Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Nummer 7 – januari 2003 1-Commissie Cultuur organiseert hoorzitting over lokaal cultuurbeleid in Vlaams parlement

Dovnload 394.3 Kb.

Nummer 7 – januari 2003 1-Commissie Cultuur organiseert hoorzitting over lokaal cultuurbeleid in Vlaams parlementPagina1/12
Datum01.08.2017
Grootte394.3 Kb.

Dovnload 394.3 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Archief Clik 2003
Nummer 7 – januari 2003

1-Commissie Cultuur organiseert hoorzitting over lokaal cultuurbeleid in Vlaams parlement

2-Actualisering van het reglement culturele manifestaties

3-Vrijetijdspas Turnhout breidt regionaal uit

4-SABAM-Stand van zaken onderhandelingen

5-Nieuw decreet cultureel erfgoedbeleid volop in ontwerp: info en hearing

6-Nieuwe informatiebrochure Cultureel Erfgoed

7-Project “Alpha” brengt sector volkscultuur in kaart

8-Subsidies voor Lokaal jeugdsportbeleid

9-Bestrijding Legionella-bacterie: burgemeesters moeten douches controleren

10-Jeugdraad in orde met het decreet?

11-Jeugdruimteplannen (2003-2004), indienen vóór 31 mei 2003

12-Jeugdruimte nog prioriteit tot 2007

13-Vlaamse regering keurt besluit subsidiëring van jeugdculturele en internationale initiatieven goed

14-Studiedag ‘Bewaking, beveiliging en verantwoordelijkheden’ tijdens muziekfestivals en concerten op 11 maart

15-Veiligheid van Speelterreinen: nieuwe data cursus Speelom

16-Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen

17-VVSG-werking
Nummer 8 – februari 2003

1-Wijzigingen decreet lokaal cultuurbeleid goedgekeurd!

2-Projectssubsidies toeristische uitrusting voor gemeentelijke projecten

3-Gemeentelijke sport- en cultuurraden: uitsluiting geldt gemeente- en OCMW-mandatarissen

4-Decreet gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugd(werk)beleid gestemd

5-KB uitbating van speelterreinen: overgangsprocedure eindigt op 1 juli 2003

6-Veiligheid van speelpleinen: nieuwe data cursus Speelom

7-Nieuwe productdatabank van Toerisme Vlaanderen geeft toegang tot toeristische informatie

8-De socioculturele sector in Vlaanderen in cijfers gevat en verkend op 14 maart 2003 te Brussel

9-Schepenen voor sport en sportfunctionarissen in congres op 19 en 20 maart 2003 te Beveren-Waas

10-Vlaanderen Feest!

11-Vlaams Contactforum voor Erfgoedverenigingen viert 10-jarig bestaan op 22 en 23 maart te Tongeren

12-VVSG-Infosessies Lokaal Erfgoedbeleid op 24 en 30 april 2003

13-VVSG-Publicatie: Wegwijs in klassieke overheidsopdrachten van Gemeenten en OCMW

14-VVSG-werking
Nummer 9 – Maart 2003

1-Decreet jeugd(werk)beleid gepubliceerd

2-Wijziging in financiering streekgericht bibliotheekbeleid

3-Meer nieuws over de wijzigingen van het decreet lokaal cultuurbeleid

4-Belang van bibliotheken voor breed lokaal cultuurbeleid

5- Vlaamse overheid geeft gemeenten tussenkomst voor lidgeld Vereniging van Vlaamse cultuurcentra

6-VVSG-Studiedag Lokaal Erfgoedbeleid op 24 en 30 april 2003

7-Erfgoedweekend 2003 vertrekt “op reis”

8-Subsidie voor educatie en sensibilisatie in monumenten en landschappen

9- Week van de amateurkunsten

10-Cultuurmarketing

11-Studiedag “legionella”

12-Seminarie over de nieuwe VZW –wet

13-Studiedag toegankelijk jeugdwerk

14-Nieuwe VVSG-publicatie: “Coachend leiderschap”

15-VVSG-nieuws
Nummer 10 – April / Mei 2003

1-Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk goedgekeurd door Vlaams parlement

2-Voorontwerp cultureel erfgoeddecreet op internet

3-Herziening van de regels voor de toekenning van variabele subsidie voor cultuurcentra en projectsubsidies voor gemeenschapscentra op komst

4-6,2 miljoen euro naar OCMW’s ter bevordering van sociale en culturele participatie

5-Wetsontwerp hervorming aanplakkingstaks goedgekeurd door de Kamer

6-Nieuwe start voor het steunpunt VCOB en voor automatisering van openbare bibliotheken

7-Bibliotheekweek 2003

8-Bespeelbaar verklaard. Verklarend woordenboek

9- Vlaams Sportinvesteringsfonds enkel voor bovengemeentelijke sportinfrastructuur?

10-Toerismesector actief betrokken bij opmaak Vlaams beleidsplan waterrecreatie

11-VRIND 2002

12-Erfgoedweekend 2003 geslaagd publieksevenementD4_12

13-Succesvolle studiedag lokaal erfgoedbeleid in historisch kader

14- VVSG-intern
Extra Nummer – 17 april 2003
1-Wijziging Studiedag “Lokaal erfgoedbeleid- Aanzet tot praktijkkennis”: enkel op 30 april te Mechelen


Nummer 11 – Juni 2003

1- Bestuursakkoord kerntaken ondertekend

2- Betekenis kerntakendebat voor de vrije tijdssectoren

3- Wijziging Besluit voor toekenning subsidies toeristische uitrusting in voege en gepubliceerd

4- Uitvoeringsbesluit nieuw decreet sociaal-cultureel werk goedgekeurd

5- Lokaal cultuurbeleid in de praktijk, hoe doe je dat?

6- Ook kinderen zijn gebruikers van de publieke ruimte

7- Plandag 6 juni 2003 “cultuur van het bestuur”

8- Roze dichtbundel “En soms gebeurde het” op komst

9- Tussentijds rapport “lokaal vrijwilligerswerkbeleid” beschikbaar

10- Vrijwilligerswerk in de culturele sector: informatief spel

11- Open Monumentendag 2003 wordt ‘steen’goed

12- Oproep: geef uw mening over LOKAAL in 10 minuten (en win een boek)

13- Studiedag met buurtbezoek voor Praktijkboek Kwaliteitszorg op 13 juni

14- Studiedag 'Man/vrouw. Gelijke kansen in lokaal sportbeleid', 17 juni 2003

15- VVSG-trefdag 26 november 2003 te Gen5

16- VVSG-intern
Nummer 12 – Juli-Augustus 2003

1-Lessen trekken uit cultuurbeleidsplanning

2-Erfgoeddecreet stand van zaken en VVSG standpunt

3-Vervolg studiedag ‘Lokaal erfgoedbeleid’

4-Nieuwe VZW-Wet sinds 1 juli 2003

5-Vlaams sportbeleid voor de 4de maal aan de startlijn

6- Extra geld voor cultuur- én sportactiviteiten via subsidies aan OCMW’s

7-Nieuws van het steunpunt voor Openbare Bibliotheken

8-Ontwerpdecreet jeugdverblijfcentra principieel goedgekeurd

9-Uitvoeringsbesluit decreet Sociaalcultureel Werk formeel goedgekeurd

10-Colloquium 10 jaar decreet lokaal jeugd(werk)beleid

11-Europees jaar voor educatie legt link met sport

12-Onderzoek en adresboek cultureel erfgoed

13-Colloquium over de maatschappelijke relevantie van de Podiumkunsten

14-‘Stem in cultuur’ over inwonersparticipatie en lokaal cultuurbeleid

15-‘Loslopend Wild’ en website ‘Bosspel’

16-VVSG intern
Extra ZomerNummer juli /augustus 2003

1-Achtste cultuurmarkt te AntwerpenNummer 13 – September 2003

1-VVSG ontmoet Vlaams minister voor sport Marino Keulen

2-VVSG- Trefdag op 26 november 2003 in het ICC te Gent

3-Tien jaar Jeugdwerkbeleidsplanning- Colloquium 11 oktober

4-Erfgoedweekend 2004 wordt erfgoeddag

5-Jongeren en erfgoed- Colloquium op 24 september

6-Kwaliteitsbevordering in het erfgoedbeheer. Publicatie en studienamiddag

7-Bibliotheekweek wil een afspraak met jou in de bib

8-Ouderenweek 2003 laat Cultuur mee-(s)maken

9-Startdag Week van de Amateurkunsten 2004

10-Het kampeerautopark: vierde terreinsoort openluchtrecreatie wettelijk geregeld

11-Hoera, een jubileum?

12-Provinciale prijzen cultureel erfgoed, indienen voor 1 oktober

13-De recreatieve bedrijventriatlon: iets voor uw gemeente?

14-Infosessies over de nieuwe vzw-wetgeving
Nummer 14 – Oktober 2003

1-Aanvraag en tussentijds rapport voor tweede schijf subsidie sociale en culturele participatie tijdig indienen!

2-Vernieuwing brandveiligheidattest logiesverstrekkende bedrijven éénmalig uitgesteld

3-Decreet ‘toerisme voor allen’

4-Ontwerpdecreet jeugdverblijfcentra opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan Vlaamse regering

5-Gratis ondersteuning voor Westvlaamse gemeentebesturen voor opmaak JWBP

6-Colloquium lokaal jeugdwerkbeleid

7- Vier ontmoetingen tussen de jeugdsector en de sector ruimtelijke ordening

8-Laatste oproep wedstrijd kindvriendelijke steden en gemeenten

9-Sport als middel om het welzijn van kinderen en jongeren te verbeteren

10-Colloquium Sport en Opvoeding

11-Uitvoeringsbesluiten landschapsdecreet

12-Piet Jaspaert nieuwe voorzitter OMD

13-Thema OMD 2004 “Van nature ... een monument”

14-Oproep Ford Motorcompany Conservation Grants

15-“Van advies gediend”: debat en publicatie over kwaliteitsbevordering in erfgoedbeheer

16-Nieuwe Oproep 'Buiten Gewone Buurt'

17-Eerste Dag van de Cultuurcommunicatie in KMSK te Antwerpen
Nummer 15 – November 2003

1-Extra Clik E-zine met het aanbod team Cultuur & Vrije Tijd op de VVSG Trefdag

2-Begroting Cultuur- luik decreet lokaal cultuur beleid

3-Begroting cultuur-luik erfgoeddecreet

4-Tip voor de rapportering over de '1 €'-subsidie in het lokaal cultuurbeleid

5-Tweede omzendbrief voor OCMW’s over sociale en culturele participatie

6-Uitvoeringsbesluiten Topstukkendecreet goedgekeurd

7-Provinciale trefdagen gemeentelijke jeugdwerkbeleidsplanning

8-Proefproject gemeentelijk communicatiebeleid voor kinderen

9-‘Jeugdsport in cijfers’: informatie over de sportdeelname van jongeren

10-Rapport ‘Van advies gediend’

11-Informatica en kennisbeheer voor verenigingen- Projectoproep KBS

12-Niet zomaar. Over vrijwilligers[werk] in Vlaanderen anno 2003-publicatie

13-Portaalsite www.socialesamenhang.be

14-Subsidiëring internationale culturele projecten in de amateurkunstensector: nieuw regelment

15-‘Kunst waar je op valt’- Week van de amateurkunsten 2004

16-Studiedag Publieksonderzoek en dan?-16 november

17-BTW-reglementering: infosessie 17 november

18-Studiedag ‘Digitaliseren en levend geheugen-dynamisch archief’ 27 november

19-Voorstelling CultuurDatabank: december 2003-januari 2004:

20-Relatie cultuurbeleidscoördinator versus bibliothecaris-Studiedag 12 december

Nummer 15 – Extra November 2003

1-Actief burgerschap:vrijwilligers zorgen voor cement in de samenleving--Trefwinkel 2>

2-Cultuur, sport en jeugd: Intergemeentelijke samenwerking als troef --Trefwinkel 43>

3-Erfgoed van lokaal belang: wie neemt het er voor op? --Trefwinkel 44>

4-De vrijetijdswinkel als aanvulling op het toeristisch infokantoor of het bezoekerscentrum? --Trefwinkel 45>

5-Lokaal sportbeleid: spelverdeler, reservebank of buitenspel? --Trefwinkel 46>

6-Ruimte voor kinderen en jongeren ? -- Werkbezoek 47>
Nummer 16 – December 2003

1-Beleidsbrief Cultuur 2004

2-Beleidsbrief Monumenten, Landschappen & Archeologie 2004

3-Beleidsbrief Toerisme 2004

4-Beleidsbrief Sport 2004

5-Beleidsbrief Jeugd 2004

6-Enquête toeristisch informatiebeleid: ook inwoners zijn toeristen

7-Routeplanner JWBP

8-Leidraad jeugdruimteplan

9- Tweede VVSG-studiedag Lokaal Erfgoedbeleid op 20 februari te Lokeren

10-VVSG zoekt lokale besturen voor Stuurgroep OMD

11-Federaal wetsvoorstel over de rechten van vrijwilligers: info en vorming

12-Studiedag fuif- en feestbeleid- 10 december Hasselt

13-Anders naar de bib

14-Nieuwe kennissite over cultuurcommunicatie bij CultuurNet Vlaanderen
15-Nieuwe praktijkgerichte publicatiereeks over Cultuurcommunicatie
16-Startdagen OMD

17-Herscholingscursus sociaal-cultureel werk in het teken van de volkshogescholen 


VVSG-Clik Cultuur & Vrije Tijd

Maandelijkse e-zine – Nummer 7 – januari 2003


Heeft u suggesties of nieuws: mailto:hilde.plas@vvsg.be

Verandert binnenkort uw emailadres? Laat het ons a.u.b. weten.1-Commissie Cultuur organiseert hoorzitting over lokaal cultuurbeleid in Vlaams parlement

2-Actualisering van het reglement culturele manifestaties

3-Vrijetijdspas Turnhout breidt regionaal uit

4-SABAM-Stand van zaken onderhandelingen

5-Nieuw decreet cultureel erfgoedbeleid volop in ontwerp: info en hearing

6-Nieuwe informatiebrochure Cultureel Erfgoed

7-Project “Alpha” brengt sector volkscultuur in kaart

8-Subsidies voor Lokaal jeugdsportbeleid

9-Bestrijding Legionella-bacterie: burgemeesters moeten douches controleren

10-Jeugdraad in orde met het decreet?

11-Jeugdruimteplannen (2003-2004), indienen vóór 31 mei 2003

12-Jeugdruimte nog prioriteit tot 2007

13-Vlaamse regering keurt besluit subsidiëring van jeugdculturele en internationale initiatieven goed

14-Studiedag ‘Bewaking, beveiliging en verantwoordelijkheden’ tijdens muziekfestivals en concerten op 11 maart

15-Veiligheid van Speelterreinen: nieuwe data cursus Speelom

16-Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen

17-VVSG-werking
1-Commissie Cultuur organiseert hoorzitting over lokaal cultuurbeleid in Vlaams parlement

Op 28 januari 2003 vond een hoorzitting plaats in het Vlaams parlement over enkele concrete voorstellen tot wjiziging en amendering van het decreet lokaal cultuurbeleid en over de technische verbetering van het decreet in het algemeen. VVSG was één van de genodigden. De meeste voorstellen tot wijziging betekenen een technische verbetering m.n. voor de erkenning van de cultuurcentra te Menen en Baarle-Hertog. De voorstellen tot amendering betreffen een tekstverbetering en de regeling van het subsidierecht voor de uitgestelde indiening van een cultuurbeleidsplan tot 1 december ll.

VVSG onderschrijft deze voorstellen en amendementen. VVSG pleitte ook voor gelijke kansen van àlle gemeenten op de subsidie die het decreet voorziet en die recent door de kredietbeperking worden bedreigd, alsook voor een bezinning over de techniek van de toekenning van de variabele subsidie aan cultuurcentra. De Commissie bleek alvast het voornemen te hebben om werk te maken van dit laatste punt. Tenslotte wees VVSG de Commissie op de moeilijkheden die bij de uitvoering van het decreet soms opduiken bij gebrek aan afdoende criteria voor de praktijkvertaling van één en ander.

VVSG handhaafde echter haar verzet over het voorstel tot wijziging van art. 74 waardoor de subsidiestroom voor het streekgericht bibliotheekbeleid –u weet wel de 0,15 en 0,6 euro per inwoner- tot en met 2004 niet naar de gemeenten maar naar het VCOB zou lopen. Dat een bundeling van middelen nodig is voor de realisatie van een ICT-netwerk dat én de centrale catalogus Vlacc2 én een streekgerichte ICT-ondersteuning omvat, ondersteunt VVSG. De condities waarin dit ICT-project start, zijn momenteel voor VVSG echter niet aanvaardbaar. Er zijn geen duidelijke garanties voor de return van de gemeentelijke investeringen noch voor de individuele gemeenten noch in het perspectief van de interbestuurlijke verhoudingen op korte en middellange termijn. De bespreking in de Commissie Cultuur vindt over twee weken plaats. VVSG volgt de ontwikkelingen met belangstelling op. mailto:hilde.plas@vvsg.be


2-Actualisering van het reglement culturele manifestaties

Het reglement ‘culturele manifestaties’ wordt geactualiseerd. Het reglement vervult inmiddels al decennia de rol van cultuurspreider. De commotie over de idee om het systeem af te schaffen in het najaar 2001, leidde tot het behoud ervan. De idee om het systeem grondig te veranderen, is inmiddels verlaten. Een actualisering van het systeem volstaat, besloot de Vlaamse minister van cultuur Paul Van Grembergen. Hij legt de nadruk op de promotie van nieuw talent. De screening van de kwaliteit van het nieuw talent gebeurt door een adviescommissie. Daarnaast wordt het aanbod van artiesten die recent minstens een wedstrijd van provinciaal belang wonnen, benadrukt. Het boek en de website met een ruim aanbod van artiesten en manifestaties blijft in gebruik. Artiesten en gezelschappen worden uitgenodigd hun kandidatuur gestoffeerd te hernieuwen voor 1 april 2003. Cultuurnet Vlaanderen krijgt de opdracht om de databank te beheren en op termijn te integreren met andere. Een geactualiseerd “boek” wordt verwacht tegen 1 juli 2003. Meer info: afdeling volksontwikkeling en bibliotheken: tel. 02- 553 41 72 of mailto:rita.swings@wvc.vlaanderen.be


3-Vrijetijdspas Turnhout breidt regionaal uit

Inwoners van Turnhout kunnen sedert 1999 gebruik maken van een vrijetijdspas. Zo’n vrijetijdspas is een kaart waarmee inwoners die op één of ander manier minder kansen krijgen in de samenleving vermindering krijgt bij deelname aan diverse vrijetijdsinitiatieven. De vrijetijdspas wil deze mensen een extra duwtje in de rug geven om deel te nemen aan de lokale activiteiten. Dat gaat van deelname aan culturele en sportactiviteiten, jongerenactiviteiten tot verenigingsleven. De vrijetijdspas werd in het sectoroverleg van de vzw Samenwerkingsverband Regionaal Stedelijk Gebied Turnhout als regionaal project uitgewerkt. Hij is nu ook geldig in de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar. Een vrijetijdspasgebruiker kan sinds 1 januari 2003 in de vier gemeenten terecht om deel te nemen aan het ruime aanbod van activiteiten. Dankzij de vele organisaties en verenigingen die hun aanbod openstellen voor kansengroepen verruimt de vrijetijdspas het draagvlak zowel van het vrijetijdsaanbod als van de vrijetijdsgenieters. mailto:ilse.piedfort@turnhout.be


4- SABAM-Nieuw tarief voor ‘feesten en fuiven’ sinds 1 januari 2003

De onderhandelingen die de afgevaardigden van de socio-culturele sector een jaar geleden met SABAM aangingen, werpen hun eerste vruchten af. Op maandag 16 december 2002 werd er een akkoord bereikt over de aanpassing van het tarief verbonden aan de organisatie van ‘feesten en fuiven’ dat van kracht ging op 1 januari 2003.Voor fuiven in kleinere zalen, met een inkomprijs die lager ligt dan 4,96 euro, betekent dit een daling van het vorige tarief. Voor al andere fuiven wordt het zogenaamde overgangstarief, dat voorzien was voor de periode van 1 maart tot 31 december 2002, bestendigd. De tarieven voor de ‘live concerten’ en de ‘eetfestijnen’ blijven voorlopige ongewijzigd. De gewijzigde en andere tarieven zijn terug te vinden op www.sabam.be


5-Nieuw decreet cultureel erfgoedbeleid volop in ontwerp en voorbereiding: info & hearing

Eén van de intenties van de Vlaamse Minister van Cultuur Paul Van Grembergen voor 2003 was de realisatie van een nieuw decreet cultureel erfgoed (materieel en immaterieel erfgoed). Het ontwerp van decreet ‘houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel erfgoedbeleid’ is alvast klaar. Met dit decreet wil de Vlaamse overheid een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed stimuleren. Hiertoe voorziet het decreet in:  • de erkenning en subsidiëring van musea;

  • de toekenning van subsidies voor de uitvoering van erfgoedconvenants;

  • de subsidiëring van cultureel erfgoedpublicaties;

  • de subsidiëring van projecten cultureel erfgoed: cultuurhistorische tentoonstellingen, ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed, internationale projecten;

  • de subsidiëring van het steunpunt voor de musea, de archief- en de erfgoedconvenantwerking (Culturele Biografie Vlaanderen vzw).

Het ontwerp van dit decreet en de memorie van toelichting kan u alvast raadplegen op de website van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/wetgeving/culterfgoed/index.htm.

Op maandagvoormiddag 3 februari 2003 organiseert het steunpunt Culturele Biografie Vlaanderen in Brussel een hearing over het erfgoeddecreet. Interesse voor deze hearing mailto:info@erfgoednet.be.

Voor vragen en opmerkingen over dit ontwerpdecreet mailto:sabine.vancauwenberge@vvsg.be
6-Nieuwe informatiebrochure Cultureel Erfgoed

In afwachting van de realisatie van het bovenstaande erfgoeddecreet publiceerde de Vlaamse administratie een nieuwe Informatiebrochure cultureel erfgoed met de reglementen voor de verschillende subsidiemogelijkheden. In vergelijking met de vorige ‘bollenboekjes’  onderging het recentste nummer enkele veranderingen. De subsidies voor initiatieven op het vlak van culturele ontsluiting van archieven, bewaarbibliotheken en documentatiecentra hebben intussen een decretale basis gevonden in het op 9 juli 2002 goedgekeurde decreet houdende de privaatrechterlijke archieven en vallen dus niet langer onder de subsidiereglementen. Wat een nadeel is voor de gemeentelijke archievenwerking daar dit zogenaamde ‘archievendecreet’ in tegenstelling tot de vroegere experimentele subsidies zich enkel richt tot de privaatrechterlijke archieven. Nog wel terug te vinden in het subsidiereglement zijn de subsidies voor experimentele en vernieuwende initiatieven op het vlak van permanente ontsluiting van cultureel erfgoed en subsidies voor tentoonstellingen van cultuurhistorisch belang. Het experimenteel reglement ‘subsidies voor initiatieven op het vlak van de uitbouw van open erfgoeddepots’ wordt geïntegreerd in de bestaande regelgeving:  • in het reglement ‘subsidies voor experimentele en vernieuwende initiatieven op het vlak van permanente ontsluiting van cultureel erfgoed’. Indien het om een initiatief gaat dat uitdrukkelijk een interdisciplinair erfgoeddepot betreft,

  • in het museumdecreet, indien het om een initiatief gaat dat overwegend een museaal depot betreft,

  • in het reglement ‘subsidies voor culturele infrastructuur’ indien het om en investering (aankoop, bouw, verbouwing) gaat.

De aanvraagdossiers met betrekking voor subsidies rond jaarwerking en voor projecten die starten in de eerste jaarhelft kunnen ingediend worden ten laatste op 1 maart 2003. Voor projecten die starten in de tweede jaarhelft 2003 moeten de aanvraagdossiers binnen zijn ten laatste op 1 juni 2003 en tenminste vier weken voor de aanvang van het project. Meer info: mailto:sylviane.goossens@wvc.vlaanderen.be
7-Project ‘Alpha’ brengt sector volkscultuur in kaart

Op vrijdag 3 januari 2003 gaf minister Paul Van Grembergen, i.s.m. het Vlaams Centrum voor Volkscultuur een persconferentie in het Huis van Alijn over de resultaten van project ‘Alpha’, “een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het actuele lokaal historisch, volks- en heemkundig landschap in Vlaanderen”. Dit project ‘Alpha’ is een grootschalig beleidsgericht onderzoek in 2001 en 2002 uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid om de omvang, de structuur, de problemen en het potentieel van de sector volkscultuur - zoals die in het decreet in 1998 omschreven werd - in kaart te brengen. Tegelijkertijd werd nagegaan welke mogelijkheden ‘volkscultuur’ in de 21e eeuw heeft. Het project werd gecoördineerd door het VCV (Vlaams Centrum voor Volkscultuur) en uitgevoerd door verschillende partners, universiteiten en onderzoeksbureaus. Het kwantitatief deel bestond uit een grootschalig survey-onderzoek dat voor het eerst een grondig inzicht oplevert in allerlei aspecten van de wereld van volkscultuur- en erfgoedverenigingen. Naast statistisch materiaal leverde dit ook een basis op voor de toekomstige realisatie van een on line verenigingswijzer. Deze webgids naar het lokale verenigingslandschap zal op termijn deel gaan uitmaken van een portaalsite en ‘kennisweb’ over volkscultuur. Het eindrapport en een samenvatting ervan kan je downloaden op de website van het VCV: http://www.vcv.be.Op woensdag 19 maart plant het VCV een eerste studiedag over de resultaten van het project. Meer info: mailto:jeroen.walterus@vcv.be


8-Subsidies voor Lokaal jeugdsportbeleid

In het verlengde van het lopende jeugdsport-contract heeft Vlaams minster van sport Guy Vanhengel een krediet van 2,231 miljoen euro voorbestemd voor lokale initiatieven die jongeren aanzetten tot sportbeoefening, bij voorkeur in clubverband. Gemeenten kunnen een project indienen voor een projectsubsidie onder de noemer ‘Contract jeugdsport 2003’. Daarin moet de gemeente een scharnierfunctie vervullen in een samenwerkingsverband met de lokale sportclubs, de scholen en de potentiële jeugdige sportbeoefenaars. Die sportbeoefenaars mogen tussen 6 en 18 jaar oud zijn. De projectsubsidie is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Ze varieert tussen 6200 euro voor een kleine tot 49.600 euro voor een grote gemeente. De schepenen voor sport ontvangen schriftelijk informatie over deze projectsubsidie. Tot 30 maart 2003 is er tijd om een projectvoorstel bij Bloso in te dienen. Meer info: Bloso: 02- 209 45 03 (André Van Lierde).


9-Bestrijding Legionella-bacterie: burgemeesters moeten douches controleren

De veteranenziekte is een zeldzame maar gevaarlijke longontsteking veroorzaakt door de legionella-bacterie. Deze houdt van stilstaand warm water (ca. 37°C) maar is slechts zelden besmettelijk, nl. door inademing van verneveld besmet water (=aërosol). Het op oudejaar gepubliceerde legionella-besluit probeert dergelijke besmettingen te voorkomen. B.Vl.Reg. 22.11.2002 betreffende de primaire preventie van de veteranenziekte in voor het publiek toegankelijke plaatsen, B.S., 31.12.2002 (2e ed.), http://www.inforum.be/uhtbin/docno/181985. Dit besluit is toepasselijk op alle publiek toegankelijke plaatsen zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen, zwembaden, sportzalen, scholen en campings wanneer er waterverneveling kan voorkomen bv. in douches. Een belangrijke vuistregel ter voorkoming van besmetting is dat het water in koudwaterleidingen koud genoeg moet zijn en in warmwaterleidingen heet genoeg moet zijn. Door de nieuwe technische eisen zijn enkele Vlarem II-voorwaarden voor zwembaden achterhaald maar niet gewijzigd. De exploitant is verplicht om een watervoorzieningsbeheersplan op te stellen De burgemeester is belast met het eerstelijnstoezicht; als sanctie kan hij de inrichting laten sluiten. Voor het toezicht veronderstelt de Vlaamse Regering een personeelsinzet door de gemeente van 2% voltijds-equivalent per 10.000 inwoners. De Vlaamse Regering voorziet daarvoor geen tegemoetkoming aan de gemeenten. Bestaande installaties moeten tegen 2004 een watervoorzieningsbeheersplan opstellen en moeten tegen 2013 voldoen aan de nieuwe technische eisen. Info: http://www.wvc.vlaanderen.be/gezondmilieu/ klik op ‘biologische factoren’, of bij de Vlaamse Gezondheidsinspectie: mailto:dirk.wildemeersch@wvc.vlaanderen.be, tel. 02-553 35 07.


10-Jeugdraad in orde met het decreet?

De gemeenten kregen tot 31 december 2002 de tijd de bestaande adviesraad aan te passen aan de bepalingen van het decreet van 9 juni 1993 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdbeleid, gewijzigd op 6 juli 2001 of een nieuwe gemeentelijke jeugdraad op te richten. De gemeenten die nog niet orde zijn werd een brief verstuurd waarin werd aangegeven wat nog moest worden aangepast. De gemeenten moeten met hun jeugdraad in orde zijn opdat hun jaarplan voor 2003 kan worden aanvaard. Dit geldt niet voor de jaarplannen die nog in december 2002 op de gemeenteraad zijn geweest. mailto:stephanie.vermeiren@wvc.vlaanderen.be


11-Jeugdruimteplannen (2003-2004), indienen voor 31 mei 2003

Tot eind mei 2003 hebben de gemeenten die in 2002 geen jeugdruimteplan indienden de mogelijkheid om dat alsnog te doen voor de nog lopende termijn van het jeugdwerkbeleidsplan (2003-2004). Potentieel kunnen nog ongeveer honderd Vlaamse gemeenten hierop intekenen. De Vlaamse administratie meldde ons dat het vooral West-Vlaamse en Limburgse gemeenten zijn die van deze mogelijkheid gebruik maken. Door Antwerpse gemeenten werden opvallend minder plannen ingediend. mailto:gerda.vanroelen@vvsg.be


12-Jeugdruimte : verlenging prioriteit tot 2007

Jeugdruimte wordt ook voor de volgende planningsperiode (2005 tot 2007) weerhouden als de enige prioriteit. Dat betekent dat de gemeenten opnieuw bijkomende middelen krijgen als ze rond jeugdruimte een extra planmatige inspanning doen. De manier waarop gemeenten kunnen intekenen op deze prioriteit wordt geregeld in het uitvoeringsbesluit over jeugdruimte. Het huidig prioriteitenbesluit over jeugdruimte moet wel grondig worden herzien. Het prioriteitenbesluit moet een advies van de jeugdraad krijgen en reeds in juni 2003 in ontwerp op de regering worden gebracht en daarna naar de Raad van State gaan zodat het tegen het volgende planningsjaar (2004) is aangepast. mailto:sabine.vancauwenberge@vvsg.be


13-Vlaamse regering keurt besluit subsidiëring van jeugdculturele en internationale initiatieven goed

De Vlaamse regering keurde op 17 januari 2003 het besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van jeugdculturele en internationale initiatieven voor de jeugd goed. Dit is het tweede uitvoeringsbesluit bij het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid. Dit besluit regelt de subsidiëring van de artistieke projecten door en voor kinderen en jongeren en van de internationale projecten. Meer info: http://www.wvc.vlaanderen.be/jeugdbeleid/


14-Studiedag over bewaking, beveiliging en verantwoordelijkheden tijdens muziekfestivals en concerten op 11 maart a.

Politiële veiligheidszorg en ordehandhaving tijdens publieke manifestaties zijn vandaag de dag een 'hot issue'. Er gaan zelfs stemmen op om de politiekosten aan de organisatoren door te rekenen. Op 11 maart 2003 organiseert VVSG een studiedag over bewaking, beveiliging en verantwoordelijkheden tijdens muziekfestivals en concerten. Deze studiedag is in de eerste plaats bedoeld voor de politie, burgemeesters, schepenen van jeugd en cultuur, preventieambtenaren, jeugconsulenten, medisch personeel, brandweer, organisatoren van manifestaties enz. Bijkomende informatie kan u eerstdaags vinden op onze website www.vvsg.be, knop lokale politie en klik vervolgens op studiedag over bewaking, beveiliging en verantwoordelijkheden tijdens muziekfestivals en concerten of mailto:stef.christiansen@vvsg.be


15-Veiligheid van Speelterreinen: nieuwe data cursus Speelom

In 2001 werden het KB over de veiligheid van Speeltoestellen en het KB over de uitbating van speelterreinen van kracht. Deze nieuwe wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een speelterrein uitdrukkelijk bij de uitbater, maar biedt meteen ook de instrumenten aan waarmee hij zijn speelterrein veilig kan maken en houden: het opmaken van een risicoanalyse met behulp van de Europese veiligheiudsnormen, voor speeltoestellen, het nemen van preventiemaatregelen en het opmaken van een inspectie- en onderhoudsschema. Speelom vzw organiseert een 3-daagse cursus waarin dit theoretisch kader wordt aangereikt maar ook ruimte wordt voorzien voor de praktijk op het terrein. Een geslaagde eindproef bezorgt je ook een attest. De cursus richt zich naar leidinggevend personeel dat de activiteiten i.v.m. veiligheid op het speelterrein coördineert en bijgevolg de risicoanalyse op het terrein uitvoert en/of opvolgt. De data van de cursusdagen zijn 27 februari, 13 & 27 maart en de eindproef wordt georganiseerd op 24 april. Meer info: tel.03- 821 06 09 of mailto:speelom@vvj.be


16-Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen

Het Steunpunt Recreatief Vlaanderen heeft als doelstelling vanuit wetenschappelijk standpunt mee na te denken over cultuur en cultuurbeleid in vlaanderen. Het steunpunt bundelt onderzoeksactiviteiten over cultuurbeleid van vijf vooraanstaande Vlaamse onderzoekscentra. Het steunpunt publiceerde een eerste boek met een bundeling van onderzoeksresultaten. Het bevat bijdragen over cultuur en cultuurparticipatie, indicatoren voor cultuurbeleid, cultuuraanbod en erfgoed. Het jaarboek “Cultuurkijker. Aanzetten voor cultuuronderzoek in Vlaanderen” kost 24,80 euro en is te bestellen bij uitgeverij De Boeck tel 03-312 86 35, mailto:informatie@deboeck.be

Het Steunpunt organiseert onder dezelfde titel als het jaarboek ook een eerste studiedag. Die vindt plaats op 13 februari 2003 in De Handelsbeurs (vm) en Het Pand (nm) te Gent. Op deze studiedag worden de activiteiten, realisaties en onderzoeksresultaten van het steunpunt toegelicht en laten verschillende sprekers hun licht schijnen op actuele ontwikkelingen in het cultuuronderzoek en het cultuurbeleid. Het jaarboek wordt er voorgesteld met op cd-rom de CultuurAtlas Vlaanderen. Deelname aan de studiedag kost 75 euro inclusief lunch, jaarboek en cd-rom. Info en inschrijving: mailto:info@re-creatiefvlaanderen.be
17- VVSG-werking

LOKAAL: Nieuw VVSG-tijdschrift

Vanaf januari 2003 is LOKAAL het nieuwe tijdschrift van de VVSG. Het magazine dat twee keer per maand verschijnt, vervangt de drie andere tijdschriften: VVSG-nieuwsbrief, OCMW-focus en het maandblad De Gemeente. Met LOKAAL werkt de VVSG aan een professioneler publicatiebeleid op maat van de lezer en de leden. Het bevat korte artikels en actuele informatie voor lokale politici en beleidsmedewerkers van gemeente en OCMW. LOKAAL werkt met twee abonneeformules. De ‘gratis’ abonnementen (in het lidgeld inbegrepen) vormen de grootste groep. Daarnaast komen er betalende abonnees zoals ook nu voor De Gemeente het geval is. VVSG zet met deze vernieuwing een volgende stap naar een professioneel publicatiebeleid op maat van haar leden. mailto: www.vvsg.be , rubriek magazine lokaal.


Nieuwe deelsite Cultuur & Vrije tijd op www.vvsg.be

Het VVSG-team Cultuur & Vrije tijd biedt dit nieuwe jaar naast hun maandelijkse e-zine nu ook een deelsite Cultuur & Vrije tijd aan op www.vvsg.be. Voor de deelsectoren cultuur, cultureel erfgoed, jeugd, sport en toerisme kan u binnenkort op deze deelsite terecht voor actuele standpunten en nieuws, achtergrondinformatie, interessante studiedagen en publicaties.


Tijdelijke vervanging team cultuur/ vrije tijd

Vanaf 10 februari zullen de domeinen Jeugd en Sport tot juni 2003 behartigd worden door Lieselot Decalf wegens het zwangerschapsverlof van Sabine Van Cauwenberge. Het domein Cultureel Erfgoed verschuift naar Hilde Plas. Zij blijft daarnaast Cultuur en Toerisme behartigen.


Redactie:

Hilde Plas en Sabine Van Cauwenberge


Werkten mee aan dit nummer:

Rita De Brandt, Sven Haeldermans, Koen Van Heddeghem en Steven Verbanck


VVSG-Clik Cultuur & Vrije Tijd

Maandelijkse e-zine – Nummer 8 – februari 2003
Heeft u suggesties of nieuws: mailto:hilde.plas@vvsg.be

Verandert uw emailadres? Laat het ons a.u.b. weten.1-Wijzigingen decreet lokaal cultuurbeleid goedgekeurd!

2-Projectssubsidies toeristische uitrusting voor gemeentelijke projecten

3-Gemeentelijke sport- en cultuurraden: uitsluiting geldt gemeente- en OCMW-mandatarissen

4-Decreet gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugd(werk)beleid gestemd

5-KB uitbating van speelterreinen: overgangsprocedure eindigt op 1 juli 2003

6-Veiligheid van speelpleinen: nieuwe data cursus Speelom

7-Nieuwe productdatabank van Toerisme Vlaanderen geeft toegang tot toeristische informatie

8-De socioculturele sector in Vlaanderen in cijfers gevat en verkend op 14 maart 2003 te Brussel

9-Schepenen voor sport en sportfunctionarissen in congres op 19 en 20 maart 2003 te Beveren-Waas

10-Vlaanderen Feest!

11-Vlaams Contactforum voor Erfgoedverenigingen viert 10-jarig bestaan op 22 en 23 maart te Tongeren

12-VVSG-Infosessies Lokaal Erfgoedbeleid op 24 en 30 april 2003

13-VVSG-Publicatie: Wegwijs in klassieke overheidsopdrachten van Gemeenten en OCMW

14-VVSG-werking

Deelsite Cultuur & Vrije tijd
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Dovnload 394.3 Kb.