Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek

Dovnload 0.74 Mb.

Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoekPagina17/27
Datum04.04.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

Natuurwetenschappen

A.1. Landbouw (Agriculture)

Landbouwkunde (Agronomics)


aantal projecten:

11-15

geografisch:

Ontwikkelingslanden algemeen

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M

belangrijkste teams:

 • KUL, Laboratorium voor Bodem en Water

 • KUL, Laboratorium voor fytopathologie en plantenbescherming

De groep ‘Landbouwkunde’ wordt verder opgesplitst in volgende expertisevelden:

Irrigatie (Irrigation): De irrigatie is van belang voor (sub)tropische gewassen in gebieden waar water moeilijk toegankelijk is, of bij teelten die plaatsvinden in geïrrigeerde perimeters (bvb. rijst). De irrigatie wordt bestudeerd door agronomen, bodemkundigen en landbouwkundig ingenieurs gespecialiseerd in hydraulica.

Aantal projecten in cluster: 5

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Gewasbescherming (Crop Protection): Zowel chemische, mechanische als biologische middelen worden ingezet.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

Pesticiden (Pesticides): Algemene benaming voor chemische of biologische gewasbeschermings-middelen. Ze worden dikwijls specifieker aangeduid naargelang de belager die ze bestrijden: insecticiden (insecten), herbiciden (onkruiden), fungiciden (schimmels), acariciden (mijten), nematiciden (aaltjes), bactericiden (bacteriën),....

Aantal projecten in cluster: 4

Geschat researchbudget: € 500.000 - € 1.000.000

Teeltsystemen (Plant Cropping System): De teelt van bepaalde gewassen is vaak specifiek voor de fysische, sociale en culturele omgeving waarin ze plaatsvindt. Afhankelijk van het gewas en zijn omgeving, worden verschillende teeltsystemen gehanteerd. Bvb. wordt in de tropen heel vaak met ‘tussenteelten’ gewerkt, waarbij bvb. bonen tussen de maïs worden gezaaid.

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Bosbouw (Forest Science)


Bosecosystemen (Forest ecosystems): De biologische, biochemische en/of fysiologische interacties tussen plant (boom), dier en bodem in bossen.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

Tropische Bosbouw (Tropical Forestry): Algemene groepering voor de studie van tropische bossen. Binnen deze niche werden vooral projecten ingedeeld rond ‘duurzaam bosbeheer’ en/of ‘bosherstel’ in de tropen. Projecten met specifiekere onderwerpen werden onder de betreffende niches geplaatst.


aantal projecten:

11-15

Geografisch:

Oost-Afrika, Latijns-Amerika

geschat researchbudget:

1M - € 5M

belangrijkste teams:

Sylvicultuur (Sylviculture): Omwille van hun economische waarde werden ook de projecten rond bamboe hierin geplaatst.

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: < € 100.000

Teelttechnieken (Phytotechny)


aantal projecten:

<5

Geografisch:

Azië, Latijns-Amerika

geschat researchbudget:

100.000 - € 250.000

De niche wordt opgedeeld in:

Fruitteelt (Small Fruit Trees): Hierin werden slechts 2 projecten geclassificeerd. Omwille van de specifieke productie (fruit) werden ze niet onder sylvicultuur of tropische bosbouw geplaatst.

Tuinbouw (Horticulture): Het (enige) project dat in deze niche werd geplaatst, behandelt de teelt van serretomaten in de tropen.

Bodemkunde (Soil Science)


Bodemchemie (Soil Chemistry): In deze niche werd slechts 1 project gecatalogeerd.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Bodemvruchtbaarheid (Soil Fertility): Een algemene niche voor projecten rond de vruchtbaarheid van bodems die afhankelijk is van zijn chemische (cfr. supra), biologische en fysische factoren. Belangrijk binnen deze groep zijn de projecten rond stikstofbiofertilisatie (zie hieronder).


aantal projecten:

31-40

Geografisch:

Sub-Sahara Afrika, Latijns-Amerika

geschat researchbudget:

> € 4 M

belangrijkste teams:

 • KUL, Centrum voor Microbiële en Plantengenetica

 • KUL, Laboratorium voor Bodemvruchtbaarheid en –biologie

 • UGent, Afdeling Plant-Bacteriën-Interacties

Stikstofbiofertilisatie (Nitrogen-Biofertilisation): De plantensoorten uit de familie Fabaceae (leguminosen) kunnen stikstof (N2) uit de lucht halen en omzetten in een voor de plant bruikbare vorm. Dit gebeurt met behulp van een symbiotische bacterie die zich in nodules in de wortels van deze planten vestigt (Rhizobium sp.). Deze symbiose maakt de teelt van bvb. bonen (Faba spp.) in stikstofarme bodems alsnog mogelijk. De stikstofbiofertilisatie is dan ook uiterst belangrijk voor teelten in de tropen. Bij rijst en andere graangewassen speelt Azospirillum sp. een grote rol in de stikstofopname door deze planten in een complexe symbiose tussen plant, Azospirillum sp. en wortelgelieerde bodemschimmels (mycorrhiza). Alle projecten specifiek rond Azospirillum sp. en mycorrhiza werden in aparte niches ingedeeld.

Aantal projecten in subcluster: 33 (binnen de 36 projecten van ‘bodemvruchtbaarheid’)

Geschat researchbudget: € 3,7 M

Bodembeheer (Soil Management): Deze niche bevat alle projecten rond erosiebestrijding,

bodemwater, bodemfauna, etc. gefocused op een duurzame plantenteelt. Het beheer van

bodemvruchtbaarheid en bodemherstel werden onder een andere niche geplaatst. Bodembeheer is niet

beperkt tot landbouw, maar wordt ook toegepast in het kader van ecologie, erosiebestrijding,

waterwinning, enz.

.


aantal projecten:

21-30

Geografisch:

Voornamelijk Sub-Sahara Afrika

geschat researchbudget:

> € 4M

belangrijkste teams:

 • KUL, Laboratorium voor Bodem en Water

 • KUL, Laboratorium voor Bodemvruchtbaarheid en –biologie

 • UGent, Afdeling Bodemkunde

Bodemfysica (Soil Physics): Deze niche bevat slechts één project rond de evaluatie van bodemfysische eigenschappen van bepaalde kleigronden voor de productie van bananen.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

Bodemherstel (Soil Remediation): Deze niche omvat het herstel van bodems met het oog op landbouwkundig gebruik.

Aantal projecten in cluster: 4

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Dierlijke Productie (Zootechnics)


Deze niche omvat alle projecten rond technische ingrepen in de dierlijke productie. Gelijkaardige projecten die technischer zijn van aard, werden onder ‘Agricultural Engineering’ geplaatst.

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

A.2. Biologie (Biology)

Bio-Engineering


Genetische Manipulatie of Modificatie (Genetic Engineering): Omvat projecten waarbij bepaalde planten 'genetisch’ veredeld werden om bepaalde eigenschappen als productie, ziekteresistentie, koudetolerantie, etc. te verbeteren.

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Ontwikkelingslanden algemeen

geschat researchbudget:

1M - € 5M

belangrijkste teams:

Binnen deze niche werden verder onderverdelingen gemaakt voor genetische selectie (genetic selection), waarbij op basis van genetische eigenschappen planten voor veredeling worden weerhouden en Genetische Modificatie, waarbij de specifieke ontwikkeling van genetisch gewijzigde/verbeterde planten/gewassen wordt beoogd. (3 projecten, geschat researchbudget: € 500.000 - € 1.000.000)

In Vitro Cultuur (In Vitro Culture): Deze vorm van vegetatieve vermeerdering is van belang bij planten die moeilijk vermeerderbaar zijn of waarbij de ontwikkelingstijd van de plant langs de klassieke weg te lang is. Bij genetische verbetering van planten wordt vaak van deze methode gebruik gemaakt.

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Biologie (Biology)


Aquatische Biologie (Aquatic Biology):

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 500.000 - € 1.000.000

Evolutionaire Biologie (Evolutionary Biology): Binnen de evolutionaire biologie werd een aparte niche onderscheiden voor de fylogenie (phylogeny), die meer in het bijzonder de evolutie van deze organismen beschrijft.


aantal projecten:

16-20

geografisch:

Latijns-Amerika (Galápagos), Azië

geschat researchbudget:

1M - € 5M

belangrijkste teams:

Genoomanalyse (Genomics): De niche bevat enkel een project rond de genoomanalyse van Phaseolus vulgaris, de gewone boon.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Populatiegenetica (Population Genetics):

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: < € 100.000

Schimmels (Fungi): (zie ook schimmels als plantenziekten) Het enige project binnen deze niche behandelt een taxonomisch-systematisch onderzoek van een bepaalde schimmel (Basidiomyceten).

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

Industriële Microbiologie (Industrial Microbiology): De enige twee projecten in deze niche bestuderen de fermentatie met behulp van gist.

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Populatiebiologie (Population Biology):

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Bodembiologie (Soil Biology): Organismen uit de bodem worden als aparte niche opgenomen omdat ze veelal een grote rol spelen in het bodem-plant ecosysteem. Het enige project in deze niche handelt over Actinomyceten in chinese bodems.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Taxonomie (Taxonomy): Deze niche bevat slechts één project omtrent de systematische revisie van Afrikaanse stekelalen. Taxonomische studies over planten zijn ingedeeld bij de niche ‘taxonomische plantkunde’.

Aantal projecten in cluster: 1


Plantkunde (Botany)


Medicinale Planten (Medicinal Plants): Onderzoeksprojecten rond medicinale planten kunnen een waaier aan disciplines omvatten: (etno)botanie, taxonomie, agronomie, analytische chemie, etc. Ze worden echter als aparte niche weerhouden omwille van hun enorm potentieel in de mondiale volksgezondheid en hun belang in de debatten rond intellectuele eigendomsrechten die zich vooral in de sfeer van medicinale planten afspelen.

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Palynologie (Palynology):

Aantal projecten in cluster: 4Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Fytopathologie (Phytopathology): De onderzoeksprojecten binnen de fytopathologie worden hieronder verder gespecifieerd: insecten, bacteriën, schimmels, nematoden, plagen door hogere dieren en virussen.

Schimmels (Fungi): Niche rond schimmels als plantenziekte

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Ontwikkelingslanden algemeen

geschat researchbudget:

500.000 - € 1.000.000

belangrijkste teams:

 • KUL, Laboratorium voor fytopathologie en plantenbescherming

 • UGent, Afdeling Aquatische Biologie - Afdeling Mycologie

 • UGent, Laboratorium voor Fytopathologie

Insecten (Insects): In deze niche zitten exclusief projecten m.b.t. sprinkhanen als gewasbeschadigers.

aantal projecten:

11-15

geografisch:

Ontwikkelingslanden algemeen

geschat researchbudget:

> € 2M

belangrijkste teams:

Bacteriën (Bacteria): Deze groep omvat onderzoeksprojecten rond bacteriën als veroorzakers van plantenziekten bij tropische teelten.

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Ontwikkelingslanden algemeen

geschat researchbudget:

500.000 - € 1.000.000

belangrijkste teams:

 • UGent, Laboratorium voor Microbiologie

Nematoden (Nematodes):

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Sub-Sahara Afrika, Azië

geschat researchbudget:

> € 1M

belangrijkste teams:

 • KUL, Laboratorium voor Tropische Plantenteelt

Plagen door Hogere Dieren (Plant Pests): In het enige project in deze niche wordt de ecologische bestrijding van knaagdieren als gewasbeschadigers beschreven.

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Virussen (Viruses): Slechts één project, rond virusbestrijding bij de banaan, wordt in deze niche geklasseerd.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Plantenanatomie (Plant Anatomy):

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Plantenfysiologie (Plant Physiology):. Binnen de plantenfysiologie worden twee niches beschreven (zie hieronder).


aantal projecten:

5-10

geografisch:

Ontwikkelingslanden algemeen

geschat researchbudget:

500.000 - € 1.000.000

belangrijkste teams:

Plantontwikkeling (Plant Development):

Aantal projecten in cluster: 4 (van de 8 projecten binnen ‘Plantenfysiologie’)

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Stress (Stress):.

Aantal projecten in cluster: 3 (van de 8 projecten binnen ‘Plantenfysiologie’)

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Taxonomische Plantkunde (Systematic Botany):

Aantal projecten in cluster: 4

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Dierkunde (Zoology)


Ethologie (Ethology): De onderzoeksprojecten in deze niche betreffen vooral het gedrag van bonobo’s en mantelbavianen.

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Sub-Sahara Afrika

geschat researchbudget:

250.000 - € 500.000

belangrijkste teams:

 • UIA, Ethologie

 • RUCA, Gedragsbiologie

Morfologie (Morphology):

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Ontwikkelingslanden algemeen

geschat researchbudget:

500.000 - € 1.000.000

belangrijkste teams:

 • UIA, Functionele Morfologie

Dierlijke Voeding (Animal Nutrition): In het enige project in deze niche worden de voedingspatronen van gorilla’s en chimpansees bestudeerd.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

Dierlijke fysiologie (Animal Physiology) De niche bevat zowel een project rond de biochemische werking van dierlijke hersenen als de bewegingsleer bij de bonobo’s.

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Dierlijke Reproductie (Animal Reproduction):

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Entomologie (Entomology): Deze niche bevat algemeen biologische studies over insecten. Specifiek onderzoek naar insecten als gewasplaag werden geclassificeerd in de niche ‘insecten’ bij de fytopathologie.

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Zoogeografie (Zoogeography): Het enige onderzoeksproject in deze niche handelt over de verspreiding van bonobo’s in Congo, Rwanda en Oeganda.

Aantal projecten in cluster: 1


A.3. Milieu (Environmental Sciences)


Deze grote supercluster omvat alle onderzoeksprojecten rond de omgeving van plant en dier. Hier en daar kan discussie ontstaan omtrent de adequaatheid van de plaatsing van bepaalde niches binnen deze supercluster. Meer bepaald de niches rond aquacultuur horen wellicht meer binnen de eerst beschreven supercluster ‘Landbouw’. Aan de huidige indeling werd echter vastgehouden omdat ze een standaard vormt voor de indeling van Europese onderzoeksprojecten (CORDIS).

Aardwetenschappen (Earth Sciences)


Geochemie (Geochemistry):

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Latijns-Amerkia

geschat researchbudget:

100.000 - € 250.000

belangrijkste teams:

 • UGent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen

Biogeochemie (Biogeochemistry): Deze niche bevat een over vier projecten verdeeld onderzoek dat deze kringlopen in Vlaamse bossen met die in Chili vergelijkt.

Aantal projecten in cluster: 4 (van de 5 projecten binnen ‘Geochemie’)

Geschat researchbudget: < € 100.000

Geofysische Wetenschappen (Geophysical Science): Volgende niches worden erin onderscheiden: geologie, hydrologie en tectoniek.

Aantal projecten in cluster: 21

Geschat researchbudget: > € 1M

{details over deze cluster, zie hieronder}Geologie (Geology):

aantal projecten:

16-20

geografisch:

Azië, Latijns-Amerika

geschat researchbudget:

100.000 - € 250.000

belangrijkste teams:

Geomorfologie (Geomorphology):

Aantal projecten in cluster: 3 (van de 16 projecten binnen ‘Geologie’)

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Pedologie (Pedology): Pedologie wordt hier onderscheiden van de bodemkunde zoals ze is beschreven in het partim ‘Landbouw’ door het ontbreken van rechtstreeks landbouwkundige toepassingen in de pedologie.

Aantal projecten in cluster: 2 (van de 16 projecten binnen ‘Geologie’)

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Petrologie (Petrology): In deze niche zit slechts 1 project waarin de vorming van gesteentes uit magma (stollingsgesteentes) wordt beschreven .

Aantal projecten in cluster: 1 (van de 16 projecten binnen ‘Geologie’)Sedimentologie (Sedimentology):

Aantal projecten in cluster: 3 (van de 16 projecten binnen ‘Geologie’)

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Vulkanologie (Volcanology):

Aantal projecten in cluster: 3 (van de 16 projecten binnen ‘Geologie’)

Geschat researchbudget:€ 100.000 - € 250.000

Tektoniek (Tectonics):

Aantal projecten in cluster: 2 (van de 21 projecten binnen ‘Geofysische Wetenschappen’)

Geschat researchbudget: < € 100.000

Hydrologie (Hydrology):

Aantal projecten in cluster: 1 (van de 21 projecten binnen ‘Geofysische Wetenschappen’)Mariene Wetenschappen

Mariene Biodiversiteit (Marine Biodiversity): De mariene biodiversiteit is opgenomen bij de milieuwetenschappen en niet bij de biologie omdat de hierin ingedeelde onderzoeksprojecten grote groepen organismen en hun biodiversiteit bestuderen in mariene ecosystemen.

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Vooral Indische Oceaan

geschat researchbudget:

250.000 - € 500.000

belangrijkste teams:

 • UGent, Afdeling Aquatische Biologie

Mariene Ecosystemen (Marine Ecosystems): Binnen de mariene ecosystemen worden benthische en kustecosystemen onderscheiden.

aantal projecten:

5-10

geografisch:

Alle oceanen

geschat researchbudget:

> € 1M

belangrijkste teams:

Benthische Ecosystemen (Benthic Ecosystems): De studie van de koraalriffen maakt hier een essentieel onderdeel van uit.

Aantal projecten in cluster: 3 (van de 8 projecten binnen ‘Mariene Ecosystemen’)

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Kustecosystemen (Coastal Ecosystems):

Aantal projecten in cluster: 2 (van de 8 projecten binnen ‘Mariene Ecosystemen’)

Geschat researchbudget: € 149 053

Oceanografie (Oceanography):

Aantal projecten in cluster: 4

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Paleontologie (Paleontology):


aantal projecten:

5-10

geografisch:

Sub-Sahara en Noord-Afrika

geschat researchbudget:

100.000 - € 250.000

belangrijkste teams:

 • UGent, Afdeling Paleontologie


Ecologie


Dierlijke Ecologie (Animal Ecology):

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Aquatische Ecologie (Aquatic Ecology): De aquatische ecologie onderscheidt zich van de mariene ecosystemen omdat het hier zoetwaterecosystemen betreft.

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: < € 100.000

Afvalbeheer (Waste Management): Het enige project in deze niche onderzoekt de mogelijkheid voor recuperatie van afvalstoffen in landbouwsystemen in Kinshasa.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: < € 100.000

Global Change


Klimaatsveranderingen (Climate Change): De studie van de klimaatsveranderingen is een jonge wetenschap, maar wordt door de impact van de veranderingen als uiterst belangrijk beschouwd. De studie van deze klimaatsveranderingen wordt verder onderverdeeld in: aerosols, desertificatie, broeikasgassen en paleoklimatologie.

aantal projecten:

11-15

geografisch:

Vooral Sub-Sahara Afrika

geschat researchbudget:

> € 2M

belangrijkste teams:

 • KUL, Afdeling Fysische en Regionale Geografie

 • UGent, Afdeling Mariene Geologie

 • UGent, Afdeling Limnologie

Aerosols (Aerosols):

Aantal projecten in cluster: 2 (van de 11 projecten in ‘klimaatsveranderingen’)

Geschat researchbudget: < € 100.000

Desertificatie (Desertification): De ‘verwoestijning’ is een natuurlijk klimatologisch proces. Door onachtzame maatregelen inzake landbouw- of waterbeheer, wordt de verwoestijning in bepaalde gebieden echter sterk versneld.

Aantal projecten in cluster: 3 (van de 11 projecten in ‘klimaatsveranderingen’)

Geschat researchbudget: € 500.000 - € 1.000.000

Broeikasgassen (Greenhouse Gases):

Aantal projecten in cluster: 1 (van de 11 projecten in ‘klimaatsveranderingen’)

Geschat researchbudget: < € 100.000

Paleoklimatologie (Paleoclimatology):

Aantal projecten in cluster: 2 (van de 11 projecten in ‘klimaatsveranderingen’)

Geschat researchbudget: € 100.000 - € 250.000

Landschapsveranderingen (Land Cover Change): Deze niche bevat 1 onderzoeksproject rond de veranderingen in vegetaties, bodemkarakteristieken, geomorfologie en fauna onder invloed van ‘global change’ factoren (cfr. supra, ‘klimaatsveranderingen’).

Aantal projecten in cluster: 1


Beheer van Natuurlijke Rijkdommen (Natural Resources Management)


Aquacultuur (Aquaculture): Binnen de aquacultuur worden volgende subniches onderscheiden: dierlijke gezondheid (animal health), technologie (technology), biotechnologie (biotechnology), voeding (nutrition). Deze subniches spreken ieder voor zich en worden dan ook niet verder verduidelijkt.

aantal projecten:

>5 (16)

geografisch:

Ontwikkelingslanden algemeen, meer in Azië en Latijns-Amerika dan in Afrika

geschat researchbudget:

> € 2,5M

belangrijkste teams:

 • UGent, Laboratorium voor Aquacultuur

 • KUL, Afdeling Ecologie en Systematiek der Dieren

Dierlijke Gezondheid (Animal Health):

Aantal projecten in cluster: 4

Geschat researchbudget: € 500.000 - € 1.000.000

Technologie (Technology):

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Biotechnologie (Biotechnology):

Aantal projecten in cluster: 3

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Voeding (Nutrition):

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 500.000 - € 1.000.000

Kustzonebeheer (Coastal Zone Management):

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Milieu Monitoring (Environmental Monitoring): Als subniches zijn er twee specifieke ecosystemen: bos (forest) en mangroves. Deze laatste zijn ecosystemen aan kusten waarbij fauna en flora vanop het land delen van het water veroveren. Hun ecologie is heel specifiek en kwetsbaar.


aantal projecten:

11-15

geografisch:

Vooral Azië en Afrika

geschat researchbudget:

> € 1M

belangrijkste teams:

 • VUB, Algemene Plantkunde en Natuurbeheer

 • UGent, Afdeling Bosbeheerregeling en Ruimtelijke Informatie-technieken

Bos (forest):

Aantal projecten in cluster: 1 (van de 13 projecten in ‘Milieu Monitoring’)

Geschat researchbudget: < € 100.000

Mangrove:

Aantal projecten in cluster: 5 (van de 13 projecten in ‘Milieu Monitoring’)

Geschat researchbudget:€ 500.000 - € 1.000.000

Visbeheer (Fisheries Management): De mogelijkheden voor een duurzaam visbeheer worden in deze niche bestudeerd.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Water (Water Science)


Afwateringsbeheer (Catchment Scale Water Management): In deze niche zit slechts één project rond problemen met sedimenten bij de drainage in tropische berggebieden.

Aantal projecten in cluster: 1

Geschat researchbudget: € 250.000 - € 500.000

Afvalwaterbehandeling (Waste water Treatment):

Aantal projecten in cluster: 2

Geschat researchbudget: < € 100.000

Waterbeheer (Water Management): In deze niche zitten alle projecten rond het beheer, in het bijzonder de verdeling, van water in gebieden met waterschaarste. Dit beheer staat meestal in verband met landbouwkundig gebruik van water. De limnologie is een subniche van deze groep onderzoeks-projecten.


aantal projecten:

11-15

geografisch:

Afrika, Midden-Oosten (Palestina)

geschat researchbudget:

> € 1,4M

belangrijkste teams:

 • KUL, Laboratorium voor Bodem en Water

Limnologie (Limnology): Studie van zoetwaterreservoirs (rivieren, meren). Hierbij ligt de nadruk op het beheer en gebruik van het water op zich en niet op de ecologische processen die zich binnen deze reservoirs eventueel afspelen.

Aantal projecten in cluster: 2 (van de 11 projecten in ‘Waterbeheer’)

Geschat researchbudget: € 500.000 - € 1.000.000

Waterbeheer bij Waterschaarste (Water Scarcity Management): Deze niche staat los van de groep waterbeheer omdat het specifiek onderzoek behelst naar beheersmaatregelen voor de verlichting van de waterschaarste op zich.

Aantal projecten in cluster: 3


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

 • Bosbouw (Forest Science)
 • Teelttechnieken (Phytotechny)
 • Bodemkunde (Soil Science)
 • Dierlijke Productie (Zootechnics)
 • A.3. Milieu (Environmental Sciences)
 • Aardwetenschappen (Earth Sciences)
 • Beheer van Natuurlijke Rijkdommen (Natural Resources Management)

 • Dovnload 0.74 Mb.