Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nogmaals: vervoer en accijns in het nieuwe ob-systeem

Dovnload 160.8 Kb.

Nogmaals: vervoer en accijns in het nieuwe ob-systeemDatum21.09.2017
Grootte160.8 Kb.

Dovnload 160.8 Kb.
1967-80
Nogmaals: vervoer en accijns in het nieuwe OB-systeem, Bedrijfsvervoer, jrg. 21 no. 14, 1967.
Ontwikkelingslanden: één procent en invoerrechten, Economisch-Statisti­sche Berichten, jrg. 53 no. 2631, 1968.
Voor een ons goud is 35 dollar genoeg, Economisch-Statistische Berich­ten, jrg. 54 no. 2698, 1969.
De voorraden internationale likwiditeiten, Maandschrift Economie, jrg. 33 no. 6, 1969.
Bevolkingstheorieën, Conjunctuurtheorieën, Discontopolitiek, Ontwikke­lingshulp en enkele andere trefwoorden in Encyclopedie van de Bedrijfs­economie, deel I, De Haan, Bussum 1969.
Buitenlandse arbeidskrachten en de volkshuishouding, Economisch-Statis­tische Berichten, jrg. 55 no. 2760, 1970.
Economische groei en de structuur van de internationale handel, Van Gorcum, Assen 1970 (dissertatie).
Bespreking van J.O.N. Perkins, International Policy for the World Economy, De Economist, jrg. 118 no. 4, 1970.
Bespreking van M.A.G. van Meerhaeghe (red.), Economics: Britain and the EEC, De Economist, jrg. 118 no. 6, 1970.
Dollars, francs, marken en guldens; achtergronden van een valutacrisis, Nederlandse Gedachten, jrg. 27 no. 23, 1971.
Neutraal geld, een overzicht, De Economist, jrg. 119 no. 4, 1971.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


Bespreking van R.G. Lipsey, The Theory of Customs Unions, De Economist, jrg. 119 no. 3, 1971.
Keynes en de neoklassieken: een herinterpretatie, De Economist, jrg. 120 no. 1, 1972.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


Bespreking van P. Coffey en J.R. Presley, European Monetary Integra­tion, De Economist, jrg. 120 no. 6, 1972.
Monetaire theorie, Stenfert Kroese, Leiden 1973.
Beloningsvoeten en inkomensverdeling in het uitgebreide IS/LM-model, in R.L. Haan, W. Maarse Nzn en H. Visser (red.), Model en mogelijkheid, opstellen aangeboden aan prof. dr F. de Roos, Haan, Groningen 1974.
The Quantity of Money, Martin Robertson, Londen 1974 en Halsted Press, New York 1975.
Non-tâtonnement prijsvorming, Keynes en de monetaire economie, Maand­schrift Economie, jrg. 39 no. 3/4, 1974-'5.
Bespreking van J.J. Sijben, Geld en economische groei, Maandschrift Economie, jrg. 39 no. 9, 1975.
Betere lastenverdeling, minder produktieverlies en hogere arbeids­vreugde met vrijwilligersleger, Nederlandse Gedachten, jrg. 32 no. 8, 1976.
Inflatie en de ruilvoet van ontwikkelingslanden, Economisch Statisti­sche Berichten, jrg. 61 no. 3043, 1976.
Inflatie als politiek probleem, rapport van een commissie van de weten­schappelijke instituten van KVP, ARP en CHU, Den Haag 1976 (samen met o.a. prof. dr H.W.J. Bosman, prof. drs J. Weitenberg en prof. dr A.J. Vermaat).
Inflatie, werkloosheid, het marktmechanisme en de politiek, Anti-revo­lutionaire staatkunde, jrg. 49 no. 11, 1976.
Marx on Money, Kredit und Kapital, jrg. 10 no. 2, 1977, blz. 266-'87.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


Review of D.W. Goedhuys, Money and Banking, De Economist, jrg. 125 no. 3, 1977.
Monetaire aspecten van het financieringstekort van de overheid, Econo­misch Statistische Berichten, jrg. 63 no. 3153, 1978, blz. 464-'7.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


Speculatie en prijsopdrijving, Nederlandse Gedachten, jrg. 34 no. 37, 16 september 1978.
Het financieringstekort van de overheid; commentaar op Bestek '81, Nederlandse Gedachten, jrg. 34 no. 41, 14 oktober 1978.
Denken over stagflatie, Maandschrift Economie, jrg. 42 no. 8/9, 1978, blz. 452-'74.
De kalme crisis van de dollar, Hervormd Nederland, jrg. 34 no. 47, 1978, blz. 8-9.
Bespreking van Joh. de Vries, Een eeuw vol effecten, Tijdschrift voor geschiedenis, jrg. 91 no. 2, 1978, blz. 328.
Review of P. Korteweg and P.D. van Loo, The Market for Money and the Market for Credit, De Economist, jrg. 126 no. 4, 1978.
Internationale stagflatie bij vaste en flexibele wisselkoersen. De preadviezen van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Economisch Statistische Berichten, jrg. 64 no. 3189, 24.1.1979, blz. 89-96.
Review of A. Nentjes, Van Keynes tot Keynes, De Economist, jrg. 127 no. 2, 1979.
Allende, een mythe, Intermediair, jrg. 16 no. 44, 31.10.1980.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties;

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9019


Monetaire theorie, 2e, herziene druk, Stenfert Kroese, Leiden 1980, xv + 409 blz.
Uitbuiting van arme landen door rijke landen, paper voor conferentie van de Beleidsraad voor Zending en Werelddiakonaat van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 22 en 23 aug. 1980.
Economic and Banking Trends in the Netherlands, voordracht voor Savings Banks' Central Bank Committee, 14 oktober 1980.


1981
Het zilveruitvoerverbod in Suriname 1920-1929, in P. Boomgaard, L. Noordegraaf, H. de Vries en W.M. Zappey (red.), Exercities in ons verleden, opstellen aangeboden aan prof. dr W.J. Wieringa, Van Gorcum, Assen 1981, blz. 209-223.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9081
Het verslag van De Nederlandsche Bank over het jaar 1980, Economisch Statistische Berichten, jrg. 66 no. 3305, 20.5.1981, blz. 472-479.
De pandbrief op de vermogensmarkt; de betekenis van het Daueremittent­schap, in R. Burgert, J.L. Bouma en H. Visser (red.), 75 jaar Neder­landse Vereniging van Hypotheekbanken, Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, Den Haag 1981, blz. 175-'90.
Kan de interest omlaag?, Economenblad, jrg. 3 no. 13, 24 juni 1981.
Bespreking van A. Knoester, Over geld en economische politiek, Maand­schrift Economie, jrg. 45 no. 6, 1981, blz. 281-'4.
Bespreking van J.J. Sijben, Rationele verwachtingen en de monetaire politiek, Economisch Statistische Berichten, jrg. 66 no. 3307, 3.6.1981, blz. 542-'3.
Bespreking van A. Knoester, Over geld en economische politiek, Interme­diair, jrg. 17 no. 13, 27.3.1981, blz. 26.
Uitbuiting van arme landen door rijke landen, Maandschrift Economie, jrg. 45 no. 7/8, 1981, blz. 285-304.
De Miljoenennota: blijven we maar aanmodderen?, Trouw, 16.9.1981.
Prof. Renooij over de onofficiële monetaire geschiedenis van Suriname, ekonomies bulletin jrg. 13 no. 1, 1981, blz. 9-17. Interview, afgenomen samen met Erwin Go.

Beschikbaar op personal.vu.nl/h.visser en op www.nibedia.com.


De werkgelegenheid in het Duitsland van Hitler, VU-magazine, jrg. 10 no. 9, 1981, blz. 337-'48.


1982
Monetary Policy in an Open Economy with Private Debt: Another Variation on the IS/LM Theme, De Economist, jrg. 130 no. 2, 1982, blz. 264-282.
Bespreking van P.F. Verhaar, De internationale obligatiemarkt, Bank- en Effectenbedrijf, jrg. 31 no. 12, 1982, blz. 392.
Review of P.R. Brahmananda, Growthless Inflation by Means of Stockless Money, Bombay 1980, De Economist, jrg. 130 no. 4, 1982, blz. 569-571.


1983
Silvio Gesell, een geniale "monetary crank", Economisch Statistische Berichten, jrg. 68 no. 3402, 27.4.1983, blz. 370-'72.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9202
De overheid en de vermogensmarkt, Maandblad voor accountancy en be­drijfshuishoudkunde, jrg. 57 no. 7/8, 1983, blz. 359-'68.
Review of E. den Dunnen, M.M.G. Fase en A. Szász (red.), Zoeklicht op beleid, De Economist, jrg. 131 no. 3, 1983, blz. 444-'5.
Voordracht over Lastenverschuiving en werkgelegenheid, Landelijke economistendag 1983, 1 november 1983.


1984
A.A. Soetekouw, F.A. von Dewall, H.A. Kogels, R. Koster, M.H.M.P. van Oorschot, B.J. Steinebach en H. Visser, Lastenverschuiving en werkgele­genheid, Stichting Maatschappij en Onderneming, Den Haag 1983, 95 blz.
Het IMF: waartoe dient het en hoe werkt het?, Magazine Jason, jrg. 9 no. 1, februari 1984, blz. 2-11.
Bespreking van E.J. Bomhoff, Monetary Uncertainty, in Bank-en Effecten­bedrijf, jrg. 33 no. 3, maart 1984, blz. 91-'2.
Koos Alders and Hans Visser, The squeezing of the Dutch universities, Higher Education Review, vol. 16 no. 2, pp. 35-49.
New Classical Macroeconomics as seen by an impressed non-believer or, Keynes and the classics all over again, Research Memorandum 1984-10, Economische faculteit Vrije Universiteit, april 1984, 41 blz.
Bespreking van J. Koning, G.P.L. van Roij en J.J. Sijben (red.), Zicht op bancaire en monetaire wereld, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen 1984, in Bank-en Effectenbedrijf, jrg. 33 no. 8/9, blz. 260.
Review of P.D. van Loo, A Sectoral Analysis of the Dutch Financial System, De Economist, jrg. 132 no. 4, 1984, pp. 510-'11.


1985
New Classical Macroeconomics as Seen by an Impressed Non-Believer or, Keynes and the Classics All Over Again, S.U.E.R.F., Tilburg 1984, 34 blz.
Financiële crises, Ekonomisch Bulletin jrg. 16 no. 7, 1985, blz. 14-17.
Het verslag over 1984 van De Nederlandsche Bank, Economisch Statisti­sche Berichten, jrg. 70 no. 3507, 29.5.1985, blz. 516-520.
Solvency and liquidity of financial institutions and Minsky's theory of financial instability, Research Memorandum 1985-15, Economische facul­teit Vrije Universiteit, 26 blz.
Organisatie World Trade Conference 1985, 4,5 en 6 september 1985.
Voordracht over Miljoenennota, Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel, Departement Het Gooi, 1 oktober 1985.
De universiteit in de literatuur, Economisch Bulletin jrg. 17 no. 2, oktober 1985.
Voorzitterschap congres over European Currency Unit, Amsterdam 13 november 1985.

1986
Promotor van S.C.W. Eijffinger, diss. Over de beheersbaarheid van de geldhoeveelheid: Een macro-economische analyse voor Nederland; promotie 26 juni 1986.
Voordracht The Private Use of the ECU, voor het Instituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda, Palermo 20 januari 1986, Catania 22 januari 1986.

H.G. Eijgenhuijsen, J. Koelewijn en H. Visser, Groeibelemmerende facto­ren en de rol van financiele instellingen bij de financiering van investeringen, Onderzoekrapport in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, januari 1986, 146 + 16 blz.


Bespreking van E. den Dunnen, Instrumenten van het geld- en valuta-

marktbeleid in Nederland, Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -organisatie, jrg. 90 no. 1067, 1986, blz. 50-'1.

­

Loanable Funds Theory versus Liquidity Preference Theory: A Comment, De Economist, jrg. 134 no.1, 1986, blz. 109-'10.


Wereldeconomie en ontwikkeling; een christen-democratische bijdrage aan het denken over ontwikkelingssamenwerking, Wetenschappelijk Insti-

t­uut voor het CDA, Den Haag 1986, 111 blz. (met prof.dr L.B.M. Mennes, prof. dr G.A. de Bruijne e.a.).


H. Visser, H.G. Eijgenhuijsen en J. Koelewijn, The Financing of Indus­try in the Netherlands, RM 1986-18, Ec.fac. VU 1986, 16 blz.
Review of G.Illing, Geld und asymmetrische Information, De Economist, jrg. 134 no. 2, 1986, blz.241-'2.
Wat is voordeliger: subsidies of een goede infrastructuur?, SMO Berich­ten, jrg. 12 no.3, 1986, blz. 3-5.
H.G. Eijgenhuijsen, J. Koelewijn en H. Visser, Groeibelemmerende facto­ren en de rol van financiele instellingen bij de financiering van inves­teringen, 2e herziene en uitgebreide versie, 266 blz. + bijlagen, 1986.
Review of J. Zijlstra, Gematigd Monetarisme, De Economist, jrg. 134 no. 3, 1986, blz. 387-`8.
L'uso privato dell'ECU, Economia e credito, 1986 nr. 1, blz. 51-69.

1988
Hans Visser and Evert Schoorl (eds), Trade in Transit, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1987, XVII + 338 blz.
H. Visser, H.G. Eijgenhuijsen and J. Koelewijn, Capital Ratios, Own Funds and Investment In the Netherlands, National Westminster Bank Quarterly Review, February 1987, blz. 39-50.
A Survey of Recent Developments in Monetary Theory, RM 1987-3, VU FEWEC, 35 blz.
Macroeconomische aspecten van bedrijfseconomisch toezicht, RM 1987-8, VU FEWEC, 8 blz.
H.G.Eijgenhuijsen, J. Koelewijn en H. Visser, Groeibelemmerende facto­ren en de rol van financiële instellingen bij de financiering van investeringen, onderzoekrapport in opdracht van de WRR, definitieve versie 28.2.1987, 278 blz. + bijlagen.
Nobelprijswinnaars economie, Economisch Bulletin jrg. 18 no. 6, 1987, blz. 4-7, jrg. 18 no. 7, 1987, blz. 20-23.
Recente ontwikkelingen in de monetaire theorie, Economisch Statistische Berichten jrg. 72 no. 3602, 15-22.4.1987, blz. 359-367.
Twee dissertaties in één, Bank- en Effectenbedrijf, jrg. 36 no. 5, blz. 155-'7 (bespreking van M. Quintyn, De uitvoerbaarheid van een geld­groeibeleid).
De Verenigde Staten in de wereldeconomie, Economisch Bulletin, jrg. 18 no. 8, 1987, blz. 20-22.
Memoires van een tevreden bankier, NRC Handelsblad, 3 juni 1987 (be­spre­king van O. Emminger, D-Mark, Dollar, Währungskrisen).
De dollar en de Amerikaanse betalingsbalans, Maandschrift Economie, jrg. 5l no. 3, 1987, blz. 220-241.
H.G. Eijgenhuijsen, J. Koelewijn en H. Visser, Investeringen en de financiële infrastructuur, serie Voorstudies en achter­gronden nr. V60, Weten­schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid/­Staatsuitgeverij, 's-Graven­hage 1987, 85 blz.
H. Visser, H.G. Eijgenhuijsen en J. Koelewijn, Eigen vermogen en inves­teringen in Nederland, Tijdschrift voor economie en management, jrg. 32 no. 3, 1987, blz. 257-272.
Voordracht over "De dollar en de Amerikaanse betalingsbalans", Kring van Nederlandstalige Internationale Economen, Groningen, 23.10.1987.
Macro-economische aspecten van bedrijfseconomisch toezicht, in H.W.J. Bosman en J.C. Brezet (red.), Sparen en investeren: geld en banken, opstellen aangeboden aan prof. dr W. Eizenga, Stenfert Kroese, Leiden 1987, blz. 83-93.
De bedreigde vrijhandel, Maandschift Economie, jrg. 51 no. 6, 1987, blz. 408-409.
Bespreking van R.T. Griffiths (red.), The Netherlands and the Gold Standard, 1931-1936, Maandschrift Economie, jrg. 51 no. 6, 1987, blz. 487-488.
Comment on C.G. Koedijk and E.G.J. Luttmer, Exchange Rates and Risk, in W.G. Hallerbach, F.C.J. Bemelman, J.W.R. Schuit and P.J. van Mierlo (eds), Finance and Investment, State of the Art 1987, Erasmus Universi­ty, Rotterdam 1987, blz. 366-367.
1988
Huiswerk voor moderne economen, NRC Handelsblad, 20 januari 1988 (be­spreking van Pelican History of World Economy).
Austrian Thinking on International Economics, RM 1988-1, 23 blz.
Voordracht over De dollar, voor de Vereniging van Beleggingsanalysten, 3.2.1988.
Het koersverloop van de dollar, VBA Journaal, jrg. 4 no. 1, 1988, blz. 10-14, 19.
copromotor J.H.A. van Manen, Exports and Growth, Free University Press. Amsterdam 1988.
promotor (met prof. dr A.H.E.M. Wellink) A. Szász, Monetaire diploma­tie, Stenfert Kroese, Leiden 1988.
Review of J. Williams, The Economic Function of Futures Markets, in De Economist, vol. 136 no. 2, 1988, blz. 277-'78.
Milton Friedman, in H.J. Achterhuis, S.E. Teppema, J. de Visscher en J. Sperna Weiland (red.), Kritisch Denkerslexicon, 5e aanvulling, Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn 1988.
Markt en IMF doen het ondanks gebreken nog niet zo slecht, Trouw 27 oktober 1988.
Voordracht over Rational Expectations, New Classical Macroeconomics and the Dollar, studiedag over The financial system: does political economy matter?, Vereniging voor Politieke Economie, Amsterdam 25.11.1988.


1989
Bankers' Banquet; bespreking van Daniel Burstein, Yen! Japan's New Financial Empire and Its Threat to America, Intermediair, jrg. 25 no. 1/2, 1989, blz. 37.
The Monetary Order, Research Memorandum 1989-3, FEWEC-VU, 22 blz.
Rational Expectations and New Classical Macroeconomics, Research Memo­randum 1989-8, FEWEC-VU, 18 blz.
Kredietgolven en geldwolven; bespreking van Adam Smith, The Roaring '80s, NRC Handelsblad, 2 maart 1989.
Exchange Rate Theories, De Economist, vol. 137 no. 1, 1989, pp. 16 - 46.
Austrian Thinking on International Economics, Journal of Economic Studies jrg. 15 no. 3/4, 1988, blz. 106-122. Ook in J.J. Krabbe, A. Nentjes en H. Visser (red.), Austrian Economics: Roots and Ramifica­tions Reconsidered, MCB University Press, Bradford 1989.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/13213
Redactie van J.J. Krabbe, A. Nentjes en H. Visser (red.), a.w., 289 blz.
Micro-foundations of Money and Finance, Research Memorandum 1989-35, FEWEC-VU, 25 blz.
De Japanse uitdaging, Maandschrift Economie, jrg. 53 no. 4, 1989, blz. 245-247.
De monetaire orde, in A.B. Dorsman, H.G. Eijgenhuijsen, J. Koelewijn en H. Visser (red.), Het financieel systeem in ontwikkeling, Stenfert Kroese, Leiden 1989, blz. 27-44.
Redactie van A.B. Dorsman, H.G. Eijgenhuijsen, J. Koelewijn en H. Visser (red.), a.w., vi + 219 blz.
Review of Margaret Garritsen de Vries, Balance of Payments Adjustment, 1945 to 1986. The IMF Experience, IMF, Washington 1987, De Economist, jrg. 137 no. 3, 1989, blz. 373-374.
H. Visser en L.J.J. van Eekelen, Inleiding tot het geld- en bankwezen, Academic Service, Schoonhoven 1989, 204 blz.
The Demand for Money, Research Memorandum 1989-73, FEWEC-VU, 15 blz.
Recente ontwikkelingen in de monetaire theorie, Research Memorandum 1989-74, FEWEC-VU,

37 blz.
1990


Copromotor van H.A.M. Klemann, Tussen Reich en Empire. De economische betrekkingen van Nederland en zijn belangrijkste handelspartners: Duitsland, Groot-Brittannië en België en de Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936; promotie 27 juni 1990
Crowding Out and the Government Budget, Research Memorandum 1990-6, FEWEC-VU, 16 blz.
Groeien of specialiseren, NRC-Handelsblad 28.3.1990.
Oostenrijkse economie, Maandschrift economie, jrg. 54 no. 2, 1990, blz. 81-82.
redactie van speciaal nummer over Oostenrijkse economie, Maandschrift economie, jrg. 54 no. 2, 1990, blz. 81- 148.
De wereld, één markt; Het verslag van De Nederlandsche Bank over 1989, ESB, jrg. 75 no. 3756, 9 mei 1990, blz. 420-423, 427.
World Economy and Development, European People's Party, Brussels 1990 (Occasional Papers No. 3), 152 blz. red. L.B.M. Mennes.
Review of B.P. Pesek, Microeconomics of Money and Banking and Other Essays, 1988, in De Economist, vol. 138 no. 2, 1990, pp. 203 - 205.
Bespreking van J.R. Voûte, Hypotheekbanken vroeger en nu, in Bank- en Effectenbedrijf, jrg. 39 no. 9, 1990, blz.41-42.
Alternatief beleggen, Economisch Bulletin, jrg. 22 no. 2, 1990, blz. 6-9.
Monetaire theorie, in L. van der Geest (red.), Economische theorie: de stand van zaken, Academic Service, Schoonhoven 1990, blz. 47-84.


1991
Het jaarverslag 1990 van De Nederlandsche Bank, De Naamlooze Vennootschap, jrg. 69 no. 5, 1991, blz. 110-113.
P.A. Geljon, C. de Pee, H. Visser en H.H. van Wijk (red.), Over geld, rente en wisselkoersen; Een selectie uit de verspreide publikaties van prof. dr. F. de Roos, Stenfert Kroese, Leiden 1991, xvi + 323 blz.
Modern Monetary Theory, Edward Elgar, Aldershot 1991, x + 199 blz.
Groeitheorie en groeibevordering, Economisch Statistische Berichten, jrg. 76 no. 3830, 16.10.1991, blz. 1046-'7.
De reële interest: een tour d'horizon, in A. Knoester en H. Visser (red.), De hoge reële rente en de Nederlandse economie, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; Preadviezen 1991, Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen 1991, blz. 1-21.


1992
Promotor van R.W. van Zijp, Austrian and new classical business cycle theory, diss VU 1992/EE.
R. van Zijp en H. Visser, Mathematical Formalization and the Analysis of Cantillon Effects, RM 1992-2, 29 blz.
H. Visser, Drie visies op economische ontwikkeling, ESB jrg. 77 no. 3859, 13 mei 1992, blz. 480-482.
H. Visser en L.J.J. van Eekelen, Inleiding tot het geld- en bankwezen, tweede druk, Academic Service, Schoonhoven 1992, 219 blz.
H. Visser, The post-war Dutch financial system, RM 1992-30, 25 blz.
Comment on R. Koppl, Animal Spirits, J. of Ec. Perspectives 5:3, 1991, in J. of Ec. Perspectives 6:3, 1992, 209-10.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties
Conference
Conference on the Austrian School, held in Maastricht, April 9-10, 1992. Organized by the Interuniversity Research Group on Austrian Economics (dr G. Meijer, RUL, and dr W. Keizer, VU), chaired by H. Visser.


1993
Modern monetary theory: a critical survey of recent developments, Edward Elgar, Aldershot 1993 (pb reprint), x + 199 blz.
J. Koelewijn, G. van Oirschot, P. Risseeuw en H. Visser, Geduldkapitaal; samenhang in vraag en aanbod, rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, FEWEC en ESI, Vrije Universiteit, Amsterdam 1993, 92 blz.
Toezicht op verzekerbanken, De Naamlooze Vennootschap, jrg. 71 no. 3, 1993, 72-79.
R.W. van Zijp en H. Visser, Mathematical formalization and the analysis of Cantillon effects, discussion paper TI 93-10, Tinbergen Institute, 29 blz.
The exchange rate as an export-stimulating mechanism, paper voor de CEDLA-CEPAL conferentie Towards a New Insertion of Latin America in the World Economy, Amster­dam, 12-13 juli 1993 (29 blz.). Herziene versie RM 1993-37 FEWEC-VU, 1993.
Investeringen en externe financiering in Nederland in de negentiende en de twintigste eeuw, RM 1993-34 FEWEC-VU, 1993, 32 blz.
Review of J.A.H. de Beaufort Wijnholds, L.H. Hoogduin, P.M. Mallekoote, J. de Haan en A.A.T. Wesseling (red.), Monetaire diagnose en therapie; een selectie uit het werk van prof. dr. G.A. Kessler, oud-directeur van De Nederlandsche Bank, NIBE, Amsterdam 1991. De Economist 141:2, 1993, blz. 304-306.
Ontwikkelingssamenwerking, Maandschrift Economie 57:4, 1993, blz. 257-260.
Currency Competition, the EMU and Constructivism, International Journal of New Ideas, jrg. 2 no. 1, 1993, blz. 27-35.
J. Koelewijn, G. van Oirschot, P.A. Risseeuw en H. Visser, Geduldkapitaal; De financiering van langlopende investeringsprojecten in Nederland en daarbuiten, Rotter­damse Monetaire Studies 12:2, 1993.


1994
R. van Zijp en H. Visser, Mathematical formalization and the domain of economics: the case of Hayek and New Classical Economics, in J. Birner en R.W. van Zijp (red.), Hayek, Co-ordination and Evolution, Routledge, Londen 1994, 67-93.
I.R.Y. van Herpt, C.A.M. Ruhe en H. Visser, Liberalisering in Indonesië, ESB 79:3949, 16.2.1994, blz. 149-153, 158.
H. Visser en L.J.J. van Eekelen, Inleiding tot het geld- en bankwezen, 3e druk, Academic Service, Schoonhoven 1994, v + 228 blz.
Review of Meher Manzur, Exchange Rates, Prices and World Trade, in De Economist, Vol. 142 No. 3, 1994, pp. 366-'7.
H. Visser en W. Mak, De Bretton Woods-instellingen: een inleiding, in W. Mak en H. Visser (red.), Vijftig jaar na Bretton Woods, Lemma, Utrecht 1994, 1-18.
W. Mak en H. Visser (red.), Vijftig jaar na Bretton Woods, Lemma, Utrecht 1994, 196 blz. Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde.


1995
H. Visser en I.R.Y. van Herpt, Financial Liberalization and Financial Fragility: The Experiences of Chile and Indonesia Compared, Research Memorandum 1994-56, FEWEC Vrije Universiteit.
H. Visser, A Guide to International Monetary Economics; Exchange Rate Systems and Exchange Rate Theories, with a chapter by W.J.B. Smits, Edward Elgar, Aldershot 1995.
H. Visser, De wet van Gresham, ESB 80:4001, 15.3.1995, blz. 266-8.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9055; http://hdl.handle.net/1871/52048
H. Visser, Opening address to the Austria Conference, in G. Meijer (ed.), New Perspec­tives on Austrian Economics, Routledge, Londen en New York 1995, 6-8.
R.W. van Zijp en H. Visser, On the Non-Neutrality of Mathematical Formalization: Austrian vs. New Classical Business Cycle Theories, in G. Meijer (ed.), New Perspectives on Austrian Economics, Routledge, Londen en New York 1995, 178-194.
H. Visser, Monetaire en financiële theorie - toen en nu, Maandschrift Economie 59:6, 1995, blz. 461-481.
H. Visser, Aan buitengrenzen EU geldt gewone economische logica plots niet meer, Trouw 30.11.1995.


1996
H. Visser, Euromunt heeft niet alleen maar voordelen, NRC Handelsblad 20.1.1996.
H. Visser, De Nobelprijs voor Robert Lucas en de terugkeer van de overheid, Maand­schrift Economie jrg. 60 no. 2, 1996, blz. 97-99.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/52049


J. ter Wengel en H. Visser, Asset Prices, the Exchange Rate, Technical Traders and the Boom Bust Cycle of the Emerging Market Countries, RM 1996-16, 27 blz.
H. Visser, The Exchange Rate as an Export-Stimulation Mechanism, in R. Buitelaar en P. van Dijck (eds), Latin America's New Insertion in the World Economy, Macmillan, Basingstoke 1996, pp. 31-57.
H. Visser and I. van Herpt, Financial Liberalisation and Financial Fragility: the Experien­ces of Chile and Indonesia Compared, in N. Hermes and R. Lensink (eds), Financial Development and Economic Growth, Routledge, London 1996, pp. 287-309.
H. Visser, Review of P. Davidson and J.A. Kregel (eds), Employment, Growth and Finance, Edward Elgar, Aldershot 1994, in De Economist 144:3, 1996, pp. 499-502.
E.E.C. van Damme et al (red.), Jaarboek 1995/96 KVS, 231 blz.


1997
H. Visser en L. van Goor, Inleiding tot het Geld- en Bankwezen, vierde editie, Academic Service, Schoonhoven 1997, 218 blz. Leerboek (vakpublicatie)
J. Barendregt en H. Visser, Towards a New Maturity, 1940-1990, in M. 't Hart, J. Jonker en J.L. van Zanden (red.), A Financial History of the Netherlands, Cambridge University Press, Cambridge 1997. Blz. 152 t/m 194. ECO 95/7.
Promotor van A.A.R.J.M. van Rixtel, Informality, Bureaucratic Control and Monetary Policy; The Case of Japan, Thesis Publishers, Amsterdam 1997, 398 blz. ECO 95/7.
review of H. Jager, C.J. Jepma en E. Kamphuis, Wereldeconomie in beeld, Academic Service, Schoonhoven 1996, in De Economist 145:3, 1997, p. 486-7.
Mederedacteur van F.A.G. den Butter e.a. (red.), Jaarboek 1997/98 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 226 blz., uitgave ESB, Rotterdam 1997.

1998
J. ter Wengel, H. Visser en B. Vogelvang, Stock Market Prices, the Exchange Rate, Technical Trading and the Boom Bust Cycle of the Emerging Market Countries, IDPAD Occasional Papers and Reprints 1998-1, ICSSR, New Delhi en WOTRO, The Hague 1998, 29 blz.
H. Visser en J. ter Wengel, Stock Markets and International Capital Flows, IDPAD Occasional Papers and Reprints 1998-3, ICSSR, New Delhi en WOTRO, The Hague 1998, 35 blz.
The Microeconomics of Money and Finance: A Survey, The South African Journal of Economics 66:1, 1998, 23-46.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/13168
Exchange rates and development, in F. Weiss, E. Denters en P. de Waart (red.), International Economic Law with a Human Face, Kluwer Law International, Den Haag 1998, 533-545.
J. ter Wengel en H. Visser, De strategie van Nederlandse banken, Maandschrift Economie 62:3, 1998, blz.184-191.
B.D. Elzas, ‘The Nature of the Firm’ after sixty years, FEWEC VU RM 1998-32, 31 blz.
B.D. Elzas, Williamson’s ‘New Instituional Economics’: a case for applying Ockham’s Razor, FEWEC VU RM 1998-37, 13 blz.
F.A.G. den Butter enz.,…, H. Visser (red), Jaarboek 1997/1998 Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 1998, 218 blz.
Bespreking van W.F.V. Vanthoor, European Monetary Union since 1848: A Political and Historical Analysis, Edward Elgar, Cheltenham 1996. In: De Economist 146:3, 1998, blz. 509-511.
De Aziatische crisis en de veranderende rol van het IMF, Maandschrift Economie 62:5, 1998, blz. 319-323.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


Een eenvoudig model van de Aziatische crisis, ESB 83:4174, 30.10.1998, blz. 820-822.
Islamitisch bankieren, in F.A.G. den Butter et al., Onzware ernst en droomrigheid, Lemma, Utrecht 1998 blz. 98-103.
Islamitisch bankieren, Maandschrift Economie, jrg. 62 no. 6, 1998, blz. 402-413.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/131671999
J. ter Wengel en H. Visser, Schuldconversie voor Zuidoost-Azië, ESB 84:4192, 5.3.1999, blz. 168-169.
B.D. Elzas, De veronachtzaming en herontdekking van Coase’s ‘The Nature of the Firm’: 1937-1961, Maandschrift Economie 63:3, 207-220.
H. Visser en J. ter Wengel, The Asian Crisis, the IMF and Dr Mahathir, Intereconomics, vol. 34 no. 4, pp. 177-183.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9020
H. Visser, The Changing Role of the International Monetary Fund, in E. Ortiz en A. Cabello (eds), International Symposium: Financial Liberalization and Financial Innovations and Risk at Emerging Markets, Proceedings Volume II ISINI Conference August 18-21, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City 1999, pp. 433-442.
J. ter Wengel en H. Visser, Kuddegedrag van internationale banken als oorzaak van crisis en stagnatie, Maandschrift Economie, jrg. 63 no. 4, 1999, blz. 247-262.
H. Visser, Bespreking van D.C.J. van der Werf, Banken, bankiers en hun fusies, NIBE, Amsterdan 1999, in Bank- en Effectenbedrijf 48:9, 1999, blz. 15-16.
H. Visser, Hoed je voor profeten!, ESB 84:4236, 24.12.1999, 970-973.

2000
Wisselkoers is niet slechts speelbal van kapitaalverkeer, FD 14.1.2000.

Flexibilisering is mooi, maar denk om inkomensverdeling, FD 10.2.2000.

Leve de anti-dumping, FD 11.3.2000.

VS bepalen discussie over toekomst IMF, FD 6.4.2000.

Currency boards en dollarisatie, FD 9.5.2000.

Euro meest gebaat bij onverstoorbare Duisenberg, FD 11.5.2000 p. 15.

Vervang kunstsubsidies door vouchers voor bezoekers, FD 22.6.2000.

Globalisering en de inkomensverdeling, FD 14.7.2000.

Economische boycots treffen zelden doel, FD 4.8.2000.

Economen vertellen verhalen, maar geen verhaaltjes, FD 11.9.2000.

Interventies helpen, soms, FD 28.9.2000.

Inflatie binnen EMU mag een beetje uiteenlopen, FD vrijdag 20.10.2000.

Voor euroschmerz bestaat geen reden, FD 16.11.2000.
The Pros and Cons of Capital Account Liberalization, in G. Meijer, W.J.M. Heijman, J.A.C. van Ophem en B.H.J. Verstegen (eds), The Maastricht ISINI-Papers Volume III, Shaker Publishing, Maastricht 2000, pp. 633-645.
J. ter Wengel, K.S. Chalapati Rao en H. Visser, Lecciones de las crisis mexicanas para Corea, El Trimestre Economico LXVII(1) Núm. 265, 2000.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9032
H. Visser, Dollarisatie, Maandschrift Economie 64:4, 2000, 251-254.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9893
H. Visser, A Guide to International Monetary Economics; Exchange Rate Theories, Systems and Policies, 2nd ed., Edward Elgar, Cheltenham 2000, 222 blz.
Redactie van Jaarboek 1999/2000. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 2000. Met A.L. Bovenberg e.a.
gastcollege di. 26 sept. Ignacio Pichardo, ambassadeur Mexico, over The Free Trade Agreement between Mexico and the European Union
Review of D.H. Aldcroft en M.J. Oliver, Exchange Rate Regimes in the Twentieth Century, Edward Elgar, Cheltenham 1998, in De Economist 148:4, Oct. 2000, blz. 564-5.
copromotor H.M.M. van Goor, Banken en industriefinanciering in de 19e eeuw; De relatie tussen Mees en Stork; Van den Bergh gaat naar Engeland, Thela Thesis/UvA 1999.

2001
Conjunctuur bestaat nog, FD vr. 5.1.2001

Griekenland en de euro-doemdenkers, FD vr. 19.01.2001

Suiker, een zuur verhaal, FD do. 22.02.2001

Dure landen, goedkope landen en uitbreiding EMU, FD do. 15.03.2001

Hormonen, opportunity costs en bevrijdingslegers, FD vr. 19.04.2001

De markt en de ondergang van de beschaving, FD do. 10.05.2001.

De ECB versus de Fed, FD do 5 juli 2001

Wankelende peso, FD wo. 18.07.2001

Macht en tegenmacht, FD di. 28.08.2001

Minister Herfkens en de antiglobalisten, FD ma. 17.09.2001

Tobin tax als haarlemmerolie, FD ma. 1.10.2001

TRIPS en medicijnen voor de armen, FD vr. 26.10.2001

Stuur Jean-Claude Trichet naar Buenos Aires, FD do.8.11.2001.

De hoge prijs van stijgende welvaart, FD do. 5.12.2001.


Een zich doorzettende vermaatschappelijking, bespreking van M.M.G. Fase, Tussen behoud en vernieuwing; Geschiedenis va de Nederlandsche Bank 1948-1973, SDU, Den Haag 2000, FD zat. 10.02.2001.
Promotor van C.D.P. Aluthge, Financial Sector Liberalisation in Sri Lanka, 7 februari 2001.
Panel member Roundtable Discussion on The Evolution of the Eurozone: An Economist’s Perspective; Betting on the Euro? The 3rd Euro Capital Markets Forum April 2-3 2001, Hilton Amsterdam.
Review of Gordon de Brouwer, Financial Integration in East Asia in De economist 149:1, 2001, p. 141-2.
Review of Horst Siebert, The World Economy, in De economist 149:1, 2001, p. 142-3.
There’s no such thing as a free lunch, ESB 86:4311, 25 mei 2001, blz. 447.
Redactie van Jaarboek 2000/2001. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 2001. Met A.L. Bovenberg e.a.
Suiker, een zuur verhaal, in Jaarboek 2000/2001. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 2001, blz. 135-137.
2002
Jelle Zijlstra: vaste beleidsbakens, ESB 87:4343, 18.01.02, 54-55.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9021
Een federale EU op beperkt aantal beleidsterreinen, FD vr. 1 februari 2002.

Debat over zorgen antiglobalisten heeft zin, FD do. 21 februari 2002.

Euro vraagt meer flexibiliteit in de lonen, FD do. 14 maart 2002.

Hoera, de Saudi’s komen, FD vr. 12 april 2002.

De dollarkoers is een Amerikaans probleem, FD vr. 10 mei 2002

Nederland is een spaghettirepubliek, FD zat. 8 juni 2002

Hinderlijke vragen van de kerken, FD do. 11 juli 2002

Reputatie, transactiekosten en ministerschap, FD ma. 22 juli 2002

De euro als internationaal geld, FD do. 1 aug. 2002

Het Stabiliteitspact handhaven en toch herzien, FD do. 26 september 2002.

Te mooi om waar te zijn, FD vr. 25 oktober 2002.

Uitbreiding EU goed voor uitvoer én voor invoer, FD do. 21 november 2002.

Het conservatisme van de SP, FD ma. 23 december 2002.
Voordracht ‘Currency Boards en Dollarisatie’, Universiteit Nyenrode, do. 14 maart 2002.
Lissabon: weinig reden tot juichen, in @europa 1:20, 9 maart 2002
deelnemer forumdiscussie Tiende sociaal-wetenschappelijke studiedagen SISWO, over Armoede & Rijkdom, do 30 mei 2002.
Redactie van Jaarboek 2001/2002. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 2002. Met A.L. Bovenberg e.a.
De markt en de ondergang van de beschaving, in Jaarboek 2001/2002. Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, ESB, Rotterdam 2002, blz. 144-146.
Neutrality of Money, in B. Snowdon and H.R. Vane (eds), An Encyclopedia of Macroeconomics, Edward Elgar, Cheltenham 2002, 526-533.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9008
Verwarring over het stabiliteits- en groeipact, Maandschrift Economie jrg. 66 no. 6, dec. 2002 (verschenen 2003), blz. 425-434.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9892
Globalisering; Meer is beter, onder voorwaarden, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jr. 29 no. 4, dec. 2002 (verschenen 2003), blz. 530-537.
2003
Prestatiecontracten en de geest van Pim, FD woensdag 8 januari 2003.

De sterkste is verkeerd bezig, FD vrijdag 14 februari 2003.

Economische faculteiten blijven in gebreke, FD do. 20 maart 2003.

De conjunctuur, JP en Lao Tse, FD ma. 5 mei 2003.

Nederland heeft toekomst als handelsland, FD ma. 26 mei 2003.

Europees landbouwbeleid wordt iets minder bizar, FD di. 17 juni 2003.

Opwindend en levendig bietenland, FD wo. 23 juli 2003.

De flexibiliteit dreigt de mensen plat te walsen, FD ma. 18 augustus 2003.

Minister Veerman, hoe dwingt u mensen goed te zijn?, FD wo. 24 sept. 2003.

Vrije handel verzandt in vrijhandelszones, FD di. 21 oktober 2003.


F.A.G. den Butter en H. Visser, Handel brengt welvaart, ESB 88:4412, 4 sept. 2003, dossier Handel en transactiekosten, blz. D5 – D8

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


C. van Ewijk, H. Visser e.a., redactie van Jaarboek 2002/2003, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Lemma/ESB, Utrecht 2003.
Verwarring over het stabiliteits- en groeipact, Maandschrift Economie jrg. 66 no. 6, dec. 2002, opgenomen in C. van Ewijk, H. Visser e.a., redactie van Jaarboek 2002/2003, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Lemma/ESB, Utrecht 2003, blz. 28-37.
H. Visser, The Stability and Growth Pact; A Source of Confusion, opgenomen in Proceedings: Theory and Practice, ISINI Conference, Lille, August 20 –August 23 2003, 13 blz.
Gastcollege over Stability and Growth Pact, Universidade de Coimbra, 23 oktober 2003.
Bespreking van T. de Graaf, J. Jonker en J.-J. Mobron (red.), European Banking Overseas, 19th-20th Century, Amsterdam: ABN AMRO Historical Archives 2002, in NEHA-Bulletin 17:2, 2003, 46-47.
2004
Voordracht over ‘Islamic finance’ op symposium ‘Risico nemen en (toch) krediet krijgen’, vrijdag 4 juni 2004 in Theater Concordia te Den Haag, Hivos in samenwerking met Triodos Bank.
Voordracht over ‘De Tobin-tax’ op NCDO studieconferentie valutatransactiebelasting, woensdag 16 juni 2004 in het Vakbondsmuseum te Amsterdam.
H. Visser, Morocco and the EU, in S.C.W. Eijffinger, H.G. van Gemert en G.P.L. van Roij (red.), Intermediair tussen Wetenschap en Onderwijs, Liber Amicorum Jacques Sijben, Gianotten, Tilburg 2004, 362-376.

DARE : http://hdl.handle.net/1871/9003

H. Visser, Friedrich August Hayek (1899-1992), in M. van de Velde (red.), Markt-meesters: Portretten van vooraanstaande liberale economen, Boom, Amsterdam en Teldersstichting, Den Haag 2004, 192-212.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/8999
H. Visser, Islamic Finance, Financial and Monetary Studies vol. 22 no. 3, NIBE-SVV, Amsterdam 2004, 97 blz.
H. Visser, Islamitisch financieren, Avenir/Economisch Bulletin 10:5, 2004, blz. 30-31.
H. Visser, Niet China maar protectie is gevaarlijk, ingezonden brief Het Financieele Dagblad wo. 1 september 2004
H. Visser, Het externe vermogen en de overheid, ESB 89:4442, 17.9.2004. (reactie op Boonstra)
Copromotor C.C.A. van den Berg, The Making of the Statute of the European System of Central Banks, diss VU 2004
Islamitisch financieren, Speakers Academy e-Magazine, oktober 2004, op www.speakersacademy.nl
A Guide to International Monetary Economics, 3rd edn, Edward Elgar, Cheltenham 2004, xii + 259 blz.

http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?id=3251


redactie Jaarboek 2003/2004 KVS, met o.a. C. van Ewijk, Lemma/ESB, Utrecht 2004, 208 blz.
2005
H. Visser, Leveren uitgaande directe buitenlandse investeringen een bijdrage aan productiviteitsverbetering, innovatie en economische groei in de binnenlandse economie?, Onderzoeksreeks van het Ministerie van Economische Zaken PUBnr 05BEB06, 2005, 36 blz.
F.A.G. den Butter, J. Hop en H. Visser, Fair trade als een nieuwe handelstechnologie?, ESB 90:4453, 11 februari 2005, 66-68.
Morocco and the EU: the Economics of Association, paper presented at the Morocco congress, Vrije Universiteit Mo. 30 June 2005.
Behandel suiker als een gewoon product, NRC Handelsblad dinsdag 5 juli 2005.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


Landbouwsubsidies, Trouw donderdag 18 augustus 2005.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


Outward Foreign Direct Investment: Is It a Good Thing?, paper presented at the ISINI conference, Wageningen 24-26 August, 2005; 28 pp.
Voortvarend maar benauwd, Tijdschrift voor Openbare Financien 37:5, 2005 268-272. http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE: http://hdl.handle.net/1871/9017


A Guide to International Monetary Economics, 3rd edn, Edward Elgar, Cheltenham 2004, xii + 259 blz. Paperback editie.
Twee hoeraatjes voor de zondige markteconomie, Trouw vrijdag 23 december 2005.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


2006

Hoed je voor profeten, dat zijn gevaarlijke lieden, Vuurwerk #3, jrg. 2, mei 2006, blz. 10-17.

http://personal.vu.nl/h.visser
Een gigant uit een voorbij tijdperk: John Kenneth Galbraith (1908-2006), Wapenveld 56:3, 2006, 33-35.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


Neoliberaal, goh wat erg, Kwartaalschrift Economie 3:2, 2006, 121-123.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


Amerikaanse handelspolitiek sinds de jaren 1930: de strijd om de non-discriminatie, Kwartaalschrift Economie 3:2, 2006, 191-207.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE http://hdl.handle.net/1871/10193
Morocco and the European Union: the economics of association, in P. Bos and W. Fritschy (eds), Morocco and the Netherlands: Society, Economy, Culture, VU University Press, Amsterdam 2006, 91-101.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE http://hdl.handle.net/1871/10469
Outward foreign direct investment: is it a good thing?, in G. Meijer, W.J.M. Heijman, J.A.C. van Ophem and B.H.J. Verstegen (eds), Heterodox views on economics and the economics of the global society, Mansholt publication series vol. 1, Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2006, 343-358.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties

DARE http://hdl.handle.net/1871/10605
Guoji Huobi Jingjixue Daolun: Huilü Lilun, Zhidu yu Zhengce (A Guide to International Monetary Economics, Exchange Rate Theories, System and Policies), China Financial Publishing House, Beijing 2006, 10 + 248 blz. ISBN 7-5049-4086-0.
2007
Promotor van Hari Sunarto, Understanding the Role of Bank Relationships, Relationship Marketing, and Organizational Learning in the Performance of People’s Credit Bank, verdediging 14 mei 2007.
Review of Wim Vanthoor, The King’s Eldest Daughter: A History of the Nederlandsche Bank 1814-1998, Boom, Amsterdam 2005, De Economist 155:2, 2007, 245-247.
‘Is Islamic Finance Feasible in Europe?’, Proceedings of the 9th ISINI Conference, on Managing Global Changes and Challenges, at the George Bacovia University, Bacău, Romania, August 22-26, 2007; Supplement of the “George Bacovia” University Scientific Journal (Buletin Ştiinţific) 10:2, 2007, 98-109.
2008

Promotor van W.W. Boonstra, De betalingsbalans en de externe vermogenspositie: Over zwarte gaten, zwarte materie en goede statistieken, VU Uitgeverij, Amsterdam 2008.


Waarom eenvoudig als het ook ingewikkeld kan: interestvrij financieren, uitgebreide tekst van het afscheidscollege op 14 maart 2008, Vrije Universiteit Amsterdam 2008

DARE: http://hdl.handle.net/1871/12687


interview door Joost van den Akker in Bank- en Effectenbedrijf 58:6, juni 2008, blz. 4 – 7; http://www.bankeneffectenbedrijf.nl/B-E/Externe-Omgeving/Interview--Hans-Visser.aspx
interview, met anderen, in Toezicht in financiële markten: Terugblik en perspectief, NVB, Amsterdam 2008.
Rentevrij financieren: middel tegen kredietcrises?, Bank- en Effectenbedrijf 58:12, dec. 2008 blz. 8-12.
2009

Promotor van L.A.W. Tieben, The Concept of Equilibrium in Different Economic Traditions, 12 maart.


Fisher, Minsky en de kredietcrisis: ingebakken instabiliteit, Fiducie 16:3, 2009 blz. 38-42.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


Zonder financieel beleid gaat het beter, Trouw vr 8 mei 2009.

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


Islamitisch bankieren: financieren met hindernissen, in Pauline Kruiniger, red., Recht van de Islam 23: Teksten van de op 3 juni 2005, 2 juni 2006 en 13 juni 2008 te Leiden gehouden jaarlijkse RIMO-symposia, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, blz. 173-182.
Islamic Finance: Principles and Practice, Cheltenham: Edward Elgar, xi + 184 blz.
2010
De zin en oorsprong van het geldgebruik: de conventionele analyse en het herleefde chartalisme, TPEDigitaal 3:4, 2009, 22-37. Beschikbaar op http://www.tpedigitaal.nl, op http://personal.vu.nl/h.visser

DARE: http://hdl.handle.net/1871/15732


Vormt de lage koers van de euro een probleem?, Vraag van de week, ESB 95:4587, 11 juni 2010, blz. 384.
Islamic Finance: Principles and Practice, Cheltenham: Edward Elgar, xi + 184 blz. paperback edition.
2011
Minsky, Fisher and the credit crisis, Kwartaalschrift Economie 7:4, 2010, 555-566 (verschenen in 2011).
H. Visser (Ed.), Financial Globalization and Economic Performance, Cheltenham: Edward Elgar 2011, xxvii + 585 pp.
“Introduction”, in H. Visser (Ed.), Financial Globalization and Economic Performance, Cheltenham: Edward Elgar 2011, xi-xxvii.
H. Visser, “De basisbeginselen van islamitisch financieren en financieren zonder rente in het jodendom, christendom en de islam”, in Omar Salah, red., Islamitisch bankieren: Van religieuze principes naar financiële transactiestructuren, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2011, blz. 15-31.
2012
Islamic finance: aims, claims and the realities of the market place, in Aryona Rexha and Sonul Badiani (eds), Ethical Investment Study; Social Responsibility for the Gulf Investment, London: Arab Financial Forum, 2012, 25-38.

DARE http://hdl.handle.net/1871/39423
Het verbod op riba: lukt dat, financieren zonder rente?, Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44:4, 2012, 289-293.

DARE: http://hdl.handle.net/1871/39424


2013
Gaat de islam ons geld redden? interview door Frederieke Hegger, One World,

19-05-2013, http://www.oneworld.nl/lezen/interview/gaat-de-islam-ons-geld-redden


Islamic Finance; Principles and Practice, Second Edition, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, xiv + 237 pp.
Is interest-free banking the answer to our prayers? Bernard Lietaer and Islamic Banking, http://elgarblog.wordpress.com/2013/12/13/is-interest-free-banking-the-answer-to-our-prayers-bernard-lietaer-and-islamic-banking-by-hans-visser/#more-3241

http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties


2014
Review of Charles R. Geist, Beggar Thy Neigbor; A History of Usury and Debt, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013, Journal of Economics 111:1, 2014, 97-99.

Online at springeronline.com 17 November 2013.http://personal.vu.nl/h.visser/Publicaties
Complementaire geld- en betaalsystemen, ESB 99 (4683), 18 april 2014, 234-237, www.economie.nl/artikel/complementaire-geld-en-betaalsystemen.
Laudatio bij de uitreiking van de Pierson-Penning aan prof. dr. Jan Luiten van Zanden, 17 oktober.

www.kvsweb.nl/nl/index.php?show=awards#pierson
2015
Het wensdenken van het burgerinitiatief Ons Geld, ESB 100 (4706), 26 maart 2015, 170-173,

http://www.economie.nl/artikel/uitbijter-het-wensdenken-van-het-burgerinitiatief-ons-geld
Islamic Finance; Principles and Practice, Second Edition, paperback, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, xiv + 237 pp.
Praktische kant burgerinitiatief Ons Geld weinig aantrekkelijk, Me Judice, 21 mei 2015; www.mejudice.nl/artikelen/detail/praktische-kant-burgerinitiatief-ons-geld-weinig-aantrekkelijk
Reactie op: Islamitisch bankieren en financiële stabiliteit, ESB 100 (4717), 10 september 2015, 522, http://www.economie.nl/artikel/reactie-op-islamitisch-bankieren-en-financiële-stabiliteit
Islamitisch bankieren draagt bij aan de emancipatie van de Islam, interview door Jaap Koelewijn, vba journaal 31:123, najaar 2015, blz. 28-31.
2016
Folkert de Roos. Voorbeeldig vakman bij wie het om de inhoud ging, in Ab Flipse, red., Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving, VU University Press, Amsterdam 2016, 171-177.

DARE http://hdl.handle.net/1871/53942
The Lure of Gold and Silver: Dinars and Dirhams for the 21st Century, paper presented at the workshop on Non-Capitalist Islam—Yesterday's Ideology or New Horizon?, Oriental Seminary, University of Cologne, February 15 – 17, 2016. Available on https://www.researchgate.net/publication/295702625_Gold_Dinars_and_Silver_Dirhams_for_the_21st_Century.
trefwoorden Bruto Binnenlands Product, Nationaal inkomen en Islamitisch financieren, ENSIE online encyclopedie,

www.ensie.nl/hans-visser/bruto-binnenlands-product,

www.ensie.nl/hans-visser/nationaal-inkomen,

www.ensie.nl/hans-visser/islamitisch-financieren.
Modern schemes to introduce golden dinars and silver dirhams, paper presented at the XIIth ISINI conference, Groningen, August 24-26, 2016.
Islamic Finance in Europe: Regulatory Issues, paper presented at the FinConf 2nd Annual Conference, dedicated to innovation in financial services, Sarajevo 6 and 7 October, 2016.

Available on http://hdl.handle.net/1871/54826

 • Islamitisch bankieren: Van religieuze principes naar financiële transactiestructuren , Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2011, blz. 15-31.
 • Arab Financial Forum, 2012, 25-38. DARE http://hdl.handle.net/1871/39423
 • Islamic Finance; Principles and Practice , Second Edition, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, xiv + 237 pp.
 • 2014
 • Complementaire geld- en betaalsystemen, ESB 99 (4683), 18 april 2014, 234-237, www.economie.nl/artikel/complementaire-geld-en-betaalsystemen.
 • 2015 Het wensdenken van het burgerinitiatief Ons Geld, ESB 100 (4706), 26 maart 2015, 170-173
 • , Second Edition, paperback, Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA, xiv + 237 pp.
 • http://www.economie.nl/artikel/reactie-op-islamitisch-bankieren-en-financi ë le-stabiliteit
 • 2016 Folkert de Roos. Voorbeeldig vakman bij wie het om de inhoud ging, in Ab Flipse, red.
 • trefwoorden Bruto B innenlands Product, Nationaal inkomen en Islamitisch financieren, ENSIE online encyclopedie

 • Dovnload 160.8 Kb.