Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nieuwerkerk a/d ijssel, 26 augustus 2015 Aan b & w en de fracties van de gemeente Zuidplas

Dovnload 75.19 Kb.

Nieuwerkerk a/d ijssel, 26 augustus 2015 Aan b & w en de fracties van de gemeente ZuidplasDatum30.10.2018
Grootte75.19 Kb.

Dovnload 75.19 Kb.


Nieuwerkerk a/d IJssel, 26 augustus 2015

Aan B & W en de fracties van de gemeente Zuidplasi,Postbus 100,
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

Onderwerp: Discussienota ‘Tuin van de Zuidelijke Randstad”.
Geachte wethouders en fractieleden,
Met deze brief reageert Het Platform Mooi Zuidplas op de discussienota “Tuin van de Zuidelijke Randstad” van 16 juni 2015 van B& W van de gemeente Zuidplas. Wij hopen dat u bij de behandeling van de nota in de raadsvergadering op 1 september 2015 aandacht wilt schenken aan de inhoud van deze brief en de voorgestelde actiepunten.


 • In algemene zin vindt het Platform Mooi Zuidplas deze discussienota een goede aanzet om te komen tot een Visie op Recreatie en Toerisme.

 • Het Platform heeft - in het voorjaar op verzoek van de wethouder - een eigen opbouwende Visie op Recreatie1 opgesteld en deze aan de wethouder aangeboden. (zie bijlage). Het Platform vindt het jammer dat deze visie niet is genoemd en dat de inhoud daarvan niet of nauwelijks is terug te vinden in deze nota.

 • Het Platform heeft, gezien de politieke gevoeligheid, twijfels of het beleid rond de recreatiewoningen in de ’Recreatie- en Toerismevisie’ moet worden opgenomen. Voorts mist het Platform in de nota nog de volgende aspecten:

 • Hoewel in de nota de Groene Waterparel wordt genoemd worden echte initiatieven gemist om nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen. Over de ontwikkeling van het Restveengebied en de Blauwgroene zone van Westergouwe wordt niets vermeld. Er is juist meer behoefte aan uitbreiding van rustige en groene natuurgebieden, waar de inwoners van de Zuidplas en omstreken kunnen fietsen, wandelen en van de natuur kunnen genieten. Naar de mening van het Platform mag de gemeente Zuidplas in samenwerking met de provincie meer daadkracht tonen en wensen/eisen bedenken voor deze (toekomstige) natuurgebieden. Door de aanwezigheid van de A20, A12, N219, twee spoorlijnen, drie grote bedrijventerreinen, een naburig vliegveld en de glastuinbouw staat onze gemeente al onder druk als het gaat om geluidhinder en milieu (fijnstof). De animo om in onze regio te gaan wonen zal steeds minder worden: zo grenzeloos is Zuidplas nu ook weer niet! (zie ook de Kamervragen van het SP kamerlid Smaling over de uitzending van VPRO - Zomergasten in interview met landschapsarchitect Adriaan Geuze over het landschap van Nederland! (zie http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z14708&did=2015D29866)

 • De te ontwikkelen recreatiemogelijkheden van de Hollandsche IJssel worden niet onderkend, dus ook niet genoemd (in tegenstelling tot de Visie op Recreatie van het Platform).

 • In de nota wordt het Rottemerengebied als één gebied geduid. Echter het gebied kent een grote diversiteit aan landschappen2 waarin recreatie en natuurbeleving nauw met elkaar zijn verweven of zelfs zijn geïntegreerd. Dit vraagt om een zorgvuldige benadering waarover ook in de toekomstige Visie op Recreatie het standpunt van B&W gewenst is.

 • Voorstellen of ideeën om de huidige groengebieden met elkaar te verbinden. Dit groene zuurstofreservoir (citaat van Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam in Zomergasten op 26 juli j.l.) vormt een unieke Provinciale ecologische verbindingszone tussen de Krimpenerwaard aan de oostzijde; het Gouwe/Wiericke gebied (met onder andere het Gouwebos en de Reeuwijkse Plassen) in het noordoosten; en (noord)westelijk het Bentwoud en Hof van Delfland. Het belang van deze ecologische 'interstate' mag niet worden onderschat, het draagt wezenlijk bij aan de natuurwaarden in de gehele provincie Zuid-Holland.

 • Een duidelijke visie op het onderhoud van huidige aangewezen groengebieden zeker nu het bestaan van de recreatieschappen onder druk staat. Wellicht ook samenwerken met andere natuurinstanties zoals Staatsbosbeheer (Bentwoud) en Natuurmonumenten.
  Een voorbeeld hoe het niet moet is de huidige “Groene Zoom” tussen Nieuwerkerk en Capelle. In dit gebied wordt weinig geïnvesteerd en begint al aardig te verrommelen.

 • De oorspronkelijk voor bebouwing aangewezen gebieden een bestemming te geven als 'tijdelijke natuur'.

 • Er wordt relatief veel nadruk gelegd op de huidige twee recreatiegebieden (Rottemeren/ Eendragtspolder en Hitland). Goed dat natuurspeeltuinen (zoals het Twiske in Zaandam) genoemd worden, maar waarom alleen in Hitland?
  Voorkomen moet worden dat deze twee gebieden zodanig worden geëxploiteerd dat van 'natuurbeleving en rust' geen sprake meer is.

 • Ook de aandacht voor (historische) monumenten en beeldbepalende landschappen spelen een rol. De toerist of inwoner wil ook iets zien of de sfeer proeven (denk daarbij o.a. aan 'monumentendag' op 12 september 2015 waarvoor door de 3 Historische Verenigingen met financiële steun van de gemeente een boekje wordt uitgegeven).

 • Een verwijzing naar een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Het Groene Hart in Beeld' Een uniek veengebied midden in de Randstad (http://www.pbl.nl/publicaties/het-groene-hart-in-beeld - Den Haag 2015, nr. 1351). Ook in deze publicatie wordt gewezen op de recreatiemogelijkheden in het GH, maar ook op de problemen rond de bodemdaling. Samenwerken met de provincie en andere gemeenten hierbij is van groot belang.

Wij doen een dringend beroep op B&W om in de ’Recreatie- en Toerismevisie’ in het najaar van 2015 wel aandacht te besteden aan de bovengenoemde aspecten. Ook zou het Platform graag zien dat in die visie in ieder geval de volgende vijf actiepunten (uitvoeringsprogramma) voor 2016 worden opgenomen: 1. Het oprichten van een Toeristisch Informatiepunt (TIP) bij de bibliotheek in de Batavier bij het station of in het Dagcentrum Korenaer bij Molen Windlust (zie de ingediende verzoeken van 15 november 2014 en 23 april 2014);

 2. Een onderzoek doen voor een Toeristisch Overstappunt (TOP) bij Molen Winstlust of elders in het buitengebied;

 3. Een professionele website waarbij de website van het Platform Mooi-Zuidplas als basis kan dienen;

 4. Onderzoek doen naar mogelijke (EU) subsidies via rijk, provincie en/of de Stuurgroep Groene Hart (Uitvoeringsorgaan van de Provincies Noord- en Zuid Holland en Utrecht).  

 5. Op korte termijn inzetten op de realisering van het wandelknooppuntennetwerk en een 'trainingsroute' voor marathonlopers.

Ten slotte willen wij u meedelen dat het Platform Mooi Zuidplas bijzonder blij is met de huidige ontwikkelingen om te komen tot een Visie op Recreatie en Toerisme en biedt zich dan ook aan om, voor zover dat in ons vermogen ligt, in de realisatie daarvan haar (ijssel)steentjes bij te dragen.


Met een vriendelijke groet,

Namens het Platform Mooi Zuidplas,

Leo Loch,

Arend Hoogeveen,Kor van der Glas.

1 De Visie op Recreatie van het Platform Mooi Zuidplas is ter informatie vóór het zomerreces aan alle raadsfracties verzonden.

2 In het buitengebied van de Rottemeren kunnen de volgende deelgebieden worden onderscheiden: De Wilde Venen, Tweemanspolder, Koornmolengat, Zevenhuizer en Bleiswijkse Zoom, Hennipsloot, Eendragtspolder, Zevenhuizerplas, Nessepolder/-bos en het Hoge en Lage Bergsche Bos

iWethouders: r.vanwoudenberg@zuidplas.nl : j.hordijk@zuidplas.nl; a.muller@zuidplas.nlRaadsleden: j.ambachtsheer@zuidplas.nl; a.vangerwen@zuidplas.nl; d.dehaas@zuidplas.nl; f.vanheeswijk@zuidplas.nl;j.ooms@zuidplas.nl; w.vantilborg@zuidplas.nl;b.doek@zuidplas.nl; m.deromph@zuidplas.nl; dico.bac@zuidplas.nl; p.molenaar@zuidplas.nl; a.slobbe@zuidplas.nl; c.vanderspek@zuidplas.nl; j.verbeek@zuidplas.nl; m.lansink@zuidplas.nl; j.hennip@zuidplas.nl; t.dejonge@zuidplas.nl; m.clavaux@zuidplas.nl; f.klovert@zuidplas.nl; c.wolff@zuidplas.nl; j.huson@zuidplas.nl; j.baas@zuidplas.nl; a.woudstra@zuidplas.nl; p.beeldman@zuidplas.nl; j.helmer@zuidplas.nl; p.vandrenth@zuidplas.nl;


 • Visie op Recreatie 1

 • Dovnload 75.19 Kb.