Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ntc zenon cyprus

Dovnload 377.76 Kb.

Ntc zenon cyprusPagina3/8
Datum04.04.2017
Grootte377.76 Kb.

Dovnload 377.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3. Onderwijs
3.1. NTC-onderwijs
Schoolorganisatie

In Cyprus is het primair onderwijs NTC-onderwijs een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Dat houdt in dat het aantal beschikbare uren beperkt is tot naschoolse tijden. Om met iedere leerling rekening te houden vinden de lessen later in de middag plaats, of op zaterdagmorgen.


Groepering

De NTC-leerkracht geeft vaak les aan kinderen met zeer uiteenlopende taalniveaus. Vaak is er sprake van twee- of meertaligheid, waarbij zowel het Nederlands als een andere taal de eerste taal voor het kind zijn.


We streven ernaar elke leerling een passende leerstof aan te bieden. Elke leslocatie kent twee of meer taalgroepen binnen de klas.

De groepsgrootte van elke taalgroep binnen de klas hangt af van het aantal kinderen met ongeveer hetzelfde taalniveau. Elke leerling krijgt aandacht op het niveau van zijn/haar individuele behoeften.


De activiteiten voor de kinderen

Meertaligheid wordt beter en sneller verworven op jonge leeftijd dan op latere. In de onderbouw is het belangrijk een omgeving te creëren waarin kinderen uitgenodigd worden om te praten tijdens spel en ervaringen kunnen opdoen met geschreven taal. Een belangrijke activiteit is het interactief voorlezen, waarbij de leerkracht de kinderen voor, tijdens en na het voorlezen met vragen en reacties bij het verhaal betrekt. Zodoende wordt het begrijpend luisteren getraind en de woordenschatontwikkeling gunstig beïnvloed. Een ander element is het werken aan het fonologisch bewustzijn: het herkennen van woorden met daarbinnen de klanken. Dit is de basis van het latere technisch lezen en schrijven. De kinderen gaan experimenteren met de letters en klanken en veel taal- en rijmspelletjes spelen.


Basisvaardigheden (lezen, schrijven en taal)

Bij kinderen die het Nederlands minder goed beheersen ligt het accent aanvankelijk op mondeling taalgebruik. Bij kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben, komen ook schriftelijke taalvaardigheden aan bod.

Groep 3 werkt met de methode “Veilig Leren Lezen”. De andere leerjaren gebruiken de taalmethode Taal Actief die door het NOB wordt aanbevolen.
3.3 Groepsgrootte / Groepsindeling


 • Zelfstandig werkVanwege de verschillende niveaus is het van groot belang dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken. In de verschillende groepen leren de leerlingen hoe om te gaan met weektaken. Hierop vindt de leerling instructies.


Per locatie zijn er in elke groep verschillende niveaus. De leerkracht kijkt per niveau wat de leerling nodig heeft.


 • GroepsgrootteOm te voorkomen dat er teveel verschillende niveaus per groep zijn proberen we de groepsgrootte compact te houden.


 • Verschillen in:

 • Leeftijd
  De lessen worden gegeven aan leerlingen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar.

 • Werktempo
  We houden rekening met het werktempo van de leerlingen.

 • Cognitieve vaardigheden
  Wat betreft de cognitieve vaardigheden spelen we in op de individuele leerling.

 • Richtingen, taalaanbod thuis
  We geven les aan leerlingen uit richting 1 en richting 2. Het is voor de leerling en de leerkracht van belang dat de leerling met 1 van de ouders Nederlands spreekt.

 • Leerstijl
  We bieden per les verschillende leerstijlen aan.

 • Instructiebehoefte
  Instructie wordt aangeboden naar behoefte.


3.4 Onderwijsaanbod en methoden
De leerlingen krijgen Nederlandse taal aangeboden. Hieronder valt taal, spelling, woordenschat en technisch- en begrijpend lezen. Groep 3 begint met de methode Veilig Leren Lezen. Groep 4 t/m 8 werkt met de methode Taal Actief en Nieuwsbegrip.

De kerndoelen worden gevolgd zoals aangegeven in de methode.


Richting 1 en 2 basisonderwijs


Groep 3 leerjaar A & B
Leerlijn

Veilig Leren Lezen

Spreken en luisterenWoordenschatTechnisch lezenBegrijpend lezenSpellingTaalbeschouwingCultuur

Actualiteit

Richting 1 en 2 basisonderwijs
Groepen 4 t/m 8
Leerlijn

Taal Actief

Spreken en luisterenWoordenschatTechnisch lezenBegrijpend lezen

“, Nieuwsbegrip

Stellen
Spelling

“, Slagwerk

TaalbeschouwingCultuur

Nieuwsbegrip


Cultuuronderwijs
Omdat onze NTC-leslokatie tot doel heeft om de aansluiting met Nederland en het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse cultuur onderdeel uit van ons onderwijsaanbod. De beschikbare tijd is een belangrijke factor bij de invulling van de cultuurcomponent.
De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur, om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. De lessen Nederlandse cultuur worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen.
We onderscheiden de domeinen:

 • festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes: leerlingen hebben kennis van en doen ervaringen op met typisch Nederlandse festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes

- jeugdcultuur en actuele ontwikkelingen: leerlingen zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de jeugdcultuur in Nederland.

De domeinen worden geïntegreerd en in onderlinge samenhang aangeboden, en zo veel mogelijk ook in samenhang met de Nederlandse taallessen.


Voor alle groepen wordt de jaarlijkse cyclus van feestdagen doorlopen, waarbij in ieder geval aandacht is voor Koningsdag en Sinterklaas. Jaarlijks worden daarnaast andere feestdagen benadrukt, zoals carnaval, vader- en moederdag, Pasen, Kerst, enz.

Incidenteel (als daartoe aanleiding is) worden typisch Nederlandse evenementen belicht, zoals bijvoorbeeld de Elfstedentocht, Luilak, St. Maarten.

Bovendien schenken we aandacht aan Nederlandse cultuur op de volgende wijzen:


 • lezen van en spreken over Nederlandse kinder- en jeugdtijdschriften

 • uitwisselen van persoonlijke ervaringen na contact met Nederland (bezoeken, visite, vakanties)   1. Groep 3

Groep 3 werkt met de methode Veilig Leren Lezen. Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- én taalonderwijs. Dit garandeert een goede aansluiting op het onderwijs in groep 4.

Met zorgvuldig gekozen woorden wordt leerlingen de alfabetische structuur van ons spellingsysteem bijgebracht. Door deze ‘structureerwoorden’ te zien, te horen en uit te spreken, leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid ten slotte te automatiseren. Met Veilig Leren Lezen kunnen leerlingen al snel nieuwe woorden lezen met de letters die ze hebben geleerd. Verder is er veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen. Veilig Leren Lezen biedt concrete mogelijkheden en materialen om in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Met de bijbehorende differentiatiematerialen zorgen we vervolgens voor de juiste aanpak voor elke leerling.

3.4.3 Groepen 4 t/m 8
Er wordt gewerkt met de methode Taal actief (versie 3). Deze methode is aangeraden door het NOB. De leerling resultaten worden getoetst door middel van de methode toetsen. We zijn erg tevreden met deze methode.

Taal actief geeft kinderen een stevige basis voor hun taalvaardigheid. In het basisprogramma van slechts 30 lesweken per jaar worden alle kerndoelen gehaald. De leerlijnen taal, spelling en woordenschat zijn via de thema’s van Taal actief aan elkaar gekoppeld. Taal actief is een praktische methode met een duidelijk instructiemodel.Taal:

In Taal actief worden binnen het taalgedeelte de volgende taalaspecten in afzonderlijke lessen behandeld: Luisteren, spreken, gesprek – Stellen – Taalbeschouwing – Woordenschat – Informatiemiddelen. Na elk thema volgt een toets.


Spelling:

De 61 spellingcategorieën zijn het uitgangspunt van de spellinglessen. Bij werkwoordspelling (vanaf groep 7) zijn dat de veranderlijke woorden. In het ankerverhaal in het taalboek zijn deze woorden verwerkt. Daarmee biedt Taal actief Spelling de woorden in een herkenbare en betekenisvolle context aan. De spellingstrategieën worden als volgt aangeboden: Het luisteren naar een woord - Het woordbeeld inprenten - Een analogieredenering opzetten - Een spellingregel toepassen. Aan het eind van elk thema volgt een dictee.


Woordenschat:

Daarnaast heeft Taal actief Taal de extra leerlijn Taal actief Woordenschat.


De methode stimuleert het samen- en zelfstandig werken. De verschillende opdrachten in het taalboek geven aan of een opdracht klassikaal, zelfstandig dan wel samen gemaakt moet worden.  1. Thuis

We verwachten van thuis dat er tenminste één ouder consequent Nederlands met de leerling praat. Ook verwachten we dat ouders de leerlingen stimuleren om Nederlands te lezen en waar kan Nederlandse TV programma’s of (teken)films te kijken. De school beschikt over een bibliotheek waar de leerling boeken kan lenen. Daarnaast krijgen de kinderen standaard huiswerk mee. Er wordt vanuit gegaan dat dit huiswerk in de daaropvolgende les is afgerond. Ook krijgen de kinderen de opdracht mee om voor het dictee thuis te oefenen.

Door de verplichte huiswerkopdrachten is er tijdens de les met de leerkracht extra tijd vrij om uitgebreider instructie te kunnen geven.

De precieze invulling zal per groep en per leerkracht bepaald worden, maar wel helder gecommuniceerd, zodat er zoveel mogelijk een vast patroon ontstaat.1   2   3   4   5   6   7   8

 • 3.3 Groepsgrootte / Groepsindeling
 • 3.4 Onderwijsaanbod en methoden
 • Groep 3 leerjaar A B Leerlijn Veilig Leren Lezen
 • Groepen 4 t/m 8 Leerlijn Taal Actief
 • Cultuuronderwijs
 • 3.4.3 Groepen 4 t/m 8

 • Dovnload 377.76 Kb.