Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notarissen Veghel 1649-1935

Dovnload 47.41 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935Datum14.09.2017
Grootte47.41 Kb.

Dovnload 47.41 Kb.

Notarissen Veghel 1649-1935

Notaris: Johan van Heessel 1657-1662

Bron: BHIC toegang 7701, inv. nr. 004
Regesten door: Antoon Vissers

001 19-02-1660 001 Schijndel volmacht

Dirck van der Hagen, secretaris en lakenkoopman, wonende te Veghel geeft aan Petrus, secretaris substituut te Schijndel volkomen macht om in zijn naam penningen te ontvangen uit de thienden en dat ten behoeve van de heer Adriaen van Hastenberch en de weledele heren doctoren der faculteit van Leuven te Schijndel. om 37 Carolische guldens en 10 stuivers te innen van gehaalde wollen lakens ten huize van de lakenmand voorschreven op order van de heer Adriaen van Hastenberch.
002 20-02-1660 002 Veghel volmacht

Anthonis Jacobs te Veghel heeft de eerzame Nicolaes Pauwels gemachtigd om in zijn naam 60 gulden te innen van Catharina van den Berch, weduwe van Gerart van Heessel.

Catharina had dit geleend geld beloofd terug betalen op Bammisdag 1653.
003 26-07-1657 002v Veghel weddenschap

Jacob Gerart Stoven en Floris Henricx gaan beiden in vrindschap afgesproken om een jaar lang geen brandewijn te drinken of ander gedestilleerd water en dit op pene van 10 Carolische guldens.


004 01-05-1660 003v Veghel verpachting

Gerart Cornelissen verpacht aan Huijbert Goossens een akker genaamd Jan Joostken erffken te Veghel in het Ham gelegen.


005 04-05-1660 004 Erp testament

Laurens Henrick Goorts, wonende te Erp, weduwnaar, maak zijn testament op voor de notaris.

Legateert aan Henrick Janssen de man van zijn dochter Heijlken, zijn paard met hoogkar . Dit voor zijn trouw diensten. Tevens aan dezelfde en aan zijn zoon Thonis de ploeg met toebehoren.

Aan Willem Jans de man van Hendersken 40 Carolische gulden welke hij eerder leende om een paard te kopen. Hoeft dit niet meer terug te betalen.

Ook nog een obligatie van 80 gulden ten laste van Jan Lambers welke Willem Jans krijgt als kindsgedeelte en mede voor zijn erfgenamen.

Mariken, zijn dochter erft een zwart blare koe met de aardkar.

Wenst tevens dat zijn kinderen het land zullen delen wat hij samen met Jacob Cornelissen heeft gekocht.

Art Janssen, zijn zwager, erft het eikenhout, en een tob met stande.

Geritken de dochter van Jacob Nelis 6 gulden voor een rokske.

Jan zijn zoon krijgt 10 gulden.

Meriken, Heijlken en Wilmken, zijn dochters garen om te weven en zwart wollen laken voor een rok.

Diegene die bij hem blijven inwonen zullen mede genieten van het brood, koren en papmeel.

Meriken en Heijlken mogen het huis blijven bewonen met al het koperwerk en huisraad.

Zijn zwager Henrick Janssen erft de bijenstokken en Wilmken Wilms een nieuw lakenkleed.

Verder zullen zijn 7 kinderen als universele erfgenamen gelijk delen.
006 07-05-1660 007 Veghel schuldbekentenis

Mathijs Willems bekend 100 gulden geleend te hebben van Jan Thonis.

Jan Thonis heeft het bedrag weer terug gekregen van Mathijs Willems op 16-5-1663
007 18-05-1660 007v Rosmalen verklaring

Jan Hermans uit Rosmalen heeft 25 Carolische gulden ontvangen van Philip Jan Thonis.

Het is Jan Hermans aangekomen bij versterf van Thonis Dircxen een oom van zijn moeder.

Jan Hermans en ook zijn oom Laurens Janssen verklaren daarmee tevreden te zijn.


008 18-05-1660 008 Veghel lening

Jan Henrix Janssen bekend schuldig te zijn aan Jan Thonis Peter Tilens, gewezen borgenmeester van Veghel 50 Carolische gulden, zijnde geleende penningen.


009 17-06-1660 008v Erp Lening

Gerart Jan Goossens heeft geleend van Henrick Gerarts uit Erp de som van 50 Carolische gulden.


010 27-06-1660 009 Veghel verpachting

De hoog edele jonker Wernart de houtheer die de hoog edele jonkheer Walraven van Erp, heer tot Frisselsteijn machtigd om in zijn naam de penningen te ontvangen van Steven Antonis van der Grint, pachter van de Veghelse windmolen.


011 29-06-1660 009v Veghel verpachting

De edele en naasten vrinden van Juffr. Anna van Hambrouck, grondvrouwe van Jecschot, verpacht de bunderen hooivelden gelegen op Jecschot.

Mijners en pachters van deze hooivelden zijn o.a. Huijbert Jan Daniels, Dirck Henricx, Gerit Ariens, Jan Marten Donckers, Pouwel Willems, Henric Peter Joosten, Philip Jan Rutten, Joseph Ariens, Dirck Janssen, Dirck Gillen, Hanric Henricx, Jan Welten, Thijs Wouter Joosten, Peeter Henricx, Art Reijnders, Seger Driessen en Jan Peter Joosten.

Toponiemen in deze akte: de Watersacken, out Heckengadt, Cleen hoeve naast den Cranenmortel


012 11-07-1660 013v Sint Oedenrode verklaring

Personen die zich schadeloos zullen houden en te ontheffen van pachten en tienden binnen de vrijheid van Sint Oedenrode zijn Rover Jan Henricx van den Groenendael en Gerart Jan Gerarts van der Heijden.


013 ?-07-1660 014v Veghel verpachting

Jonkheer Johan baron Doudair, heer van Rixtel, mede optredende voor heer baron jonker Charel van Dobbelsteen, heere van Emmerborch betreffende het testament van wijlen Adriana van Dobbelsteen.

Verpacht en verhuurd worden diverse hooivelden onder Jeckschot gelegen.
014 28-07-1660 015 Sint Oedenrode volmacht

Ariaen Jan Goossens machtigt Gerart Jan Goossens, zijn broer opdracht uit te voeren bij heer Johan Schoock over een erve genaamd Peeter Coops Erffke, gekomen van hun ouders.

Ook nog het Streepken onder Sint Oedenrode aan de Eerde.
015 04-08-1660 015v Veghel lening

Jan Amelissen van Diperbeeck heeft 100 Carolische guldens geleend van Gerart Dirck Jaspars van der Cameren.


016 26-08-1660 016 Brussel transactie

Dirck Rutten van der Hagen, oud secretaris te Veghel heeft volmacht gegeven aan Magdalena Henric Haubraken, zijn huisvrouw om in Brussel voor de hoge heren van de berch van Bermhertigheijt der stad Brussel (een bank van lening, opgericht in 1618 en bestaat heden nog) veste en opdracht uit te voeren ten behoeve van de heer Jans Wermerus.

Betreft een erfelijke rente van 2400 Carolische guldens met achterstallige rente van 1491.

Dat Dirck Rutten van der Hagen op de berch van Bermhertigheijt jaarlijks deze erfelijke rente is heffende en om deze te mogen verkopen.


017 24-09-1660 017 Veghel verkoop

Jacob Gerarts Stoven en Jan Cluijtmans, beiden uit Veghel, verklaren dat Jan Jan Dircx omtrent 100 pont hop heeft verkocht welke alhier in Veghel hebben gegroeid en geteeld door Henrick Dircx van der Straten.


018 25-09-1660 017v Veghel verklaring

Aelken, weduwe van Henrick Gijsbers verklaard achterstallige rente van 6 vaten roggen uit een meerdere rente van 21 vaten jaarlijks. Deze rente is haar ten deel gevallen uit de goederen van Genoveva van Heessel, volgens notarieel protocol van 29-10-1657.


019 14-10-1660 018 Veghel testament

Testament opgemaakt voor Peter Huijbers en Catharina Jan Peters van Stiphout.

Ze legateren aan Jan Janssen Reijnders 40 Carolische gulden terstond na hun dood te geven.

Aan Jan hun oudste zoon vooruit een akker gelegen in de Valstraet, grenzende ene zijde Gerit Stevens, andere zijde de gemeijnte, onder de last dat Jan hun zoon, een rente van 300 gulden, na hun dood de helft tot zijn rekening zal nemen. Willem Joris van Gulick is dit heffende op de goederen van hun testateuren.

Op 4 april 1668 wordt dit testament weer op verzoek van Peter Huijberts geopend.
020 22-10-1660 020v Veghel testament

Jan Amelissen van Diperbeeck en Gerartien dochter van Gijsbert Jan Alertsen zijn huisvrouw maken hun testament. Hierin een rente van 500 gulden gereserveerd t.b.v. hun kinderen.

Op 2 mei 1661 herroepen zij dit testament.
021 09-11-1660 022 Veghel testament

Willemken dochter van Geerling Roeffen en weduwe van Jan Peter Ariens maakt haar testament.

500 Carolische gulden uit krachte van testamentaire dispositie wegens dood van haar man op 14 maart 1659. Aan haar drie onmondige kinderen, zo die komen tot een huwelijk een uitzet.
022 29-11-1660 024 Veghel verklaring

Anthonis Gijsbert, oud borgenmeester, Gijsbert Peter Rutten, omtrent 50 jaar, Anthonis Daniel Smits, ook omtrent 50 jaar en Jan Anthonissen, 38 jaar allen wonende te Veghel hebben op verzoek van Steven Anthois van der Grint, gewezen molenaar te Veghel, de volgende verklaring afgelegd.

Dat in 1656 toen Rogier Anthonis van Deurssen, pachter was van het gemaal in Veghel ze hebben gezien dat de molen meer dan de halve tijd stil heeft gestaan terwijl de wind sterk waaide.

Verklaren verder dat er weinig karren naar de molen gingen om daar hun koren te laten malen.

Hoewel molenaar Steven voorschreven de boeren genoegzaam was dienende.
023 30-11-1660 025 Veghel verklaring

Bartholomeus Willems, gewezen borgenmeester te Veghel geeft ter instantie van Steven Anthois van der Grint, gewezen molenaar te Veghel een gelijkwaardige verklaring af.

Voegd daaraan toe dat hij vaak 4,5,6 en soms meer karren met koren en de avond en nacht heeft zien varen naar de molen buiten Veghel gelegen.
024 30-11-1660 025v Veghel verklaring Jan Jan Dircx, schepen van Veghel geeft ter instantie van Steven Anthois van der Grint, gewezen molenaar te Veghel ook een dergelijke verklaring af.
025 08-12-1660 026v Veghel lening

Arien Henrick Jan Dircx, borgenmeester heeft uit handen van Hendrick Michiel Donckers, gewezen borgenmeester, ontvangen 150 Carolische gulden in speciën van rijksdaalders en ducatons.


026 15-02-1661 027v Veghel verpachting

Juffrouw Josina van Haubraken, weduwe van kapitein Hertvelt heeft verhuurt aan Lenart Jan Lenarts een huis, hof, halve boomgaard, scremer en esthuis met aanliggende gronden. Groot omtrent 20 lopensaten en gelegen aan het Eerde.

Onder de verdere huurvoorwaarde o.a. de plicht om de pachteres twee maal per jaar met paard en kar naar Weert te varen.
027 08-02-1661 029 Veghel akkoord

Gijsbert Hendric Cornelissen den Ouden en Gerart Hendrick Cornelissen den Jongen zijn broer hebben een akkoord gesloten inzake hun erfdeel aangekomen van hun overleden moeder.


028 17-02-1662 031 Veghel akkoord

Gijsbert Hendric Cornelissen den Ouden en Gerart Hendrick Cornelissen den Jongen zijn broer, doen elkander beloften over hun erfdeel (zie vorige akte)


029 25-02-1661 033 Veghel erfgoed

Heer Johan van Ravensteijn, licentiaat in beide rechten en advocaat te ’s-Hertogenbosch met Johan van Leenwech, notaris van de edele raad van Brabant, eveneens te ’s-Hertogenbosch optredende voor de erfgenamen van wijlen Juffrouw Anna van Hambroeck over de allodiale goederen van haar gelegen in de heerlijkheid Jekschot. Hove ter Weijde weke tegenwoordig in gebruik is bij Henrich Henssen , Philips Jan Rutten en Jan Janssen Arien Rijckers.

De grote en kleine Weijhoeve, alle goederen allodiaal.

Jan Janssen Arien Rijckers ondertekend als vorster van Jeckschot.


030 05-03-1661 034 Veghel verklaring

Henric Henssen, oud borgenmeester van Veghel en Anthoni van Eeck, vorster te Veghel worden gedaagd op verzoek van Bastiaen de Porter, pachter van import van wijn en bier der vrijheid Sint Oedenrode, om enige mondelinge vragen te beantwoorden.

Of hij op 25 februari geweest is ten huize van Jan Dircx van Leijenborch op Jeckschot en daar gezien dat er uit een koperen melkkan diverse malen bier werd geschonken..

Henric Henssen heeft dat gezien en ook dat er een koperen kan op de kar van den heer advocaat Ravensteijn stond. De kar waarmee deze van huis was komen varen.

Heeft uit genoemde kan zien schenken in een pot of potteke en ook daarvan heeft gedronken.
031 24-03-1661 035 Zijtaart lening

Henrick Claessen van Berckel, heeft ontvangen te hebben van Dirck Artssen van Eert, 90 Carolische gulden. Komende van een leen wat Dirck Artssen van Eert had uitgegeven voor ¼ hooibeemd, gelegen op het Zijtartse bemden. Hooiende met Art Tonis c.s. en rijende jaarlijks tegen Henric Marten Meussen c.s.


032 26-03-1661 035v Veghel verpachting

Tijs Willems heeft verhuurt aan Willem Gilens zijn zwager een half huis, halve hof etc. en 1 ½ lopense land. Gelegen te Veghel aan het Hooch Eijnde.


033 26-03-1661 036v Veghel verpachting

Willem Janssen heeft aan Mathijs Willems, zijn zoon, in huur uitgegeven een huis etc.. groot omtrent 2 lopense en te Veghel aan het Hooch Eijnde gelegen.


034 26-03-1661 037v Veghel lening

Mathijs Willems heeft van Jan Tonis Arts ontvangen 50 Carolische guldens en beloofd met rente terug te betalen.


035 26-03-1661 038 Veghel lening

Mathijs Willems heeft van Jan Tonis Arts ontvangen 100 Carolische guldens.

Op 15 juni 1669 terug betaald met rente.

Jan ondertekend met Jan Tonis Arts van Eert.


036 26-03-1661 038v Veghel testament

Margriet Martens, weduwe Jan Janssen maakt haar testament.

Ze vermaakt aan Jenneken haar natuurlijke dochter een eerlijke uitzet als ze tot een huwelijk komt, net zoals ook haar wettige kinderen gehad hebben of nog zullen genieten.

Jenneken zal ook delen in de andere goederen, dit vanwege haar trouwe diensten. Bovendien nog een stukske land van 1 ½ lopense aan de Veghelse heide gelegen, grenzende ene zijde Tijs Jan Tijssen en andere zijde Frens Peters.

Haar wettige kinderen met name Jan, Marcelis, Henricx als ook de man van Maijken Jansse een achterstallige renten ten laste van Peeter Martens.
037 05-04-1661 040 Uden verklaring

Compareerde voor notaris ende getuijgen onderschreven den eersamen Hendrick van Heessel, jongman out ontrent dertich jaeren lofwerdich van geloofve ingeseten alhier ende heeft ter intantie ende versouck van Johan Rammelman, tegenwordich wonachtich bij den heere Broechoven, predicant tot Veghel in favuer van iustitie, verclaert ende gedeponeert op sijne cristelijcke vromicheijt in plaets van eede t'alle tijden des vesocht, voor allen heeren hoven ende gerechten te presteren warachtich ende hem wel kennelijck te wesen op den 23 oft 24 mert onbegrepen des jaers 1661 te sijn gecomen ten huijse Henrick Paep herbergier tot Uden alwaer hij deponent heeft gevonden Jo[.]r N: Gent heer tot Oijen ende amptman tot Diten, ende eenen edelman N: Rammelman, de voorname niet kennende, verclaer alsdoen gehoort te hebben dat onder andere propoosten den voorschreven Jo[.]r N: Gent ende Ja[n] Rammelman vraegden naer sijn wapen, vermits hij oock Rammelman was, welck wapen gemelten Johan Rammelman met crijt op de taffel aldaer staende was crijtende verclaert den deponent tot dien alnoch gehoort te hebben dat alsdoen den gemelten Jo[.]r N: Gent ende Jo[.]r Rammelman sijnen swager seijde t'selve wapen te wesen d'welck hij jo[r] Rammelman voerde waerop gemelten Jo[r] Rammelman aen Johan Rammelman voorschreven was brengende drij gelasen wijn, tot dien verclaerden deponent alsnoch dat Jo[r] Rammelman was seggende dat eene Rammelman geweest borgenmeester van Rotterdam was van de reche familie ende afcomste van Rammelman ende presenterende den voorschreven Jo[r] Rammelman ende de gemelte Jo[.]r N: Gent aen gemelte Johan Rammelman daer van scriftelijcke attestatie, verclaer alnoch den deponent gehoort te hebben dat Jo[r] Rammelman was seggende ende den heer van Oijen dat Johan Rammelman hen soude comen besoucken ende sijn wapen mede brengen sij souden hem als edelman mentineren, eijndende sijne depositie et habita [lectina per siscit] in orconde den deponent desen beneffens mij notaris van de edele rade van Brabant ende Arien van der Hagen ende Floris Henricx als lofwerdige getuijgen tot Vechel ondertekend op ten 5 april 1661 T oirconde


038 10-05-1664 041 Veghel testament

Margriet Jan Tijssen maakte op 26-03-1661 haar testament voor notaris waarin ze legateert aan haar kinderen verwekt bij Jan Tijssen. (zie folio 38v)

Hierbij een achterstallige rente van 13 gulden 10 stuivers te betalen aan haar broer Peeter Martens.

039 10-05-1664 041v Veghel verklaring

De kinderen van Margriet Jan Tijssen verklaren voor de notaris dat ze moeders laatste wil respecteren en deze zullen nakomen.

Ondertekend door Marten, Aert, Jan en Maijken Janssen Tijssen. Verder ook door Jenneken Handrick haar natuurlijke dochter.


040 19-04-1661 042v Veghel verpachting

Dirck Artssen van Eert en Henrick Jan Jacobs als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Jan Jan Jacobs hebben verpacht aan Aert Reijnders een akker teulland gelegen te Veghel op Creijtenborch.


041 22-04-1661 043v Veghel lening

Aert Michiel Joachims bekend ontvangen te hebben van Jan Peter Huijberts 100 Carolische gulden en beloofd met rente terug te betalen.


042 28-04-1661 044 Veghel schuldbekentenis

Art Jan Lambers bekend schuldig te zijn aan Jan Jan Lambers 200 Carolische gulden, geleend voor gekochte gronden.


043 12-07-1661 044v Veghel verpachting

De hoogedele heren vrinden en erfgenamen van wijlen juffrouw Anna van Hambrouck, in leven grondvrouw van Jecschot zullen in het openbaar verpachten diverse bunderen hooivelden gelegen in Jecschot, genaamd de Groote en Cleijne hoeve.

Volgen de huurvoorwaarden en de namen van de pachters.
044 06-08-1661 048v Sint Oedenrode tiendrecht

Michiel Michielsen Haubraken, oud borgenmeester van Sint Oedenrode, Sijmon Janssen van der Hagen, oud rentbeurder te Rode voorschreven, verklaren dat ze voor alle heren en rechten op verzoek van Willem Melchiors, collecteur der leechthiende aan het Eerde, decanie van Rurmonde.

Ze verklaren dat ze geweest zijnop het Gijsencamp, toekomende de erfgenamen Grietien Jan Dirck. Ze hebben aldaar gezien dat de tienden met de andere gelijken van dezelfde akker weg gehaald waren.
045 11-08-1661 049 Schijndel verpachting

Dirck Janssen Ceune heeft verpacht aan Jan Gerart een huis etc. gelegen te Schijndel op het Cloosterpadt. Ene zijde Henrick Gerlings, andere zijde Peeter Hens Timmers.

Nog een akker van 2 lopense, Bosche maat, ook te Schijndel gelegen in de Papenthiende.
046 13-08-1661 050v Veghel lening

Aelken, weduwe van Peter Willems, heeft 50 Carolische gulden geleend van Antonis Lambers.


047 05-09-1661 051 Veghel lening

Joacob Gerit Peeters is 100 Carolische gulden schuldig aan Henrick Seger Donckers. Dit van gekochte gronden.


048 20-09-1661 051v Veghel geloofsbrieven

Matthijs Peterssen, Gerit Gerits, Goijart Peter Rutten, Jacob Janssen van der Hagen, schepenen van Veghel verklaren dat Goijart Matthijssen , alhier wonende, jonge man zijnde, uit eerlijke en vrome ouders is geboren. Dit voor allen die deze brieven zullen lezen.

Onder de akte staat Jan Goort Thijssen.
049 26-09-1661 052 Zijtaart verpachting

Peeter Huijberts in huur en pacht gegeven aan Jan Peeter Huijberts een huis met landerijen gelegen te Veghel in de Valstraet.

Nog een lopense in de Akerse thiende en een hooibeemd genaamd de Appelenwerdt, groot 9 karren hooi. Een hoijcamp en land gelegen naast het Rijbroeck.

Op deze goederen rust een duit chijns aan de Domeinen van Brabant en 9 duiten aan het boek van Helmond.


050 26-09-1661 052v Veghel schuldbekentenis

Peter Huijbers bekend 80 Carolische gulden schuldig aan zijn zoon Jan Peeters.


051 26-09-1661 053 Veghel schuldbekentenis

Art Michiel Jochems bekend schuldig te zijn aan Jan Peter Huijbers de som van 100 Carolische gulden.


052 13-10-1661 053v Kampenhout (BEL) volmacht

De edele vrouwe Henrica van Broeckhoven haaft aan Sr. Cornelis Scuijck, secretaris te Rumst, om namens haar te procederen in de heerlijkheid Campenhout tegen de heer Jan Bollart.


053 26-11-1661 054 Helmond volmacht

Jan Jan Henricx de man van Maijken heeft volkomen macht gegeven aan Mariken de weduwe van Anthonis van der Grint, zijn schoonmoeder, om voor hem te verschijnen voor de schepenen van Helmond. Om aldaar een deel van een huis met schuur en hof te verkopen welke is gelegen in de Veestraat.


054 26-11-1661 054 Helmond volmacht

Jan Jan Henricx heeft geannuleerd en nietig verklaard vorige akte van procuratie gedaan ten behoeve van zijn schoonmoeder Mariken de weduwe van Anthonis van Grint.


055 29-11-1661 055v Veghel testament

Testament opgemaakt voor Anthonis Jacobs en Catharina Peter Jan Francken, wettige echtgenoten.

Anthonis vermaakt aan zijn zoon Jan Tonis Jacobs, verwekt bij zijn eerste vrouw Anneke Jan Joordens. Aan de drie kinderen van Peter Henrick Gee[…] (weggevallen tekst) verwekt bij Jenneken Peter Jan Vrancken.

Gerit Peter Jan Vrancken, Cornelis Henricx, Gerit Dirck Gerit en Peter, de halfbroers van Catharina erven haar nagelaten goederen, zoals renten en een hooibeemd genaamd den Cackart en 1400 gulden. 5 kinderen van Henrick Peters, verwekt bij Goortken erven ook.

Peter Peters en Jan van Alphen de man van Maria en de 5 kinderen voornoemd erven in moeders deel.

Maria de vrouw van Jan van Alphen erft ook uit de goederen aan het Havelt.

Op 29-9-1662 wordt dit testament geopend op verzoek van Catharina dan als weduwe van Anthonis Jacobs en door Jan Tonis Jacobs.
056 09-01-1662 058v Dinther verklaring

Arnt Gerarts, Willem Bartholomeus, beiden oud schepen en borgenmeester, de laatst ook H. Geestmeester en Mr. Dirck van den Mortel, alle uit Veghel.

Ze hebben op verzoek van Peter Arien Spirinx uit Dinther, welke ongeveer 72 jaar oud is verklaard dat ze met genoemde Peter ter school zijn gegaan.
057 26-01-1662 059 Veghel schuldbekentenis

Gerart Jan Goossens bekend schuldig te zijn aan Art Geraerts de som van 200 Carolische gulden, komende van gekochte gronden.


058 26-01-1662 059v Veghel schuldbekentenis

Gerart Jan Goossens bekend schuldig te zijn aan Gerart Gerart Lenders 100 Carolische gulden en lost deze af op 1 november 1663.


059 26-01-1662 060 Veghel verpachting

Jacob Hendrick Jan Sijmons vehuurt aan Goort Denissen een huis, hof, halve boomgaard en land samen omtrent 3 lopense en gelegen te Veghel aan het Havelt.

Uitgezonderd een kamer, een wortelveld en de hof omdat hij deze voor zichzelf nog wil gebruiken.

Nog een akker in het Akert gelegen en in mangeling en huur verkregen Jan Janssen van den Bosch.


060 27-03 1662 061v Veghel volmacht

Sr. Arraen van der Vlutten, secretaris van Balen, Alphen en Chaen machtigt Cornelis van der Hagen, wonende te Veghel, om zich te vervoegen bij de rentmeester Isaec van Batten om rekening en boek te houden over de jaarlijkse inkomsten van het beneficie van de kapel in de Beekse Donck bij Aerle.

Deze inkomsten zijn tweederde deel voor constituanten oudste zoon met name Josephus Adriaen van der Vlutten.

Gekomen van Adriaen Hendrick Adrianus en Heijlken diens weduwe sedert 1648 bij de aanvang van de vrede tot aan lichtmis 1662 en nu Heijlken het recht van collatie heeft op voorschreven beneficie.

Gaande ook naar de tweede zoon van Arraen van der Vlutten genaamd Rotandus van der Vlutten voor de tijd van de 9 komende jaren.

Cornelis van der Hagen zal via de rentmeester de penningen ontvangen en kwitantie van ontvangst.


061 27-03-1662 062v Veghel lening

Jan Tonis Ariens de Leest heeft geleend van Matijs Jacobs en Jan Jan Gerits, de voogden over de onmondige kinderen van Marten Jacob Tijssen de som van 100 Carolische gulden.


Dovnload 47.41 Kb.