Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoek

Dovnload 0.74 Mb.

Onderzoeksopdracht Vlaams wetenschappelijk onderzoekPagina20/27
Datum04.04.2017
Grootte0.74 Mb.

Dovnload 0.74 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

E. Sociale Wetenschappen

Antropologie


aantal projecten:

21-30

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M


Sociale & Culturele Antropologie


Antropologie kan als wetenschap een zeer grote bijdrage leveren aan kennis over samenlevingen in ontwikkelingslanden. Antropologie probeert een samenleving van binnenuit te begrijpen en streeft veelal een holostisch beeld na. Antropologie is van belang voor ontwikkelingssamenwerking omdat het onmisbare informatie kan geven over de concrete implementatie van ontwikkelingsprojecten (bvb welke beelden er bestaan over bepaalde ziekten e.d.) of waarom bepaalde ontwikkelingsprojecten mislukken (bvb het tevergeefs proberen installeren van westers recht).

Sociologie


aantal projecten:

<5

geschat researchbudget:

< € 100.000

Er zijn een aantal belangrijke methodologische verschillen tussen sociologie en antropologie maar net zoals bij het antropologisch onderzoek wordt hier onderzoek gedaan naar de sociale betekenis van bepaalde gedragingen of naar het begrijpen van bepaalde maatschappelijke fenomenen.

Communicatiewetenschappen


aantal projecten:

<5

geschat researchbudget:

< € 100.000

Volgen we Manuel Castells dan kunnen we stellen dat we in een netwerkmaatschappij leven waarin heel de wereld gelinkt wordt door informatiestromen en waarin het toegang hebben tot die informatie ‘levensnoodzakelijk’ is geworden. Deze toegang is echter niet verzekerd en daardoor ontstaat er iets als de zogenaamde Digitale Kloof. Binnen deze vinden onderzoeken plaats die bijdragen aan het dichten van deze Digitale Kloof.

Cultuurstudies


aantal projecten:

16-20

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M

Net zoals antropologie bestuderen Cultuurwetenschappen de gedragingen van mensen. In de eerste plaats hebben Cultural Studies vaak een geografische focus. Vandaar de niches Afrikaanse en Aziatische Studies (Chinese, Hindi). Afrika en Azie zijn twee continenten waar ontwikkelingsrelevant onderzoek zich op kan richten. Cultural Studies bestuderen meer en meer ook de sociale contextgebondenheid van fenomenen als taal, religie en geletterdheid,... Als methodologie grijpt men binnen de Cultural Studies daarbij vaak terug naar de studie van discours (zo is er een studie naar het pacificatiediscours in Zuid-Afrika).

Economie


aantal projecten:

>50

geschat researchbudget:

€ 5M - € 10M

Aangezien de classificatie ‘onderontwikkeld’ vaak vanuit een economisch concept vertrekt (hoewel er ook andere indexen bestaan zoals de Human Development Index) is onderzoek naar de oorzaken van de huidige economische situatie en mogelijkheden om uit de huidige impasse te geraken van zeer groot belang voor ontwikkelingslanden. Onderstaande niches maken duidelijk in welke domeinen de studie van economische processen van belang is.

Toegepaste economie


Binnen deze niche worden concrete economische toepassingen bestudeerd. Men krijgt bijvoorbeeld een beter zicht op de financiële aspecten van de planning van projecten en op de reële economische situatie.

Ontwikkelingseconomie


Deze niche is gericht op de economische aspecten van de ontwikkelingsproblematiek. Hoewel hierbij een onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen Ontwikkelingssamenwerking en Ontwikkelingsstudies kunnen we algemeen stellen dat het hier gaat om onderzoek naar de economische oorzaken en gevolgen van verstedelijking, arbeidsoverschotten en tekorten, productiviteit, (on)evenwichtige import en export. Sommige van de onderzoeken binnen deze niche zouden een aparte plaats onder de noemer van Gezondheidseconomie of Landbouweconomie kunnen krijgen, maar ze zijn te plaatsen onder één noemer omdat ze allen in de eerste plaats op ontwikkelingslanden gericht zijn.

Plattelandsontwikkeling


Binnen ontwikkelingseconomie is er echter wel een belangrijke niche rond landbouw in ontwikkelingslanden. Hoewel het een punt van discussie blijft of landbouw dan wel industrie (of beiden) het meest gestimuleerd moet worden bij ontwikkelingssamenwerking is landbouw vaak de enige of grootste economische sector in een ontwikkelingsland. Binnen deze niche vinden we de studie van de economische aspecten van plattelandsontwikkeling.

Pedagogische wetenschappen


aantal projecten:

21-30

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M


Educatie


Educatie is van belang in algemene en in specifieke zin. Onderwijs, dus educatie in specifieke zin, is een belangrijke pijler om ontwikkeling een kans op slagen te geven. Onderzoek binnen deze niche richt zich dan voor een deel op de concrete implementatie van onderwijs in Ontwikkelingslanden. Meer algemeen (educatie in de brede betekenis) vindt men ook onderzoek naar bijvoorbeeld de relatie tussen sociale leeromgeving en duurzame ontwikkeling. Binnen deze niche vinden we ook onderzoek naar de culturele aspecten van geletterdheid.

Vergelijkende educatie


In het kader van de studie van educatie in Ontwikkelingslanden vindt men binnen deze niche voornamelijk een vergelijkende analyse van onderwijssystemen.

Curriculum Studies


Zeer specifiek wat de implementatie van onderwijs betreft wordt hier onderzocht welke curricula het best geschikt zijn in een bepaalde leeromgeving.

Onderwijsmethodes


Hierbinnen vinden we specifieke expertise op het gebied van onderwijstechnologie, meer bepaald gebruik van multimedia-technieken. Vanuit het belang en de diepgang van de huidige technologische revolutie is deze niche tot stand gekomen door de aandacht die er vanuit sommige onderzoeken naar digitale geletterdheid en het aanwenden van de nieuwe technologieën in onderwijs gaat.

Juridische wetenschappen


aantal projecten:

16-20

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M

Een belangrijke basis voor een stabiele samenleving is een rechtvaardig rechtssysteem en een goed werkende en onafhankelijke rechtsbedeling. De bestrijding van corruptie en het handhaven van recht in prille democratieën zijn voorbeelden. Binnen deze niche vindt men onderzoek naar de mogelijkheden voor verschillende vormen van rechtssystemen in Ontwikkelingslanden.

Naast het domein van het Internationaal recht is er een zekere expertise rond intellectuele eigendomsrechten. Tegenwoordig heerst er een levendig debat over het Intellectuele Eigendom. Dit is mede een gevolg van de opkomst van nieuwe digitale technologieën, de opkomst van de gentechnologie maar evenzo als gevolg van een aantal internationale verdragen zoals de TRIPS. De vraag is echter of dergelijke verdragen zullen bijdragen tot de werkelijke bescherming van intellectuele eigendomsrechten dan wel of ze tot monopolievorming zullen leiden. Het is binnen deze niche dat deze discussie gevoerd wordt.


Internationaal recht


Binnen deze niche wordt nagegaan hoe op internationaal juridisch vlak maatregelen genomen kunnen worden die ontwikkeling kunnen bevorderen. Dit kan gaan over internationale verdragen inzake economische, sociale en culturele rechten, maar bijvoorbeeld ook over grensproblematiek en conflicten tussen landen.

Mensenrechten

Een belangrijke niche binnen het ruimere internationale recht is dat van de mensenrechten. Een stabiele samenleving waar de collectieve en individuele mensenrechten in evenwicht zijn, wordt algemeen als grondvoorwaarde voor ontwikkeling beschouwd.


Politieke Wetenschappen

Policy Studies


aantal projecten:

>50

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M

Ontwikkelingsbeleid

Binnen de politieke wetenschappen en meer bepaald binnen de studie van beleid is onderzoek naar ontwikkelingsbeleid een belangrijk thema. Hierbij wordt onderzocht hoe in binnen- en buitenland ontwikkelingsbeleid gevoerd wordt en wordt aan beleidsvoorbereidend onderzoek gedaan.Ontwikkelingsstudies

Hier gaat het niet zozeer over ontwikkelingsbeleid, maar over welke politiek (welk beleid) het best gevoerd kan worden in ontwikkelingslanden. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht op welke manier het samenspel tussen de verschillende actoren best kan plaatsvinden.EU-beleid

Binnen deze niche wordt specifiek het beleid van de EU ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en ontwikkelingslanden in het bijzonder onderzocht.Internationale Studies

Vredesstudies

Een betere omschrijving voor ‘peace studies’ zou conflictpreventie en management kunnen zijn. Onderzoek binnen deze niche tracht de aard van conflicten te begrijpen om zodoende aan eventuele conflictpreventie en management te doen. Gezien de vele conflicten in ontwikkelinglanden vandaag de dag is onderzoek naar de oorzaken en mogelijkheden van conflicten van zeer groot belang omdat enige vorm van stabiliteit noodzakelijk is om tot duurzame ontwikkeling te komen.


Public Policy


aantal projecten:

21-30

geschat researchbudget:

€ 1M - € 5M

Sociaal beleid

Economische vooruitgang van een land kan een vertekend beeld geven van de verbetering van het lot van de inwoners van dat land. De economische welvaart kan in handen van een kleine elite zijn. Er zijn verscheidene maatregelen die getroffen moeten worden om dit te voorkomen en één daarvan is de uitbouw van een sociaal zekerheidstelsel. Binnen deze niche wordt onderzoek naar de eigenschappen en mogelijkheden van sociale zekerheid in ontwikkelingslanden gedaan. Deze studies zijn complementair met studies in het kader van de Volksgezondheid.Sociale studies

Gender Studies

Ook in ontwikkelingslanden is er nog een grote nood aan een gelijke kansenbeleid voor vrouwen en mannen. Dit blijkt uit onderzoek dat binnen deze niche uitgevoerd wordt.Gezondheidsstudies

Sociologische studies naar de manier waarop in de gezondheidssector gewerkt wordt. NB: deze niche is zeer verwant met de studie van de volksgezondheid (zie gezondheidswetenschappen).Migratiestudies

Onderzoek naar de impact van migratie op ontwikkelinglanden en de rol die migranten kunnen spelen in Ontwikkelingssamenwerking.


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

  • Sociale Culturele Antropologie
  • Communicatiewetenschappen
  • Pedagogische wetenschappen
  • Juridische wetenschappen

  • Dovnload 0.74 Mb.