Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ntc zenon cyprus

Dovnload 377.76 Kb.

Ntc zenon cyprusPagina5/8
Datum04.04.2017
Grootte377.76 Kb.

Dovnload 377.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

6. Ouders

    1. Belang van betrokkenheid van ouders

Wij streven naar een goede samenwerking met de ouders door hen zo uitgebreid mogelijk te informeren en te betrekken bij de gang van zaken van de school en de leerdoelen van hun kind(eren). Begrip, wederzijds vertrouwen en goede communicatie tussen de school, het bestuur, de leerkrachten en de ouders vinden wij erg belangrijk. Indien ouders toch vragen hebben kunnen leerkrachten en bestuur altijd benaderd worden met vragen; persoonlijk, per email of telefonisch. Wij streven ernaar om jaarlijks een ouderbijeenkomsten te houden. Het bestuur beseft dat het voor de ouders moeilijk is om allemaal samen te komen op één specifieke plaats, gezien het feit dat reistijden behoorlijk kunnen oplopen in Cyprus. Het bestuur heeft daarom het voorstel gedaan dat van elke locatie één ouder zich vrijwillig meldt als “klassenvertegenwoordiger”, en zich in die functie profileert als aanspreekpunt voor zowel school als andere ouders. Als deze persoon – in samenwerking met bestuur en leerkracht – eenmaal per jaar een lokale ouderbijeenkomst organiseert zal het een haalbaar plan zijn. In het verleden is er een ouderbijeenkomst georganiseerd. De opkomst was zeer matig, maar we hopen in de toekomst hier meer succes mee te hebben!

Daarnaast vragen we ouders zich vrijwillig willen inzetten bij schoolactiviteiten of zich actief inzetten om contacten te leggen met mogelijke sponsoren.
Heeft u vragen of suggesties ter verbetering van de Nederlandse school, dan stimuleren wij u contact met ons op te nemen. Wij stellen uw betrokkenheid zeer op prijs. Ons e-mail adres is: ntc-zenon@hotmail.com


    1. Ouderactiviteiten

Ondersteuning van ouders bij de organisatie van culturele evenementen zoals het jaarlijkse schaatsevenement, de kinderboekenweek en de vrijmarkt op Koningsdag is noodzakelijk en wordt erg gewaardeerd door het bestuur en leerkrachten van de Nederlandse school. Ook ideeën omtrent deze evenementen en andere activiteiten van de school zijn van harte welkom.


Het staat de ouders vrij zich te verenigen in een Oudervereniging. Het bestuur van de school zal deze oudervereniging erkennen als partner, indien zij ten minste 60% van de kinderen vertegenwoordigt. Het bestuur is graag bereid om een lid van de oudervereniging toe te laten als bijzonder bestuurslid.

Voor ouderactiviteiten in andere vorm zie ook onder 6.1


6.3 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
Als school willen wij u graag op de hoogte houden van schoolzaken, het onderwijs dat wij bieden en van de voortgang van uw kind. Over algemene schoolzaken informeren wij u via e-mail, onze facebookpagina (te vinden onder Zenon-NTC) en via website www.nederlandse-school-cyprus.eu

Informatie over de vorderingen van uw kind ontvangt u van ons via de leerkrachten, tijdens de 10 minuten oudergesprekken en half jaarlijkse rapporten.

Wanneer de Inspectie van het Onderwijs onze school heeft bezocht, geven wij u inzicht in de conclusies van de inspectie. Conclusies van eerdere bezoeken kunt u downloaden vanaf de site van de Inspectie van het Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl Daarnaast kunt u het ook opvragen bij de voorzitter van het bestuur.

6.4 Klachtenregeling
Onze school heeft een klachtenregeling. Als u een klacht heeft over de school of over een medewerker van de school dan kunt u hiervan gebruikmaken. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Bijvoorbeeld: een ouder met een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht, neemt hierover eerst contact op met de desbetreffende leerkracht. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de ouder contact opnemen met het schoolbestuur.
Bij een klacht wordt er altijd een stappenplan gevolgd. Dat plan ziet er als volgt uit:
Stap 1 De ouder neemt de klacht rechtstreeks op met degene over wie de klacht gaat
Stap 2 Als beide partijen geen bevredigende oplossing voor het probleem kunnen vinden, wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al in de eerste stap bij de kwestie worden betrokken, maar alleen met instemming van een van beide partijen.
Stap 3 Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Dit zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.
Ook kan worden besloten om de aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of de klacht door bemiddeling bevredigend kan worden opgelost. Momenteel is Mevrouw Mieke Demetriou onze vertrouwenspersoon, haar gegevens vindt u in hoofdstuk 10.
Mocht de aard van de klacht afhandeling in onderling overleg niet mogelijk maken of heeft de afhandeling niet naar tevredenheid plaatsgevonden, dan kan een beroep worden gedaan op de Landelijke klachtencommissie van de vereniging van bijzondere scholen. Contactgegevens staan in hoofdstuk 10.
Voor klachten die betrekking hebben op zaken als seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij de speciaal hiervoor aangestelde Vertrouwensinspecteur. Contactgegevens staan in hoofdstuk 10.

7. Kwaliteitszorg
    1. Kwaliteitszorgbeleid

Kwaliteitszorg is de wijze waarop het schoolbestuur op hoofdlijnen de kwaliteit van het onderwijs analyseert, verbetert en evalueert.


Het kwaliteitsbeleid leggen wij telkens voor een periode van 4 jaren vast in het schoolplan.

We proberen de kwaliteit van onze school steeds te verbeteren door in de gaten te houden of de kwaliteit nog goed is, te kijken wat beter kan en die verbeteringen door te voeren en te controleren. Hierbij maken wij naast de resultaten van de Cito-toetsen, gebruik van lesobservaties, functionerings- en beoordelingsgesprekken, het oudertevredenheidsonderzoek (jaarlijks) en het zelfevaluatie instrument (waarbij we de hele schoolorganisatie evalueren). Tevens streeft onze school naar 1 ouderbijeenkomst per jaar om zo de betrokkenheid van ouders te vergroten.


Aandachtspunten voor het komende jaar zijn opnieuw het opzetten van ouderbijeenkomsten en ouders actief betrekken bij vrijwilligerstaken voor de school, het uitbreiden van onze sponsoren en de donaties, het organiseren van activiteiten die extra inkomsten voor de school kunnen opbrengen.

De financiële situatie zal in 2016-2017 wijzigen door de NOB subsidie die geheel vervalt. Ook de overgangsregeling di het NOB ons nog gaf is inmiddels beëindigd. We zullen dit jaar een schoolbezoek van het NOB aanvragen om eens met elkaar naar de toekomst van onze school te kijken nu de financiële situatie zo veranderd is.
    1. Ontwikkelingen in de school

Door de bezuinigingen van de Nederlandse overheid is de subsidie geheel vervallen. Ook de overgangsregeling die de NOB ons afgelopen jaar nog verschaf is nu beëindigd. Als gevolg van de weg gevallen subsidie zijn wij op zoek gegaan naar andere bronnen van inkomsten. Dit hebben we afgelopen jaar gedaan door Taal en Cultuur activiteiten, fundraising projecten en het vinden van sponsors. Ook ontkomen we niet aan het nogmaals doorvoeren we een verhoging van het lesgeld voor dit schooljaar. Ook op het aantal klassen wordt bezuinigd en dat heeft tot gevolg dat de klassen groter zullen zijn dit jaar. Wel wordt er op de grote groepen met een assistent gewerkt en blijven we de hoeveelheid niveaus in een klas in de gaten houden. De kwaliteit mag niet lijden onder de bezuinigingen. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel.

Om het lesgeld niet fors te hoeven verhogen, hebben wij echter de actieve bijdrage en ondersteuning nodig van alle ouders. Wij rekenen ook dit schooljaar op uw support.
Voorzitter Anne-Katrien Hooft van Huysduynen nam afscheid uit het bestuur einde schooljaar 2015-2016. Wij willen haar hartelijk bedanken voor de 4 jaar waarin zij zich vrijwillig voor de school heeft ingezet! Eric Roskamp heeft het voorzitterschap van haar overgenomen. Naast het voorzitterschap zal hij zich richten op de social media ontwikkelingen voor de school.
Inmiddels kunnen we onze nieuwe website aan u presenteren! Beter, Moderner en Gebruiksvriendelijker! www.nederlandse-school-cyprus.eu

Ook via socialmedia zoals Facebook “ Nederlandse School Cyprus” kunt u op de hoogte blijven van het wel en wee van de school. Hier zal in de toekomst ook meer gebruik van worden gemaakt.


Dorien Kriek heeft afgelopen jaar geassisteerd in de Nicosia klas. Zij zal ook dit jaar weer klassenassistent zijn op deze locatie.

Jacqueline Bos is na een tussenjaar weer terug op Cyprus en wij zijn zeer verheugd dat zij haar oude functie als klassenassistent in Limassol weer wilt oppakken. Zij zal vanaf september het team weer komen versterken!


Door het grote aantal groep achters, die niet meer zullen terugkeren na de zomer, zullen de locaties Paralimni en Larnaca samengevoegd worden tot 1 klas dit schooljaar.

De les zal in Paralimni plaatsvinden op de woensdag 14:30-17:15.

In deze groep van Renee Parson, zal geschoven moeten worden om de verschillende niveaus evenwichtig te houden.

Adrienne Enotiadou zal de klassen in Limassol en Nicosia blijven onderwijzen.

De les in Nicosia zal plaatsvinden op dinsdag van 15:15-18:00 met assistent Dorien Kriek.

De les in Limassol zal plaatsvinden op woensdag 15:00-17:45 met assistent Jacqueline Bos.7.3 Relatie school met omgeving
Het bestuur van de school onderhoudt de externe contacten met o.a. de lokale scholen, de Stichting NOB en de Onderwijs Inspectie. Met de Nederlandse Ambassade en de Nederlandse Vereniging Cyprus wordt actief samengewerkt.
1   2   3   4   5   6   7   8

  • 7. Kwaliteitszorg

  • Dovnload 377.76 Kb.