Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ontwerpresolutie

Dovnload 24.13 Kb.

OntwerpresolutieDatum14.09.2017
Grootte24.13 Kb.

Dovnload 24.13 Kb.


EUROPEES PARLEMENT

2009 - 2014


Zittingsdocument

{12/01/2011}12.1.2011 B7 0034/2011

ONTWERPRESOLUTIE

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

over Haïti

Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

{GUE}namens de GUE/NGL-FractieB7 0034/2011

Resolutie van het Europees Parlement over HaïtiHet Europees Parlement,

– gezien de G7-top van 6 februari 2010 in Iqaluit (Canada),

– gezien de conclusies van de voorbereidende ministerconferentie van 25 januari 2010 in Montreal,

– gezien het debat in het Europees Parlement met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, barones Ashton, op 20 januari 2010 over de aardbeving in Haïti,

– gezien de conclusies van de buitengewone zitting van de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken op 18 januari 2010 in Brussel,

– gezien de Europese consensus over humanitaire hulp,

– gezien de stabiliseringsmissie van de Verenigde Naties in Haïti (MINUSTHA),

– gezien het voorstel van Michel Barnier van 9 mei 2006 voor een Europese civielebeschermingsmacht, Europe Aid”,

– gelet op artikel 110, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat Haïti op 12 januari 2010 werd getroffen door een aardbeving waarbij meer dan 250 000 mensen omkwamen en 300 000 mensen gewond raakten,

B. overwegende dat bijna twee miljoen Haïtianen, dus 15% van de bevolking, daarbij dakloos werden,

C. overwegende dat naar schatting van de Internationale Organisatie voor Migratie nog 810 000 ontheemden in kampen verblijven in Port-au-Prince en in de provincie, terwijl mensenrechtenorganisaties wijzen op de "verschrikkelijke" levensomstandigheden in die kampen, en op de "risico’s van verkrachting en seksueel geweld " waaraan de vrouwen blootstaan,

D. overwegende dat de wederopbouw van het land een jaar na de ramp nog maar zeer weinig is opgeschoten en dat de cholera-epidemie het land nog meer rampspoed heeft gebracht en sinds half oktober meer dan 3600 levens heeft geëist,

E. overwegende dat deze situatie de volkswoede heeft gewekt tegen onder meer de VN-kampen van waaruit de epidemie zich zou hebben verbreid,

F. overwegende dat een groot deel van de internationale steun uit onder meer de Europese Unie geen uitwerking schijnt te hebben gehad,

G. overwegende dat de dramatische situatie in het land nog is verscherpt door de laatste algemene verkiezingen van 28 november 2010, waarbij de beschuldigingen over fraude niet te tellen waren en waarvan twaalf kandidaten de annulering hebben geëist; overwegende dat die verkiezingen plaatsvonden met de hulp van vertegenwoordigers van de VN, de OAS, de VS, Frankrijk en Canada,

H. overwegende dat na afloop van de verkiezingen in het hele land sterke protestbewegingen op gang kwamen; overwegende dat de technische missie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die de omstreden presidentsverkiezingen van 28 november is komen evalueren, op maandag 10 januari 2011 adviseerde tot uitschakeling van de kandidaat van het bewind, Jude Célestin, ten gunste van Michel Martelly,

I. overwegende dat het land met voortdurende onderontwikkeling en extreme economische en sociale armoede kampt en dat de meerderheid van de 12 miljoen inwoners van Haïti al vóór de ramp moest rondkomen met minder dan twee dollar per dag,

J. overwegende dat deze extreme armoede de verwoestende gevolgen van de aardbeving heeft versterkt en tot de ernstigste humanitaire crisis van de afgelopen decennia heeft geleid,

K. overwegende dat Frankrijk en de internationale instellingen (waaronder in de eerste plaats het Internationaal Monetair Fonds) het land een enorme schuld en schuldaflossing hebben opgelegd waardoor het land onderontwikkeld is geraakt,

1. verklaart zich nogmaals solidair met de slachtoffers van de aardbeving en de cholera op Haïti;

2. begroet de betoonde internationale solidariteit om Haïti te helpen, in de allereerste plaats de solidariteit uit de regio, onder meer blijkend uit:

- de uitzending door Cuba van artsen en gespecialiseerd personeel, die tot dusver meer dan 50 000 mensen tegen cholera hebben behandeld;

- financiële steun via het humanitaire fonds van de ALBA-landen ten gunste van Haïti;

- voortgezette steun op energiegebied via Petrocaribe en de lancering van een bijzonder plan voor de directe brandstofaanvoer voor humanitaire-hulpvoertuigen;

- landbouwinitiatieven voor voedselvoorziening en productieplannen, evenals de herbebossingscampagne;

3. verlangt een onderzoek naar de reden waarom bepaalde steun uit onder meer de Europese Unie, nooit op Haïti is aangekomen, alsmede onderzoek naar de doelmatigheid van het hulpverdelingsnetwerk; verlangt ook een staat van de daadwerkelijk uitbetaalde hulpbedragen;

4. uit zijn bezorgdheid over de levensomstandigheden in de kampen en acht het dringend geboden die gezinnen zo snel mogelijk een werkelijk onderkomen te bezorgen;

5. eist dat zo snel mogelijk alles in het werk wordt gesteld om de daadwerkelijke wederopbouw van het land mogelijk te maken;

6. onderstreept dat de veronderstelling dat de cholera-epidemie zich vanuit een VN-kamp zou hebben verbreid, afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het optreden van de VN op Haïti, en verlangt dat alles in het werk wordt gesteld om te zorgen voor de broodnodige gezondheidsbeveiliging;

7. spreekt zijn krachtige veroordeling uit over elke politieke inmenging van buitenlandse mogendheden in de gang van zaken in het land, en verlangt dat er ook een onderzoek wordt ingesteld naar de omstandigheden rond de laatste verkiezingen in het land;

8. benadrukt dat de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Haïti moeten worden gerespecteerd;

9. verlangt invoering van een effectief asielrecht voor met name de slachtoffers van de aardbeving die familieleden hebben op Europees grondgebied;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de voorzitter van de Europese Commissie, de president en de regering van Haïti, de adjunct-secretaris-generaal voor humanitaire zaken en noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties.
RE\853353NL.doc
PE455.861v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

  • ONTWERPRESOLUTIE
  • B7 0034/2011 Resolutie van het Europees Parlement over Haïti
  • NL"> ">NL

  • Dovnload 24.13 Kb.