Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nota aan oc kleine Nete Zitting 1 december 2015 – agendapunt 5 Inleiding

Dovnload 1.8 Mb.

Nota aan oc kleine Nete Zitting 1 december 2015 – agendapunt 5 InleidingPagina3/6
Datum05.12.2018
Grootte1.8 Mb.

Dovnload 1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6

meander uitgraven tot perceel 323b

VMM zal zoals afgesproken met de eigenaar en volgens de voorwaarden bestudeerd in de bomen- en bosstudie (Haskoning) de oude meander opnieuw uitgegraven tot perceel Geel, afd 2 Sectie B nr 323b. Verder stroomafwaarts is de meander nog zichtbaar aanwezig en wordt grotendeels het bestaande profiel behouden, zie kader op de figuur in punt 5: “meest uitgesproken deel met stilstaand water in historisch afgesloten meander”.


  1. Terugslagklep voorzien aan meander

VMM is evenwel geen voorstander om de meander aan te sluiten via terugslagklep(pen). De meander wordt zodanig aangelegd dat hij effectief watervoerend wordt. Het huidig voorliggend ontwerp stemt overeen met de MER-ontheffing. Verder is aansluiten meander in overeenstemming met landschapsstudie / milderende maatregelen N19g en stroomgebiedbeheersplannen. De plaatsing van een terugslagklep zal o.a. de vrije vismigratie belemmeren. De vraag naar een terugslagklep is niet door de eigenaar aan VMM gevraagd. Uit andere adviezen of overlegmomenten is deze vraag niet gekomen. Terugslagkleppen zouden ook ongewenste effecten kunnen hebben, zoals sterkere verdroging van de aangrenzende bosbestanden, rondom de meanders omdat enkel water afgevoerd wordt en niet aangevoerd.

  1. Invloed wijziging grondwaterstand op aanwezige soorten

Belangrijkste is dat door het project de grondwatertafel niet in die mate wijzigt dat de oude boombestanden zullen lijden of dat de vooropgestelde doelen niet kunnen gehaald worden.
Op basis van het ontwerp zal het grondwaterpeil zo goed als niet wijzigen ter hoogte van de zone N19g. Dat komt doordat de aangesloten meander, net als de Kleine Nete nu, niet zozeer het aanliggend gebied in deze zone natter maakt, maar net ook drainerend werkt in periodes met lagere waterpeilen. Dit evenwicht -waaraan de oudere bosbestanden gewoon zijn- blijft ook in de nieuwe inrichting gehandhaafd.

De bodemkaart toont voor deze zone natte tot zeer natte bodems zonder

1   2   3   4   5   6

  • Terugslagklep voorzien aan meander
  • Invloed wijziging grondwaterstand op aanwezige soorten

  • Dovnload 1.8 Mb.