Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ntc zenon cyprus

Dovnload 377.76 Kb.

Ntc zenon cyprusPagina4/8
Datum04.04.2017
Grootte377.76 Kb.

Dovnload 377.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school
4.1 Leerlingvolgsysteem
Bij de methode horen toetsen. Groep 3 heeft 12 kernen (boekjes) in 1 jaar. Na elke kern is er een (lees)toets waar de leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen. Op deze manier wordt de ontwikkeling bijgehouden en kan er extra hulp aangeboden worden waar nodig.

Vanaf groep 4 is er na elk thema een taaltoets en een dictee. Ook hier wordt de ontwikkeling bijgehouden en waar nodig kan extra oefening aangeboden worden. Wanneer een leerling constant uitvalt wordt er een handelingsplan gemaakt. Hierin wordt benoemd waar de leerling moeite mee heeft en wat de leerkracht ermee gaat doen. Ouders worden op de hoogte gesteld van het handelingsplan.

2 x per leerjaar krijgen de leerlingen een rapport. Naar aanleiding hiervan vinden oudergesprekken plaats.

Alle gegevens van de leerlingen worden bewaard in een leerlingendossier.

Van nieuwe leerlingen die in Nederland onderwijs hebben genoten verwachten we de schoolloopbaan gegevens.

4.2 Toetskalender 2016 – 2017
Leerling Volg Systeem


Toets / Groep

3B

4

5

6

7

8

DMT/AVI

nov + apr

nov + apr

nov + apr

nov + apr

nov + apr

nov + apr

Technisch Lezenoefentoets

apr/mei

apr/mei

apr/mei

Begrijpend Lezen
oefentoets

apr/mei

apr/mei

apr/mei

apr/mei

Woordenschat

apr/mei

apr/mei

apr/mei

apr/mei

apr/mei

apr/mei

Spelling

apr/mei

apr/mei

apr/mei

apr/mei

apr/mei

apr/mei4.3 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Sinds 2011 zijn we gestart met het leerlingvolgsysteem “Cito LOVS”. De Cito LOVS omvat alle toetsen die in het basisonderwijs worden afgenomen en worden de vorderingen van de leerling op systematische wijze gevolgd. Wanneer een leerling E score haalt bij een toets, analyseren we de toets en kijken we waar de fouten zitten. Naar aanleiding hiervan stellen we indien nodig een handelingsplan op. Hierin formuleren we de doelen op een specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden manier. (SMART) We betrekken ouders zoveel mogelijk bij dit proces. Ouders worden op de hoogte gesteld van het handelingsplan. De leerkracht evalueert de handelingsplannen en gestelde doelen met de coördinator en samen wordt gekeken hoe de speciale begeleiding buitenschools voortgezet kan worden. De school heeft namelijk geen mogelijkheden om de kinderen met extra zorg intern te begeleiden tijdens reguliere lesuren. Eventueel kan er externe hulp geadviseerd worden door bijvoorbeeld het volgen van privé les.


Twee keer per jaar is er een rapportgesprek met de ouders. Mocht het nodig zijn worden ouders meteen geïnformeerd over de vorderingen van hun kind. Het is voor ons als school niet mogelijk om leerlingen door te verwijzen. Wel kunnen wij ouders adviseren over de te nemen stappen.

4.4 Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school
Over iedere leerling die teruggaat naar Nederland of naar een ander land waar NTC-onderwijs is, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld, ondertekend door de coördinator van de school. De ouders krijgen hiervan een kopie. In dit rapport staan de algemene gegevens van het gevolgde onderwijs, eventuele bijzondere gegevens en resultaten van de desbetreffende leerling.
5. Leerkrachten
    1. Leerkrachten stellen zich voor

Dit schooljaar 2016-2017 hebben we de volgende leerkrachten in het team:


Renee Parson, leerkracht Paralimni. Renee is al met de school verbonden vanaf de oprichting. Zij geeft les in Paralimni.

Adrienne Enotiadou, coördinator-leerkracht en leerkracht voor de groepen Limassol en Nicosia. Adrienne is sinds 2011 werkzaam bij de school.
Naam leerkracht

Plaats

Dag

Tijd

Adrienne Enotiadou

Limassol

Woensdag

15:00 -17:45

Adrienne Enotiadou

Nicosia

Dinsdag

15:15-18:00

Renee Parson

Paralimni

Woensdag

14:30-17:15


5.2 Wijze van vervanging bij afwezigheid
Indien de mogelijkheid bestaat, zal een van de leerkrachten de ander vervangen in geval van afwezigheid. Indien dit niet mogelijk is, zal er een extra les worden ingepland aan het eind van het schooljaar of in overleg met de ouders op een andere dag. Alle groepen zullen hetzelfde aantal lesdagen hebben en de culturele activiteiten in een schooljaar (120 lesuren per jaar).

5.3 Personeelsbeleid
Op dit moment werken er 2 leerkrachten voor NTC-Zenon, beiden bevoegde leerkrachten. Één van de (bevoegde) leerkrachten is tevens directeur/coördinator.
De directeur/coördinator heeft de onderwijskundige leiding over de school. Zij ontwikkelt de lesplannen, bestelt materiaal, plant toetsen en examens in en begeleidt de overige leerkrachten en is de brug tussen leerkrachten en het bestuur. De directeur/coördinator is tevens werkzaam als leerkracht.
De leerkrachten nemen elk een of twee groepen voor hun rekening. Zij werken in nauw overleg met elkaar en met het bestuur. De leerkrachten bereiden hun lessen zelfstandig voor en geven zelfstandig les. De directeur/coördinator kan te allen tijde benaderd worden voor begeleiding. Eenmaal per jaar vindt er intercollegiale consultatie plaats. Hierbij bezoeken en de beoordelen de leerkrachten elkaars les. Deze beoordeling wordt meegenomen in de functionerings- en beoordelingsprocedure.

De lessen vinden plaats op 3 verschillende locaties, te weten Limassol, Paralimni en Nicosia.

Op alle locaties behalve Nicosia is NTC-Zenon te gast bij andere dagscholen, die belangeloos een of meerdere lokalen beschikbaar stellen.

Het werkklimaat is derhalve per locatie verschillend, maar vooral goed te noemen. De werksfeer is ook goed, zowel leerkrachten als bestuursleden kunnen goed en constructief met elkaar samenwerken.


Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het personeelsbeleid.

De directeur/coördinator is verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijskundig beleid. Tevens is zij verantwoordelijk voor het begeleiden van de leerkrachten en het coördineren van de werkzaamheden. Hoewel de directeur/coördinator zorg draagt voor het onderwijskundig beleid, ligt de daadwerkelijke dagelijkse leiding bij de bestuursleden. Er wordt intensief samengewerkt door directeur en bestuursleden.

.


    1. Scholing van leraren

Ter ontwikkeling van de leerkrachten nemen de leerkrachten deel aan de bijscholingscursussen van de Stichting NOB en volgen de leerkrachten waar mogelijk webinars van de stichting NOB. Beide leerkrachten hebben voor het laatst deelgenomen aan de bijscholing van het NOB in juli 2016.
1   2   3   4   5   6   7   8

  • 5. Leerkrachten

  • Dovnload 377.76 Kb.