Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoekseenheid Griekse Studies Beleidsplan 2005-2008

Dovnload 60.44 Kb.

Onderzoekseenheid Griekse Studies Beleidsplan 2005-2008Datum21.09.2017
Grootte60.44 Kb.

Dovnload 60.44 Kb.

Onderzoekseenheid Griekse Studies

Beleidsplan 2005-2008

- Terrein waarop de eenheid wetenschappelijk actief is: Griekse taal, tekstoverlevering, teksteditie, literatuur en cultuur. De eenheid organiseert ook onderwijs op al deze gebieden.


- Leden van het ZAP die de onderzoekseenheid vormen:

M. Huys, L. Isebaert (deeltijds), C. Macé, P. Van Deun, A. Wouters


- Structuur van de onderzoekseenheid: verdeeld in 4 onderzoeksgroepen:

 • Onderzoeksgroep "Historiografie van de Linguïstiek": Alfons WOUTERS

 • Onderzoeksgroep "Literaire en Paraliteraire Papyri": Marc HUYS

 • Onderzoeksgroep "Byzantium en Christelijk Oosten":

 • Onderzoeksgroep "Vergelijkende Indo-Europese Taalkunde": Lambert ISEBAERT


- Globaal ontwikkelingsplan voor onderzoek, onderwijs en de relatie tussen beide
De Onderzoekseenheid Griekse studies resulteert uit de samenvoeging van de kern van de vroegere afdeling Griekse filologie en het centrum voor Byzantinistiek. Deze samenvoeging vloeit logisch voort uit de nauwe samenhang van de onderzoeksdomeinen van de twee secties. Beide domeinen zijn gefundeerd op een grondige kennis van de Griekse taal en op een grondige en tekstkritische analyse van de primaire bronnen in de originele taal en van hun wetenschappelijke edities. Deze natuurlijke samenvoeging laat nu toe de onderlinge cohesie en slagkracht te versterken door een betere integratie van de vroegere onderzoeksgroepen en het daarmee gelieerde onderwijs.

 • Op het vlak van het onderzoek:

Zonder de autonomie van de onderscheiden onderzoeksgroepen in gevaar te brengen komt dit op louter wetenschappelijk vlak tot uiting in:

 • Onderlinge afstemming van bepaalde onderzoekslijnen, onder meer aandacht voor de continuïteit tussen woordenlijsten uit de antieke papyri en de traditie van de bilingue Hermeneumata in middeleuwse handschriften (M. Huys, A. Pittomvils), de opname van grammaticale en taalkundige papyri in de Catalogue of Paraliterary Papyri (M. Huys), de studie van de grammaticale en taalkundige theorievorming van in de oudheid over de Byzantijnse tijd tot in de Renaissance (A. Wouters, T. Van Hal) en het hedendaagse Grieks (K. Stoppie), uitgave van een laat-Byzantijns taalkundig traktaat over de stijlfiguren en de taal (P. Van Deun, in samenwerking met M. Huys en A. Wouters).

  • Naast deze vormen van samenwerking is het de bedoeling door deze bundeling van krachten meer onderzoeksgelden aan te trekken en de internationale uitstraling nog te verhogen. Gedurende de komende 3 jaar zullen nieuwe OT’s en FWO-projecten aangevraagd worden en wordt er gestreefd naar excellentiefinanciering (zie onder de onderscheiden onderzoeksgroepen).

 • Deze integratie komt echter ook tot uiting in de aan de gang zijnde en toekomstige reorganisatie van het onderwijs:

  • Voortzetting van de Leuvense traditie van Bachelor colleges die de studenten een grondige kennis van de Griekse taal en vertrouwdheid met de lectuur van originele Griekse teksten bijbrengen ("Taalkunde", "Taal en Tekst", "Literatuur"). Daarbij wordt het college "Beschrijvende grammatica van het Grieks III" (W. Clarysse) aan de huidige didactische vereisten aangepast en gemoderniseerd tot "Taalkunde III" (A. Wouters, M. Huys). De samenwerking met Byzantinistiek en met het ILT als externe partner laat nu toe ook al op Bachelor niveau "Grieks door de eeuwen heen" aan te bieden, met de colleges "Nieuw Grieks" (ILT) en "Byzantijns Grieks" (P. Van Deun) als optievakken in BA3 . Daarnaast wordt de traditie van taalverwerving ab ovo behouden en geactualiseerd door de ombouw van het huidige college "Klassiek Grieks: taalverwerving" (M. Huys), met inschakeling van het nieuwe ZAP-lid C. Macé als plaatsvervanger, tot een breed universitair college voor geïnteresseerden uit andere studierichtingen, inclusief doctorandi1. Dit is ondermeer van levensbelang voor de vorming van wetenschappers die de editie van papyrusfragmenten en van teksten in de Series Graeca aankunnen. De studie van het "Grieks door de eeuwen heen" wordt ook versterkt door de ombouw van het vroegere eerder technische college "Historische grammatica van het Grieks" (A. Wouters) tot het breder opgevatte "Geschiedenis van de Griekse taal" (M. Huys ) in BA3, waarin de nadruk ligt op de evolutie van het Klassieke Grieks over het Koine-Grieks en het Byzantijns Grieks naar het Nieuw Grieks.

Anderzijds wordt gebruik gemaakt van de nieuwe talencombinaties om sommige vakken als optie aan te bieden aan een groter aantal studenten uit "Taal- en Letterkunde": zo komt in het college "Griekse godsdienst" (P. Van Deun) (BA3) vanaf nu ook meer mythologie aan bod.

  • Dit concept wordt ook doorgetrokken in de Master met het college "Griekse linguïstiek" waarin diverse specifieke synchrone fenomenen in de Griekse taal uitgediept worden of diachronisch vanuit hun Indo-Europese oorsprong benaderd worden (team-teaching: M. Huys, L Isebaert, A. Wouters, W. Clarysse vanuit de OE Oude Geschiedenis). Anderzijds komt in de gespecialiseerde colleges over klassieke (A. Wouters, L . Van der Stockt vanuit een andere OE), Hellenistische (M. Huys) en Byzantijnse literatuur (P. Van Deun) de verworven taalkennis ten dienste te staan van een grondige taalkundige, tekstkritische en historisch-literaire commentaar.

  • Versterking van de expertise op het vlak van de teksteditie door de bundeling van de knowhow op het vlak van de papyrusuitgaven en de wetenschappelijke editie van Middeleeuwse handschriften van Byzantijnse auteurs. Op onderwijsvlak komt dit tot uiting in onze bijdrage tot het vak "Editietechniek" (team-teaching), dat in de plaats komt van de vroegere colleges "Griekse paleografie" en "Latijnse paleografie" en waarin best ook het nieuwe ZAP-lid C. Macé betrokken wordt gezien haar onderzoekservaring ter zake. Deze expertise wordt ook open getrokken tot de digitale editie van papyrusteksten zoals gerealiseerd in het CPP-project (M. Huys).

  • Op het vlak van onderwijs én externe dienstverlening wordt de studie van de Griekse taal ook via het Internet gepromoot door de internationaal georiënteerde site "Greek Grammar on the Web", sinds jaren door Google als premier site aangeduid voor de studie van het Grieks. Er wordt naar financiering gezocht voor de verdere ontwikkeling van deze site.

- Gedetailleerde inventaris en planning per onderzoeksgroep:


Onderzoeksgroep "Historiografie van de Linguïstiek (Oudheid t/m Renaissance)": Alfons WOUTERS

Onderzoek


Mandaten

 • K. Stoppie, doctoraatsbursaal 2001-2006: Bilingualism in Charisius’ Ars grammatica

 • V . Van Elst, doctoraatsbursaal 2004-2005 (vanaf 10/2005 vrijwillig wet. medewerker): Quintilian on Grammar

 • T .Van Hal, FWO-aspirant 2004-2008: Principes en methodes van taalvergelijking in de 16e en 17e eeuw

(gelieerd aan het dwarsverband met onderzoeksgroep COMPAS en het Seminarium Historiographiae Linguisticae )

 • L. Visser, doctoraatsbursaal, 2005-2006: Grammatica, dialectica and rhetorica in the period between Late Antiquity and the Carolingian Renaissance, ZKB4616-PS-AP


Projecten

 • (OT/00/04) The Impact of Bilingualism on Late Antique Latin Grammaticography

 • FWO Onderzoekgemeenschap "Geschiedenis en Historiografie van de Westerse Taalkunde (Oudheid-Moderne Tijden)"

Leiding: A. Wouters en P. Swiggers

Partners: Universiteit Gent (E. Roegiest)

VU Amsterdam (D.M. Schenkeveld)

Lyon, Institut Courby (L. Basset en F. Biville)

École Normale Supérieure (J. Lallot)


 • Onderzoekscentrum Seminarium Historiographiae Linguisticae : dwarsverband met de subfaculteit Linguïstiek

Leiding: A. Wouters en P. Swiggers

ZAP: P. Desmet, L. Draye, L. Isebaert, L. Melis, S. Vanvolsem

BAP: de P. Lauwers, K. Stoppie, V. Van Elst, T. Van Hal, S. Verleyen, L. Visser.

Met dit dwarsverband gelieerd: het Centre International de dialectologie générale, dat het tijdschrift ‘Orbis’ en de reeksen ‘Orbis. Supplementa’ en ‘Orbis Linguarum’ (uitgever: P. Swiggers) uitgeeft.


Globale planning voor de komende drie jaar en activiteitenplan voor 2005-2006

Voor de onderzoeksgroep als geheel

Verdere uitbouw van het onderzoek over de taalkundige theorievorming in Oudheid en M.E. met uitbreiding naar de Renaissance en versterking van de aandacht voor de impact op de moderne periode.

Voor 2005-2006 worden volgende aanvragen voorzien:

- een nieuw project (OT): Het participium in de vroegste Westerse taalbeschrijvingen

- een FWO- aspirantschap voor Valerie van Elst (thans VWM) met het onderwerp: Quintilian on Grammar en voor Louise Visser met het onderwerp Grammatica, dialectica and rhetorica in the period between Late Antiquity and the Carolingian Renaissance


- een hernieuwing (met intrede van nieuwe partners) van de FWO Onderzoeksgemeenschap "Geschiedenis en Historiografie van de Westerse Taalkunde”.

- Einde 2006 zal Karen Stoppie haar doctoraat (Greek Elements in Charisius’ Ars Grammatica) afronden

- uitbouw van het Seminarium Historiographiae Linguisticae (met versterking van de activiteiten voor de moderne periode).

A. Wouters


 • Uitgave (in Orbis. Supplementa) van Bilinguisme et terminologie grammaticale gréco-latine. Actes du colloque international Lyon, 22-27 avril 2002, en Ancient Grammar and its posterior Tradition. Acts of the International Colloquium. St. Petersburg, April 20-23, 2005.

- publicatie van artikelThe klivsi" creiva": Between the Grammarian and the Rhetorician”, in: International Conference European Scholarship. History, Methodology, and Beyond (Nicosia, March 14-17, 2002)

- publicatie van artikel (i. s.m. Valerie Van Elst): “Quintilian on the klivsi" creiva"”. Reeds aanvaard door Hyperboreus, XI, 2 (2005).+ i.s.m. P. Swiggers:

- publicatie van artikel “On the Origins of the Participle as Parts of Speech”, in D. Kibbee (ed.), Acts of the Xth International Conference on the History of the Language Sciences (Urbana-Champaign, Sept. 1-5th, 2005).


- Hfdst. “L’adverbe chez les grammairiens latins”, in A. Kärnä - S. Matthaios (edd.), A History of the Adverb, te verschijnen bij Peust & Gutschmidt Verlag, Göttingen, 2006/2007.

K. Stoppie

- voorbereiding van hfdst. ‘The adverb in the earliest modern Greek grammaticography’, in A. Kärnä - S. Matthaios (edd.), A History of the Adverb, te verschijnen bij Peust & Gutschmidt Verlag, Göttingen, 2006/2007.


- afwerking van de doctoraatsthesis

V. Van Elst


 • publicatie van artikel (i. s.m. A. Wouters): “Quintilian on the klivsi" creiva"”. Reeds aanvaard door Hyperboreus, XI, 2 (2005).

 • publicatie van paper “Contrastive Phonetics in Quintilian” (zal worden aangeboden aan Annales de Lettres et Sciences Humaines, KU Lublin).

T. Van Hal


- publicatie van een DVD: De humanisten uit de lage landen over de herkomst van de taal.

- voorbereiding van een monografie: Paulinus a Sancto Bartholomaeo over taalverwantschap (werktitel). Voor Orbis linguarum (Leuven: Peeters).

- publicatie van twee artikels: (1) Justus Lipsius en de Wachtendonckse Psalmen (werktitel). voor Gulden Passer, en (2) “Paulinus a Sancto Bartholomaeo about language kinship” (werktitel), voor Historiographia Linguistica..

L. Visser


- publicatie van hfdst. ‘The adverb in early medieval Latin grammar’ in A. Kärnä - S. Matthaios (edd.), A History of the Adverb, te verschijnen bij Peust & Gutschmidt Verlag, Göttingen, 2006/2007.

- case-study rond Isidorus van Sevilla en Iulianus van Toledo: de codificatie van de wetenschaps­gebieden grammatica, dialectica en rhetorica in 7e-eeuws Spanje. LezingcDienstverlening
A. Wouters

- redactielid van Ancient Narrative (Groningen), Kleio, Orbis, Roczniki Humanistyczne. Annals of Arts. Katolicki Uniwersytet Lubelski (Polen) en Stasinos. Journal of the Association of Greek and Cypriot Classical Teachers (Nicosia).

- Referee voor de A. von Humboldt Stiftung, de KONE-Foundation (Finland), en de Italiaanse regering (MIUR).

- lid visitatiecommissie (2005) Grieks in Nederland

Onderzoeksgroep “Literaire en Paraliteraire Papyri" : Marc HUYS

Onderzoek


Mandaten

 • Ann Pittomvils, doctoraatsbursaal vanaf 01/11/2004 (voorlopig tot 31/10/2006): Antieke proza-commentaren op papyrus

 • Nele Baplu, doctoraatsbursaal vanaf 01/11/2005 (voorlopig tot 31/10/2006): schoolwoordenlijsten op papyrus


Projecten

 • (OT/02/16, 2002-2006) Lijsten en catalogen in Griekse paraliteraire papyri Aristoteles’ Retorica.

 • "Corpus van Griekse Retorische Papyri": Dr. D. Colomo) F/02/077, 2003, nog te vervangen door een nieuwe onderzoeksfellow.Globale planning voor de komende drie jaar en activiteitenplan voor 2005-2006

Voor de onderzoeksgroep als geheel

 • Uitbouw van het cpp-project en inschakeling in een internationaal samenwerkingsverband met het oog op de digitalisering en web-presentatie van alle gepubliceerde Griekse papyrusteksten, samen met de onderzoekseenheid Geschiedenis van de oudheid (LDAB, Leuven Database of Ancient Books, W. Clarysse), Heidelberg (D. Hagedorn) en Duke University (DDBDP, Duke Databank of Documentary Papyri).

 • Artikels in toptijdschriften (M. Huys, eventueel in samenwerking met Th. Schmidt, Université Laval, Québec of A. Nodar, Barcelona) over diverse paraliteraire papyri, o.a. over de woordenlijsten in P. Bouriant 1, over het fragment uit de Homeruscommentaar P.Strasb G 2374 en de woordenlijsten in P.Cairo, inv. 65445 (zie ook bij A. Pittomvils en N. Baplu)

 • 2005 (eventueel opnieuw in 2006): aanvraag van FWO-aspirantschappen voor A. Pittomvils ("Catalogue of Papyrus Fragments with Ancient Prose Commentaries") en N. Baplu ("Word Lists in Ancient School Papyri: their Didactic, Literary and Historical Context and their Influence on Medieval Scholastic Practice") in 2005;

 • aantrekken van een onderzoeksfellow ter vervanging van D. Colomo, voor het project "Corpus of Rhetorical Papyri"

 • te verwachten doctoraten: A. Pittomvils (2008), N. Baplu (2009)

 • 2006-2007: aanvraag van een nieuw OT- en FWO-project, zeer waarschijnlijk in verband met de continuïteit tussen de antieke paraliteraire papyri (woordenlijsten, commentaren of scholia) en de filologische activiteit in Byzantijnse tractaten, scholia en handboeken.

M. Huys

2005-2006: • (i.s.m. Schmidt T.) The Catalogue of Mythographic Papyri (CMP): Presentation of the Electronic Database, Akten des 23. Internationalen Kongresses für Papyrologie (Wien, 22.-28. Juli 2001), herausg. H. Harrauer / B. Palme, Wien, 2005.

 • (i.s.m. Nodar A.) A Catalogue of Paraliterary Papyri (CPP): Presentation of the Project, Proceedings of the 24th International Congress for Papyrology, Helsinki, 2006.

 • Troy: epos, tragedie of Hollywood-spektakel? Kleio (2005 of 2006).

 • De "hoop" bij Aristoteles en de wanhoop van de vertaler, Lampas (2006).

A. Pittomvils

 • 2005-2006: artikel in toptijdschrift "God-lists on papyri as predecessors of the Hermeneumata Pseudo-Dositheana" ; deelname aan doctorandidag.

 • doctoraatsverdediging voorzien voor ca. eind 2008

N. Baplu

 • 2005-2006: artikel in Hermeneus: “Euripides' Peliades: de puzzel van een fragmentarisch bewaarde tragedie”;

artikel in toptijdschrift: "The Word list P.Lund 6: Re-edition and commentary"

 • doctoraatsverdediging, voorzien voor 2009


Dienstverlening

M. Huys

- Curriculumvoorzitter Grieks 2005-2008 (voorlopig ad interim); coördinator OE Grieks 2005-2008 • Medewerking aan de stuurgroep voor de Kortenberg studiedagen.

 • websites die de studie van de Griekse taal, literatuur en cultuur voor een breed publiek toegankelijk maken:

  • http://greekgrammar.com: "Greek Grammar on the Web",

  • http://retorica.be: Retorica van Aristoteles,

  • http://perswww.kuleuven.ac.be/~u0013314/pinaxonline.html: Pinax Online: beredeneerde lijst van internet-bibliografieën.

- publicatie van (kranten)artikels voor een breder publiek of op het secundair onderwijs gerichte artikels (Kleio, Lampas, Groniek).

Onderzoeksgroep " Byzantium en Christelijk Oosten ": Peter VAN DEUN, Caroline MACÉ


Onderzoek


Mandaten

 • Reinhart Ceulemans: doctoraatsbursaal (2005-2009) “Tekstkritische analyse van de Hebreeuwse en Griekse versie van het bijbelboek Canticum Canticorum (promotor Van Deun, co-promotor B. Lemmelijn).

 • Nele Maes: Doctoraatsbursaal (2002-2006) " Funeraire gebruiken aan het keizerlijk hof in Byzantium ".

 • Dr. Bram Roosen (vrijwillig wet. medewerker): Maximus Confessor and the propaganda war against the heresies called monenergism and monotheletism

 • Osama El-Nahas IRO-doctoraatsbeurs (Egyptenaar) (2002-2006), The Byzantine Harbour Facilities in Alexandria and Underwater Archaeology

 • Petra Melicharova IRO-doctoraatsbeurs (Tsjechische) (2004-2008), Female Piety in Byzantium in the Palaiologue Period

 • Gabor Buzasi Soros-beurs (Doctoraatsbursaal), Solar Theology in Neoplatonism: A Study of Julian's Hymn to King Helios

 • Dimitri Siniakov : Doctoraatsbursaal (Sorbonne en Russische Kerk van België) (doctoraat en cotutelle met de Sorbonne), Le recours à l'autorité de Grégoire de Nazianze dans les débats christologiques de Chalcédoine à Nicée II

Projecten

 • Series Graeca van het Corpus Christianorum, gefinancierd met mecenaatsmiddelen (Vossiusfonds dat deel uitmaakt van de Pooled Fund van de KUL).

 • OT/02/21 (2002-2006) "Het leven van de ziel na de dood. De eschatologische literatuur in Byzantium (met bijzondere aandacht voor het traktaat van Eustratius van Konstantinopel) geconfronteerd met de keizerlijke funeraire gebruiken".

 • OT/05/01: (2005-2009) "de Hebreeuwse en Griekse versie van het bijbelboek Canticum Canticorum": deze middelen werden verworven door de collega's theologen B. Lemmelijn en H. Ausloos. Maar P. Van Deun treedt op als promotor van Reinhart, B. Lemmelijn als co-promotor. Het wordt een doctoraat in Grieks onder de titel “Tekstkritische analyse van de Hebreeuwse en Griekse versie van het bijbelboek Canticum Canticorum” en deze OT valt dus onder de OE Griekse Studies.


Globale planning voor de komende drie jaar en activiteitenplan voor 2005-2006


 • 2005: GOA, deelgenomen aan de recente excellentiefinancieringsronde, een aanvraag die mogelijk een serieuze impulsfinanciering zal opleveren.

 • In 2005/2006 zullen nieuwe projectaanvragen bij de Onderzoeksraad en het FWO worden voorgelegd:

  • OT: de kritische editie van de Byzantijnse encyclopedie van Neilos Doxopatres, met studie van het encyclopedisme in de 11de-12de eeuw in Byzantium,

  • FWO-project zal handelen over de oude dag in Byzantium.

 • Geplande doctoraten in 2006:

  • Nele Maes (Funeraire gebruiken aan het keizerlijk hof in Byzantium)

  • Osama El-Nahas (Harbour Engineering in the Byzantine Harbour of Marea, Alexandria, Egypt).

Andere lopende doctoraten: te vroeg om een jaar te geven.

 • Daarnaast staan er vanwege verschillende leden van de onderzoekseenheid artikels gepland in toptijdschriften- of reeksen:

  • J. Noret, Athanasius van de Athosberg, een eremiet die een klooster stichtte;

  • Nele Maes (artikel over kindkeizers in Byzantium; artikel over funeraire riten onder de Komnenekeizers)

 • Peter Van Deun (artikels over de handschriftelijke traditie van Eustratius' De statu animarum, over de indirecte overlevering van de tekst, een artikel over een dogmatisch traktaat van Maximus Confessor, een artikel over een Byzantijnse collectie van filosofische definities, een status quaestionis van het Maximus-onderzoek, 1990-2005);

 • Caroline Macé (enkele artikels over stemmatologie bij de uitgave van Griekse en andere teksten, en enkele artikels over Gregorius van Nazianze);

 • Bram Roosen (een lang overzichtsartikel van de Levensbeschrijvingen van Maximus Confessor).

 • Voor de Series Graeca zijn gepland de volgende volumes:

 • 2005-2006: Eustratius van Constantinopel, Het Leven van de zielen na de dood (P. Van Deun, K.U. Leuven)

 • Anastasius Sinaita, Theologische vragen en antwoorden (J. Munitiz; Birmingham)

 • Gregorius van Agrigente, Commentaar op het bijbelboek Ecclesiastes (G.H. Ettlinger; Harvard)

 • Maximus Confessor, Dogmatische traktaten (B. Markesinis; K.U. Leuven) Maximus Confessor, Mystagogia (Chr. Boudignon; Université Aix-en-Provence)

 • Maximus Confessor, Levensbeschrijvingen (B. Roosen; K.U. Leuven) Maximus Confessor, Disputatio cum Pyrrho (P. Van Deun; K.U. Leuven) Keizer Leo VI, Redevoeringen (Th. Antonopoulou, Universiteit van Patras, Griekenland)

 • de Homerocentones van keizerin Eudocia (R. Schembra, Univ. Torino)

 • anti-Joods traktaat (Andrist, Genève).


Dienstverlening:

Peter Van Deun

 • voorzitter van de Subfaculteit Taal- en Regiostudies (verkozen sept. 2005)

 • lid van de Onderzoeksraad van de KUL (sinds 2002).

 • voorzitter van het Instituut voor Vroegchristelijke en Byzantijnse Studies.

 • 2x per jaar een 5 weken durende lessenreeks over Kunst en cultuur in de Byzantijnse tijd voor het Davidsfonds.Onderzoeksgroep “Vergelijkende Indo-Europese Taalkunde ": Lambert ISEBAERT

Onderzoek


 • "Principes en methodes van taalvergelijking in de 16de en 17de eeuw": FWO-aspirant Toon Van Hal

Gelieerd met het "Seminarium Historiographiae Linguisticae" (cf. supra bij Onderzoeksgroep "Historiografie van de Linguïstiek”)


1 We denken hoofdzakelijk maar niet uitsluitend aan de richtingen Geschiedenis van de Oudheid, Byzantinistiek, Taal en Letterkunde: Grieks en Wijsbegeerte van de Oudheid. Reeds vorig jaar en dit jaar volgden verschillende doctorandi (uit Literatuurwetenschap, Egyptologie en Byzantinistiek) dit college in het kader van hun doctoraatsopleiding.
 • Onderzoek
 • Voor de onderzoeksgroep als geheel
 • + i.s.m. P. Swiggers
 • Dienstverlening

 • Dovnload 60.44 Kb.