Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Niet-exhaustieve lijst van ontzettingen/ vervallenverklaringen bedoeld in de specifieke regelgeving

Dovnload 138.84 Kb.

Niet-exhaustieve lijst van ontzettingen/ vervallenverklaringen bedoeld in de specifieke regelgevingDatum01.08.2017
Grootte138.84 Kb.

Dovnload 138.84 Kb.


BIJLAGE: LIJST 596-1

(NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN ONTZETTINGEN/ VERVALLENVERKLARINGEN BEDOELD IN DE SPECIFIEKE REGELGEVING

VAN ARTIKEL 596, EERSTE LID, VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING)Voorafgaande bemerking :
- politiestraf = gevangenisstraf 7 dagen of minder en/of geldboete minder dan 26 euro of werkstraf van minder dan 46 uur

- correctionele straf = gevangenisstraf meer dan 7 dagen en/of geldboete 26 euro of meer en/of werkstraf van 46 uur of meer

- criminele straf = gevangenisstraf meer dan 5 jaar / opsluiting
TREFWOORD

WETTELIJKE BRON

ONTZETTINGEN / VERVALLENVERKLARINGEN

(= in voorkomend geval vermelden in het uittreksel) (6)


accijnzen en douanen
(uitbating van een stokerij, likeurbedrijf,..)


10 JUNI 1947 – wet betreffende accijnzen en douanen

* gevangenisstraf wegens fraude met rechten of taksen op alcohol, eaux-de-vie of likeur ingevoerd of te lande vervaardigd wegens:

- geheime vervaardiging van alcohol

- invoer, onregelmatig bezit, sluikvervoer


rivierbevrachting
(directie of formatie van het technisch personeel)28 NOVEMBER 1963 – Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de instellingen belast met het afgeven van de klasseringbewijzen bedoeld in artikel 32 van de wet van 5 mei 1936 op de rivierbevrachting.


* gevangenisstraf, zelfs voorwaardelijk, gedurende de 5 jaar

die voorafgaan aan de aanvraag om erkenning

* gevangenisstraf (na de erkenning) > 3 maanden wegens:

- misdaad of wanbedrijf tegen de openbare trouw: valse munt, namaking of

vervalsing van openbare effecten, aandelen, obligaties, rentebewijzen

en bij de wet toegelaten bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels, merken, enz, valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen, valsheid in authentieke en openbare geschriften, in handels- of bankgeschriften en in private geschriften, valsheid in reispassen,

machtigingen om wapens te dragen, arbeidsboekjes, reisorders en getuigschriften, valsheid in informatica, valse getuigenis en meineed, aanmatiging van ambten, van titels of van een naam (4)

- fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,

oplichting, bedriegerij, heling, verduistering en

frauduleuze vernieling, flessentrekkerij (4)
reisagentschappen


21 APRIL 1965 – Wet houdende het statuut van de reisbureaus (5)


* faillietverklaring

* valse munt, namaking of vervalsing van openbare effecten, aandelen, obligaties, rentebewijzen en bij de wet toegelaten bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,

merken, enz,

* valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen,

* valse getuigenis en meineed

* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

* bederf van de jeugd en prostitutie

* openbare schennis van de goede zeden

* opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, foltering, onmenselijke en mensonterende behandeling

* aanslag op de persoonlijke vrijheid en op de onschendbaarheid van de woning, gepleegd door particulieren

* andere wanbedrijven tegen personen: verkoop, bezit of vermenging van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, schending van het beroepsgeheim, schending van het briefgeheim

* diefstal en afpersing

* fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,

oplichting, bedriegerij, heling, verduistering en frauduleuze vernieling, flessentrekkerij
wapens

8 JUNI 2006 - Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (ook “Wapenwet” genoemd)

* criminele straf

* inbreuk wapenwet

* misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de staat: aanslag op en samenspanning tegen de

koning, de koninklijke familie en de regeringsvorm, samenwerking met de vijand,

spionage, aangifte, oproerige bijeenkomst, verwekken van burgeroorlog,

opstand, samenspanning van ambtenaren

* schending van het internationaal humanitair recht: genocide, misdaden tegen de menselijkheid,

oorlogsmisdaden

* terrorisme

* valsheid in geschriften, in informatica en in telegrammen

* valse getuigenis en meineed

* samenspanning van ambtenaren

* omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen

* weerspannigheid

* smaad en geweld tegen dragers van het openbaar gezag of van de openbare macht

* misdrijf betreffende nijverheid, koophandel en openbare veilingen.

* misdaden of wanbedrijven tegen de openbare veiligheid: bendevorming,

criminele organisatie, nalatigheid of medeplichtigheid met ontvluchting van gevangenen tot gevolg

verberging van een crimineel, verberging van een lijk, kwaadwillige belemmering

van het verkeer, ongeoorloofde behandeling van nucleaire stoffen

* gijzeling

* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

* opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel : doodslag, opzettelijk doden,

niet doodslag genoemd, en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel

* foltering, onmenselijke en mensonterende behandeling

* aantasting van de persoon van minderjarigen, van onbekwamen en van het gezin: verlaten of

in behoeftige toestand achterlaten van kinderen en onbekwamen, onthouden van verzorging, ontvoering en

verberging van minderjarigen, het niet-afgeven van kinderen, het gebruik van minderjarigen

met het oog op het plegen van een misdaad of wanbedrijf

* exploitatie van bedelarij

* mensenhandel

* misbruik van andermans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling

van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren

* aanslag op de persoonlijke vrijheid (gijzeling, het onrechtmatig of willekeurig beroven van de vrijheid,

intimidatie) en op de onschendbaarheid van de woning

* diefstal en afpersing

* fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,

oplichting, bedriegerij, verberging, verduistering en

frauduleuze vernieling, flessentrekkerij

* brandstichting

* vernieling van bouwwerken, stoommachines en telegraaftoestellen

* vernieling of beschadiging van eetwaren, koopwaren of andere

roerende eigendommen

* ombrengen van dieren

* spionage

* insubordinatie en muiterij

* gewelddaden en smaad

* inbreuken op de wetten inzake de koopvaardij en de zeevisserij

* inbreuken op de wetten inzake private milities

* inbreuken op de wetten inzake ontplofbare stoffen en mengsels

* inbreuken op de wetten inzake in-, uit- en doorvoer van goederen

* inbreuken op de wet inzake de private en bijzondere veiligheid

* inbreuken op de wet inzake privé-detectives

* inbreuken op de wet voor illegale handel in wapens

Inbreuken op de regelgeving voor de jacht en het sportschieten


verzekeringswezen

(bestuurder, directeur, zaakvoerder, lasthebber)


9 JULI 1975 – Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen


* rechterlijk verbod (KB nr. 22 van 24.10.1934)

* gevangenisstraf > 3 maanden

* geldboete op grond van het KB nr. 22 van 24 oktober 1934

* inbreuk op de wetten inzake financiële transacties en markten, de verkoop

op afbetaling van premie-effecten, controle van kapitalisatieondernemingen,

bankcontrole, hypothecaire leningen, het leuren en demarchage,

beursintroductie, spaarkassen, het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

retraite professionnelle
dranken
(slijter van geestrijke dranken)

3 APRIL 1953 – wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953.
28 DECEMBER 1983 – Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank

* criminele straf

* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

* bederf van de jeugd en prostitutie

* openbare schennis van de goede zeden

* heling

* onwettige weddenschappen op paardenrennen of andere

* drie maal veroordeeld zijn wegens het slijten van geestrijke dranken

* inbreuk op de wet betreffende accijnzen en douanen

* het houden van een huis van ontucht of een inrichting voor geheime

prostitutie

* het exploiteren van een slijterij in een gebouw waarin een plaatsingskantoor, een bevrachtingskantoor

of een aanwervingskantoor is gevestigd

* statuut rechtspersoon (vennootschappen)

* fraude met rechten of taksen op alcohol of andere

sterke drank

* het houden van een speelhuis / weddenschappen op paardenwedrennen/ het houden van

een kantoor voor weddenschappen


beurzen / makelaars

30 NOVEMBER 1939 – Koninklijk besluit nr. 72 tot regeling van de beurzen voor den termijnhandel in goederen en waren, van het beroep van de makelaars en tussenpersonen die zich met dezen termijnhandel inlaten en van het regime van de exceptie van spel


(opgeheven oor art. 131 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten)

kamperen


29 OKTOBER 1971 – Koninklijk besluit betreffende het kamperen (9) (10)


* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

* bederf van de jeugd en prostitutie

* openbare schennis van de goede zeden

* opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, foltering, onmenselijke en mensonterende behandeling

* aanslag op de persoonlijke vrijheid (gijzeling, het onrechtmatig of willekeurig beroven van de vrijheid,

belaging) en op de onschendbaarheid van de woning

* wanbedrijven tegen personen: verkoop, bezit of vermenging van

stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, schending van het beroepsgeheim,

schending van het briefgeheim

* diefstal en afpersing

* fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,

oplichting, bedriegerij, verberging, verduistering en

frauduleuze vernieling, flessentrekkerij


jacht


28 FEBRUARI 1977 – Koninklijk besluit betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen (12)


* enig misdrijf vergezeld van daden van geweld of weerspannigheid

* jachtmisdrijf ter kennis gebracht sedert < 12 maanden

* inbreuk wapenwet

* onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel 

* diefstal, bankbreuk, misbruik van vertrouwen, oplichting

* ontzetting uit het recht om openbare ambten te vervullen

* ontzetting uit het recht verkozen te worden,

* ontzetting uit het recht om enige adellijke titel te voeren of enig ereteken te dragen

* ontzetting uit het recht om gezworene, getuige,... te zijn (13)

* ontzetting uit het recht geroepen te worden tot het ambt van voogd of curator, gerechtelijk raadsman of

voorlopig bewindvoerder

* vervallenverklaring ban de rechten opgesomd in art. 123sexies van het Strafwetboek (14)
boekhoudkundige, fiscale beroepen


22 APRIL 1999 – Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen


* het verlies van de burgerrechten / politieke rechten

* faillietverklaring (zonder eerherstel)

* rechterlijk verbod (KB nr. 22 van 22.10.1934)

* gevangenisstraf (zelfs voorwaardelijk) > 3 maanden wegens:

- inbreuk op de wet betreffende de organisatie van het bedrijfsleven

- inbreuk op de wet betreffende handelsvennootschappen

- inbreuk op de wet betreffende de boekhouding van de ondernemingen

- inbreuk op de fiscale wetgeving
privé-detective


19 JULI 1991 – Wet tot regeling van het beroep van privé-detective


* gevangenisstraf > 6 maanden, zelfs met uitstel

* een lagere correctionele straf wegens:

- huisvredebreuk

- schending van het briefgeheim

- opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen

- diefstal

- afpersing

- misbruik van vertrouwen

- oplichting en valsheid in geschrifte

- aanranding van de eerbaarheid

- verkrachting

- inbreuk op de wapenwetgeving / wetgeving op verdovende middelen

* bederf van de jeugd en prostitutie

* omkoping van ambtenaren

* gebruikmaking van valse namen

* heling


* uitgifte van ongedekte cheques

* meineed

* valsmunterij

* het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-telecommunicatie

privées

* misdrijven betreffende het geheim van (tele)communicatie* aanmatiging van functies, titels of namen

* inbreuk op de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
verkiezingen

12 APRIL 1894 - Kieswetboek

* veroordeling tot het tijdelijk of levenslang niet kunnen uitoefenen van

het kiesrecht

* rechterlijk verbod

* beslissing tot verlengde minderjarigheid

* beslissing tot terbeschikkingstelling van de regering


verkiezingen

4 AUGUSTUS 1932 - Gemeentekieswet

* veroordeling tot ontzetting uit het recht om gekozen te worden

* verval van het recht verkozen te worden binnen de EU

* veroordeling, zelfs met uitstel, wegens machtsafwending, kwaadwillige of

frauduleuze vernieling van titels, knevelarij, belangenneming,

corruptie


spaargelden / krediet
(zaakvoerder, bestuurder, directeur,... van een spaarvennootschap)


10 JUNI 1964 – Wet op het openbaar aantrekken van spaargelden
23 JUNI 1967 – Koninklijk besluit tot coördinatie van de bepalingen betreffende de controle op de private spaarkassen
22 MAART 1993 – Wet op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen


* rechterlijk verbod (KB nr. 22 van 24 oktober 1934)

* gevangenisstraf < 3 maanden

* inbreuk op wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op

de kredietinstellingen

* veroordeling op grond van de wetten betreffende openbare biedingen,

private spaarkassen, het openbaar aantrekken van spaargelden, financiële transacties en

markten, kredieten, afbetaling van premie-effecten, controle van

kapitalisatieondernemingen, hypothecair krediet, beurzen voor de termijnhandel

in goederen en waren, verzekeringsondernemingen, toezicht op

de financiële sector, collectief beheer van beleggingsportefeuilles

* het venten en leuren met roerende waarden

* oplichting

* misbruik van vertrouwen

* veroordeling in het buitenland voor een soortgelijk feit als de bovenvermelde misdrijven
hoteleigenaars


19 FEBRUARI 1963 – Wet houdende statuut van hotelinrichtingen (3)

* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (2)

* bederf van de jeugd en prostitutie (2)

* openbare schennis van de goede zeden (2)

* opzettelijk doden en opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel, foltering, onmenselijke en mensonterende behandeling (2)

* aanslag op de persoonlijke vrijheid (gijzeling, het onrechtmatig of willekeurig beroven van de vrijheid,

intimidatie) en op de onschendbaarheid van de woning (2)

* aanranding van de eer of de goede naam van personen: 

laster en eerroof, lasterlijke aangifte, lasterlijke aantijgingen

tegen zijn ondergeschikte, beledigingen, kwaadwillige ruchtbaarmaking (2)

* diefstal en afpersing (2)

* fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,

oplichting, bedriegerij, heling, verduistering en

frauduleuze vernieling, flessentrekkerij (2)

* veroordeling in het buitenland voor een soortgelijk feit als de bovenvermelde misdrijven

précitées


rechterlijk verbod

(gefailleerden / veroordeelden)24 OKTOBER 1934 – Koninklijk besluit nr. 22 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (1)

* valsmunterij

* namaking of vervalsing van openbare effecten, stempels, ...

* valsheid en gebruik van valsheid in geschriften

* omkoping van openbare ambten of knevelarij

* diefstal, afpersing, verduistering, misbruik van vertrouwen, oplichting, heling,

private omkoping

* fraude die verband houdt met het faillissement of met misbruik van vertrouwen

* fictief in omloop brengen van handelseffecten of inbreuk op de fondsbezorging van

cheques of andere titels tot betaling

* bendevorming of criminele organisatie

* inbreuk op de wetten betreffende het toezicht op de financiële sector,

douane en accijnzen, registratie-, hypotheek- en griffierechten,

successierechten, zegelrechten, inkomstenbelastingen, belastingen

* inbreuk op de wet betreffende de vervollediging van de federale staatsstructuur
uitvindingsoctrooi


28 MAART 1984 – Wet op de uitvindingsoctrooien


* niet onbekwaam verklaard zijn of onder gerechtelijk raadsman zijn gesteld

* ontzetting uit het recht om openbare ambten te vervullen

* ontzetting uit het recht verkozen te worden,

* ontzetting uit het recht om enige adellijke titel te voeren of enig ereteken te dragen

* ontzetting uit het recht om gezworene, getuige, deskundige, attesterend getuige... te zijn (13)

* ontzetting uit het recht geroepen te worden tot het ambt van voogd of curator, gerechtelijk raadsman of

voorlopig bewindvoerder

* verbod op elke activiteit met een wapen of munitie of te dienen in

de krijgsmacht

* rechterlijk verbod (KB nr. 22 van 22.10.1934)
verhuur aan mijnwerkers

2 APRIL 1948 – Regentsbesluit betreffende de bijzondere voorwaarden gesteld voor het verhuren van de woningen gebouwd ten behoeve van mijnwerkers in dienst bij de kolenmijnen, voor rekening van vennootschappen aangenomen door de “Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken”


* criminele of correctionele straf

dienstplicht

30 april 1962 – Gecoördineerde dienstplichtwetten

* rechterlijk verbod, militaire degradatie, militaire wegzending

* criminele straf

* > 4 maanden gevangenisstraf wegens:

- misdaad, poging tot misdaad

- verkrachting en aanranding van de eerbaarheid (2)

- bederf van de jeugd en prostitutie (2)

- openbare schennis van de goede zeden (2)

- diefstal en poging tot diefstal zonder geweld of bedreiging

- misbruik van vertrouwen

- oplichting en bedriegerij

* buitenlandse veroordeling wegens een misdaad of wanbedrijf


militairen


13 NOVEMBER 1991 – Koninklijk besluit tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de morele hoedanigheden van de kandidaten van de krijgsmacht
13 NOVEMBER 1991 – Koninklijk besluit betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader


* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

* bederf van de jeugd en verkrachting

* gevangenisstraf > 3 maanden, met UITZONDERING van:

- onopzettelijke doding

- slagen en verwondingen door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg

- verkeerszaken

* ontzetting uit het recht om openbare ambten te vervullen

* ontzetting uit het recht verkozen te worden,

* ontzetting uit het recht om enige adellijke titel te voeren of enig ereteken te dragen

* ontzetting uit het recht om gezworene, getuige, ... te zijn (13)

* ontzetting uit het recht geroepen te worden tot het ambt van voogd of curator, gerechtelijk raadsman of

voorlopig bewindvoerder

* verbod op elke activiteit met een wapen of munitie of te dienen in

de krijgsmacht

* criminele straf

* correctionele straf met UITZONDERING van:

- onopzettelijke slagen en verwondingen door gebrek aan voorzichtigheid of

voorzorg


- verkeerszaken

*veroordeling tot een militaire gevangenisstraf > 1 maand met

of zonder uitstel (KB 13.11.1991)


natuur

(afwijking van de wet van 12.7.1973)

12 JULI 1973 – Wet op het natuurbehoud (15)


*inbreuk betreffende de wet op het natuurbehoud

* inbreuk op de jachtwet

* inbreuk op de wet op de visvangst of op het Boswetboek


gewetensbezwaarden

20 februari 1980 – Gecoördineerde wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden.

* criminele straf

* gevangenisstraf > 4 m

* gevangenisstraf > 4 m wegens: misdaad of poging tot misdaad, aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, bederf van de jeugd, prostitutie, openbare schennis van de goede zeden tegen een minderjarige, diefstal of poging tot diefstal, misbruik van vertrouwen, oplichting en bedriegerij

* veroordeling in het buitenland wegens een misdaad of een misdrijf strafbaar gesteld door de Belgische strafwetten
vogels (erkenning)


20 JULI 1972 – Koninklijk besluit betreffende de bescherming van vogels (11)


* inbreuken op de regelgeving betreffende de bescherming van vogels


gewapende weerstand

19 september 1945 – Besluitwet tot vaststelling van het Statuut van den Gewapenden Weerstand

* criminele of correctionele straf wegens diefstal, heling, misbruik van vertrouwen,

oplichting, valsheid, gebruik van valse stukken, vals getuigenis, verleiding van

getuigen of deskundigen, bankbreuk

* misdrijven tegen de inwendige of uitwendige veiligheid van de staat: aanslag op en

samenspanning tegen de Koning, de koninklijke familie en de regeringsvorm,

samenwerking met de vijand, spionage, aangifte, oproerige bijeenkomst,

verwekken van burgeroorlog, opstand, samenspanning van ambtenaren

* aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

* bederf van de jeugd en prostitutie

* inbreuken op de wet van 28 maart 1940 betreffende de verdediging van de nationale instellingen

nationales

* inbreuk op de wet van 10 april 1941 betreffende het verbod op economische relaties met de vijand

économiques avec l’ennemi


bedrijfsrevisoren

22 juli 953 – Wet houdende oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren


* verlies van de burgerlijke en politieke rechten

* faillietverklaring (zonder eerherstel)

* rechterlijk verbod om bepaalde ambten uit te oefenen (KB nr. 22 van 24

oktober 1934)

* gevangenisstraf (effectief of voorwaardelijk) > 3 maanden wegens

inbreuk op de wetten betreffende het bedrijfsleven, de handelsvennootschappen,

de boekhouding, fiscaliteit


veiligheid


10 april 1990 - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid


* directeur of lid van de raad van bestuur:

- correctionele of criminele straf, zelfs met uitstel (uitzondering:

verkeerszaken)

- faillietverklaring (zonder eerherstel)


* andere functie dan directeur of lid van de raad van bestuur:

* gevangenisstraf > 6 maanden, zelfs met uitstel

- diefstal

- heling


- afpersing

- misbruik van vertrouwen

- oplichting

- valsheid in geschrifte

- opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen

- aanranding van de eerbaarheid

- verkrachting

- bederf van de jeugd en prostitutie

- openbare schennis van de goede zeden

- inmenging in openbare, burgerlijke of militaire ambten

- het afluisteren van telefoongesprekken, het kennisnemen en opnemen van

privé-telecommunicatie

- smaad en geweld tegen openbare ambtenaren

- bendevorming of criminele organisatie

- drughandel

- de vervaardiging van of de handel in of het dragen van illegale wapens

- inbreuk op de wet betreffende de persoonlijke levenssfeer

- racisme of xenofobie

- GEEN veroordelingen opgelopen in het BUITENLAND!!!
*personen die de vaststellingen verrichten, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie:

- correctionele of criminele straf, zelfs met uitstel (uitzondering:

verkeerszaken)

- GEEN veroordelingen opgelopen in het BUITENLAND!!!
beheermaatschappij
(beheerder, directeur, commissaris)


22 april 1958 – Koninklijk besluit betreffende de erkenning van en de wijze van controle op vennootschappen voor beheer van Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen

* criminele of correctionele straf (effectief of voorwaardelijk) wegens

inbreuk op de wetten betreffende de controle op levensverzekeringsmaatschappijen,

verkoop op afbetaling van premie-effecten, controle op

de private spaarkassen, controle op de kapitalisatie-ondernemingen, bankcontrole,

hypothecaire leningen, het venten en leuren, verkoop op

afbetaling

* rechterlijk verbod om bepaalde ambten uit te oefenen (KB nr. 22 van 24

oktober 1934)

* faillissement (zonder eerherstel)


sportschutter

11 mei 2007 – Decreet houdende het statuut van de sportschutter


zie WAPENS

goederenvervoer
(tussenpersonen)


26 juni 1967 – Wet betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer


* valsmunterij

* namaking of vervalsing

* valse munt, namaking of vervalsing van openbare effecten,

aandelen, schuldbrieven, rentebewijzen en bij de wet toegelaten

bankbiljetten, namaking of vervalsing van zegels, stempels,

merken, enz,

* valsheid

* vals getuigenis en meineed

* diefstal en afpersing

* fraude: bankbreuk, bedrieglijk onvermogen, misbruik van vertrouwen,

oplichting, bedriegerij, verberging, verduistering en frauduleuze vernieling,

flessentrekkerij

wegtransport

(personen of goederen)
3 mei 1999 – Wet betreffende het vervoer van zaken over de weg
10 december 2003 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg


* boete > 75 euro

* gevangenisstraf > 15 dagen

* straffen of gedeelten van straffen met uitstel indien < 1000 euro of < 3 maanden

* inbreuk betreffende de veiligheid van de voertuigen

* inbreuk betreffende de bescherming van het milieu

* verkeerszaken

* inbreuk inzake de rij- en rusttijden

* inbreuk inzake het vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding

* inbreuk inzake de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

* inbreuk inzake de accijnstarieven voor minerale olie

* verbod om een koopmansbedrijf uit te oefenen (KB nr. 22 van 24

oktober 1934)
roerende waarden / goederen / eetwaren


30 november 1939 – Koninklijk besluit betreffende het leuren met roerende waarden en demarchage met roerende waarden en goederen of eetwaren.


* leuren met roerende waarden

* venten met roerende waarden

* venten met het oog op het inzamelen van orders betreffende termijnhandel in

goederen of waren

* oplichting


EINDNOTEN:

(1) uitdrukkelijk uitgesproken door de rechter IN het vonnis!(2) indien UITSTEL of GENADE => de veroordeling niet op het uittreksel vermelden

(3) voor de Vlaamse Gemeenschap: decreet van 10.7.2008 betreffende toeristische logies

voor de Franse Gemeenschap: decreet van 18.12.2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen

voor de Duitstalige Gemeenschap: decreet van 9.5.1994 over de logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen

(4) de veroordeling tot een vrijheidsstraf, zelfs niet voorwaardelijk, van minstens drie maanden moet worden uitgesproken in de loop van de vijf jaar die voorafgaan aan het jaar waarin de erkenning wordt aangevraagd of na de erkenning, in België of in het buitenland.

(5) voor de Vlaamse Gemeenschap: decreet van 2.3.2007 houdende het statuut van de reisbureaus

(6) het gaat steeds om veroordelingen in België OF in het buitenland

(7) KB nr. 148 van 18.3.1935 betreffende de woeker

(8) voor zover de veroordeling wordt uitgesproken tijdens de laatste 5 jaar

(9) voor de Franse Gemeenschap: decreet van 4.3.1991 betreffende de voorwaarden voor het exploiteren van kampeer-caravanterreinen

voor de Duitstalige Gemeenschap: decreet van 9.5.1994 over het kamperen en de kampeerterreinen

voor de Vlaamse Gemeenschap: decreet van 10.7.2008 betreffende toeristische logies

(10) eventuele GENADE of UTSTEL vermelden!

(11) voor het Waals Gewest : besluit van 27.11.2003 tot vaststelling van de afwijkingen van de vogelbeschermingsmaatregelen

voor het Brussels Gewest : besluit van 25.10.90 betreffende de bescherming van vogels

voor het Vlaams Gewest: besluit van 9.9.1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest

(12) voor het Waals Gewest : besluit van 4.5.1995 betreffende de jachtverloven en -vergunningen

(13) anders dan enkel om inlichtingen te verstrekken

(14) art. 123sexies van het Sw : § 1. (In afwijking van de artikelen 31 en 32 wordt bij de vonnissen of arresten van veroordeling tot levenslange opsluiting of levenslange hechtenis, opsluiting van tien tot vijftien jaar of voor een langer periode of hechtenis van twintig tot dertig jaar of van vijftien tot twintig jaar wegens een misdrijf of poging tot een misdrijf als omschreven in boek II, titel I, hoofdstuk II van het Strafwetboek, in oorlogstijd gepleegd, tegen de veroordeelden geen ontzetting van de daarin bedoelde rechten uitgesproken, maar brengen die vonnissen of arresten van rechtswege vervallenverklaring voor hun leven mee van:)

1° de rechten bedoeld in het vorenbedoeld artikel 31, met inbegrip van het recht om te stemmen, te kiezen en verkozen te worden;

2° het recht om ingeschreven te zijn op een tabel van de orde van advocaten, op een lijst van ereadvocaten of op een lijst van advocaten-stagiairs;

3° het recht om in welke hoedanigheid ook deel te nemen aan enig onderwijs dat in een openbare of private inrichting wordt gegeven;

4° het recht om als bedienaar van een eredienst door de Staat te worden bezoldigd;

5° het recht om leider van een politieke vereniging te zijn;

6° het recht om in welke hoedanigheid ook deel te nemen aan de exploitatie, de administratie, de redactie, het drukken of verspreiden van een dagblad of van om het even welke publicatie, ingeval deze deelneming een politiek karakter heeft;

7° het recht om deel te nemen aan het bestuur of de administratie van enige demonstratie van culturele, filantropische en sportieve aard of van enige openbare vermakelijkheid, ingeval deze deelneming een politiek karakter heeft;

8° het recht om deel te nemen aan de exploitatie, aan het beheer of op enigerlei wijze aan de werkzaamheden van enige onderneming voor toneelvoorstellingen, cinematografie of radio-omroep, ingeval deze deelneming een politiek karakter heeft;

9° het recht om in welke hoedanigheid ook deel te nemen aan het beheer, de zaakvoering of het bestuur van een beroepsvereniging of een vereniging zonder winstgevend doel.

§ 2. In afwijking van de artikelen 32 en 33 kan bij de vonnissen of arresten van veroordeling tot andere criminele straffen of tot correctionele straffen wegens een misdrijf of poging tot een misdrijf als omschreven in boek II, titel I, hoofdstuk II van het Strafwetboek, in oorlogstijd gepleegd, geen ontzetting van rechten als omschreven in de genoemde artikelen worden uitgesproken, maar wel tijdelijke vervallenverklaring van alle rechten of van een deel van de rechten in de vorige paragraaf genoemd.

De vervallenverklaringen bepaald in de kieswetten, met inbegrip van (de artikelen 6 en 7 van het Kieswetboek), zijn in ieder geval van toepassing.(De vervallenverklaringen kunnen worden uitgesproken voor de tijd van tien jaar tot twintig jaar indien de straf opsluiting van vijf tot tien jaar of hechtenis van vijf tot tien jaar of van tien tot vijftien jaar is, en voor de tijd van vijf jaar tot tien jaar indien het een correctionele straf betreft). De tijd van de vervallenverklaringen bepaald bij het vonnis of het arrest van veroordeling, gaat in op de dag dat de op tegenspraak of bij verstek gewezen veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan.

(15) enkel geldig voor het Waals Gewest

Dovnload 138.84 Kb.