Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderwijsorganisatie en -personeel Nieuwe regelgeving

Dovnload 159.35 Kb.

Onderwijsorganisatie en -personeel Nieuwe regelgevingPagina1/7
Datum04.05.2017
Grootte159.35 Kb.

Dovnload 159.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7Nieuwe regelgeving Bao
2014 - 2015

2014


Onderwijsorganisatie en -personeel
Nieuwe regelgeving

BasisonderwijsDe afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel heeft de ondersteuning van scholen en scholengroepen als één van haar kerntaken. Gezien de steeds wijzigende regelgeving willen we een samenvatting aanbieden van de meest recente wijzigingen op het vlak van de regelgeving betreffende het basisonderwijs.

Het document is opgesplitst in twee delen:


  • Onderwijsorganisatorische wijzigingen

  • Wijzigingen m.b.t. personeelsmateries

Bij elke wijziging wordt er ook steeds verwezen naar een link van de betreffende omzendbrief/wetgeving.

Uiteraard vindt u ook steeds alle informatie via www.ond.vlaanderen.be/edulex

Inhoudsopgave Onderwijsorganisatorische wijzigingen

Kostenbeheersing


Uit: Kostenbeheersing in het basisonderwijs

Referentie: BaO/2007/05

Publicatiedatum: 22/06/2007

Scherpe maximumfactuur schooljaar 2014-2015

Op 28 maart heeft de indexcommissie het gezondheidsindexcijfer voor de maand maart 2014 bekend gemaakt. Dit cijfer bedraagt 120,50 punten.

Op basis van deze index en na toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een veelvoud is van 5, zijn volgende bedragen van toepassing vanaf het schooljaar 2014-2015

Geïndexeerd bedrag 2014-2015

kleuters
2 + 3 jarigen

25 euro

4 jarigen

35 euro

5 jarigen en leerplichtige kleuters

40 euro

lager
Per leerjaar

70 euro

Minder scherpe maximumfactuur schooljaar 2014-2015

Na toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een veelvoud is van 5, geeft dit volgend geïndexeerd bedrag : 410 euro.Programmatie en rationalisatie: genadejaar

Uit: Programmatie en Rationalisatie in het Gewoon Basisonderwijs


Referentie: BaO/97/10

Publicatiedatum: (17/06/1997)
Om gebruik te kunnen maken van het genadejaar kunnen scholen, vestigingsplaatsen en niveaus die op de teldag niet aan de voor hen geldende rationalisatienormen voldoen, gesubsidieerd of gefinancierd blijven als op de vorige teldag van de school, de volgende voorwaarden vervuld waren:

  • de school in haar geheel voldeed aan de rationalisatienormen;

  • elke vestigingsplaats en elk niveau van de school voldeden aan de voor hen geldende rationalisatienormen. Als de school herstructureert, wordt er enkel gekeken naar de niveaus en vestigingsplaatsen die tijdens het lopende schooljaar nog deel uitmaken van de school.

De vorige teldag is voor scholen die, omwille van een herstructurering, tellen op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar steeds de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar.Getuigschrift basisonderwijs


Uit: Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs

Referentie: BaO/98/11

Publicatiedatum: (10/07/2013)

De beslissing omtrent het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs moet uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld worden en de ouders worden geacht deze op uiterlijk 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Vanaf deze datum heeft een leerling die het getuigschrift niet krijgt ook recht op (naast het hierboven vermelde attest) een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan.

Tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs kan door de ouders beroep aangetekend worden.
Elke ouder die niet akkoord gaat met het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs, kan beroep indienen, op voorwaarde dat er eerst overleg is geweest met de school (de directeur of zijn afgevaardigde). De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden.
De termijn waarbinnen dit overleg moet plaatsvinden, is vastgelegd in het schoolreglement. De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijke verslag van gemaakt worden.

Na dit overleg kan de directeur (of zijn afgevaardigde) beslissen om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen. De klassenraad kan dan het getuigschrift alsnog toekennen of bij de oorspronkelijke beslissing blijven.


De beslissing van de directeur (of zijn afgevaardigde) om de klassenraad niet samen te laten komen of, in geval de klassenraad wel samenkomt, de beslissing van de opnieuw samengekomen klassenraad, moet door de ouders schriftelijk in ontvangst genomen worden op een datum die voorzien is in het schoolreglement. Als de ouders de beslissing op deze datum niet in ontvangst nemen, wordt ze toch geacht in ontvangst genomen te zijn.
Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie. Als het getuigschrift wel toegekend wordt, dan zullen de ouders genoegdoening hebben en zal de procedure hier stoppen.

Beroep

De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Ze dateren en ondertekenen het beroep en vermelden ten minste het voorwerp van het beroep, met beschrijving van de feiten en met een motivering van de bezwaren die ze inroepen. Ze kunnen overtuigingsstukken bijvoegen.


Het schoolbestuur richt de beroepscommissie op en bepaalt ook de samenstelling. Deze beroepscommissie bestaat uit zowel interne als externe leden. (zie schoolreglement)
De samenstelling van een beroepscommissie kan per te behandelen dossier verschillen. Binnen de behandeling van één dossier kan de samenstelling niet wijzigen.

De werking van de beroepscommissie, ook de stemprocedure, wordt bepaald door het schoolbestuur. Wel moeten volgende bepalingen in acht genomen worden:


Leden van de beroepscommissie zijn aan discretieplicht onderworpen. Ze zijn allen stemgerechtigd. Bij stemming moet het aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden gelijk zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Bij de behandeling van een dossier hoort de beroepscommissie in elk geval de ouders in kwestie. De beroepscommissie kan ook één of meer leden van de klassenraad horen. De beroepscommissie beslist verder autonoom over de stappen die worden gezet om tot een gefundeerde beslissing te komen. Ze oordeelt of de genomen beslissing alleszins in overeenstemming is met de regelgeving en met het schoolreglement.
Indien het beroep ontvankelijk is, kan de beroepscommissie tot de beslissing komen dat het getuigschrift basisonderwijs toch uitgereikt wordt, of de eerste beslissing tot niet uitreiking van het getuigschrift bevestigen.
Het schoolbestuur is verplicht de beslissing van de beroepscommissie te aanvaarden. Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.
De ouders worden uiterlijk op 15 september die volgt op het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de beroepscommissie.
Onbetaalde facturen zijn geen reden om het getuigschrift of andere documenten in te houden.
  1   2   3   4   5   6   7

  • Kostenbeheersing
  • Getuigschrift basisonderwijs

  • Dovnload 159.35 Kb.