Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ntc zenon cyprus

Dovnload 377.76 Kb.

Ntc zenon cyprusPagina6/8
Datum04.04.2017
Grootte377.76 Kb.

Dovnload 377.76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

8. Resultaten van het onderwijs8.1          Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden

Dit jaar hebben we de Cito toetsen taal, woordenschat, spelling, technisch-en begrijpend lezen afgenomen. De resultaten geven een duidelijk inzicht of de lessen en de methode aansluiten bij het niveau van het kind. We kunnen uit de resultaten ook de ontwikkelingen van het kind volgen. En eventueel extra ondersteuning geven waar nodig is. De resultaten zijn vermeld in het rapport en met de ouders besproken. Dit jaar hebben 5 leerlingen uit groep 8 de Cito/LOVS gedaan en hebben een certificaat ontvangen voor hun leerprestaties op de NTC school.

We zijn erg tevreden over de leerprestaties en de positieve resultaten van de leerlingen. We vinden dat de betrokkenheid van de leerlingen en de saamhorigheid binnen de groep hierin een grote rol speelt. Dit heeft zich geuit tijdens het behandelen van bepaalde thema's, werken met de methode, spreekbeurten, Cito toetsen, boekbesprekingen, individuele begeleiding, groepslesjes en de culturele activiteiten.

8.2     Context: uitleg bij vorderingen basisvaardigheden (zie 8.1)

In 2015-2016 zijn we uiteindelijk met 29 leerlingen gestart. Er waren 4 nieuwe leerlingen aangemeld: 4 voor groep 3 en 1 voor groep 6.

Voor het schooljaar 2016-2017 zullen we met 30 leerlingen starten waarvan 9 nieuwe aanmeldingen, 2 aanmelding voor groep 3, 2 voor groep 4, 1 voor groep 5, 2 voor groep 7, 1 voor groep 5, 1 voor groep 8.

8.3     Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen

Er zijn geen bijzonderheden te melden over specifieke zorg voor leerlingen.8.4    Cijfers van uitstroom en aansluiting

Begin van het schooljaar 2015-2016 kregen we op de valreep nog 5 afmeldingen van leerlingen. Dit door onverwachte verhuizingen en om persoonlijke redenen. Vandaar de reductie in het aantal leerlingen vergeleken met het jaar daarvoor. (29 Leerlingen werd dus het uiteindelijke totaal begin schooljaar 2015-2016.)


Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 hebben 8 leerlingen de school verlaten; 5 leerlingen hebben groep 8 positief afgerond.
Daarnaast zullen we 2016-2017 twee kinderen niet terug zien in verband met een verhuizing van het eiland. Een leerling zal Nederlandse privéles gaan volgen.

9. Praktische zaken
9.1 Schooltijden


Groep

Leerkracht

Dag

Tijdstip

Aantal leerlingen

Limassol : groep 3b, 4, 5, 7, 8

Adrienne Enotiadou

Woensdag

15:00-17:45

13

Paralimni : groep 3a, 3b, 6, 7

Renee Parson

Woensdag

14:30-17:15

7

Nicosia : groep 3b, 4, 5, 6, 7

Adrienne Enotiadou

Dinsdag

15:15-18:00

109.2 Veiligheid
Inleiding

Dit veiligheidsplan is tot stand gekomen op basis van de inventarisatie van het veiligheidsbeleid zoals dat is vastgesteld op 12 mei 2011. Het doel van dit document is het bieden van een praktische handleiding waaruit blijkt hoe men moet handelen tijdens noodsituaties. De uitgebreide inventarisatie van sociale en fysieke risico’s zoals die in het veiligheidsbeleid is vastgelegd, wordt in dit document slechts puntsgewijs aangehaald.


Het bestuur is verantwoordelijk voor het veiligheidsplan en stelt het jaarlijks aan het begin van het schooljaar vast. Tussentijdse wijzigingen (bijvoorbeeld aanpassing van de telefoonlijst) worden doorgevoerd door de coördinator onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
   1. Sociale veiligheid

Het bestuur heeft in samenspraak met de leerkrachten een aantal regels en afspraken opgesteld over gewenst gedrag binnen de school. Het scheppen van duidelijkheid over gedrag begint bij het bestuur, de coördinator en de leerkrachten. Wij zijn ons dan ook bewust van onze voorbeeldfunctie. Tegelijkertijd verwachten wij dat leerlingen en ouders meehelpen bij het scheppen van een prettige schoolomgeving. De volgende spelregels dragen daaraan bij: 1. Wij gaan respectvol met elkaar om;

 2. Iedereen zet zich met veel enthousiasme in;

 3. Wij maken problemen op een open en prettige wijze bespreekbaar;

 4. Wij zijn op tijd voor lessen, oudergesprekken en bestuursvergaderingen.

Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar tussen het bestuur en het team en tijdens de eerste ouderbijeenkomst worden de gemaakte afspraken besproken. Verder brengen de leerkrachten de regels gedurende het jaar op een speelse wijze bij de leerlingen onder de aandacht.


Degenen die zich niet aan de spelregels houden, mogen daarop aangesproken worden op de wijze zoals die in spelregel drie is geformuleerd. Indien er desondanks blijkt dat de betrokkenen er onderling niet uit kunnen komen, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling (zie het hoofdstuk in de schoolgids dat hierover gaat).


   1. Fysieke veiligheid

Ook de fysieke veiligheidsaspecten zijn in kaart gebracht in samenspraak tussen bestuur, coördinator en leerkrachten. De fysieke veiligheidsrisico’s die zijn onderscheiden zijn de volgende: 1. Buitenspeelactiviteiten;

 2. Wat te doen bij brand?


   1. Buitenspeel ongelukken

Er is een verbanddoos aanwezig. De verbanddoos wordt in september en januari nagekeken op volledigheid. Zodra er tussentijds iets uit de doos wordt gehaald wordt deze door de betreffende leerkracht aangevuld.

Voor elke locatie is een routebeschrijving naar het ziekenhuis opgesteld, die u in de bijlage kunt vinden. Wanneer de leerkracht met de leerling naar het ziekenhuis moet wordt de noodouder gebeld. Deze komt onmiddellijk naar de leslocatie. Hij/zij blijft bij de groep en belt de ouders om hun kind te komen halen.

Voor de verschillende locaties zijn dit:


Limassol: Fransisca Schaapman 99 109 427

Nicosia: Josee Appelman 99 909 269

Paralimni: Irene Athanasiou 99 409 793
Voor routebeschrijving ziekenhuis zie bijlage I.

Ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun kinderen verzekerd zijn.


   1. Brandgevaar

Wat te doen bij brand:

Verlaat het schoolgebouw direct via de vluchtroute en ga naar de verzamelplek. De leerkracht neemt de map met de absentielijst en telefoonlijst mee naar buiten. Hier wordt gekeken of iedereen op de aanwezige plek is. 1. blijf als leerkracht rustig want uw rust straalt ook uit naar de leerlingen;

 2. tel de leerlingen bij vertrek uit de school;

 3. is de brand bij de voordeur, verlaat de school dan via de achterdeur of omgekeerd;

 4. loop naar het verzamelpunt en tel bij aankomst de leerlingen weer;

 5. bel de brandweer en eventueel een arts;

 6. bel de noodouder;

 7. breng vervolgens de ouders op de hoogte;

 8. blijf bij de leerlingen totdat alle ouders hen op hebben gehaald.
  1. Telefonische bereikbaarheid

Bij aanvang van het schooljaar ontvangen de ouders een lijst met telefoonnummers van de bestuursleden en leerkrachten. Tevens wordt er per groep een telefoonboom opgesteld, waarvan elke ouder in de eerste schoolweek een kopie ontvangt. Wij verzoeken u vriendelijk de gegevens van uw contactpersoon op te slaan in uw mobiele telefoon. Wijzigingen graag doorgeven aan de leerkracht.


Alleen in geval van nood (calamiteit) kunnen de ouders bellen naar de betreffende leerkracht.

Het is dus niet de bedoeling dat ouders tijdens de les met andere redenen bellen.

9.4 Schoolgebouw
Er zijn 3 verschillende leslocaties:

Limassol: Het lokaal heeft twee deuren, de een leidt naar de gang, de andere direct naar buiten. Deze deuren dienen vrij te zijn van dozen en andere obstakels.

Paralimni: Het klaslokaal heeft een deur. Deze deur dient vrij te zijn van dozen en andere obstakels.

Nicosia: Dit lokaal heeft twee deuren, 1 gaat direct naar buiten, de andere naar een ruimte ernaast, die ook een deur naar buiten heeft. Deze deuren dienen vrij te zijn van dozen en andere obstakels.


1   2   3   4   5   6   7   8

 • 9. Praktische zaken

 • Dovnload 377.76 Kb.