Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notulen alv ga & tv typhoon 30 Mei 2011

Dovnload 24.55 Kb.

Notulen alv ga & tv typhoon 30 Mei 2011Datum13.03.2017
Grootte24.55 Kb.

Dovnload 24.55 Kb.

GA&TV TYPHOON

website: www.avtyphoon.nl


Secretaris: J.W. Derksen

secretaris@avtyphoon.nl

Correspondentieadres:

Postbus 230

4200 AE GorinchemNotulen ALV GA & TV Typhoon 30 Mei 2011


Aanwezig: Anja Kruis, Rob Kruis, Pascal Viveen, Remi Bakker, Erik Van den Berg, Hafid Chaaby, Bert Vreeswijk, Anton Gelderblom, Lianne van Krieken, Addie de Man, Klaas Schep, Piet Kranendonk, Peter van Grinsven, Frauke van Boekel, Natasja Kranendonk, Leon Tukker, Maikel Vos, Ria van Kranenburg, Carla de Ruiter, Ruud Wieles, Betty de Boon, Peter de Jongh, Alexander Van der Heuvel, Maarten Kuiper, Pim de Wit, Pieter Hanselaar, Koen Kroon, Henry Vos, Ienze Koekkoek, Lenie Doeland, Elly Dresens, Rosemary Korte, Rob van Benten, Peter Poker, Edwin Hurkmans, Charlotte Malkus, Anita Tukker, Jan-Wick Derksen (gespreksleiding en notulen),

Frank Razenberg (Gorinchem Beweegt) is als toehoorder aanwezig.


Afmeldingen zijn binnen gekomen van: Hans Krock, Ralph Brummelman, Judith Kooijman, Nicole Smit, Hans Kruis, Riika Kelja, Familie van Herwaarden, Familie Van Heiningen, Anne Kalderberg, Laurens Kars, Marion Knoop, Jan de Gier, Mirjam Kranendonk, Carel de Boer, Marc Van der Nobelen, Edith Grandia.


 1. Opening en mededelingen

Jan-Wick Derksen heet alle aanwezigen welkom.

Alvorens de vergadering te starten memoreert hij aan het overlijden van Jan de Koster in het voorjaar van 2010. Jan was een clubman pur sang, die op nagenoeg alle fronten vrijwilligers werk gedaan heeft voor Typhoon gedurende vele jaren. Nog tot kort voor zijn dood heeft hij deel uitgemaakt van de klusploeg.

Positief nieuws was er van het front van de opleidingen. Nadat eerder dit jaar 16 juryleden waren geslaagd, zijn afgelopen week Piet Kranendonk en Ralph Brummelman geslaagd voor de cursus Scheidsrechter.


 1. Notulen vorige vergadering

Er waren geen opmerkingen over de notulen van de ALV van vorig jaar (29 maart 2010), noch over de notulen van de Bijzondere Leden Vergadering van 7 april 2011.


 1. Jaarverslagen

Er zijn dit jaar een record aantal verslagen binnengekomen van de trainingsgroepen en commissies, totaal 17 bladzijden interessant leesvoer. Dit verslag is ook via de website te raadplegen. Een aantal jaarverslagen wordt mondeling toegelicht:

* Jan-Wick Derksen loopt het verslag van de secretaris door. Het afgelopen bestuurlijk jaar heeft vooral in het teken gestaan van de heroriëntatie op de best passende structuur van bestuur, commissies en vrijwilligers.

* Charlotte geeft een overzicht over de situatie met betrekking tot het trainersbestand. Positief is dat er weer een aantal trainers zijn geslaagd voor een trainerscursus en dat er nieuwe trainingsgroepen zijn gestart.

* Pim de Wit draagt het verslag van de trainingsgroep van Jan de Gier en Dimitri Tsolakidis (junioren AB en senioren) die beiden niet aanwezig konden zijn.


Er zijn vanuit de vergadering geen vragen over de ingeleverde verslagen.


 1. Huldigingen

Jubilarissen

Anita Tukker geeft aan dat er het afgelopen jaar 2 leden waren die het 25 jarig lidmaatschap zijn gepasseerd. Aad Schravendeel kon de vergadering niet bijwonen, terwijl de andere jubilaris heeft aangegeven aandacht hiervoor niet op prijs te stellen. Beide leden krijgen niettemin een bloemetje thuis gestuurd.

Een speciaal woordje wordt gericht tot Anja Kruis, die vanwege aanhoudende fysieke malheur haar werk voor de ledenadministratie moet staken. Anita verhaald van al het werk wat de afgelopen decennia door haar voor Typhoon is gedaan en verrast haar ook met een mooi boeket.


Kampioenen

Dit jaar hebben we 5 leden die een ereplaats hebben behaald bij nationale kampioenschappen. Lianne van Krieken heeft 3 eerste en 1 tweede plaats behaald op zowel de D-spelen outdoor afgelopen seizoen als afgelopen winter bij de C-spelen indoor (verspringen en sprint).

Leon Tukker heeft ook afgelopen jaar een bronzen medaille behaald op de NK voor A-junioren.

Maarten Kuiper is anderhalf jaar geleden als Master nieuw lid geworden en heeft behalve een belangrijke bijdrage aan het heren seniorenteam ook een gouden medaille behaald bij de NK masters op kogelstoten.

Riikka Kelja heeft het Fins kampioenschap sprinttriathlon gewonnen. Goudhaantje van het jaar was uiteraard weer Bert Vreeswijk met 4 medailles onder andere op polsstok, hink-stap-sprong, werpvijfkamp en kogelslingeren. Daarnaast behaalde hij Nederlandse records op polsstokhoog en de tienkamp. Als klap op de vuurpijl is hij in januari verkozen tot Gorinchem's sportman van het jaar 2010.

De verschillende kampioenen geven in een nawoord aan dat ze blij zijn dat ze bij Typhoon de mogelijkheden krijgen om optimaal te presteren in hun sport.

 1. Financiële resultaten 2010 en begroting 2011

Anita licht toe wat de resultaten van 2010 waren en hoe de balans er uit ziet. Op de balans staan 2 zaken waarop wordt afgeschreven (gebouw en ET). Er zijn de afgelopen jaren ook een aantal reserveringen gemaakt voor verbeteringen van gebouw en park, waar concrete plannen tegenover staan.

Er zijn afgelopen jaar ook goede resultaten behaald met inkomsten van verhuur (park zowel als ET), oud papier en zelfs met sponsoring.

Het boekjaar is afgesloten met een positief saldo, waardoor de conclusie gerechtvaardigd is dat de vereniging er financieel gezond voor staat.


Voor 2011 zijn er wederom een aantal investeringen voorzien:

 • Geluidsinstallatie

 • Audiovisuele apparatuur voor trainers

 • Speeltoestel voor jongste jeugd

Tevens is er geld opgenomen om de vrijwilligers coördinator te kunnen betalen. Dit besluit was al door de BLV van 7 april goedgekeurd.
De begroting van 2011 wordt goedgekeurd inclusief het voorstel voor de contributie voor 2011, welke ca 1,5% wordt verhoogd. De basis hiervoor is de verhoging van de bondsafdracht (0,5%) en een klein stukje inflatiecorrectie (1%).
De kascommissie van afgelopen jaar bestond uit Peter de Jongh, Jan de Gier en Dick de Goeij.

Peter de Jongh licht toe wat de kascommissie gedaan heeft. Alle stukken zagen er heel goed uit. Eén en ander was duidelijk met liefde gedaan.

De commissie verleent de penningmeester decharge.
De kascommissie voor het volgende jaar zal bestaat uit Jan de Gier, Erik van der Berg en Maarten Kuiper.


 1. Lopende zaken


Renovatie atletiekpark

Jan-Wick Derksen licht de situatie toe. Mede door aanhoudende strubbelingen tussen gemeente en aannemer, is het afronden van restpunten niet vlot verlopen. Niettemin heeft er in April een 2de keuring plaatsgevonden, waarbij ook alle resterende onderdelen zijn goedgekeurd. Dat is op zich goed nieuws, hoewel er bij Typhoon niemand blij is met de status van de discuskooi. De staanders staan al sinds de bouw scheef. De gemeente wil er niets aan doen, omdat men vindt dat het Typhoon's schuld is. Blijkbaar is dit geen reden geweest om de kooi af te keuren. Het bestuur is nog niet van plan om het zo te laten.
Geluidsinstallatie

Het bestuur had al in het vorige bestuurlijk jaar besloten om de geluidsinstallatie te laten vernieuwen. Daar is het belangrijkste deel inmiddels van gedaan. Er moeten nog speakers worden geplaatst in de kleedkamers en ook de centrale unit waarvandaan leden zelf muziek kunnen laden moet nog geplaatst.

Het idee om ook luidsprekers aan de andere zijde van de baan (noordzijde) te gaan plaatsen is verlaten, omdat de kosten hiervan onevenredig hoog leken te gaan uitvallen.
Bijzondere Ledenvergadering

Jan-Wick Derksen geeft aan wat er sinds de BLV van 7 april is gebeurd. Belangrijkste actie is geweest dat er een team aan de slag is gegaan om te gaan zorgen voor de korte termijn invulling van een aantal cruciale posities (dagelijks bestuur en vrijwilligers coördinator). Voor de (betaalde) positie van vrijwilligers coördinator heeft zich iemand vanuit de club gemeld, waarmee bestuur momenteel in gesprek is.

Ook is er een enquete uitgezet die als basis kan gaan dienen voor de toekomstig op te zetten database. Hierop zijn inmiddels zo'n 50 reacties binnen, waarvan de meeste positief. Op basis hiervan is al zichtbaar dat er een aantal nieuwe vrijwilligers ingezet kunnen gaan worden voor de opzet met kleinere takenpakketten.

Piet Kranendonk geeft aan dat hij met name zorg proeft rondom het loopcircuit. Hier lopen ook een beperkt aantal mensen met teveel taken rond, een situatie die niet lang meer kan duren.

Het bestuur geeft aan dit met voorrang te behandelen.


 1. Verkiezing van nieuwe bestuursleden

Aftredende leden.

Jan-Wick Derksen richt het woord tot Charlotte Malkus, Anita Tukker en Edwin Hurkmans die na termijnen van 3 tot zelfs 10 jaar aftreden en niet verkiesbaar zijn voor een functie in het dagelijks bestuur.

De 3 genoemde leden hebben allen belangrijke bijdragen geleverd aan de club zoals die nu is en worden terecht bedankt met onder andere een bloemetje. De hoop en verwachting is gerechtvaardigd dat we hen op andere terreinen wel weer gaan terugzien.

Ook Patrick Rikkelman is niet meer beschikbaar voor een bestuursfunctie.


Verkiezing nieuwe bestuursleden

Er zijn 2 mensen bereid gevonden om in het dagelijks bestuur te stappen: Peter Poker en Rob van Benten.

Peter zal de rol van penningmeester op zich nemen. Hij presenteert zichzelf in de vergadering.

Ook Rob van Benten presenteert zichzelf en geeft daarbij aan open te staan voor een toekomstige rol als voorzitter. Hij acht dit voor zichzelf op dit moment, met zeer beperkte kennis van de vereniging, nog niet haalbaar. Niettemin is hij wel beschikbaar om het werk binnen het dagelijks bestuur op te pakken en hiermee te kijken of een toekomstige andere functie reëel is. Rob zal het komende jaar een rol vervullen als vice-voorzitter.

Jan-Wick Derksen biedt aan om zijn termijn in het dagelijks bestuur met 1 jaar te verlengen in de rol van voorzitter, waarmee het dagelijks bestuur met 3 personen in elk geval op sterkte is.

De positie van secretaris is daarmee niet bezet. Het voorgestelde dagelijks bestuur denkt dat te kunnen opvangen door de taken van de secretaris te verdelen in kleinere stukken en daarvoor een aantal vrijwilligers te vinden. Het meest directe werk, ondersteuning van het bestuur tijdens vergaderingen, kan mogelijk door de te benoemen vrijwilligers coördinator worden uitgevoerd.


De ledenvergadering keurt de voordracht dit trio in deze posities goed. 1. Rondvraag
 • Piet Kranendonk vraagt het nieuwe bestuur om mede vanwege hun geringe historie in de vereniging goed de contacten te onderhouden met leden die al lang meedraaien. Hij geeft aan dat die bereidheid voor advies er zeker is.

 • Erik van den Berg heeft niet zozeer een vraag als wel een zorg. De werkwijze met loopclinics van Start-2-Run om daarmee nieuwe leden te werven in samenwerking met hardloopwinkel Run-2-Day lijkt te zijn mislukt. Erik meent dat er vanuit Run-2-Day zelf een concurrerende loopgroep is opgestart. Hij denkt dat de samenwerking met Runnersworld Dordrecht uiteindelijk zo gek nog niet was.


Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten om 21.45 hr.

 • Notulen ALV GA TV Typhoon 30 Mei 2011
 • Opening en mededelingen
 • Notulen vorige vergadering
 • Financiële resultaten 2010 en begroting 2011
 • Lopende zaken
 • Verkiezing van nieuwe bestuursleden

 • Dovnload 24.55 Kb.