Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notulen mr-vergadering 28 juni 2016. Locatie : Bukehof Aanwezig

Dovnload 12.26 Kb.

Notulen mr-vergadering 28 juni 2016. Locatie : Bukehof AanwezigDatum28.03.2019
Grootte12.26 Kb.

Dovnload 12.26 Kb.

Notulen MR-vergadering 28 juni 2016.

Locatie : Bukehof

Aanwezig: Ainhoa, Jorina, Sabine, Linda, Manfred, Saskia.

Afwezig met kennisgeving : Manuela, Jacobine, Fabian.
Gestart met een presentatie door Sanne, lio-stagiaire groep 6, over haar eindonderzoek met als onderwerp Tafels. Automatisering tafels tot en met 10.
Jorina vervangt Jacobine als voorzitter.

Mededelingen:


Notulen 1 mei 2016 goedgekeurd.

14 september staat een studiedag gepland voor de leerkrachten van groep 8, met name om eenduidigheid te krijgen binnen Borgesius over het invullen en gebruiken van de plaatsingswijzer.


Vragen aan de directie.

  1. Schoolgids 2016-2017. Alle commissies hebben een stukje aangeleverd. Nadruk vanuit de inspectie moet liggen op speerpunten en ambities. Daar wordt naar gevraagd. De schoolgids wordt uiteindelijk digitaal naar de ouders gestuurd. Papieren versie gaat naar de leerkrachten en de ouders die nieuw zijn op de school. Manfred zorgt ervoor dat het concept vrijdag 1 juli is doorgestuurd naar de MR leden om door te nemen en van eventueel commentaar, op- en aanmerkingen en vragen te voorzien voor 22 juli. 1 oktober moet de definitieve versie gereed zijn.

  2. BSO-TSO / Brood en Spelen-. Manfred gaat in gesprek met B en S . Hij heeft een ander standpunt met name ten aanzien van de strippenkaart. Hij weigert 18 euro te laten betalen door de ouders. Strippenkaart is in de toekomst wel familiair te gebruiken, maar prijs is te hoog. Prijsbeleid is onacceptabel. Onduidelijkheid ook binnen B en S vanwege ziekte Manet. Anke zou ook graag duidelijkheid willen. Ouders klagen ook over de situatie tijdens het overblijven.

Jorina geeft aan dat zij het wel belangrijk vindt dat de ouders op de hoogte worden gesteld van de stand van zaken. Zij maakt een opzet van een kort briefje.

  1. Jaarplan en schoolplan 2015-2016.

Manfred had verwacht dat inhoudelijke vragen gesteld zouden gaan worden. Niet alleen reacties ten aanzien van de vorm. Ainhoa geeft aan het moeilijk te vinden inhoudelijk te reageren. Zij gaat er vanuit dat resultaten die behaald zijn worden geanalyseerd en dat van daaruit een nieuw plan wordt opgesteld. Als ouder heb je daar geen zicht op en mag je er vanuit gaan dat plannen zorgvuldig worden opgesteld. Manfred ziet toch graag opmerkingen over de inhoud. Hij stuurt aanwezige versies van het schoolplan en jaarplan door naar Ainhoa en Jorina. Zij gaan het samen met Jacobine doornemen.

MR-zaken.

  1. Protocollenmap. Er staat een opmerking in over ambitiegesprekken met ouders en leerlingen aan het begin van groep 7 en 8. Deze zijn in groep 7 niet gevoerd. Manfred geeft aan dat dat volgend jaar wel gaat gebeuren. Hij heeft hierover gesproken met de leerkrachten van groep 7.

Manfred wil graag naar 2 rapporten per jaar en naar een andere gesprekscyclus. Gesproken wordt o.a. over oudervertelgesprekken aan het begin van het schooljaar. Hier moet eerst zorgvuldig over gesproken worden in het team, eenduidigheid is van belang. Behoefte aan gesprekken vanuit de ouders is zeker aanwezig. Bij dit punt horen ook de van de plaatsingswijzer met de ouders. Voor alle opties zijn voors en tegens te noemen. Het punt over het capaciteitenonderzoek, blz 26, moet er uit gehaald worden.


Speerpunten MR 2016-2017.

Werkplan moet geactualiseerd worden met betrekking tot visie en missie. Ook de jaarplanning moet kritisch worden bekeken, zoals vorige keer is geconstateerd.

Het werkplan moet een andere cyclus krijgen, met daarin o.a. data van borging. Dit moet synchroon lopen met de kalender van school. Jorina, Ainhoa, Manfred of Jacobine en Saskia gaan hier naar kijken. Maandag 12 september, in het nieuwe schooljaar.
Protocollenmap moet verder geactualiseerd worden.
2 keer per jaar krijgt de MR info over de opbrengsten van de school door de IB-er.

Besteding 750,-- : Linda informeert naar de kosten van kunstgras voor het onderbouwplein. Verder wordt velden verven ook geopperd.
Secretaris / penningmeester en voorzitter. Jorina wil voor 1 jaar de taak van secretaris op zich nemen om daarna te kijken of het haar goed bevalt. Ainhoa vraagt aan Fabian of hij de taak van voorzitter op zich wil nemen, hij heeft MR ervaring.
Vergaderdata volgend schooljaar : 20 sept, 18 okt, 22 nov, 17 jan, 14 maart, 16 mei, 20 juni.
Rondvraag.

Ainhoa heeft een moeder gesproken over de plusklas en met name over de manier waarop andere scholen meeliften op uitjes die voor de plusklas georganiseerd worden.


Manfred bespreekt het probleem van de lage respons op een digitale enquete.
Concept jaarverslag wordt gemaakt door Sabine.
Een stukje over dyslexie in de protocollenmap is herzien, aangepast en afgerond.
Groet Saskia

  • Mededelingen
  • Vragen aan de directie
  • MR-zaken . Protocollenmap
  • Speerpunten MR 2016-2017
  • Besteding 750

  • Dovnload 12.26 Kb.