina 9 in Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 April 2016

10 Making Sense of the CETA - An analysis of the final text of the Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement, Canadian Centre for Policy Alternatives - Agriculture and Food Sovereignty, Ann Slater and Terry Boehm, National Farmers Union, 25 September 2014, zie: https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/making-sense-ceta#sthash.Eq7tFZLw.dpuf and Agriculture and Food Sovereignty: https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/09/making_sense_of_the_ceta_AGRIANDFOODSOV.pdf11 Health Canada reviews comments received on the proposed changes to current food colour labelling regulations for prepackaged foods, Health Canada, June 2011, zie: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/pdf/consult/_feb2010-food-aliments-col/food-aliments-col-summary-sommaire-eng.pdf

Food labelling and packaging, Gov. UK, March 2016, zie: https://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging/overview

Pagina 10 in Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 April 201612 Bron voor alle info ‘vanaf 82 pesticiden’: Pagina 9-10 in The Lowest Common Denominator - How the proposed EU-US trade deal threatens to lower standards of protection from toxic pesticides - Center for International Environmental Law (CIEL) – 2015, zie: http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2015/06/LCD_TTIP_Jan2015.pdf13 Reports of the Commissioner of the Environment and Sustainable Development, Persticide Safety, Autumn 2015, zie: http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/docs/parl_cesd_201512_01_e.pdf14 Ontario stands firm on neonic regulations, Susan Mann, 8 January 2016, Better Farming, zie: http://www.betterfarming.com/online-news/ontario-stands-firm-neonic-regulations-61218 Pagina 6 in Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement, The Council of Canadians, 18 April 2016

15 ‘Naast Europese gegevens worden voorts ook internationale normen van de Codex Alimentarius overgenomen in de Europese wetgeving, tenzij deze op grond van risicobeoordelingen onvoldoende beschermend worden geacht voor Europese consumenten. De Codex Alimentarius is een dochterorganisatie van FAO (Land- en Tuinbouworganisatie van de VN) en WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en omvat internationale normen en richtlijnen voor de veiligheid en kwaliteit van levensmiddelen waarover alle deelnemende landen, inclusief de EU en de VS, gezamenlijk beslissen. Als een Codex maximum-residugehalte vanuit volksgezondheidsoogpunt acceptabel is, zal de EU deze waarde invoeren. De inzet van de Europese Commissie is om dit principe, zoals opgenomen in de WTO-overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen, ook op te nemen in TTIP. Een Codex maximum-residugehalte dat acceptabel is vanuit volksgezondheidsoogpunt zal ook worden ingevoerd als er al een Europese maximum-residugehalte bestond dat op een lager niveau was vastgesteld. Dit heeft ook in 2015 plaatsgevonden. Het is een gevolg van staand beleid en dit is daarom niet in strijd met de belofte dat de voedselveiligheids- en milieus-tandaarden niet door TTIP verlaagd zullen worden.Uit: 'Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht “Nieuw rapport: ‘Europese boeren kansloos door TTIP’ 18 maart 2016, zie:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016Z01114&did=2016D1172816 Pagina 3 in 'The European Union's initial proposal for legal text on "Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)" in TTIP. It was tabled for discussion with the US in the negotiating round of (29 September - 3 October 2014) and made public on 7 January 2015. The actual text in the final agreement will be a result of negotiations between the EU and US.' Zie: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf17 Pesticide Regulation Under NAFTA: Harmonization in Process?, Dan Badulescu and Kathy Baylis, 2006, zie: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24163/1/cp060006.pdf In Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 april 2016

18 Zie tabellen op pagina 527 en 528: A review of the global pesticide legislation and the scale of challenge in reaching the global harmonization of food safety standards, C.E. Handford, C.T. Elliott, K. Campbell, February 2015, zie: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ieam.1635/epdf en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25765969 Zie ook: pagina 11 en 12 van Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 April 2016

19 The hormones banned by the EU in cattle farming were estradiol, progesterone, testosterone, zeranol, melengestrol acetate and trenbolone acetate. Uit: Beef hormone controversy, Wikipedia, zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Beef_hormone_controversy20 Pagina 8 in Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 April 201621 - Bovine somatotropin, Wikipedia, zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Bovine_somatotropin - American Milk Banned in Europe Because it Does No Body Good, 2013, zie: http://www.wakingtimes.com/2013/01/18/american-milk-banned-in-europe-because-it-does-no-body-good/

- http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/othercarcinogens/athome/recombinant-bovine-growth-hormone22 Video (na 1.45 minuten): TTIP-debate with European Trade Commissioner Cecilia Malmström in Amsterdam – On 3 February European Commissioner Malmström visited Amsterdam to have a debate with enthusiastic and critical organizations about the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the EU and US. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=a4cgJFy_-d0

23 Gesprek met Sieta van Keimpema, voorzitter Dutch Dairymen Board24 Pagina 14 en 15 in Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 April 201625 Pagina 3 in Notitie: Gevolgen van het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) voor Nederlandse land- en tuinbouw, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, SOMO, Juni 2016Kamerbrief over afronding vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA), pagina 3, 17 november 2014, zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/11/17/kamerbrief-over-afronding-vrijhandelsverdrag-tussen-de-eu-en-canada-ceta

26 Zie bijvoorbeeld: Do International Freedom of Association Standards Apply to Public Sector Labor Relations in the United States? Human Rights Review, L. Compa, 2012 , 13 (3), pp. 373-378, zie: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/780/27 Agriculture in the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quotas, and Non-Tariff Measures ER-198, USDA Economic Research Service: Beckman, Arita, Mitchel & Burfisher, November 2015zie: http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err198.aspx

28 https://www.foeeurope.org/sites/default/files/eu-us_trade_deal/2015/ttip_chicken_briefing_-_march_2015.pdf29 Pagina 21 in Agriculture, Food and the TTIP: Possibilities and Pitfalls, Centre for European Policy Studies, Special Report No. 99, Tim Josling & Stefan Tangermann, 2014, zie: http://aei.pitt.edu/58723/1/SP_No_99_TTIP_and_Agriculture.pdf30 EU dropped pesticide laws due to US pressure over TTIP, documents reveal, the Guardian, 22 mei 2015, zie: http://www.theguardian.com/environment/2015/may/22/eu-dropped-pesticide-laws-due-to-us-pressure-over-ttip-documents-reveal en pagina 14 - 15 in The Lowest Common Denominator - How the proposed EU-US trade deal threatens to lower standards of protection from toxic pesticides - Center for International Environmental Law (CIEL) – 2015, zie: http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2015/06/LCD_TTIP_Jan2015.pdfEurope’s opportunity to stop hormone disruption crushed, Health and Environment Alliance, 15 June 2016, zie: http://env-health.org/resources/press-releases/article/europe-s-opportunity-to-stop

31 Kloonvlees in de braadpan met dank aan TTIP, Follow the Money, 19 mei 2015, zie: http://www.ftm.nl/kloonvlees-in-de-braadpan-met-dank-aan-ttip32 ‘Both under TTIP and through its unilateral Better Regulation agenda, the EU’s governance system is changing significantly with a stronger role for well resourced regulated industries to write their own rules, either in order to ‘reduce or avoid trade barriers’ or in order to ‘reduce regulatory costs’.’
‘At the same time, the unilateral initiatives that the Juncker Commission is taking to new extremes under the heading of ‘Better Regulation’ will also have a significant and very similar impact on the way the EU will govern itself as TTIP would have if adopted.’ Beiden op pagina 22-23 van 'BETTER REGULATION - TTIP under the Radar?', Pieter de Pous, 2016, gepubliceerd door Forum Umwelt und Entwicklung, Bread for the World, European Environmental Bureau, zie: http://www.eeb.org/index.cfm/library/better-regulation-ttip-under-the-radar/


33
 Regulatory Cooperation - How an EU-US trade deal risks creating a labyrinth of red tape, Friends of the Earth Europe, 2015, zie: http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2015/09/regulatory_cooperation_eu-us_trade_deal_risks_labyrinth_red_tape1.pdf

34
 Pesticide Regulation Under NAFTA: Harmonization in Process?, Dan Badulescu and Kathy Baylis, 2006, zie: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24163/1/cp060006.pdf In Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 april 2016


35
 Pagina 12 in Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 April 2016

36
 Pagina 48 in Regulatory Co-operation in Making Sense of CETA - An Analysis of the Final Text... , Hartman et al. Canadian Centre for Policy Alternatives, September 2014, zie: https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/09/Making_Sense_of_the_CETA.pdf Pagina 12 in Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 April 2016


37
 WTO: DISPUTE SETTLEMENT: DISPUTE DS26 - European Communities — Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WTO, 25 September 2009, zie: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_E/ds26_e.htmPagina 4 en 5 in Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 April 2016


38
 Pagina 15 in Food safety, agriculture and regulatory cooperation in the Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), The Council of Canadians, 18 April 2016

39
 Pagina 2 in A Response to the European Commission’s December 2013 Document “Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA), International Institute for Sustainable Development, februari 2014. http://www.iisd.org/pdf/2014/reponse_eu_ceta.pdf Pagina 5 in Notitie: Gevolgen van het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) voor Nederlandse land- en tuinbouw, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemeningen, SOMO, Juni 2016


40
 Voor dit hoofdstuk werd ook informatie gebruikt uit het rapport TRADING AWAY EU FARMERS - The risks to Europe's Agriculture from the TTIP, Friends of the Earth Europe, April 2016, zie: https://www.foeeurope.org/sites/default/files/eu-us_trade_deal/2016/report_-trading_away_eu_farmers_the_risks_to_europes_agriculture_from_the_ttip_0.pdf

41
 AGRI-FOOD TRADE STATISTICAL FACTSHEET 2015 European Union – USA, zie: http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/statistics/outside-eu/countries/agrifood-usa_en.pdf

42
 Agriculture in the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quotas, and Non-Tariff Measures ER-198, USDA Economic Research Service: Beckman, Arita, Mitchel & Burfisher, November 2015, zie: http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err198.aspx

43
 Is the TTIP a threat to EU beef production?, DLG-Membership – International Newsletter – 01 / 2015, Dr. Claus Deblitz, zie: http://www.agribenchmark.org/fileadmin/Dateiablage/B-Beef-and-Sheep/Misc/Other-Articles-Papers/TTIP-EU-beef-production-150203.pdf

44
 - Libre-échange : la Commissaire européenne au commerce et la presse, mobilisés sur les dangers du TTIP pour la filière viande bovine, Interbev, 2015, zie:http://www.interbev.fr/ressource/mobilisation-sur-les-dangers-du-ttip-pour-la-filiere-viande-bovine/

- Farmers fear for their future as new TTIP round opens, Cécile Barbière, EurActiv.fr, 18 feb. 2016, zie: http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/farmers-fear-for-their-future-as-new-ttip-round-opens/

- Petitie: PETITION AGAINST THE MASS INFLUS, INTO OUR RESTAURANTS AND SHOPS, OF AMERICAN BEEF FROM FEEDLOTS, UNDER THE TTIP, Interbev, 2016: zie de Engelstalige tekst onder de Franstalige tekst via:

https://www.change.org/p/parlementaires-fran%C3%A7ais-ttip-contre-les-viandes-am%C3%A9ricaines-issues-de-feedlots-dans-nos-assiettes?recruiter=488745786&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
45
 Submissions to the consultation on EU0US High Level Working Group on Jobs and Growth, Eucolait, 2012

46
 Agriculture in the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quotas, and Non-Tariff Measures ER-198, USDA Economic Research Service: Beckman, Arita, Mitchel & Burfisher, November 2015, zie: http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err198.aspx

47
 Agriculture in the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quotas, and Non-Tariff Measures ER-198, USDA Economic Research Service: Beckman, Arita, Mitchel & Burfisher, November 2015zie: http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err198.aspx


48
 Animal Welfare for Broiler Chickens, National Chicken Council, 2012, zie: http://www.nationalchickencouncil.org/industry-issues/animal-welfare-for-broiler-chickens/

49
 Competitiveness of the EU poultry meat sector, LEI Wageningen UR, P.L.M. van Horne and N. Bondt, 2014, zie: https://www.wageningenur.nl/upload_mm/a/2/d/2978fd38-e709-4e18-9c34-c1c1d7489fee_2014-038%20Horne_v5.1_WEB_def.pdf

50
 TTIP: gevolgen voor de Nederlandse F&A-sector, Jurriaan Kalf, Rabobank, 11 september 2015, zie:https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/september/ttip-gevolgen-voor-de-nederlandse-fa-sector/


51
 Pork and Swine Industry and trade summary, USITC, United States International Trade Commission, 2014, zie: https://www.usitc.gov/publications/332/pork_and_swine_summary_its_11.pdf

52
 TTIP: gevolgen voor de Nederlandse F&A-sector, Jurriaan Kalf, Rabobank, 11 september 2015, zie:https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/september/ttip-gevolgen-voor-de-nederlandse-fa-sector/


53
 Agriculture in the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quotas, and Non-Tariff Measures ER-198, USDA Economic Research Service: Beckman, Arita, Mitchel & Burfisher, November 2015, zie: http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err198.aspx

54
 Agriculture in the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quotas, and Non-Tariff Measures ER-198, USDA Economic Research Service: Beckman, Arita, Mitchel & Burfisher, November 2015, zie: http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-research-report/err198.aspx

55
 Agriculture and Food Sovereignty uit Making Sense of CETA – An Analysis of the Final Text of the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement, CCPA - Canadian Centre for Policy Alternatives, September 2014, zie:https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/09/making_sense_of_the_ceta_AGRIANDFOODSOV.pdf


56
 ‘For example, EU tariffs will be eliminated on: - grains, including oats (EU tariffs of $114/tonne), barley and rye (EU tariffs up to $120/tonne) and low- to medium-quality common wheat (EU tariffs up to $122/tonne); - durum and high-quality common wheat (maximum tariffs up to $190/tonne and $122/tonne respectively), for which CETA will lock in permanent duty-free access;

- oils, including canola oil (EU tariffs of 3.2 percent to 9.6 percent); and- processed goods, including miscellaneous food preparations (EU tariffs that start at 12.8 percent) and processed pulses and grains, which include baked goods, pulse flour, meal and powder (EU tariffs start at 7.7 percent). ‘ Uit: Canada-European Union: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) - Benefits for Saskatchewan, 26-9-2014, zie: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/benefits-avantages/sk.aspx?lang=eng


57
 Cijfer per 13 april 2016; www.dairyfarmers.ca en gesprek met Sieta van Keimpema (EMB – DDB)


 • Algemene gevolgen door verlagen importheffing en wederzijdse erkenning standaarden
 • Voedselveiligheid – algemeen
 • Voedselveiligheid vleesproductie - TTIP/CETA
 • Toelating Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s) - CETA
 • Toelating van kleurstoffen - CETA
 • Toelating van bestrijdingsmiddelen - TTIP / CETA
 • Residulimieten - TTIP / CETA
 • Hormonen en tracking en tracing - TTIP / CETA
 • Dierenwelzijn en milieu - TTIP / CETA
 • Arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid - TTIP
 • Teruggang banen en omzet in de voedsel- en landbouwsector - TTIP
 • Gevolgen voor gezinsbedrijven en de leefbaarheid op het platteland - TTIP / CETA
 • Nu al gevolgen voor Europese wetgeving
 • Standaarden onder druk; de gevaren van Regulatory Cooperation en Investeringsbescherming
 • Gevolgen van TTIP voor de economie en specifieke sectoren 40
 • Groente, fruit en overig voedsel
 • Afspraken CETA per sector

 • Dovnload 123.99 Kb.