Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nieuwsflits december 2016

Dovnload 25.45 Kb.

Nieuwsflits december 2016Datum09.05.2017
Grootte25.45 Kb.

Dovnload 25.45 Kb.

Nieuwsflits december 2016
M


TTTTeaTt

TT

Beste ouders / verzorgers,
Nog even en dan gaan we allemaal genieten van een welverdiende kerstvakantie. Een periode vol met feestdagen en hopelijk een gezellige tijd voor iedereen thuis, bij familie en vrienden of misschien wel op vakantie.Hoe dan ook, wij willen in ieder geval alvast iedereen hele fijne feestdagen toewensen en een heel gezond en gelukkig 2017! In het nieuwe jaar start de school weer op maandag 9 januari as.
Met vriendelijke groet,

Team St. Martinus.


Bedankt!
We kunnen terug kijken op een mooie “eerste helft” van het lopende schooljaar. Er is weer hard gewerkt in de groepen door de kinderen en de leerkrachten en er hebben ook weer diverse bijzondere activiteiten plaatsgevonden, zoals de kinderboekenweek, het Sint Maartensfeest, het schoolontbijt, het burgemeestersontbijt en de sinterklaasviering en natuurlijk volgt donderdag 22 december as. nog de kerstviering.
Met het einde van het jaar 2016 in zicht, willen wij dan ook iedereen bedanken voor de inzet en de fijne samenwerking in het afgelopen jaar.
In het bijzonder willen wij de ouders/verzorgers, opa’s, oma’s en andere mensen die op welke wijze dan ook in het bijna afgelopen jaar weer op een of andere manier iets voor de school betekend hebben, hiervoor bedanken.
Natuurlijk bedanken wij dan ook onze ouderraad die samen met het team zorg draagt voor diverse leuke activiteiten die zonder de hulp van ouders bijna niet te organiseren zijn, de
medezeggenschapsraad voor al het meedenken en soms ook meebeslissen over de meer beleidsmatige

zaken en onze enthousiaste groep overblijfkrachten die elke dag weer zorgen dat de kinderen op een fijne manier hun middagpauze op school kunnen doorbrengen.


Sponsoring.
Enige tijd geleden heeft de vernieuwde Albert Heijn in Makado Beek alle leerlingen getrakteerd op

snack-fruit. Tijdens de sinterklaasviering was deze Albert Heijn weer een gulle sponsor voor onze school.
Ook bakkerij Dukers in Beek, waar de kinderen van de groepen 1 t/m 4 sinterklaas hebben opgehaald op vrijdag 2 december jl., heeft alle kinderen toen getrakteerd op een zakje met allerlei lekkernijen.


Wij willen Albert Heijn Beek en bakkerij Dukers nogmaals bedanken voor hun sponsoring!
Juf Leonie – Juf Nancy.
Zoals waarschijnlijk al bekend bij de ouders/verzorgers van groep 6, zal juf Nancy na de kerstvakantie terugkeren in de groep na haar zwangerschapsverlof. Dit betekent ook dat we afscheid gaan nemen van juf Leonie, die met pensioen gaat.


Wij willen juf Leonie hartelijk bedanken voor haar goede werk dat ze in groep 6 en op onze school heeft verricht en wij wensen juf Leonie veel geluk en gezondheid voor de toekomst. Uiteraard wensen wij juf Nancy veel succes bij de start na de kerstvakantie.Ouderavond 9 januari as.
Zoals u via Isy al heeft vernomen, vindt op maandag 9 januari as. van 19:30u tot uiterlijk 21:00u een ouderavond plaats voor alle ouders / verzorgers op onze school. Tijdens deze avond gaat u meer informatie ontvangen over SWPBS (School Wide Positive Behavior Support), een ontwikkeling waar onze school sinds dit schooljaar mee aan de slag is. Uiteraard krijgt u dan ook de gelegenheid om uw vragen te stellen en kunt u ook een aantal workshops bijwonen.
SWPBS betreft een schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag met als doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden te komen tot een veilig en positief schoolklimaat waarin alle leerlingen in staat worden gesteld om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs.
Wij hopen uiteraard op een hoge opkomst tijdens deze avond. Deze ouderavond zal geleid worden door mw. Marianne van Kan, onze SWPBS-coach.
Hopelijk tot ziens op 9 januari as.!
Zorgstructuur optimaliseren.
Kijkende naar de veranderingen binnen passend onderwijs merken we dat er steeds vaker van scholen gevraagd wordt om zaken schriftelijk vast te leggen. In de praktijk komen we als team tot de conclusie dat al deze documentatie een papieren tijger wordt. Binnen het Beekse, in het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek en zelfs op landelijk niveau is dit een herkenbaar beeld. We zijn daarom als team met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe we de zorgstructuur effectiever vorm kunnen geven.

Het waren constructieve vergaderingen waarbij ons doel was om te komen tot een effectieve vormgeving van onze zorgstructuur waarbij we de opgebouwde kwaliteit wilden behouden.


We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat we het groepsoverzicht per klas heel fijn en praktisch vonden. Dit werkte goed en willen we dus behouden! Toevoeging is dat doelen en aanpak hierin compact beschreven gaan worden voor alle vakgebieden en op sociaal emotioneel gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanpak voor de basisgroep, de instructiegroep en de plusgroep.

Hierdoor worden groepsplannen, waar we in het verleden mee werkten, dus overbodig.


Aanvullend hierop gaan we per kind werken met een leerlingoverzicht per schooljaar. Hierop staan waar nodig aanvullende individuele onderwijsbehoeften en doelen beschreven. Op deze manier kunnen we de ontwikkeling van al onze leerlingen goed volgen. Daar waar een leerling meer zorg en aandacht nodig heeft zal de leerkracht u, zoals u van ons gewend bent, op de hoogte brengen. Samen wordt dan het leerlingoverzicht besproken en gekeken of u nog aanvullingen heeft. In het verleden gebruikten we voor leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften een kindkaart. Deze was in de praktijk te uitgebreid. Hiervoor in de plaats komt dus het beknopte leerlingoverzicht.
We hopen dat we u met deze informatie een duidelijk beeld hebben kunnen geven van hoe we de zorgstructuur verder gaan optimaliseren. We hebben als team met elkaar afgesproken dat we tussentijds en op het einde van het schooljaar samen terugblikken. Eventuele aanpassingen en suggesties voor verdere verbetering worden dan meegenomen. Mocht u vragen/suggesties hebben geef dit dan aan bij de leerkracht of loop eens binnen bij de intern begeleider.
Tevredenheidsonderzoek.
In de eerste weken van de maand december heeft het tevredenheidsonderzoek over onze school plaatsgevonden. De respons vanuit de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 was 96% en de respons onder ouders/verzorgers was 50%.

Bij een schoolgrootte zoals onze school, geeft het bureau dat deze enquête voor ons heeft uitgezet aan dat een respons van 30% een betrouwbare uitslag zal opleveren.


Wij wachten nog op de eindrapportage van dit onderzoek, maar willen alvast alle deelnemers hartelijk danken voor hun medewerking. Uw mening en de mening van de leerlingen zijn voor ons belangrijk, want deze input kunnen wij weer meenemen in onze ontwikkeling voor de komende jaren.
Aanmelden nieuwe leerlingen.
Na de kerstvakantie starten we langzaam aan ook met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Het is voor ons dan ook zeer handig, als we enig zicht hebben op het aantal leerlingen in het komende schooljaar. Mocht u thuis nog kinderen hebben die u ook zou willen aanmelden op onze school, dan zouden wij het zeer waarderen als u dat tijdig doet. Wellicht kunt u ook bij familie, vrienden, kennissen of buren die eventueel nog kinderen willen aanmelden op onze school dit alvast kenbaar maken. Uiteraard is iedereen voorafgaand aan het aanmelden ook welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op onze school.

Bedankt voor uw medewerking!


Nieuwjaarsconcert.
Indien er bijzondere activiteiten in een of meerdere groepen plaatsvinden, worden de ouders/verzorgers van de betreffende groep(en) meestal geinformeerd via Isy of staat dit op onze website.

Toch willen wij in deze nieuwsflits nog even aandacht besteden aan het muziekproject dat de afgelopen maanden in groep 6 heeft plaatsgevonden. De leerlingen van de groep hebben mogen genieten van muzieklessen die werden verzorgd door de harmonie Sint Ceacilia uit Beek. Tijdens deze lessen hebben de leerlingen op diverse instrumenten mogen spelen en als afsluiting van dit project mogen de leerlingen van groep 6 deelnemen aan het nieuwjaarsconcert van de harmonie op zondag 8 januari as. in het Asta-theater. De ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 6 hebben hierover informatie ontvangen via Isy. Een mooie ervaring voor de kinderen. Uiteraard wensen we de kinderen van groep 6 alvast veel succes.Ook willen wij harmonie Sint Ceacilia bedanken voor het verzorgen van de muzieklessen en het beschikbaar stellen van alle instrumenten. Het was een prachtig project!

Stagiair(e)s
Op onze school lopen regelmatig stagiair(e)s stage. Zoals inmiddels bekend, lopen juf Lonneke (groep 4), juf Shannon (groep 5), meester Paul (groep 6) en juf Desney (groep 7-8) enkele dagen in de week gedurende het hele schooljaar stage op onze school vanuit Leeuwenborgh (opleiding onderwijsassistent(e)).
Op dinsdag (groepen 3 t/m 8) en donderdag (kleuters) zijn diverse stagiair(e)s vanuit Fontys actief bij het verzorgen van de gymlessen. Hun stage is gestart in november en duurt ook tot einde schooljaar.
U heeft wellicht gezien of gehoord dat er sinds kort, naast deze “vaste stagiair(e)s”, nog veel meer stagiair(e)s op school zijn. Deze stagiair(e)s zijn van Groenewald en lopen hun maatschappelijke stage/snuffelstage op onze school. Hun stage eindigt op 23 december as,


Nieuwsflits BS St. Martinus

  • Hoe dan ook, wij willen in ieder geval alvast iedereen hele fijne feestdagen toewensen en een heel gezond en gelukkig 2017!
  • Juf Leonie – Juf Nancy.
  • Ouderavond 9 januari as.
  • Zorgstructuur optimaliseren.
  • Tevredenheidsonderzoek.
  • Aanmelden nieuwe leerlingen.
  • Nieuwjaarsconcert.
  • Stagiair(e)s

  • Dovnload 25.45 Kb.