Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ontmoetingskerkbrief van de Protestantse gemeente te Nieuwveen

Dovnload 47.59 Kb.

Ontmoetingskerkbrief van de Protestantse gemeente te NieuwveenDatum26.07.2017
Grootte47.59 Kb.

Dovnload 47.59 Kb.

Ontmoetingskerkbrief

van de Protestantse gemeente te Nieuwveen

1’ jaargang nr. 3 zondag 4 maart 2012

kopij volgende brief: uiterlijk 28 maart 2012

redactie: j.vervark@ziggo.nl

4 maart ds. P. Wildschut Alphen a/d Rijn Koffiedrinken

18.30 uur sing-in o.l.v. Dita Bos

11 maart ds. F. Bos Waddinxveen

14 maart ds. P. Wildschut Alphen a/d Rijn Bidstond

18 maart ds. P. Wildschut Alphen a/d Rijn

25 maart ds. Wegman Den Haag


Toch zullen wij allemaal veranderd worden


(meditatie bij 1 kor.15:51)
Op woensdag 22 februari begint de veertig-dagentijd: de tijd naar Pasen toe. In de katholieke wereld wordt deze periode ook de vastentijd genoemd. Vasten is een manier om vooral bezig te zijn met de dingen van God. Eén heel belangrijk ding is, dat mensen zo onveranderlijk in het kwaad verstrikt zitten, maar ook zo onveranderlijk dingen doen,die het daglicht niet kunnen verdragen. Deze tijd naar Pasen toe is bij uitstek een tijd van bezinning. Wat wil het zeggen,dat Jezus lijden en sterven moét? Heeft dat ook iets te maken met onze onveranderlijkheid? Heeft dat iets te maken met de ondergang van de goede Herder aan het kwaad van deze wereld? Gáát de goede Herder ten onder? Volgens velen wel. ‘Toen ik het lijden zag van..(wie me lief was), toen ben ik mijn geloof kwijt geraakt . Er kan toch geen goede Herder zijn,als we zoveel hardnekkige duisternis ervaren?
In de Bijbel valt nogal eens het woord bekering. In de nieuwe vertaling is dat vertaald met: tot inkeer komen, of:omkeren. Het is een woord,dat we niet erg fijn vinden. Zou dat komen,omdat we bij bekering misschien een beeld hebben van: iets opgedrongen krijgen? Of zou het nog dieper gaan:dat wij het helemaal niet willen: ons tot Jezus bekeren,die onze Herder en leidsman ten leven is (naar een lied van HuubOosterhuis)?

U/jij merkt het: het thema: voor de verandering, is geen gemakkelijk thema voor de komende tijd.


Maar zonder verandering blijft alles bij het oude. De dood overwint het leven,ziekte de gezondheid, het oud worden je jeugd,enz. Zonder verandering blijft leven:opgaan, blinken en verzinken.
Het bijzondere van het Evangelie is,dat het juist een enorme verandering aankondigt. Wij zullen allemaal veranderd worden,zegt Paulus. Hoe? Door Gods genade in Jezus Christus.

Pasen is het feest van de verandering: dat het leven de dood verzwelgt, dat de liefde het kwaad overwinnen zal, dat iets als zonde de wereld uit zal zijn . Want de gekruisigde Heer is opgestaan. Voor ons is dat belofte,dat wij zullen worden opgewekt, een ander bestaan krijgen,toekomst hebben.


En voor ons ligt er in de komende tijd het grote aanbod: ons door de Heer te laten meenemen, Zijn verandering tegemoet. En de onze. Bekering is niet een opgelegd bevel. Het is een aanzoek in liefde. Een gezegende veertig dagentijd toegewenst.
ds.Piet Wilschut.
Wel en wee.

Tot onze grote schrik hebben we gehoord, dat Gerie Baas-Verkerk, Schoterveld 16, zo actief samen met Zwanet Maat in ’t Anker, een ernstige vorm van kanker blijkt te hebben. Het is voor haar en Jan en hun gezin een schok en grote klap. Er zal voor hen een tijd met zware behandelingen komen. We leven met hen zeer mee. Mijn vrouw zit midden in de chemokuren en ook wij merken, dat het niet altijd meevalt de moed erin te houden, maar dat meeleven in allerlei vormen zeer goed doet.

Wim Rijlaarsdam, Hazeweg 10, heeft een operatie aan een nier gehad, waar ook kankercellen in bleken te zitten. Inmiddels is hij weer aan het werk. God zij met allen.
Thuis avondmaal vieren.

Op de stralende maandagochtend 6 februari is bij twee gemeenteleden thuis het hl. avondmaal gevierd. Dat zijn mooie, intieme momenten van samen zijn. Het brood en de wijn zijn meegenomen uit de kerk na de avondmaalsviering. Zo blijft ook de band met heel de gemeente bestaan. Het blijft een bijzondere ervaring: waar twee of drie in Christus’Naam samen zijn, is Hij in hun midden. Als er meer mensen zijn, die graag eens avondmaal aan huis willen vieren, omdat ze niet in staat waren, naar de kerk te gaan, is daarvoor dus gelegenheid. Meld dat gerust aan uw pastoraal team of aan mij (dsPW).


Giften.

Van een gemeentelid ontving ik € 20,-- voor de kerk en van een ander € 20,-- voor de Hoop (avondmaalscollecte). Van iemand ontving ik € 15, -- voor de kerk. Degenen die gaven: heel hartelijk dank.


Gemeente-avond.

Met een goed gevoel reed ik maandagavond 13 februari naar huis terug. Wat een mooie avond was het geweest. Wat was het goed dat er ruimte was voor geloofs-gesprek, wat reageerden mensen open. Velen ervoeren dit als zeer positief. Want hoe moeilijk is het niet om je gevoelens over het geloof te verwoorden. In het dagelijks leven komt het er vaak niet van. Zelfs (of misschien juist ?) niet met mensen dicht om je heen. We moeten leren om eerst te luisteren naar anderen, om de juiste vragen te stellen. Met levensvragen zitten velen om je heen. Dan is er misschien ook ruimte voor het verhaal van je geloof. Kun je laten zien dat geloof je vertrouwen geeft

en het je gelukkig maakt. Kun je laten zien waar je voor staat. En mag je ook eerlijk toegeven dat je dingen soms ook niet weet. De dvd met interviews over dit onderwerp was een mooi opstapje om deze avond met elkaar in gesprek te gaan. Aan het begin van de avond kwamen er een aantal zaken vanuit de kerkenraad aan de orde. Er was n.a.v. de bespreking van het beleidsplan één aanvulling gekomen, inzake het opdragen van kinderen, en deze aanvulling werd door de aanwezigen goedgekeurd. De Stille Week kwam vervolgens ter sprake, waarbij ds. Wilschut uitleg gaf over deze diensten: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasmorgen vormen samen één geheel. Om rekening te houden met alle tradities en gevoelens is er voor gekozen om dit jaar nog zowel op Witte Donderdag als Goede Vrijdag Avondmaal te vieren. Over de vacatures in de kerkenraad was enige onduidelijkheid. In de plaatselijke regeling staat een minimum van ambtsdragers genoemd. In de praktijk functioneert de kerkenraad echter het best wanneer er iets meer kerkenraadsleden zijn, zodat de taken beter verdeeld kunnen worden. Vandaar dat er om meer ambtsdragers dan het minimum wordt gevraagd. Tenslotte werd er nog enige uitleg gegeven rond de initiatieven die worden ontplooid vanuit de kleine gemeentes in de regio rond Ter Aar. Met als doel elkaar als zelfstandige gemeentes te versterken en/of aan te vullen en van elkaar te leren. Al met al kan er teruggezien worden op een goede gemeente-avond.

Annet Hoogerwerf-Teitsma, scriba.Uit de kerkenraad.

Op woensdag 15 februari heeft de kerkenraad weer vergaderd en het is een goede en vruchtbare vergadering geweest, compleet met goede gaven vanwege een verjaardag met bijbehorend lied. Hieronder volgen de volgende punten:Vacatures.

Eén en andermaal hebben we kerkenraadsvacatures bekend gemaakt. Tot onze grote vreugde kunnen we u melden, dat de kerkenraad heeft gekozen tot ouderling voor jeugd en beleid Cees Spek, Korenveldweg 2, die zich hiervoor had aangemeld. Indien er binnen tien dagen geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 18 maart aanstaande. Ook voor het college van kerkrentmeesters is er opvolging. In de vacature van een niet-ambtsdrager-kerkrentmeester heeft Michiel Hoogerwerf, Simon van Capelweg 8B in Noorden, aangeboden dit werk te gaan doen. De kerkenraad heeft dat in grote dankbaarheid aanvaard. Michiel zal binnen het college de belofte van geheimhouding doen.Werkplan.

Voor 2012 ligt er een ontwerp werkplan, dat ontleend is aan het beleidsplan dat we vastgesteld hebben na de positieve ontvangst op de gemeenteavond.Evaluaties.

We hebben allerlei diensten geëvalueerd en mogen met dankbaarheid terugzien op wat we samen hebben mogen ervaren.Pasen.

Een nieuwe Paaskaars is gekozen en zal besteld worden. De oude kaars wordt op Goede Vrijdag gedoofd en de nieuwe kaars wordt op Paasmorgen na het binnendragen ontstoken. Zo is deze kaars een symbool van kruis en opstanding, van de Gekruisigde Heer,die leeft! Er komt weer een Paasontbijt. Iedereen (elk adres) krijgt weer een boekje voor de 40-dagentijd, dat in Zwammerdam is gemaakt en waarin ook wij delen. De kindernevendienst zal weer een Paasproject gaan doen.Stola’s.

Symbolen kunnen de erediensten ondersteunen. Zo’n symbool is de stola, die predikanten kunnen dragen. Ze zijn er in vier kleuren: paars, groen, wit en rood. Ze horen bij de verschillende tijden van het kerkelijk jaar. De stola beeldt het juk van Christus uit, die zelf zegt: want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht..Twee gemeente-leden hebben aangeboden deze stola’s te bekostigen. De kerkenraad heeft besloten de stola’s aan te schaffen en de dienstdoende predikanten ter gebruik aan te bieden. Natuurlijk is dat geen verplichting. Maar degenen die dit gaf: heel hartelijk dank. In deze tijd gaan we op pad om ze te kopen. U ziet het wel.Het nieuwe jaarboek.

We zijn druk bezig om weer een nieuw jaarboek te maken.Pastorale zaken.

De kerkenraad is erg bewogen om de verschillende nare situaties van gemeente-leden.Diaconale zaken.

Voor de tijd naar Pasen toe zijn weer de doosjes voor de Paasprojecten uitgedeeld. Die kunnen op Paasmorgen worden ingeleverd. De diaconie zal weer een zondag werelddiaconaat organiseren.Kerkrentmeesters.

Ondermeer wordt er gewerkt aan het aanschaffen van nieuwe opname-apparatuur die ook op internet de diensten kan plaatsen.Het kamp met hemelvaart.

We zijn druk bezig iemand te zoeken die met de jeugd mee wil op het hemelvaarts-kamp. Wie meldt zich??De volgende kerkenraadsvergadering is op maandag 12 maart.
Ledenmutaties.

Een tweetal gemeenteleden heeft n.a.v. de actie kerkbalans aangegeven dat zij uitgeschreven willen worden: dhr. M. Vermeij (jr), recent verhuisd naar Dorpsstraat 72 D, en mevr. M.A. Brouwer – Romeijn, Oude Nieuwveenseweg 58. Aafke Heeres, Schoterpark 23, gaat per 23-2 verhuizen naar Vledderhuizen 5, 9591 TK Onstwedde (in Groningen). We wensen haar daar een heel goede tijd toe!


Verjaardagen.
In de komende tijd zijn de volgende ouderen in de gemeente jarig:

5 maart mevr. D. Wijers-Verhoogt Schout Clantstraat 5

14 maart mevr. A.M.D. Harmeijer-Verhagen Dorpsstraat 11-D

23 maart mevr. D. Langeveld Parkstraat 12

25 maart dhr. K. van Leeuwen Blokland 17

Wij feliciteren u van harte en wensen u een fijne dag.
Collecte 4 maart.

Wat kan een kerk betekenen in een land als Cuba? Heel veel! Dat bewijst de kerkelijke organisatie CCRD. CCRD helpt kerken om bijvoorbeeld een tafeltje-dek-je project op te zetten voor ouderen. Ook worden voorgangers getraind om gevangenen te bezoeken en pastoraal bij te staan. In het arme Cuba is het leven voor veel mensen zwaar. Maar het is extra moeilijk, als je dan ook nog eens ziek, gehandicapt of oud bent. CCRD laat zien dat de kerk voor verandering kan zorgen. Door juist oog te hebben voor deze mensen en pastorale zorg en praktische hulp te bieden. Zondag 4 maart is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, in Cuba . Wij hopen dat u ruimhartig geeft!  De diaconie


Sing-in 4 maart.

Het thema van deze sing-in is “Loslaten”. Op allerlei manieren moeten mensen iemand of iets loslaten in hun leven. Dat gaat nooit vanzelf; het kost geestelijke kracht en tijd. Vaak roept dit loslaten bij hen ook vragen op als ‘waarom God?’en ‘hoe ga ik verder?’ Voor ons is de vraag: wat kunnen wij in deze situatie voor hen betekenen? Daar willen we deze keer naar luisteren, om bidden en over zingen.

Daarna is er weer alle gelegenheid om zelfgekozen liederen te zingen. Van harte welkom om 18.30 uur in onze Ontmoetingskerk! Annet Hoogerwerf-Teitsma.

Woensdag 14 maart: bidstond voor gewas en arbeid.

Midden in de tijd waarin we overdenken hoe de Heer als een graankorrel in de aarde sterft, overdenken we ook hoe belangrijk voedsel en drinken zijn, hoe belangrijk arbeid is. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. Velen zitten in geldnood. Het aantal deelnemers aan voedselbanken is met 20 % gestegen, zo las ik ergens. Om nog maar niet te spreken van de ontstellende nood in andere landen. Veel om over na te denken, veel om voor te bidden. U wordt voor de bidstond natuurlijk uitgenodigd en verwacht. De dienst begint om 19.30 uur.


ds.Piet Wilschut.
Oecumenia.

Woensdagmiddag 14 maart is er weer een middag van Oecumenia. De middag begint om 14.30 uur in "t Anker. Iedereen is weer van harte welkom.


Regionale bijeenkomst voor jongeren (18+).

N.a.v. de bijeenkomsten van de kleine gemeentes rond Ter Aar is een groepje uit de regio zich gaan bezighouden met het organiseren van een tweetal bijeenkomsten voor jongeren. De één is voor jongeren van 12-18 jaar en zal in juni plaatsvinden. Hierover volgen later nog mededelingen. De ander is voor de 18+ers en vindt plaats op 18 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur in wijkgebouw Immanuel (naast de Hervormde Kerk op de Comriekade) te Woubrugge. Het idee achter deze bijeenkomst is: het is moeilijk om echt iets leuks te organiseren als er te weinig jongeren in een gemeente zijn. Daarom zou het mooi zijn om de handen ineen te slaan: met elkaar ben je groter en kun je veel meer. Op deze eerste middag wil de organisatie met de jongeren in gesprek gaan over hun mening over kerk en gemeente/zijn. Over waar zij behoefte aan hebben en welke ideeën er zijn voor het jeugdwerk. De doelgroep krijgt zelf een persoonlijke uitnodiging in de bus. Voor meer informatie: m.hoogerwerf@worldonline.nl, tel. 538102. Annet Hoogerwerf-Teitsma.


Spaardoosjes.

De 40 dagen tijd gaat weer beginnen en wij doen ook weer mee met het sparen via de spaardoosjes. Op de laatste zondag (1 april) in de 40dagentijd staan we stil bij het werk van KAYDA, een organisatie die kinderen opvangt in de hoofdstad van Uganda. Door deze kinderen liefdevol op te vangen en bij te scholen, verandert hun kansloze bestaan in een leven met nieuwe mogelijkheden.   In een stad als Kampala worden kinderen uit arme gezinnen er vaak op uitgestuurd om zelf wat geld te verdienen, omdat hun ouders hen niet genoeg te eten kunnen geven. Soms worden ze thuis mishandeld, verwaarloosd of is er helemaal geen thuis meer voor de kinderen. KAYDA biedt deze kwetsbare kinderen midden in de krottenwijk Katwe een ‘thuis’. Zo kunnen ze er terecht voor een maaltijd en een slaapplaats, maar ze vinden er ook warmte en geborgenheid. Alle kinderen volgen bovendien onderwijs. Sommigen gaan naar een reguliere school, waarvoor KAYDA de kosten betaalt. Anderen lopen zover achter op de lesstof, dat ze eerst bijgespijkerd moeten worden bij KAYDA. Als ze te oud zijn om alsnog naar het basisonderwijs te gaan, kunnen ze beroepsopleidingen volgen, zoals naailessen en les in houtbewerking, waardoor ze later een betaalde baan kunnen vinden. Ook worden de kinderen begeleid om zich in de maatschappij staande te houden en wordt er samen gepraat over seksualiteit en hiv/aids. Via het kerkblad of de bezorger krijgt u ook dit jaar weer een spaardoosje en kunt u sparen voor deze organisatie. De doosjes zullen dan in de dienst van 1 april opgehaald worden. Geef Ugandese straatkinderen een toekomst en een thuis, want ieder kind wil opgroeien in een veilige omgeving. Geef via het spaardoosje of maak uw gift over op ING 456 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 40dagentijd, zondag 6.Boekje 40 dagen tijd.

Als het goed is, is op ieder adres een soort dagboekje voor de 40 dagen tijd bezorgd. Voor elke dag staan er twee korte stukjes in. Het stukje met daarnaast een kind met vlaggetje is bedoeld voor kinderen. Het eerste stukje is voor volwassenen.Kledingaktie “Nieuwkoop helpt Oost-Europa”


In de maand maart start weer de kleding inzameling van de werkgroep Nieuwkoop helpt Oost Europa. Alle goede, schone baby-,kinder- en volwassenen-kleding kunt u brengen. Ook beddengoed, dekens, babyspullen, speelgoed en schoeisel is welkom. In de toekomst willen we ook een 2e hands kinderkledingwinkel opzetten. Daar zal de verzamelde kinderkleding worden verkocht. De opbrengst is in zijn geheel voor projecten in Roemenie. Alle andere kleding wordt gebracht naar gebieden in Oost Europa waar de nood het hoogst is. Ter plaatse verzorgt de kerkelijke instantie voor de verdeling, zodat alles goed terecht komt. U kunt de kleding en goederen, verpakt in vuilniszakken inleveren op de volgende adressen: Iedere woensdagavond in maart tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij gebouw `t Anker, A.H. Kooistrastraat 29 in Nieuwveen. En iedere woensdagavond tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij de Fam. Bartels, Vrijenhoek 16 in Zevenhoven. Verder op zaterdag in maart bij de Fam. Bos, Hogendijk 5, Nieuwveen. Een groep vrijwilligers sorteert en verpakt de kleding.

Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden, of verdere informatie wilt, kunt u bellen tel. 534513 Dita Bos.Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar.
Datum Tijd Activiteit Plaats Locatie
Zo 4 mrt 9.30 Plusdienst Zevenhoven Herv.kerk, Dorpsstr.12
Zo 4 mrt 11.00 CJV-dienst Leimuiden Oostenkerk,Stapenseastr.36
Zo 4 mrt 18.30 Sing-in Nieuwveen Ontmoetingskerk, Kerkstr.45

Wo 7 mrt 20.00 Zeven woorden Aarlanderveen Geref.kerk, Dorpsstr.107


Zo 11 mrt 9.30 ZWO-dienst Leimuiden Oostenkerk,Stapenseastr.36
Zo 11 mrt 15.00 Boekbespreking Nieuwkoop Geref.kerk, Achterweg 4
Zo 11 mrt 10.00 Gezinsdienst Aarlanderveen Herv.kerk, Dorpsstr.38
Zo 11 mrt 19.00 Zangdienst Zevenhoven Herv.kerk, Dorpsstr.12
Wo 14 mrt 19.30 Bidstond Nieuwveen Ontmoetingskerk, Kerkstr.45
Wo 14 mrt 20.00 Weg van het midden? Nieuwkoop Geref.kerk, Achterweg 4
CJV-dienst Leimuiden: georganiseerd door de jongeren. Voorganger dhr. Lennart Aangeenbrug te Woerden.
Sing-in Nieuwveen: Het thema van deze sing-in is “Loslaten”. Op allerlei manieren moeten mensen iemand of iets loslaten in hun leven. Dat gaat nooit vanzelf; het kost geestelijke kracht en tijd. Vaak roept dit loslaten bij hen ook vragen op als ‘waarom God?’en ‘hoe ga ik verder?’ Voor ons is de vraag: wat kunnen wij in deze situatie voor hen betekenen? Daar willen we deze keer naar luisteren, om bidden en over zingen. Daarna gaan we

veel zingen. Dit zijn liederen die door de gemeenteleden zelf worden uitgekozen.


Zeven woorden Aarlanderveen: “Jezus woorden”. De zeven woorden willen we in een viering van Woord, gebed en muziek vormgeven Een ieder die tijd wil nemen voor een moment van rust en bezinning is van harte welkom.
ZWO-dienst Leimuiden: m.m.v. het Laurenskoor te Weesp o.l.v. dirigent Frits Heil. Voorganger ds. Verschoof te Leimuiden. Aandacht voor het project bedsponsoring in het ziekenhuis St.Francis in Zambia, toegelicht door de fam. Hugo en Winny Hey.
Boekbespreking Nieuwkoop: De Nachtwandelaar van Marianne Frederiksson.

Waarom buig je je in het kader van volwassenencatechese over een ander boek dan de Bijbel? Ik denk, omdat Marianne Frederiksson al vanaf het begin van haar schrijverschap vanuit een andere invalshoek naar de bijbelverhalen keek. Dat doet ze ook in dit boek, en ze stelt m.i. een legitieme vraag aan Jezus. Welke dat is, zullen we uit de diverse lagen opgraven. Het verhaal speelt zich af aan het begin van onze jaartelling, de ontstaans-geschiedenis van het Joods-Christelijk geloof en zijn invloeden en geeft ons een beeld van hoe de mensen en de wereld toen in elkaar zaten. (Dat zal Jan Roos voor zijn rekening nemen). Genoeg stof om onze persoonlijke wereld er mee te vergelijken. De 5 delen van het boek hebben een tekst uit Jesaja als sleutel. Graag van tevoren aanmelden: Willemien Speelman tel.533908.


Gezinsdienst Aarlanderveen: m.m.v. enkele gemeenteleden.
Religie : weg van het midden? Nieuwkoop: De waarheid ligt in het midden, zegt men. Maar juist in religieuze tradities is extremisme geen onbekende. Het zuivere ideaal verhoudt zich moeilijk met de matigheid van de middenweg. Ook in de actuele politiek lijkt de middenweg niet populair. Kiezers leggen eerder een voorkeur aan de dag voor extremen dan voor het midden van het politieke spectrum. Niet te min vertellen grote wijsheidtradities ons dat het heil te vinden is voor wie de extremen verlaat en de weg van het midden bewandelt. De deugd ligt in het midden. Zoek de balans! Maar is de middenweg soms niet ook wat kleurloos en vlak (en lekker veilig)? Is de middenweg niet ook de weg die de kool en de geit spaart? Is het volle leven niet weggelegd voor wie het leven waagt, voor wie durft te kiezen en zijn of haar passie volgt? Voert een intens leven juist niet weg uit de gematigdheid van het midden? Wat is onze eigen positie in de kwestie: 'de radicale weg' versus 'leven in balans'? Kies ik voor de middenweg of voor een weg die het midden verlaat? Wat is wijsheid? Is dat recht doen aan denken én voelen, actie én overgave, hemel én aarde? Of is dat het waagstuk van de radicale keuze aangaan? Of is dat een valse tegenstelling? Laten we daar eens over praten! Aanmelden: Alida van der Bij, 532099, alidavanderbij@gmail.com

  • Toch zullen wij allemaal veranderd worden
  • Kledingaktie “Nieuwkoop helpt Oost-Europa”

  • Dovnload 47.59 Kb.