Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ontmoetingskerkbrief van de Protestantse gemeente te Nieuwveen

Dovnload 114.68 Kb.

Ontmoetingskerkbrief van de Protestantse gemeente te NieuwveenDatum14.09.2017
Grootte114.68 Kb.

Dovnload 114.68 Kb.

Ontmoetingskerkbrief

van de Protestantse gemeente te Nieuwveen

7e jaargang nr. 68: zondag 5 februari 2017

kopij volgende brief: uiterlijk 1 maart 2017

redactie: j.vervark@ziggo.nl


Datum

Predikant

Bijzonderheden

Collectes

5 februari 2017

Sing-in: 18.30 uurDs. mevr. M. Kloppenburg, Alphen a/d Rijn
o.l.v. Annet Hoogerwerf

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Koffiedrinken na afloop1. diaconie (zie blz. 4)

2. predikantsplaats

3. restauratiefonds

algemeen kerkelijk werk12 februari 2017

Ds. T. Wielsma,

Uithoorn


Viering Heilig Avondmaal

1. diaconie (zie blz 5)

2. predikantsplaats

3. onderhoud gebouwen


19 februari 2017

Kand. W. Warnar,

Lisse


Koffiedrinken na afloop ?

1.kerk

2.predikantsplaats

3.alg. kerkelijk werk


26 februari 2017

Kand. G. Wolfert,

Utrecht

1.kerk

2.predikantsplaats

3.verwarmingskosten


5 maart 2017

Sing-in: 18.30 uurDs. Gonja van ’t Kruis,

Boskoop
o.l.v. Dita Bos1ste Zondag 40-dagentijd

m.m.v. de Herman Singers

Koffiedrinken na afloop


1.diaconie

2.predikantsplaats

3.orgelfonds

algemeen kerkelijk werk
Meditatie bij Romeinen 8 : 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Paulus stelt hier een bijna baldadige vraag. Een beetje tartend ook, provocerend. Kom maar op! Ik lust je rauw! Het zal niemand lukken een wig te drijven tussen Christus en mij! Er kan mij niets gebeuren, wat zeg ik? Er kan óns niets gebeuren en wat je ook van ons denkt, wat je ook probeert of durft te ondernemen, het raakt me niet. Wat heerlijk als je zo kunt denken.! Dan ben je toch, wat men noemt, een blijmoedig Christen. Wie anno-nu hardop durft te zeggen dat niemand hem of haar kan scheiden van de Heiland, wordt op zijn minst een beetje meewarig aangekeken. En ik ben bang dat ik méékijk.

Wie zegt nou zoiets? En bovendien: wellicht zullen personen niet proberen de beide partijen te scheiden (waarom zòu iemand ook? Het interesseert een ander toch niet? Je gaat je gang maar, moet jij weten, als ik maar niet hoef), het leven regisseert de zaken toch vaak anders .Er kunnen dingen gebeuren , soms maar heel kleine voorvallen, die er debet aan zijn dat je niet bereikt wat je dacht te zullen bereiken in dit ondermaanse. Een onterechte behandeling van je chef, een niet beantwoorde liefde, een niet te verwerken dood van een dierbare, het niet geaccepteerd worden zoals je bent, kansarm zijn, noem maar op. Wanneer een mens als een vod in de hoek wordt gedreven door onze vrolijke maatschappij, dan moet je toch van heel goede komen om dan nog onbekommerd te kunnen roepen: ‘Ik heb tenminste de Here Jezus nog, wat een geluk!’ Welnee joh, je denkt niet eens aan Hem en als je wel aan Hem denkt, dan heb je een hele dikke appel met Hem te schillen. En God moet ook maar even uit je buurt blijven!

Ik snap dat volkomen. Ik voel dat geheel mee. Het is uiterst menselijk om zo te reageren. Mààr, neem me niet kwalijk, het is ook uiterst Goddelijk om te denken: láát maar even. Je hebt gelijk voor het moment en straks zie je de zaken weer wat genuanceerder. Zo zou Jezus, geloof ik, antwoorden. Hij weet immers wat het is. Ook zijn

leven was realiteit. Ook Hij heeft behoorlijk diep in de put gezeten, met louter boze krachten en machten om zich heen. Het leven is voor Hem ook niet altijd even vriendelijk geweest.

Weet je wat ook kan? Het andere uiterste. Je zit ‘on top of te world’ : genietend van een eindeloos uitzicht dat alleen voor jou geschapen lijkt te zijn. De gebraden hanen vliegen je in de mond! Alles zit mee en je weet gewoon niet wat het betekent om tegenwind te hebben. Het hele leven is trala en tierelier, rozegeur en maneschijn. Je hebt God niet eens nodig! En Christus’ erbarmen is beter besteed aan de buurman.

Ook die reactie is begrijpelijk. In beide mogelijkheden zit er echter iets scheef. Wat zou dat zijn? Ik denk dat het komt omdat we Paulus’ uitspraak te vluchtig hebben gelezen. Er staat niet: niets kan mij scheiden van Christus. Er staat: niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dat is andere koek.

Wat je ook doet en wat je ook denkt: die liefde blijft. Paulus weet en heeft ervaren dat Jezus beslist niet opziet tegen momenten van eenrichtingsverkeer. Hij is n.l. geduldiger dan wij. De liefde blijft, altijd, wat we ook uitdenken en uitvreten. Jezus is niet bang voor splijtzwammen, voor kruipolie, voor rot aan de wortel. Het grote gevoel, de Liefde, is universeel en altijd aanwezig en het hoeft, wat Hem betreft, niet altijd van twee kanten te komen. Dat heeft Hij, dacht ik, wel heel duidelijk bewezen.

Je kunt de tekst ook anders lezen, je kunt er iets aan toevoegen. Je zou kunnen stellen: ik wil niet dat iets of iemand mij scheidt van de liefde van Christus. Die wil is een goede wil. Je bent tenminste van goede wil. En soms, lieve mensen, regisseert het leven toch nog een happy end.
Uit: Dagelijks Brood van Jos Brink.
Omzien naar elkaar.

Na een verblijf in het ziekenhuis is mevr.Ria Fondse-Rietveld weer naar haar huis aan de Mollerit 6 gekomen. We blijven met haar meeleven.

De operatie van mevr.Corrie Slingerland (P van Schravendijkstraat 46 , 2461VP Ter Aar) is goed verlopen. We wensen haar voor de komende periode alle voorspoed toe.

Mw. Lenie Zwaan (Schoterpark 17) herstelt helaas maar langzaam van de val die zij een aantal weken geleden maakte. We leven met haar mee.


thqr7hyy0y.jpg


Symposium in de Ontmoetingskerk.

Dit jaar zal onze kerk op verschillende wijzen aandacht

gaan besteden aan het feit dat 500 jaar geleden de

Reformatie plaatsvond. In het kader hiervan zal er op

woensdagavond 26 april een symposium plaatsvinden

in onze Ontmoetingskerk.

In samenwerking met de katholieke kerk in ons dorp hebben wij dr. Arjan Plaisier, voormalig scriba van de PKN en mgr. dr. Jan Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem als sprekers uitgenodigd. Er zal volop gelegenheid zijn om met elkaar te discussiëren. Het wordt een avond waarop ook muziek, instrumenten en zang niet ontbreken. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!

Maarten Luther gaf deze vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht: Hij kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Ook de gebedsweek om de eenheid van de afgelopen week stond in het teken van de Reformatie. Het thema daarvan was: 'Jouw hand, mijn glimlach’om de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen. Luther heeft met zijn stellingen namelijk nooit een scheur in de kerk voor ogen gehad, het was hem te doen om de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus, dat was voor hem de kern. Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20) staan dan ook centraal. In de aanloop naar het symposium zal ik u verder informeren.


Gaven van de Geest.

Zaterdagavond 28 januari was er in ’t Anker een bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de kerk. Onze kerk telt maar liefst 75 vrijwilligers! Een grote groep mensen die zich met hart en ziel inzet voor de kerk. Velen hebben zelfs meer dan één taak. Zorgen voor én de bloemen, halen en brengen mensen naar de kerk, én bezoeken gemeenteleden. Daarnaast zijn er de ouderlingen, de kerkrentmeesters en diakenen, de kosters, de leden van de gespreks- en werkgroepen, de kinderneven-dienst, lopers van de Kerkbalans en het kerkblad….. en dan ben ik nog niet volledig.

In 1 Korinthiërs 12 lezen we dat de Geest in iedereen, ten bate van de gemeente zichtbaar aan het werk is. En wordt ook een opsomming van bepaalde eigenschappen gegeven:

Aan de één wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de één ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is (vers 8-10).

1 Korintiërs 12 wordt trouwens direct gevolgd door het hooglied van de liefde in 1 Korintiërs 13. En in dat hoofdstuk kunnen we lezen dat de gaven zonder liefde niets waard zijn. Uiteindelijk is niet bepalend welke gave jou wordt toevertrouwd, maar of je bereid bent die gave in te zetten voor de liefde en gevuld door de liefde. Zoek je je eigen belang en eer, óf ben je bezig God en de naaste lief te hebben? Uiteindelijk moet de liefde je doel zijn! Zo zal God dat ook leiden. Uiteindelijk ontvangen we onze gaven van Gods Geest.

Sommige gaven komen pas in de loop van ons leven tot ontwikkeling, tot bloei. Je volgt je hart en/of anderen wijzen je op bepaalde eigenschappen en verdiensten. Zelf kunnen we er bescheiden over zijn. Bemoediging hierin is belangrijk, een bedankje kan geen kwaad. Daarom was het zo fijn om zaterdagavond bij elkaar te zijn, elkaar te ontmoeten, met elkaar mee te leven en elkaar te bedanken!th83zid772.jpg
Hartelijke groet, ds Gonja van ’t Kruis
Uit de kerkenraad.

In de vergadering van 9 jan. j.l. blikten we terug op de diensten en activiteiten rond de feestdagen.

Het Kerstfeest voor de ouderen en ook het kinderkerstfeest waren mooie en gezellige bijeenkomsten.

De Kerstnachtdienst met inbreng van gemeenteleden beviel zo goed dat dit volgend jaar opnieuw op deze manier georganiseerd zal worden. Het tijdstip zal alleen vervroegd worden naar 21.30 uur; na afloop bij de chocolademelk was het n.l. zo gezellig dat het wel een beetje laat werd. Anton den Boer en Sarina Rijlaarsdam zorgden voor een prachtige muzikale bijdrage.

Hetzelfde gold voor Hanno Hommel en zijn zus Elsbeth op Kerstmorgen. Ze hebben veel tijd en energie gestoken in de begeleiding van het gelegenheidskoor. De kerkenraad was blij dat dit koor heeft gezongen.

Ook de Oudejaars- en Nieuwjaarsdiensten waren fijn. Met dank aan de kosters die ’t Anker in orde hadden gemaakt en aan Paul Rehorst die voor de koffie zorgde.

Tenslotte was het mooi dat 8 januari de herbevestiging van Coby Jansen kon zijn en dat er ook toen, dankzij de koffiedames, weer gelegenheid tot ontmoeting na de dienst was.

In de vergadering werd verder het werkplan voor 2017 opgesteld. In 2016 hebben we veel kunnen realiseren van wat in het werkplan stond. Helaas is er nog steeds een vacature voor jeugdouderling en één voor pastoraal ouderling.

De eerste aanzetten werden gegeven voor het 40-dagenboekje en het jaarboek.

De komende tijd zal er ook gewerkt worden aan een nieuw beleidsplan.

Er zal een symposium worden georganiseerd.

De actie Kerkbalans gaat van start en de restauratie van het orgel gaat beginnen. U heeft al gezien dat er vóór in de kerk een vervangend orgel is neergezet. In verband hiermee zit de kerkenraad voorlopig in de voorste bank. Dankzij Jannemarie Spelt is het rooster van predikanten voor 2018 al bijna rond.

Een volle vergadering waarbij we, biddend om Gods hulp daarbij, de start gaven voor het nieuwe jaar.
Bij de diensten.

5 februari gaat de predikant voor die onze dominee in september j.l. heeft bevestigd: ds. Kloppenburg. Fijn dat we haar weer in ons midden hebben. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie.

’s Avonds is er een sing-in waarbij de Bijbellezing en meditatie gaat over de roeping van de eerste discipelen. Hoe kunnen wij ons ook geroepen voelen? We gaan weer veel zingen met Hanno Hommel op het orgel, liederen die u voor een groot deel zelf mag kiezen. We eindigen in ieder geval met lied 423Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

12 februari mogen we met elkaar de maaltijd van de Heer vieren; vertrouwd met ds. Wielsma in ons midden.

19 en 26 februari zijn er diensten waarbij er kandidaten voorgaan. Het is voor hen belangrijk om tijdens hun studie af en toe voor te gaan. Je kunt niet alleen met de theorie bezig zijn maar moet ook in de praktijk kunnen ‘oefenen’. We hopen dat u ook dan in de kerk aanwezig zult zijn zodat zij niet voor een half lege kerk staan.

Of er de 19de ook koffiedrinken na de dienst is, weet ik op het moment van schrijven nog niet. Hierover zal in de kerkenraadsvergadering van 13 februari beslist worden.


Laatste kans: 40-dagenboekje.

Komende zondag 5 februari is de laatste gelegenheid om uw bijdrage voor het 40-dagenboekje mee te brengen naar de kerk. Achterin op de leestafels staan bakjes waarin u de kopij op papier kunt doen.

Wie digitaal kopij wil inleveren heeft nog de tijd tot 7 september. Graag emailen naar het emailadres van de scriba. thsnlkwniv

Met uw inzet wordt het een 40-dagenboekje van en voor ons allemaal. Bij voorbaat dank.thsnlkwniv

Vooraankondiging ‘Passie’ door Zevenhoven en Nieuwveen.

Gaat u mee op weg naar Pasen?

Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus wordt verteld in een rondgang op verschillende manieren, door drama, film, zang en gesproken woord.

De presentatie duurt op elke locatie ongeveer 15 minuten. De totale rondgang duurt twee en een half uur.

De vijf locaties zijn de Witte Kerk in Zevenhoven, de basisschool Mozaïk in Zevenhoven, de Ontmoetingskerk in Nieuwveen, de Sint-Nicolaaskerk in Nieuwveen en de Johannes geboortekerk in Zevenhoven.

De rondgang (op de fiets) vindt plaats op dinsdag 11 april 2017. (Mocht u niet kunnen fietsen wordt er vervoer met de auto geregeld.)

Onderweg en na de rondgang wordt er koffie, thee en limonade geschonken.

De Passie start op verschillende tijden: 18.30, 18.45, 19.00 en 19.15. T.z.t. kunt u zich hiervoor opgeven.

Met dit initiatief hopen wij veel mensen te bereiken. Daarom zal er huis-aan-huis in Nieuwveen en Zevenhoven een flyer worden verspreid. Uw hulp wordt hierbij gevraagd! Wilt u in de straat waar u woont de flyers bezorgen? Meld u zich a.u.b. bij ondergetekende. Van harte hopen we dat dit spontaan gaat gebeuren, zodat we niet zoveel tijd kwijt zijn met het vragen van mensen voor het rondbrengen.

Ook zullen er wat chauffeurs met auto nodig zijn om mensen te vervoeren die niet kunnen fietsen. Ook hiervoor kunt u zich melden bij ondergetekende.

Namens de initiatiefnemers, Annet Hoogerwerf-Teitsma, tel. 538102, email a.n.hoogerwerf@gmail.com
Voor uw agenda.afbeeldingsresultaat voor agenda

Maandag 6 ,13, 20 en 27 februari : inloopochtend van 10.00 – 11.30 uur in ’t Anker.

Dinsdag en woensdag 7 en 8 en 21 en 22 februari : avondgespreksgroepen op de bekende plaatsen en tijden.

Woensdag 8 februari : Oecumenia vanaf 14.30 uur in ’t Anker.

Dinsdag 14 en 21 februari : middaggespreksgroep 14.00 uur bij de fam. Bos.

Dinsdag 11 april : Passie door Zevenhoven en Nieuwveen (’s avonds).

Woensdag 26 april : Symposium 500 jaar Reformatie in de Ontmoetingskerk (’s avonds).
Met een hartelijke groet, de scriba.
5 februari Collecte kerk in Actie: Indonesië, werelddiaconaat.

Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat.

Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen.

Op zondag 5 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.


12 februari collecte Heilig Avondmaal: De Herberg.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding door professionele  begeleiders, een beperkt dagprogramma, rust en ruimte, advies m.b.t. nazorg, informatie en advies aan de plaatselijke gemeente .
Deze collectes worden van harte bij U aanbevolen!
1 maart begint de 40 dagen tijd met als thema: Sterk en Dapper.

Waarbij wij 5 zondagen de collectes samen met Kerk In Actie volgen ( alleen de 1ste zondag, 5 maart, collecteren wij voor de Herman Singers.)

Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. Dit vraagt om doorzettingsvermogen.Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar dat niet altijd is.

Sterk en Dapper. Dat is het thema van de 40 dagentijdcampagne dit jaar.

Jezus deelt zijn kracht en liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.

De diaconie.


thm39uv19s.jpg


Inloopochtenden.

Ook zijn er weer inloopochtenden op maandag 6 , 13, 20 en 27 februari van 10 t/m 11.30 uur.

U bent van harte welkom !!
Opbrengst diaconale collectes januari 2017

Oudejaarscollecte; plaatselijk werk € 42,25 plus een gift van € 10,00 voor de bloemen, plaatselijk werk (coll. 8 jan.) € 85,10, collecte Wereld Lepradag € 89,50.

Daarnaast mocht de diaconie een gift ontvangen van € 200,00
Allen hartelijk dank voor uw liefdevolle gaven.
Verantwoording overige collectes januari 2017

Onderhoud gebouwen € 78,82, orgelfonds € 77,35, verwarmingskosten € 72,00, Oudejaarscollecte

€ 105,00 (incl. gift van € 40,00), algemeen kerkelijk werk € 367,60, predikantsplaats € 318.45.

Voor het orgelfonds werd een gift ontvangen van € 25,00.


Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw bijdragen en giften.
Bedankje (1)

Graag willen wij u bedanken voor het meeleven en de goede woorden die ik kreeg van jullie allemaal. Het heeft ons erg veel steun gegeven in deze moeilijke tijd. We hebben inmiddels de uitslag gekregen en ze hebben alles weg kunnen halen. Dus dat is een mooi begin voor ons in 2017. Ik blijf wel onder controle de eerste 5 jaar.

Een hartelijke groet van Dick en Lenie Romeijn.
Bedankje (2)

Lieve mensen van Nieuwveen en omgeving. Het is alweer ruim een half jaar geleden dat Aad getroffen werd door een CVA. Hij heeft heel hard aan z'n herstel gewerkt want hij wilde weer zo graag op de been komen. Maar er is teveel stuk in z'n hoofd.  Aad is uitbehandeld en 24 uur van zorg afhankelijk. Voor ons als gezin is het een heel groot verdriet hem zo kwetsbaar te zien. Hij blijft heel moe en heeft veel last van spasme.

Toch blijft Aad nog steeds redelijk "positief". Klaagt weinig en zegt steeds "Ank we hebben het heel goed gehad en er is veel om voor te danken". Aad heeft veel steun aan zijn geloof in God. Dit wil niet zeggen dat hij het niet heel moeilijk heeft.

Er is een aanvraag voor een verpleeghuis in Maassluis. De wachtlijst is niet heel lang maar het zal nog wel even duren. Dat zou voor mij ook fijn zijn: hem wat dichter bij huis te hebben. De woestijnreis, waar ik het al in een eerder schrijven over had, duurt voort en we zijn steeds opzoek naar een oase.

Wij ervaren veel meeleven, ook vanuit de kerkelijke gemeente van Nieuwveen en omgeving. Wij willen jullie daarvoor  hartelijk bedanken.

Een lieve groet, Ank en Aad Warnaar, Merellaan 751, 3145 GD Maassluis.


Oecumenia.

Woensdag 8 februari staat er een creatieve middag op het programma. We gaan sieraden maken onder leiding van Jenie en Baukje Veenstra. Om de onkosten te beperken wordt er een kleine bijdrage van €2.50 gevraagd. Tot ziens in ’t Anker, vanaf 14.30 uur!

Team Oecumenia.
Jarigen 75-plussers in februari.

In februari zijn er de volgende gemeenteleden die hun verjaardag hopen te vieren. Hierbij willen wij u alvast van harte feliciteren! Voor uw nieuwe levensjaar wensen we u gezondheid en bovenal Gods zegen toe!

13 februari Mevr. H.N. van Griethuizen Schoterpark 27

15 februari Mevr. M. Rietveld – Tensen J.M. Halkesstraat 33, Ter Aar

15 februari Dhr. P.C. Verkerk Schout Clantstraat 9

24 februari Mevr. L. Biesbroek Parkstraat 14
God, soms is het donker.th5m44trex.jpg

We voelen ons alleen.

Het water van de zee

Spoelt angstig om ons heen.

God, U ziet ons zitten.

U haalt ons uit de nacht.

We voelen vaste bodem.

Het licht straalt onverwacht.

Zitten of opstaan?

Donker of licht?

Vluchten of op weg gaan?

Ik? Ik wil de zon op mijn gezicht.

Gerard van Midden (lied 854 in het Nieuwe Liedboek)
Ledenmutaties.

Nieuw adres: dhr. en mevr. Bos-Nell hebben een nieuw adres gekregen. Zij wonen niet langer Oude Nieuwveenseweg 8 maar J.J.Rooversstraat 2.

Verhuizingen: Elseliene Bos is verhuisd van Oude Nieuwveenseweg 6 naar Schoterveld 14. Ronald van der Veen is al enige tijd geleden (tijdelijk) verhuisd van Bruningsstraat 8 naar Nieuwveenseweg 102, Zevenhoven. Inmiddels heeft hij geregeld dat hij lid blijft van onze gemeente. Beide veel woonplezier toegewenst!

Vertrokken: mevr. M.L. Verhaar – Roos, Jan Switzerpad 6, naar Leimuiden en Inge van der Leest, Zwaluwlaan 14, naar Baarn.

Aan het woord……Maartje Rietveld – Tensen.

De opa van Maartje was de 1ste machinist op het gemaal in Korteraar. Haar100_0019.jpg

vader volgde hem op. Hij trouwde laat, met een boerendochter uit

Woubrugge. Er werden 3 meisjes geboren: Riet en de tweeling An en Maartje

(op 15 februari 1935). Maartje woog maar 3 pond! Na haar geboorte dachten

ze niet dat zij het zou redden. In een schoenendoos werd ze boven op de

kast gezet. Maar een wonder geschiedde waardoor ik nu een interview met

Maartje heb, bijna 82 jaar later!

De lagere school was in Aardam; op klompen gingen de zusjes er lopend

heen.Eerst naar de openbare school, maar die ging dicht. Daarna naar de

Geref. school van meester van der Loo. Daar heeft Maartje veel over de Bijbel geleerd.

Na de lagere school ging de tweeling op de fiets naar de huishoudschool in Alphen. Bij slecht weer staken ze eerst met een bootje over zodat de fietstocht wat korter was. An kon goed leren en Maartje kon goed koken en handwerken. Zij ging nogal eens bij haar vader op kantoor huiswerk maken. Ze heeft op de huishoudschool een fijne tijd gehad en er goede herinneringen aan. Naar de kerk gingen ze ook op de fiets (of met de bus bij slecht weer) want dat was ver weg: de vrijzinnige gemeente in Woubrugge.

Nadat de school was afgerond ging Maartje bij de fam. Bezemer in de huishouding werken en daarna in de kledingzaak van Niekerk v/d Boon in de Hooftstraat in Alphen. Zus An werkte daar ook, maar dan aan de andere kant van de winkel bij de stoffen en fournituren. Maartje’s moeder kreeg helaas tot 3 keer toe een hersenbloeding wat voor Maartje betekende dat ze thuis moest komen om moeder te helpen. Vader stierf toen zij 16 was.

Toen Maartje 18 was ging zij met Riet en Koos Tintel uit Nieuwveen en zijn vriend Ben Rietveld stiekem naar de kermis. Riet trouwde met Koos en na 4 jaar verkering trouwde Maartje met Ben. De familie Rietveld ging naar de Gereformeerde kerk en Maartje ging mee; zij werd samen met Ben meelevende gemeenteleden.

Maartje kon goed opschieten met haar schoonouders. Ben’s vader was schipper. Bij een tocht naar Amsterdam viel hij bij de Magere Brug in de motor en verloor zijn arm. De boot werd verkocht en hij werd kruidenier, eerst op de Oude Nieuwveenseweg en later in de Dorpsstraat op de hoek. Het was verbazend hoe hij met één arm alles kon doen, zoals het dichtvouwen van de zakjes. In die tijd had je ook kruidenier Paardekoper in de Dorpsstraat en ook 3 bakkers: Vogelaar, Hogendoorn en Pietersen. Ben werkte als 1ste monteur bij Stichter in de garage. Totdat Brouwer, die bij de technische dienst van de Johannesstichting werkte en lid van de Geref. kerkenraad was, Ben vroeg of zijn baan niet iets voor Ben was. Zo geschiedde. Naast het werk heeft Ben samen met Wim Brusse zijn tijd gegeven aan de Jostiband en een systeem bedacht om met kleuren de noten aan te geven. ‘Ben was een schat van een man’, zo verzekerde Maartje mij.

Na hun trouwen gingen Maartje en Ben in de Kerkstraat wonen boven Sarie en Wout Rijlaarsdam. Ze huurden van Speet. Daar werden Marja en Tineke (die wij kennen als Visser-Rietveld) geboren. De beide echtparen konden erg goed met elkaar overweg. Sarie en Maartje kunnen terugzien op een vriendschap van 50 jaar. Helaas verwatert dat nu een beetje omdat ze beide niet meer in Nieuwveen wonen. Bijzonder is n.l. dat zij na 5 jaar Kerkstraat allebei naar het Schoterveld verhuisden. Maartje en Ben kregen het huis van mevr. Scheeve. Behalve het huishouden en de zorg voor de kinderen hielp Maartje op maandag haar schoonmoeder bij de was en ging zij op woensdag naar haar eigen moeder die, toen ze 58 jaar was, naar Aar en Amstel in Nieuwkoop verhuisde.

Na het overlijden van Ben heeft Maartje nog een aantal jaren op het Schoterveld gewoond, totdat zij de kans kreeg om naar het nieuw gebouwde deel van de Aarhoeve in Langeraar te verhuizen. Daar heeft ze een prachtig en gezellig appartement op de 3de verdieping. Langs het gebouw kijkt ze op het hertenkamp. Ze heeft het er erg naar haar zin. Het is gezellig om overdag beneden naar de huiskamer te gaan. Daar kunnen ze haar niet missen want ze heeft zo haar eigen taak wat betreft tafel dekken, afruimen en afwassen. Dat geeft voldoening. Als ze ’s avonds na het eten terug komt in haar eigen appartement is het heerlijk om lekker rustig naar haar eigen t.v. te kijken. Ze gaat iedere week  naar de gym en maakt kaarten. Op zaterdag bezoekt ze de kerkdiensten in het restaurant.

Tenslotte moet ik vooral vermelden dat het ook zo fijn is dat Tineke en Leen zo dichtbij wonen, want Tineke doet veel voor haar!

Annet Hoogerwerf-Teitsma.
Prijspuzzel voor kinderen.

Het zoeken naar namen uit de Bijbel, de opdracht van januari, is opgelost door Pieter van der Leek. Gefeliciteerd! Er ligt een prijsje voor hem klaar.

Deze keer is er een woordzoeker over het Avondmaal omdat we dat deze maand weer gaan vieren. De woorden kunnen van links naar rechts en van boven naar beneden staan. Als je alle woorden gevonden hebt blijven er nog letters over. 1 van deze letters is de letter S. Die moet je ook nog doorstrepen. De andere letters zet je achter elkaar en dan heb je de oplossing.

Stuur de oplossing voor 1 maart naar a.n.hoogerwerf@gmail.com. Eén van de kinderen met een goede oplossing zal een leuk prijsje winnen. Succes!


http://members.home.nl/ebonderwijs/eb1/puzzels/wzavondmaal.gif Oplossing: ...................................c:\users\gebruiker\pictures\wzavondmaalpic.gif

Vreest niet!

Zusters en broeders,‘Vreest niet’, zo opende een Duits dagblad de dag na de afschuwelijke terroristische aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Na het interview in het dagblad Trouw op oudejaarsdag heb ik veel aan deze kop moeten denken. Het interview, over mijn eerste half jaar als scriba van de Protestantse Kerk, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Met name mijn uitspraken over de islam leidden tot discussie: getuigen deze niet van een veel te naïeve en rooskleurige interpretatie van de islam? De vele reacties laten zien dat veel mensen zich zorgen maken over de uitwerking van de islam. Deze zorgen begrijp ik.
We leven in verwarrende en angstige tijden. Wie voelt geen angst voor afschuwelijke aanslagen en voor barbaars geweld dat onze wereld teistert en vaak wordt gepleegd door mensen die een beroep doen op de islam? De vrede staat onder druk. Wereldwijd horen we, niet in de laatste plaats van medechristenen uit het Midden Oosten, van intolerantie, overheersing en vervolging door regimes en machthebbers  in naam van de islam. Velen vrezen dit ook voor Nederland.
Juist in deze wereld, waar van tijd tot tijd gitzwart geweld en verderf de kop opsteken, hoor ik van Godswege de oproep: ‘vreest niet’. Niet omdat het wel meevalt met alle geweld en kwaad in onze wereld – en in onze eigen ziel! -  maar omdat we weten van de ontferming van God over zijn wereld. ‘Zijn licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen’ (Johannes 1:5) en zál het niet in zijn macht krijgen.
Het evangelie roept ons op om niet te vrezen omdat God in Christus in liefde naar zijn wereld omziet. Het roept ons op om de liefde van Christus te leven en te delen met anderen.  Niet naïef, maar vanuit het geloofsperspectief dat de toekomst aan God is.
De synoderapporten over de islam (2010 en 2013) typeren deze geloofshouding met de woorden ‘integriteit en respect’. Integriteit staat voor de geloofsovertuiging dat Gods liefde zich in Christus, onze Heer en Verlosser, laat kennen. Respect staat voor de bereidheid om de ander naar zijn diepste en beste overtuiging te leren kennen en te respecteren.
Vanuit deze houding roepen deze synodale documenten ons op om moslims niet uit de weg te gaan, maar om elkaar te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan over de wederzijdse noden, zorgen en angsten. Een van de zaken die hierbij zeker aan de orde zal komen, is de relatie tussen geloof en geweld. De nota’s roepen de kerk, als gemeenschap van Christus, ook op om in dialoog met moslims te zoeken naar en zich in te zetten voor wat ‘de vrede van de stad’  dient (Jeremia 29:7). Dat dit gesprek niet overal mogelijk en niet altijd gemakkelijk zal zijn, doet niets af aan deze roeping. Naar mijn diepe overtuiging snakt onze samenleving naar dit gesprek en naar de gezamenlijke inzet voor vrede en gerechtigheid.
Van harte nodig ik u uit om, vanuit het Bijbelse ‘vreest niet’, in uw lokale situatie met de ander die God op uw weg plaatst te zoeken naar wat bindt en de vrede dient.

Met vriendelijk groet en hoogachting, Dr. René de Reuver (scriba PKN).

Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar februari 2017


Zo 5 febr

9.30

Zondag van het werelddiaconaat

Nieuwkoop

Hervormde kerk

Reghthuysplein.Zo 5 febr

9.30

Plusdienst

Zevenhoven

Witte Kerk

StationswegZo 5 febr

18.30

Sing-in

Nieuwveen

Ontmoetingskerk

Kerkstraat 45Zo 5 febr

18.30

Sing-in

Woubrugge

Dorpskerk

ComriekadeZo 12 febr

10.00

Zendingsdienst

Aarlanderveen

Hervormde kerk

Dorpsstraat 38Zo 12 febr

15.00

Uitzenddienst van

Rik en Caroline MagerWoerdense Verlaat

Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17Zo 12 febr

18.30

Welkomthuisdienst

Woubrugge

Dorpskerk

ComriekadeZo 12 febr

18.30

Leerhuis/ Avondgebed


Nieuwkoop

Hervormde kerk

ReghthuyspleinZo 12 febr


19.30

Zangavond

Zwammerdam

Dorpskerk

Zo 26 febr


19.00

Zangdienst


Woerdense Verlaat

Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17
Toelichting:
5 febr Zondag van het werelddiaconaat Nieuwkoop: voorganger: ds. F. Bos, Waddinxveen.

5 febr Sing-in Nieuwveen: een uurtje zingen met elkaar naast een korte Bijbellezing, meditatie en gebed. Aanwezigen krijgen ook de gelegenheid om zelf liederen te kiezen uit het Nieuwe Liedboek en de Eigen Bundel van de Ontmoetingskerk.

5 febr Sing-in Woubrugge: o.l.v. Grethá Bregman-Hoving

12 febr Zendingsdienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk, voorganger: ds. J.Maasland, Den Haag.

12 febr Uitzenddienst Woerdense Verlaat: van onze predikant Rik Mager met zijn echtgenote. Zij worden door

Zevenhoven en Woerdense Verlaat via de GZB uitgezonden naar Rwanda om daar zendingswerk te doen en onderwijs te geven.12 febr Welkomthuisdienst Woubrugge: laagdrempelige dienst. Voorganger mevr. ds. A. van Briemen, Boskoop.

12 febr Leerhuis/ Avondgebed Nieuwkoop: ds. H.J. Prosman.

26 febr Zangdienst Woerdense Verlaat: m.m.v. ds. J. vd Bosch, Piershil. Met zanggroep Spirit uit Nieuwkoop. Thema: Onderweg.
Regionale jeugdagenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar februari 2017.


datum

tijd

dienst of activiteit

plaats

kerk of gebouw

en adresVr 3 febr


18.00

Sirkelslag Young:

“Sterk en Dapper”Ter Aar

Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2Zo 5 febr

19.00

Jeugddienst

Woerdense Verlaat

Gereformeerde Kerk

Korte Meentweg 17Zo 12 febr


9.30

Dienst voor jong en oud

Ter Aar

Ger. PKN Kerk

Oostkanaalkade 2Zo 19 febr


18.30

Jeugddienst

Ter Aar

Hervormde Kerk

Aardamseweg 3Zo 26 febr

19.00

Jeugddienst

Aarlanderveen

Hervormde kerk

Dorpsstraat 38
Toelichting:
3 feb Sirkelslag Young Ter Aar: Crosspro gaat samen met de jongeren van de Gereformeerde Kerk weer de strijd aan met tientallen groepen in het hele land. Online worden allerlei opdrachten gegeven die moeten worden uitgevoerd. De opdrachten variëren van het maken van een toren, een lipdub in elkaar zetten, tot het ophalen van etenswaren bij mensen thuis of het zoeken van een kikker buiten. Vooraf gaan we met elkaar eten. We weten dezelfde avond wie de winnaar is. Tot nu toe zijn we nooit in de prijzen gevallen, maar wie weet… dit jaar krijgen we opnieuw de kans.

5 febr Jeugddienst Woerdense Verlaat: met dhr. Pasterkamp.

12 feb Dienst voor jong en oud Ter Aar: n.a.v. het thema van Sirkelslag wordt een dienst voor jong en oud georganiseerd.

19 febr Jeugddienst Ter Aar: voorganger dhr. Jenne Minnema van de stichting “Red een kind”. M.m.v. Christian Verwoerd, liedjesschrijver, zanger en muzikant. Thema: “Ik wil je van harte dienen”.

26 febr Jeugddienst Aarlanderveen: gezamenlijke dienst van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk, voorganger: dhr. M. van der Linden, Katwijk.


25 februari: Grote koor- en muziekavond in Bethlehemkerk in Den Haag

De missionaire organisatie IZB organiseert zaterdag 25 februari om 20.00 uur een grote koor- en muziekavond in de Bethlehemkerk, Laan van Meerdervoort 627 in Den Haag. Medewerking verlenen het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus (onder leiding van Martin Zonnenberg, Bert Kruis, orgel), Rineke de Wit (zang, hobo) en het ensemble Voci Vocal. Organist Martin Zonnenberg zal ook enkele soli spelen. Ook ds. Paul Visser (Amsterdam) en ds. Ad Vastenhoud (Den Haag) leveren een bijdrage aan het programma. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Er zal een collecte worden gehouden voor het missionaire werk van de IZB (www.izb.nl)Meer informatie: Michaël Boon, relatiebeheerder/fondsenwerver IZB, tel. 06-45863991


 • Meditatie bij Romeinen 8 : 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus
 • Symposium in de Ontmoetingskerk.
 • Bij de diensten. 5 februari
 • 12 februari
 • Laatste kans: 40-dagenboekje.
 • Vooraankondiging ‘Passie’ door Zevenhoven en Nieuwveen.
 • Uw hulp wordt hierbij gevraagd!
 • Maandag 6 ,13, 20 en 27 februari
 • 5 februari Collecte kerk in Actie: Indonesië, werelddiaconaat.
 • 12 februari collecte Heilig Avondmaal: De Herberg.
 • 1 maart begint de 40 dagen tijd met als thema: Sterk en Dapper.
 • Opbrengst diaconale collectes januari 2017
 • Verantwoording overige collectes januari 2017
 • Jarigen 75-plussers in februari.
 • Aan het woord……Maartje Rietveld – Tensen.
 • Prijspuzzel voor kinderen.
 • Regionale agenda van de kleine gemeentes rond Ter Aar februari 2017
 • 5 febr
 • 12 febr
 • 5 febr
 • 25 februari: Grote koor- en muziekavond in Bethlehemkerk in Den Haag

 • Dovnload 114.68 Kb.