Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Notulen van de openbare vergadering d d. 01 oktober 2012

Dovnload 52.24 Kb.

Notulen van de openbare vergadering d d. 01 oktober 2012Datum07.11.2018
Grootte52.24 Kb.

Dovnload 52.24 Kb.

NOTULEN van de openbare vergadering

d.d. 01 oktober 2012


NR


Onderwerp

Toelichting

Afspraken

1

Openingen & mededelingen

*Laura is afwezig.

*De GMR wil meer contact met de achterban. Dus meer contact met de MR’s van alle scholen die onder Spoor vallen. Marg zit al in de GMR, dus is de contactpersoon van De Eendragt, Weremere en de Harpoen.

*Mailadres aanmaken voor de MR, dit om de notulen & nieuwsbrief voor de GMR te ontvangen en tevens kunnen de ouders van school en de MR-leden deze ook gebruiken.

*Mailadres afstemmen met Jan.

*Petra wordt aangesteld als vervangend secretaris en gaat de mailbox beheren.
Sander

2

Notulen

*Notulen 14 juli worden nog vastgelegd.
3.

Ingekomen stukken

*Samenwerkingsverband Waterland: Er is een bijeenkomst op 8 oktober half 5 tot half 8, nieuw samenwerkingsverband binnen Spoor. MR stuurt geen afvaardiging, omdat Wormer niet onder Waterland valt.

*Dag van WMS (Wet Medezeggenschap School): op 21 november is er een congres over onderwijsverschillen etc. Het is in Ede, kost 90 euro per persoon en duurt de gehele dag. Marg gaat vanuit de GMR heen.

*In Zaandam is een cursus over de MR 22 november 19.30 – 22.00 en kost 80,75 euro per persoon. Dit is niet gebaseerd op jouw school. Besloten wordt dat het niet de moeite is voor dit geld.

*Snap je kind: Wat leert je kind allemaal op de basisschool. Wij hebben het al gehad met de informatiebijeenkomsten op school.

4.

Vaststelling vergaderschema

De volgende data vergadert de MR:

  • Woensdag 14 november vanaf 19:30

  • Dinsdag 15 januari 19:30

  • Donderdag 21 maart 19:30

  • Maandag 13 mei 19:30

  • Woensdag 26 juni 18:00 met aansluitend het MR-etentje.
6.

Richtlijnen Goede Doel

Het concept van de richtlijnen voor het Goede Doel worden doorgenomen. Aanvullingen worden gegeven en gevraagd wordt om de richtlijnen door te nemen met de coördinatoren van het Goede Doel, Christien en Yuri. Sander kijkt nog samen met Petra naar de richtlijnen.

Petra & Sander

7.

Mededelingen directeur

* Liz geeft een presentatie over de stand van zaken op de Eendragt. Er wordt teruggeblikt op het afgelopen schooljaar en vooruit gekeken naar lopend schooljaar. De instroom van de leerlingen naar de school is goed. Conclusie is dat het goed gaat met de school, leerkrachten en leerlingen.

*Inspectie komt op 4 oktober voor de voorschoolse en vroege educatie (kinderen van 2-4 jaar).

*Dinsdag 13 november wordt om 16:00 een presentatie gegeven op school door de WormerWonen m.b.t. de Molenbuurt qua invulling. De Molenbuurt is de buurt achter de school waar de huizen gesloopt zijn.

*Liz volgt een cursus voor efficiënter leiding geven. Zij vertelt hier volgende keer over.

Het lijkt mij duidelijker dat er staat dat er nav de terugloop van afgelopen schooljaar, een opzet is gemaakt van een evaluatieformulier. Die bestemd is voor alle ouders van onze school. Erik is oa ook uitgenodigd om hiernaar te kijken, en eventuele aanpassingen aan te geven.


Agendapunt 15-1

8.

Evaluatie spreekuur school psycholoog

*Met Erik wordt gesproken over het afgelopen schooljaar.N.a.v. een terugloop, is er een opzet gemaakt van een evaluatieformulier. Deze is bestemd voor alle ouders van school. De MR wilde deze evaluatie, omdat de MR de inloopspreekuren betaalt.

Als tip wordt meegegeven aan Erik om jaarlijks aan te sluiten bij de informatiebijeenkomsten van de groepen 1&2. In de vergadering van 15 januari wordt de uitkomst van de enquête besproken met Erik.Petra

Marg neemt dit mee in het teamoverleg
Marg 15-1 Erik uitnodigen

10.

Activiteitenplan

*Het activiteitenplan wordt besproken en aangevuld. De opmerkingen worden meegenomen en aangepast. In de loop van het jaar passen we het plan aan.

*Henk uitnodigen voor de uitleg van de RI&E van afgelopen jaar.

*Luchtkwaliteit: Aegle zou contact opnemen met de GGD. Henk, Yuri en Aegle uitnodigen als Liz ook aanwezig is. Uitleggen waarom ze uitgenodigd worden.


Mieke & Laura

Agendapunt

Hotse & Petra

11.

Gelden MR

*School krijgt geld voor de MR. Het bedrag is begroot en de rekeningen gaan naar Spoor. De scholing wordt meegenomen in de begroting van de MR. Sander gaat na of het bedrag bij spoor staat.

*Besloten wordt om het servicepakket aan te schaffen dit schooljaar. De MR kan hier vragen kan stellen. Het taakbeleid is niet gedeeld met de MR.

*De MR-leden gaan een cursus volgen. Gekeken wordt of dit kan met Weremere, zodat de kosten gespreid kunnen worden en specifiek een MR-cursus gegeven kan worden voor deze scholen. Marg gaat een voorstel maken voor de volgende vergadering.

*De kascontrole wordt ingepland.

Sander

Marg&Sander
Marg&Sander
Agendapunt

Sander

12.

Rondvraag

*Fietsenstalling: Teveel fietsen op het schoolplein en buiten het schoolplein, is hier een oplossing voor? Mieke vraagt na bij Klaas. Kunnen we meeliften met het plan van de Molenbuurt?

*Onderhoud gebouw: Bewoners (VVE) hebben de bouwer aansprakelijk gesteld voor de slechte kwaliteit. Wordt meegenomen in de volgende vergadering met Henk.

*Nieuwe voorzitter activiteitencommissie. MR stuurt waarschijnlijk een bosje bloemen als het niet al gedaan is. Sander checkt met Laura.

*Bloemetje voor Agnes haar man. Sander stemt het af met Laura.*Sociaal plan wordt opgesteld door Spoor voor uitvloeiing van personeel. Het ligt nog bij de bonden.

Mieke

Agendapunt

Sander

Sander

13.

Sluiting

De vergadering wordt om 22:00 uur afgesloten.


Aktielijst

Activiteit

WieCursusaanbod

AllenVerkeerscommissie inschakelen m.b.t. fietsenstalling – contact opnemen met Klaas.

MiekeEnquête Erik meenemen in het teamoverleg m.b.t. invullen bij voortgangsgesprek

MargRichtlijnen het goede doel

Petra & SanderVergaderpunt 15 januari: Liz laten vertellen over de cursus leidinggeven

MargErik uitnodigen voor de evaluatie uitkomst enquête 15 januari

MargOnderzoek naar de MR-gelden voor scholing

SanderVoorstel maken voor MR-scholing

MargCursus MR samen met Weremere opzetten

Marg & SanderRI&E – Henk uitnodigen

MargKascontrole uitvoeren

Sander & Mieke & PetraAegle, Yuri en Henk uitnodigen als Liz ook aanwezig is over de luchtkwaliteit. Waarschijnlijk wordt dit 15-1 vanwege de cursus van Liz. Uitleggen waarom ze uitgenodigd worden (Yuri, Aegle en Henk).

Hotse & Petra


Volgende reguliere vergadering: woensdag 14 november 2012, aanvang 19.30 uur

  • Onderwerp Toelichting
  • Aktielijst Activiteit Wie

  • Dovnload 52.24 Kb.