Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ntc zenon cyprus

Dovnload 377.76 Kb.

Ntc zenon cyprusPagina2/8
Datum04.04.2017
Grootte377.76 Kb.

Dovnload 377.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2. Waar de school voor staat

  1. Missie
 • NTC-Zenon heeft als taak de Nederlandse taal een plaats te geven binnen de totale opvoeding van het kind. In het bijzonder betekent dit dat het NTC-onderwijs de Nederlandse taal en cultuur aanbiedt en tevens een bijdrage levert aan de acceptatie van de cultuur van de ander.

 • Om het NTC-onderwijs succesvol te kunnen laten verlopen, hebben wij als richtlijn een minimum aantal van 120 onderwijsuren per jaar. Deze richtlijn wordt verplicht gesteld door de Stichting NOB.

 • Lesstof en vaardigheden die bij het onderwijs in Nederlandse taal en cultuur overgedragen worden, staan ten dienste van de totale persoonlijkheidsvorming.

 • NTC Zenon heeft tot doel om de aansluiting met het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.  1. Visie
 • Continuïteit in leerkrachtenteam en leslocaties.

 • Hoge kwaliteit onderwijs vasthouden en aansluiting met het Nederlands onderwijs waarborgen.2.3 Achtergronden / Uitgangspunten

De Nederlandse School in Cyprus (NTC Zenon) werd opgericht op 22 maart 1997 en bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Stichting. De oprichters waren een 8-tal families met één of twee Nederlandstalige ouders, die van mening waren dat het ontbreken van Nederlands taal- en cultuuronderwijs op Cyprus een gemis was voor hun kinderen. Omdat er een gediplomeerde, ervaren Nederlandse leerkracht was die graag bereid was de lessen op zich te nemen, is men overgegaan tot de oprichting. Overigens is deze leerkracht (Juf Renee) nog steeds werkzaam voor onze school.

De school begon met 10 leerlingen, die op één locatie (Larnaca) les kregen. Inmiddels is het leerlingenaantal uitgegroeid tot ± 30 leerlingen op 3 verschillende locaties. Het aantal leerlingen fluctueert enigszins met het komen en gaan van Nederlandse families, maar een groot deel van onze leerlingen bestaat uit kinderen afkomstig uit ‘gemengde gezinnen’, die – met één Cypriotische ouder – hier meestal langdurig wonen. De verschillende locaties zijn noodzakelijk gebleken omdat de Nederlandse families zeer gespreid op Cyprus wonen, en het anders onmogelijk zou zijn geweest om uit te breiden. We spreken over het zuidelijke deel van Cyprus (ook wel Grieks-Cyprus) genoemd, dat zeer langgerekt is en verschillende grotere steden telt. Het onderwijsteam bestaat nu uit 2 leerkrachten, waarvan één tevens directeur/coördinator is.

De lessen van de Nederlandse School Cyprus vinden plaats op verschillende basisscholen. Vanwege de verschillende locaties is het nooit aan de orde geweest om een eigen, vaste locatie te huren, omdat we immers per locatie slechts één lesmiddag hebben met maximaal twee groepen. Voor onze culturele evenementen zoeken we steeds naar geschikte locaties. Al met al vormt de Nederlandse School Cyprus een reizend circus in de beste zin van het woord.
  1. Aannamebeleid

In ons aannamebeleid stellen we een aantal eisen:
 • De leerling spreekt de Nederlandse taal

 • Tenminste een van de ouders spreekt consequent Nederlands met de leerling.

 • De leeftijd van de leerling is tussen de 6 en 14 jaar. Kinderen die gedurende het schooljaar 6 jaar worden kunnen in principe pas met ingang van het volgende schooljaar worden ingeschreven.

 • Wij bieden alleen basisonderwijs aan.

 • Leerlingen worden in principe ingeschreven voor het hele schooljaar.

 • Voor aanvang van het nieuwe schooljaar wordt geïnventariseerd of de leerling het komende schooljaar ingeschreven blijft. (“terugkeerstrookjes”)

 • Onze school neemt Richting 1- en 2 leerlingen aan. De richtingen geven het niveau van de beheersing van de Nederlandse taal van de leerling aan. Richting 1 betekent dat de leerling hetzelfde niveau heeft als leeftijdgenoten op een Nederlandse basisschool. Richting 2 betekent dat de leerling een achterstand heeft van maximaal twee jaar op leeftijdsgenoten in Nederland. In verband hiermee kunnen Richting 2-leerlingen tot hun 14e jaar NTC-onderwijs volgen. Zie bijlage NOB “Richtingen en Doelen”.

 • Er wordt van ouder(s) verwacht dat ze met hun kinderen Nederlandse boeken lezen en het nodig huiswerk maken.

 • Er zijn geen specifieke middelen voor kinderen met speciale behoeften.

 • Indien een leerling eerder Nederlands onderwijs heeft genoten wordt ouders verzocht de schoolloopbaangegevens te verstrekken.

 • Het aanmeldingsformulier kan worden gedownload via de website of verkregen via het bestuur.

 • Er vindt een intakegesprek plaats met de leerling, de ouder(s) en de leerkracht waarin bovenstaande punten worden besproken. Hierna wordt besloten of de leerling direct in een groep wordt geplaatst of na toetsing van het startniveau. Eventueel wordt er een proefperiode tot aan de kerstvakantie gehanteerd.

Indien er sprake is van wijziging van uw persoonlijke gegevens

(paspoort, huisadres, telefoonnummers, e-mailadres) is het van groot belang dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Het leerlingenbestand wordt na ontvangst van deze wijzigingen opnieuw aangepast.
2.4 Absentiebeleid
We gaan ervan uit dat kinderen op onze school, net als in Nederland, leerplichtig zijn en verzoeken u dan ook het aantal absenties zoveel mogelijk te beperken. Een kind is alleen geoorloofd afwezig te zijn in geval van ziekte. Wij herinneren er de ouders dringend aan dat afwezigheid van één leerling invloed heeft op de les van de hele groep. Het aantal absenties wordt in het rapport vermeld.

Ouders wordt verzocht de leerkracht voor aanvang van de les op de hoogte te stellen van de afwezigheid van een leerling.
Afwezigheid is geen reden tot vermindering van het lesgeld, tenzij er door langdurige ziekte of verblijf in het buitenland langer dan twee maanden niet aan de lessen kan worden deelgenomen. In dit geval kan aan het bestuur schriftelijk en indien mogelijk van te voren om vermindering van lesgeld worden verzocht.

Indien een kind zonder opgaaf van redenen langer dan twee maanden niet aan de lessen deelneemt en ook de lesgelden over deze periode niet zijn voldaan, zal het kind worden uitgeschreven. De verschuldigde lesgelden alsmede twee extra maanden lesgeld zullen dan alsnog door de penningmeester worden geïnd.1   2   3   4   5   6   7   8

 • 2.3 Achtergronden / Uitgangspunten
 • Aannamebeleid
 • 2.4 Absentiebeleid
 • Ouders wordt verzocht de leerkracht voor aanvang van de les op de hoogte te stellen van de afwezigheid van een leerling.

 • Dovnload 377.76 Kb.