Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Onderzoeksopzet Validering hic-monitor en eerste effectmeting hic november 2013

Dovnload 26.5 Kb.

Onderzoeksopzet Validering hic-monitor en eerste effectmeting hic november 2013Datum09.11.2018
Grootte26.5 Kb.

Dovnload 26.5 Kb.

Onderzoeksopzet Validering HIC-monitor en eerste effectmeting HIC

November 2013

Yolande Voskesa, Eric Noorthoornb, Roland van de Sanded, Yolanda Nijssend, Niels Mulderc & Guy Widdershovena

Met medewerking van Riekie de Veta

Achtergrond

High en Intensive care (HIC) beoogt de zorg voor patiënten in moeilijke situaties te verbeteren. Het opzetten van een HIC betekent een forse investering voor de betrokken instelling. Het vereist motivatie van medewerkers om te veranderen. Om de investeringen te rechtvaardigen en motivering te genereren en behouden is het van belang aan te kunnen tonen dat HIC werkelijk tot verbeteringen leidt. Om HIC verder te kunnen ontwikkelen moeten we weten welke onderdelen het meeste bijdragen aan het effect en welke bevorderende en belemmerende factoren er zijn voor de vormgeving en implementatie van HIC. Hiervoor is onderzoek nodig, zowel naar effecten als naar het proces van implementatie van HIC.

Om de vakinhoudelijke, organisatorische en bouwkundige kenmerken van het HIC concept in kaart te brengen, is de HIC monitor ontworpen. De HIC-monitor is ontwikkeld op initiatief van GGZ Breburg in het kader van het ontwerpen van een inhoudelijke onderbouwing van criteria voor intensive care. De monitor beslaat momenteel 60 items verdeeld over 10 dimensies, te weten teamstructuur, teamproces en visie, diagnostiek en behandeling, interne zorgorganisatie, ketenzorgorganisatie, routine outcome measurement, professionalisering, epd-protocollen, ruimtelijke vormgeving en veiligheidswaarborgen. De huidige item set is opgesteld op basis van expert consensus en vraagt nadere empirische onderbouwing.

Het onderzoek beoogt de HIC-monitor te valideren, inzicht te verschaffen in de implementatie van HIC en eerste effecten van HIC vast te stellen. Het effectonderzoek beperkt zich tot een eenmalige meting met verschillende outcome parameters zoals opnameduur, aantal heropnames,dwangtoepassingen en gemiddelde behandelings- en verblijfkosten per opname. In vervolgonderzoek dient de relatie tussen HIC en deze outcome parameters longitudinaal te worden bekeken waarbij ook effecten op kwaliteit van zorg in de beschouwing worden betrokken.Doelstellingen

Het onderzoek heeft de volgende doelen: 1. Valideren van de HIC monitor als indicator voor de mate waarin HIC is gerealiseerd;

 2. Het in kaart brengen van bevorderende en belemmerende factoren in het vormgeven van HIC;

 3. Het meten van effecten van HIC op opnameduur, aantal heropnames, dwangtoepassingen en gemiddelde behandelings- en verblijfkosten per opname en het verklaren van gevonden effecten met kwantitatieve en kwalitatieve middelen.

Het onderzoek duurt 1 jaar. In die periode wordt de HIC monitor gevalideerd, via het verwerken van gegevens uit een audit op 20-25 afdelingen (vraag 1). Tevens wordt de ontwikkeling van de HIC gevolgd met een proces evaluatie (vraag 2). Ten slotte worden de scores op de (gevalideerde) HIC monitor gerelateerd aan de cijfers van de betreffende afdelingen op het gebied van dwang (via koppeling aan de Argus gegevens) en geïnterpreteerd (vraag 3).

1. Validiteit

A. inhoudsvaliditeit. De eerste vraag die bij het ontwikkelen van een meetinstrument beantwoord moet worden heeft te maken met de inhoudsvaliditeit (content validity). Meet het instrument dat waarvoor het ontworpen is? Meet het instrument het construct waar het voor bedoeld is? Bij content validiteit gaat het om een analyse van de onderdelen van HIC, zowel op basis van de literatuur, als op basis van expertconsensus, maar ook op basis van praktijk toetsing. Op grond van literatuur onderzoek, expertconsensus en een aantal inventarisaties binnen als HIC beoogde afdelingen wordt onderzocht of de HIC-monitor dat meet waarvoor het ontworpen is. Bevat de monitor alle aspecten van intensive care? Is de monitor compleet? Heeft men nog iets toe te voegen?

B. Interbeoordelaar betrouwbaarheid. Bij 20-25 afdelingen worden audits gedaan door 2 auditoren op basis van de HIC-monitor. Tijdens de audits scoren de auditoren onafhankelijk van elkaar. De scores worden opgeslagen. Daarna vergelijken de auditoren hun scores en komen ze tot een gezamenlijk oordeel, dat ook wordt opgeslagen. De twee onafhankelijke scores en de gezamenlijke score worden verstuurd naar de onderzoekers, zij analyseren de interbeoordelaar betrouwbaarheid. Ook analyseren en interpreteren zij de resultaten. Ter afronding van de audit worden de scores en uitkomsten mondeling in een werkbezoek (zie vraag 2) aan de instelling teruggekoppeld door de onderzoekers.

C. Construct validiteit. Een volgende stap is construct validiteit. Daarbij wordt gekeken of het instrument in staat is om verwachte verschillen te meten. Er wordt gewerkt met twee verschillende groepen:

  • Verwachte goede groep

  • Verwachte slechte groep

De vraag is of de score op de HIC- monitor ook daadwerkelijk overeenkomt met de verwachting (scoort de ‘verwachte goede groep’ ook daadwerkelijk hoog op de HIC- monitor). Om de constructvaliditeit te kunnen berekenen wordt, net als bij de interbeoordelaar betrouwbaarheid, gebruik gemaakt van de scores van de 2 onafhankelijke auditoren. Dit resulteert in een totaal van 40 à 50 scores. Dit is voldoende voor het bepalen van de construct validiteit.

2. Bevorderende en belemmerende factoren

Het opstarten van HIC is een complex proces. Hoe landt dit in de instelling? Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van betrokken medewerkers? Waar zitten knelpunten in het proces? Kunnen die worden weggenomen? Deze vragen zullen worden onderzocht in een formatieve procesevaluatie in de instellingen die HIC implementeren. Een formatieve evaluatie houdt in dat bevindingen worden teruggekoppeld en gebruikt om het proces te verbeteren. De evaluatie is geen onafhankelijke toets, maar een onderdeel van het proces van invoering en borging van de nieuwe werkwijze. De procesevaluatie vindt plaats door middel van werkbezoeken aan de afdelingen. Tijdens deze werkbezoeken zal aandacht zijn voor de procesevaluatie (d.m.v. een focusgroep) en de terugkoppeling van de uitkomsten en scores op de HIC monitor.3.Effectonderzoek

Doelen van HIC zijn het verminderen van het aantal opnames, het verkorten van de opnameduur, terugdringen van dwang en verbeteren van kwaliteit van zorg. Worden deze doelen bereikt? Om dit vast te stellen wordt de correlatie bepaald tussen de score op de HIC monitor en de opnameduur, het aantal heropnames en het aantal dwangmaatregelen, zoals vastgelegd in Argus over een periode van zes maanden voor afname van de HIC monitor en zes maanden na de afname van de HIC monitor. Verwacht wordt, dat een hogere score op de HIC-monitor leidt tot minder opnames, een kortere opname duur en een korter verblijf in separeer, afzondering of enige andere wijze van insluiting zonder ten koste te gaan van een belangrijke toename in de toepassing van dwangmedicatie. Tevens zullen de gemiddelde behandelings- en verblijfkosten per opname worden berekend. Aldus kan een beeld gegeven worden van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van HIC.

Veel informatie is bekend door de registratie in Argus. Tevens wordt gebruik gemaakt van informatie betreffende opnameduur en kosten die in de instellingen aanwezig is. Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaand onderzoek binnen de organisaties waardoor het mogelijk wordt de correlatie van de HIC monitor met meerdere outcome parameters te bepalen (bijvoorbeeld het aantal agressie incidenten).

De gevonden effecten worden kwantitatief geanalyseerd (multi-level analyse). De uitkomsten van de audits worden in een databestand ingevoerd en aan Argus gegevens gekoppeld. Vervolgens worden de bevindingen teruggekoppeld naar betrokken medewerkers in focus groepen. Hadden zij deze uitkomsten verwacht? Kunnen ze verklaringen geven voor eventuele onverwachte resultaten (in dwangreductie)? Welke conclusies kunnen we trekken omtrent de werkzaamheid van HIC en de condities die nodig zijn om HIC effectief te doen zijn?Werkplan

Het onderzoek beslaat 12 maanden. Gedurende die tijd wordt een aantal activiteiten (deels parallel) uitgevoerd.Onderzoek

Vraagstelling

Aanpak

Maand

1. Validering

 • Is de HIC monitor valide en betrouwbaar?

 • Audits (2 afdelingen per instelling)

 • Terugkoppeling van scores aan de afdeling

 • Intervisie met auditoren

 • Analyse van interbeoordelaarbetrouwbaarheid, inhoudsvaliditeit en construcvaliditeit

1-12
2. Procesevaluatie

 • Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren bij de invoering van HIC?

 • Hoe kunnen belemmeringen worden weggenomen?

1-12

3. Effectmeting

 • Betekent een hoge score op de HIC- monitor minder opnames, een kortere opnameduur, minder dwangtoepassingen en minder kosten voor behandeling en verblijf?

 • Relateren van de score op de HIC- monitor aan data als het gaat om opnameduur, aantal heropnames, dwangtoepassingen, behandelings- en verblijfskosten. Duiding van de uitkomsten gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief.

 • Kwantitatief: berekenen van verbanden via multi-level analyse.

 • Kwalitatief: terugkoppeling en duiding van effecten en verbanden samen met stakeholders via focusgroepen

6-12

Combineren van validatie en effectstudie

De validatie en de effectstudie worden in dit onderzoek gecombineerd. Dit kan betekenen dat beperkingen in de validiteit van de HIC monitor leiden tot een vertekening van het effect. Daarom zal bij de analyse waar nodig worden gecorrigeerd voor eventuele aanpassingen in de HIC monitor als gevolg van de validiteitstudie. Na de validatie van de HIC monitor is het van belang dat de effectstudie longitudinaal voortgezet wordt.

aa VUmc, b Altrecht Aventurijn, c Parnassia Bavo groep/ Erasmus MC, d Parnassia Bavo groep

b


d


d


c


a


a
 • Doelstellingen
 • 1. Validiteit
 • 2. Bevorderende en belemmerende factoren
 • 3.Effectonderzoek
 • Onderzoek Vraagstelling Aanpak
 • 2. Procesevaluatie
 • 3. Effectmeting
 • Combineren van validatie en effectstudie

 • Dovnload 26.5 Kb.