Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notulen Openbare Vergadering ’Dorpsraad Bergeijk ’t Hof’

Dovnload 42.36 Kb.

Notulen Openbare Vergadering ’Dorpsraad Bergeijk ’t Hof’Datum18.09.2018
Grootte42.36 Kb.

Dovnload 42.36 Kb.

Notulen Openbare Vergadering ’Dorpsraad Bergeijk ’t Hof’

Datum : 9 juni 2010

Aanvang : 20.00uur

Locatie : Bewegingszaal Kattendans

Afwezig : Janus Verhoeven (mk)
1. Opening

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom bij deze openbare vergadering van Dorpsraad Bergeijk ’t Hof. (Opkomst 13 personen.)


2. iDOP

Mevr. D. van Hall, beleidsambtenaar wonen, welzijn en zorg en contactpersoon dorpsraden doet uitleg over de betekenis van het iDOP en wat dit voor de gemeente Bergeijk kan doen.

De handouts van haar presentatie zijn bij dit verslag bijgevoegd.
Enkele steekwoorden die ter tafel gekomen zijn:

- iDOP: Integraal Dorpen Ontwikkelings Plan.

- Is een voortzetting en uitbreiding van de Parels en Puinhopen en het DOP (Dorpen Ontwikkelings Plan).

- Het iDOP bevat "De Oplegger": Dit is een uiteenzetting van de projecten binnen het

iDOP.

- Subsidie: Per kern kan er 1 miljoen euro subsidie behaald worden.- De input hiervoor zijn twee dorpsavonden welke in 2009 hebben plaats gevonden waar diverse projecten uitgekomen zijn. Ondermeer, aanpassen van de Jeu de boule baan, Een Pannakooi, enz.

- Hobbels en Bobbels: Vanuit deze projectgroep is een rondgang gedaan waar 20 punten uit gekomen zijn die aangepakt gaan worden. De knelpunten in de weg en paden op het hof wordt ook meegenomen.

- Steun voor meer subsidie voor het iDOP van Bergeijk 't Hof:

Vanuit de Dorpsraad wordt een ieder opgeroepen om namens zijn of haar vereniging de vanavond overhandigde brief aan de Provincie Noord Brabant, namens zijn of haar vereniging aan te passen en te versturen. Hierdoor wordt de kans op het verkrijgen van subsidie vergroot.De brief wordt naar de aanwezige bewoners door gemaild.
Vragen uit de vergadering:

Hr Hermsen: vraagt waarom wordt er binnen het iDOP om €100.000,- gevraagd is voor Jeruzalem en niet om het kostende bedrag voor het opknappen voor de wijk .

==> Hier zijn prioriteiten gesteld waarbij de keuze is gemaakt voor totaal €100.000,- voor de grootste knelpunten binnen de wijken Jeruzalem en Beistervelden tesamen op te lossen. Daarnaast een groter bedrag voor de Pankenstraat. De Pankenstraat heeft al langer een eerste prioriteit van de Dorpsraad.
3. Dorpsschouw

Op 21 juni wordt door de Dorpsraad een Dorpsschouw georganiseerd. Burgemeenster en Wethouders, Gemeenteraadsleden en ambtenaren van onze gemeente zullen samen met de Dorpsraad hieraan deelnemen.


Het is erg belangrijk dat wij van jullie hier vanavond goede informatie meekrijgen om een goede voorlichting aan de aanwezigen van de Dorpschouw te kunnen geven.


De route van de schouw voert langs:
a. De Boterlinde:

In verband met de herinrichting van het centrum dient de boterlinde verplaatst te worden. De DR vraagt wie er goede ideeën heeft waar de boom neer te zetten.


Johan Biemans geeft uitleg over het ontstaan van de boterlinde. Dit gaat terug naar het moment toen de provincie 200 jaar bestond. De burgemeester heeft destijds gevraagd naar ideeën om monumenten tot leven te brengen. Hieruit is de boterlinde ontstaan. Het parasol achtige bladerdak gaf schaduw aan boter die onder de boom verhandelt werdt.
Als de boom dan toch verplaatst moet worden heeft Hr. Biemans het idee om de boom te plaatsen bij het teutenhuis aan de voorkant op de oude markt.
De gehele vergadering sluit zich bij Hr. Biemans aan.

Hr Biemans mag als hij de mogelijkheid heeft zijn verhaal vertellen bij aanvang van de dorpsschouw. De vindt plaats op maandag 21 juni, aanvang om 19.00uur bij de Boterlinde op de markt.


b. Herinrichten Mr. Pankenstraat / Eyckereind

De DR heeft voor elkaar gekregen dat er een Voertgangers Oversteek Plaats (VOP) aangelegd is geworden. Dit is niet voldoende om de straat veilig re maken. In een gesprek met de Dorpsraad en Wethouder van der Meijden, heeft de wethouder nog eens aangegeven dat er hoe dan ook gelden vrij gemaakt moeten worden om deze weg veiliger, en tot een volwaardige entree van Bergeijk te maken. Zelfs de Burgemeester heeft er zijn fiat aan gegeven.


Mevrouw Brandes geeft terecht aan dat er goed nagedacht moet worden want door het hoger liggende fietspad is het altijd al een onveilige fietspad geweest.
c. Herinrichten wijk Beistervelden 1

Tijdens de buurtschouw van maart 2009 is gekeken naar diverse tekortkomingen binnen de wijk. Denk hierbij aan:

Ongelijke voetpaden / Hondenpoep / Kapotte verlichting / Kapotte schuttingen welke door rigoreuze snoei van de begroeiingen in het zicht zijn komen liggen / Slechte staat jeu de boule baan / enz.
Zaken die aangepakt en verbetert zijn, zijn met name: Paden opnieuw gelegd / Jeu de boulle baan opgeruimd

thea navragen


Vanuit de Dorpsraad houden wij het opknappen (ook vooral)van de wijk op onze agenda!

d. Herinrichten wijk Jeruzalem

Het is breed bekend dat Jeruzalem opgeknapt moet worden. Wethouder van der Meijden heeft de klankbordgroep opnieuw uitgenodigd voor gezamenlijk overleg. Bij de Gemeente wordt prioriteit toegekend aan het opknappen van de wijk. Er worden gelden vrijgemaakt die verder gaan dan alleen het dicht maken van de ontstane gaten in de wegen.


De bijeenkomst gaat plaats vinden op 22, 23 of 24 juni.
Om een zo breed mogelijk draagvlak binnen de wijk te creëren is het zaak dat de klankbordgroep de overige bewoners er bij betrekken en ze goed informeren. De overige bewoners wordt zo de gelegenheid geboden om hun inbreng te geven en betrokken te zijn.
Hr. Biemans vraagt om de bomen te snoeien in de Tijmstraat omdat de grote overhang nu zorgt voor wateroverlast/lekkage in zijn woning. Kandelaberen van de bomen zal het probleem oplossen.

==> Dit probleem wordt meegenomen naar de klankbordgroep.


Vragen uit de vergadering:

Hr. Hermsen: vindt dat de herbestrating binnen Jeruzalem welke vorige week is uitgevoerd slecht en te weinig is.


4. Rondvraag

Dorpen Derby: Het project ‘De Brabantse Dorpen Derby’ is onderdeel van de programmalijn Leefbare Dorpen en maakt deel uit van het programma Perspectiefrijk Brabant. Met de Brabantse Dorpen Derby daagt de provincie Brabantse burgers uit zich in te zetten voor hun leefomgeving. Door het in de schijnwerpers zetten van voorbeeldprojecten gericht op het verbeteren van de leefbaarheid, wil de provincie andere burgers inspireren en aanzetten tot actie. Een wedstrijdelement en de Tv-serie draagt hier aan bij.


De Dorpsraad heeft de Jeu de boule baan en de Pannakooi voorgesteld voor de Dorpen Derby.
Hr. Slaats: vindt dat de Jeu de boulebaan te weinig prioriteit krijgt. Gezien het lage bedrag dat hiervoor nodig is moet dit toch veel makkelijker in te vullen zijn. De ouderen zijn bereid om hun inbreng te doen als het nodig is.
Hr. Hermsen: Seniorenraad heeft het aantal palen binnen de gemeente gemeld waar geen bord ophangt. Deze kunnen beter weggehaald worden.

==> Hr. Hermsen brengt de palen in beeld en informeert de Dorpsraad hierover.


Hr. Noten: vraagt naar de status van de Verlichting op het ploegpad.

==> De gemeente is hier achter de schermen mee bezig.


Hr. Noten: vraagt naar de status van het fietspadenplan. De fietspad van de Weebosch naar de Cartierheide is erg slecht.

==> De Dorpsraad maakt hiervan melding bij de Gemeente.


Hr. Vrenken: Dorsschouw binnen een uur wordt niet echt als serieus gezien.

==> Er wordt nog over de duur van de schouw overlegt.

Hr Lohman: Hoe kan de opkomst van de bewoners voor deze vergadering verhogen?

==> Frans Pasmans, hier wordt over nagedacht. Thematische vergadering is een mogelijke stimulering dat mensen direct aan kan spreken. Dit is een continu punt van aandacht.


Ton Jansen: Vraagt aandacht voor de website van de Dorpsraad, www.dorpsraadbergeijk.nl, voor informatie over Bergeijk, lopende onderwerpen binnen de Dorpsraad. Maar ook verwijzingen naar andere interessante links zoals de website van Stichting Promotie Bergeijk, www.bestemmingbergeijk.nl.
Ad v Poppel informeert de klankbordgroep over de route van de dorpsschouw.
5. 22.00uur Sluiting

Bergeijk, juni 2010

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof

Het Bestuur.www.dorpsraadbergeijk.nl

Bijlage:


a. Samenvatting van de presentatie van Mevr. van Hall over het iDOP.

b. Brief, verzoek subsidie IDOP (namens individuele verenigingen specifiek te maken).


Stichting Dorpsraad Bergeijk ’t Hof

  • Notulen Openbare Vergadering ’Dorpsraad Bergeijk ’t Hof’
  • Vragen uit de vergadering
  • Stichting Dorpsraad Bergeijk ’t Hof

  • Dovnload 42.36 Kb.