Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina14/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
    Navigeren deze pagina:
PS
Maandag 14 Juli '62 "begaf ik my vroeg op weg naar Prof Langen- beck en vertelde ik hem wat my deerde. Ik stond nogal beschaamd toen hy,na my gehoord te hehben,my vroeg of ik niet lèever Frans sprak, daar ik my inbeeldde my vrij gemakkelijk in het Duits te kunnen uitdrukken en het in elk geval vlotter sprak dan thans. Hy zeide my dat ik waarschijnlijk een plaatselijke vernauwing van de endeldarm had en dat hy in de loop van de dag by my zou aanrijden om dit te onderzoeken. In het Hotel terug gekomen deelde ik de Oberkellner mede dat ik het bezoek van Prof L. wachtte,waarop hy my zeide dat ik hem niet

in myn lelijk kamertje kon ontvangen en hy daarom de Hoogleraar in

een der Salons zou laten,en my dan waarschuwen. Ik herinner my niet op welk uur hy gekomen is,maar wel dat hy een lange guttapercha bougie in myn darm stak en toen decreteerde dat die niet plaatselijk vernauwd maar overal te nauw was en dat hy daar niets aan kon doen.

(Dr van Praag was dit in 1904 niet met hem eens).

Ik vroeg hem wat hy van Kissingen dacht,maar hy antwoordde dat

hy als chirurg dit niet kon beoordelen en ik dit aan een medicus moest vragen. Daarop vroeg ik hoeveel ik hem schuldig was. " Das hängt "von Ihrem Belieben ab " gaf hy ten antwoord,waarop ik hernam dat ik als Hollander niet bekend was met de Berlijnsche gewoonten,en toen zeide hy:"Man gibt mir gewöhnlich ein Friedrich d'or." Ik kwam er dus beter af dan ik dacht.

Wat ik die dag verder heb uitgevoerd weet ik niet meer,maar 's avonds reed ik per trein van 11 uur naar Holland terug. Of Langen- becks sententie juist was betwijfeldêvik in hoge mate en de medici,die ik later sprak,lachten er om. Ik was bovendien zeer teleurgesteld dat de reis naar Berlijn geheel doelloos geweest was. Ik had nu een paar jaar lang de middelen van die Kiel uit de Anna Paulownapolder gebruikt zonder er enige baat by te vinden en toch hadden zy ons geld genoeg gekost. Nog altyd heb ik spijt van Lore's raad niet te hebben opgevolgd en niet naar Kissingen te zyn gegaan.

De laatste 14 dagen van Juli bracht ik met Lore en ons trio allerpleizierigst door op S.en B. Zy vlogen maar al te gauw om en Donderdag 31 Juli moest ik 's avonds naar Amsterdam terugkeren om in Aug.de strafzaken te behandelen. Het was saai in Amst. Papa en Mama waren in KleFn-Beekhuizen en David te Parijs om zyn knie door Dr de Navennes te laten masseren.

De verkiezingen waren in het algemeen Thorbeckiaansch afgelopen. Amsterdam koos Heemskerk Bzn,Godefroi en Jan van Reenen. Godefroi was doof geworden,van Reenen voerde als Voorzitter nooit het woord en Heemskerk Bzn had nooit meer dan één speech a^gestoken. Daarop maakte Papa het volgende aardige versje:

Twee zwegen steeds,de derde kan niet horen;

Gewis denkt Amsterdam:"Met nutteloos gesnap

"Gaat als voorheen een kostbre tijd verloren,"

En koos het op dien grond een doofstom
driemanschap.
Ik trof het in Aug '62 dat Backer het Parket waarnam,en deze de stad niet verliet zodat ik nu en dan de Zaterdag en Zondag op S.en B. kon doorbrengen,en,daar ik een akte genomen had,een paar maal op de Meir kon jagen.

Ik denk wel dat ik in Aug.brieven aan Lore geschreven heb,ook al bezocht ik haar elke Zaterdag,maar ik vond ze niet in haar collectie terug. De hare bevatten mothing particular worth mentioning. Betje wilde ons verlaten maar ik bewoog haar te blijven en Lore bedankte my voor de genomen moeite. "Quant à Saartje," schreef Lore,"je la verrais "partir sans regret,car je prends des frissons quand je pense à sa "saleté. Op S.en B.was een groot diner geweest. Zus kwam vooraf bene- "den et gagna tous les coeurs ainsi que les garçons qui furent très "gentils et causants. Ce matin Henkie dit tout-à-coup en réponse à "une réflexion de Max:V Maar Graafland,droom je ?" - Je lui demandai "d'où lui venait cette phrase? Il ne voulut tout d'abord pas me le "dire,mais enfin il me dit qu'il l'avait entendu dire à Melle Dedel. "Have you ever! Waar letten kinderen niet al op !"

Daar Anna Dedel 7 Aug de Bruid werd van Ferd.Hooft Graafland kocht ik op Lore's raad karaffen voor hen.


Maandag 1 Sept '62 kwam ik aan de le of Civiele Kamer,welke elke week de eerste drie werkdagen zitting had. De substituut die aan die Kamer zat,moest ook de civiele requesten behandelen,en die requesten waren le^io. Voorts moest hy in het begin van het jaar met de Officier de akten van de Burg.Stand van Amst.nazien,terwijl de substituut,die aan de Handelskamer zat de akten der buitengemeenten nazag.

In 't eerst trof ik het nogal daar ik weinig conclusiën opliep, maar gedurende de drèe jaren heb ik in tal van zaken moeten concluderen en vellen vol geschreven; soms waren het verbazend lastige kwes- tiën of enorme dossiers,welke ik te bestuderen kreeg. De grootste zaken zyn wel die van de erfenis Würtz,van de Overtoomsche Sluis en van Amstelland geweest. Enkele myner conclusiën zyn in het Rechtsgeleerd Bijblad of in het Weekblad v/h Recht opgenomen,en enkele van die,welke ik aan de 2e Kamer in handelszaken moest nemen,in het Magazijn voor Handelsrecht,waarvan Mr A.de Vries een der Redacteuren was. Het jaar aan de Civiele Kamer was niet alleen het leerzaamste maar ook het aangenaamste. Het leerzaamste omdat men in het Burg.Recht thuis raakte en het aangenaamste omdat men zich met geen enkele strafzaak had te bemoeien.

Moeilijk was het nemen ener conclusie altyd. Weliswaar had men niet als de rechter te beslissen en dus minder verantwoordelijkheid, maar men moest de argumenten van beide partijen behandelen en uit den aard der zaak kon een conclusie dus nooit zo beknopt zyn als een vonnis.
J


Hartogh had my de wijze raad gegeven:" Zet de feiten uitvoerig "uiteen,dan springt het rechtspunt van zelf te voorschijn.7Ik bracht deze raad ook aan de substituten over toen ik Officier geworden was, en voegde er nog een tweede by,namelijk van niet terstond aan het stellen der conclusie te gaan,maar eerst desnoods op de wandeling de gronden pro en contra te overwegen,en Telders zeide my nog in 1901, dat hy myn raad had gevolgd en zyn meeste conclusiën in het Vondelpark gemaakt had.

Lore kwam op 1 Sept.met de kinderen by my in Amst. maar vertrok op 11 Sept.weer naar S.en B.met Marietjje en Bet je, terwijl Jansje met Henk en Max by my bleven. Betje had namelijk evenals Marietje wat frisse buitenlucht nodig. Hens at ik met de jongens by myn moeder, waar de kommen vol water,de vischjes,blokkedoos en prenteboekjes al gereed lagen en wy hadden een prachtig festijn,poeletsoep,kalfsvlees, hereboontjes,haas,patrijs,appelmoes en rijst met bessesap,en voor dessert appelen,peren,perziken en druiven. De jongens klapten dan ook van pleizier in de handen. Wy bleven tot 7 uur,toen Max uit eigeh beweging naar bed verlangde en by het ontkleden viel Henk staande in slaap.

Wy hadden destijds geweldig het land daar onze huisheer,de oud- acteur Evers,gestorven was en zyn kinderen het huis wilden verkopen.

Ik raadpleegde de makelaar Reysenbach,een vriend van Papa,die met de makelaar van Evers sprak,en van deze vernam dat de erfgenamen het huis liever niet ondershands wilden verkopen,doch dat in elk geval een bod van onze zijde moest komen. Ik antwoordde dat wy geen bod wilden doen,maar dat zy moesten zeggen hoeveel zy begeerden. Het huis werd daarop publiek verkocht en wy moesten het te voren twee dagen in de week voor de kijkers openstellen. Ik engageerde Mama van Loon om er een bod op te doen,maar zy weigerde en misschien had zy gelijk.

Lore was namelijk in Sept.weer zwanger geworden en nu er een vierde kind verwacht werd,zou het huis ons wel wat te klein zyn geworden, maar my speet het geweldig omdat ik de buurt en de nabijheid van het Paleis van Justitie en van het huis van myn ouders zo apprecieerde.

Er viel echter niets aan te doen en het huis werd in publieke veiling voor ƒ 10.500- verkocht aan myn vriend Dommissen,die terstond de eerste zolder in kamers herschiep en er wel 25 jaar in gewoond heeft.

Zaterdag 15 Sept.bracht ik Henk en Max met Jansje weer by Lore en op 15 Sept.keerde ik alleen naar Amst.terug.
<>


Op 25 Sgpt. schreef Lore my dat de tand van Zus nog niet was

doorgebroken maar dat zy voortdurend Papa en Mama riep. " Max is

"aardig. Gisteravond was hy in bed en zoog hy natuurlijk op zyn duim.

"Maria kwam by hem en zeide:"Dag Jantje Duim!" waarop de kleine guit ?!

terstond antwoordde:" Dag Pietje Piep!".


8

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27


  • Dovnload 2.62 Mb.