Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina17/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27
Jt)33 het Kanaal door Holland op z'n smalst ingeschreven,en dreigde de Ko-

ning niet in Amsterdam te zullen komen indien zy niet volgetekend werd. De oude Heer v.d.Oudermeulen gaf toen het voorbeeld,maar het was vooral de Heer Jan van Eeghen,Emilie1 s vader,die zich de meeste moeite gaf, r^uUoveral rondreed en de rijken bewoog om te offeren,en met zyn hulp

kwam de zaak tot stand. Ik geloof dat de oude Borski er evenmin als in der tijd voor de Duinwatermy een cent voor over had. Om het aequi- valU-ent had hy Amst.reeds verlaten,daar hy niet wilde opgeven hoeveel millioenen hy bezat.

Met Henkie spelende liet ik hem op myn knie dansen,maar het ongeluk wilde dat hy met zyn handje in myn rechteroog te land kwam en zyn nagels het verwondden. Ik snelde naar de oculist Dr Hoyack,die het dichtst by woonde,en hy draaide de oogleden om,wat een zeer onaangename gewaarwording was,verbond het oog en beval my er natte compres- sen op te leggen en in een donkere kamer te blijven. Dit convehieerde my al zeer slecht,daar ik verdiept zat in het bestuderen der zaak van Wurtz; ik moest dus het nemen myner conclusie tot na de vacantie uitstellen. Op 2 April had ik Hoyack reeds ober myn linkeroog geraadpleegd en had hy my een watertje gegeven,dat echter niets haatte,en een lor- Jtil1/ gnet voorgeschreven,waarvan ik my tal van jaren bediend heb.

Zaterdag 2 Mei verhuisden wy van de Prinsengracht b/d Spiegelstr. naar de Prinsengracht tussen Amstel en Utr.straat. Het goed werd per zolderschuit vervoerd; wy logeerden zo lang by Mama van Loon. Wy hadden te voren in het Verkooplokaal de Zon op het Singel enige meubels voor ƒ 71-gekocht en by van der Sprong in de Kalverstraat,die gefailleerd was,2 rol tapijtgoed voor ƒ 230,46.

Destijds las ik aan Lore de werken van Louise MUhlbach voor,Napoleon,Friedrich der Grosze en andere,maar 't is zeer de vraag of zy wel betrouwbaar is,ook al schrijft zy by het citeren van gesprekken in een noot onder de bladzijde;"Des Kaisers of der Kaiserin eigene Worte."

Terwijl Louis Antoine van Loon op 29 April '62 geboren was,beviel Loucky een jaar min een dag later op 28 April '63 opnieuw van een zoon Ernst Hendrik.

Maandag 1 Juni '63 kwam onze Jan Willem ter wereld. Lore was gedurende haar zwangerschap zwak gebleven en het duurde lang eer zy weer na de bevalling beneden kwam. Enige dagen later schreef Louise <^oi^ BI out haar dat een neef van haar man,William de St Georges, student te Delft,in Amsterdam zou komen om het een en ander te zien,en liet zy my verzoeken hem rond te leiden. Ik had wel wat anders te doen maar kon niet weigeren. Op 24 Juni arriveerde hy,een 18-jarmge gelovige jongen met een lief5zwak uiterlijk. Ik herinner my levendig hoe lief Lore er uitzag,toen ik hem in de kraamkamer bracht,waar zy op een chaise longue lag. Gelukkig logeerde hy in het huis myner schoonmoeder. Ik liep drie dagen met hem rond en bezocht giet hem de Kweekschool,de Landswerf,de Fabriek van Paul van Vlissingen,het Paleis,de Nieuwe Kerk,het Trippenhuis,het Museum Fodor en het Tolhuis. Het kostte my natuurlijk overal fooien,maar ik had het voor hem gaarne over,want hy was allerliefst,zo bescheiden en beleefd en daarby in alles belang stellende. Hy verstond en sprak natuurlijk Hollands,anders had hy niet te Delft kunnen studeren,wan^ hy wilde ingenieur worden.

Later trouwde hy met een Holl.meisje,Sophie van Tuyll en bewoonde hy met haar een Kasteel te Chanziers by Genève,waar hy rentenierde, want ingenieur werd hy niet. Hoe wa^ ik teleurgesteld toen ik hem jaren later terugzag ! Hy kwam met zynvrouw by haar ouders in den Haag 0 / logeren en werd met haar by myn schoonmoeder ten eten verzocht en juist

omdat wy hem kenden, werden wy ook genodigd. Ik verheugde my hem terug te zien en liep,toen ik binnen kwam,met uitgestrekte hand op hem toe, maar hy maakte een stijve buiging en deed alsof hy ons voor 't eerst zag.Ik sprak over onze tochten door Amsterdam,maar hy deed alsof hy het zich niet herinnerde. Ook aan tafel bracht ik dit onderwerp nog eens op het tapijt,maar kreeg geen response. Ik had de indruk dat hy zich er over schaamde en vond hem ondragelijk trots en ijdel geworden. Zyn vrouw daarentegen was allerminzaamst. Na het eten poetste ik de plaat,want ik had genoeg van hem,en ik zag hem,zover ik weet,nooit weerom. Zulke individus vallen niet in myn smaak.

Zondag 28 Juni werd ^an Willem door Ds B.J.Adriani in de Amstel- kerk gedoopt en Zaterdag 4 Juli reed L&re met de vier kinderen,de baker en Jansje in een rytuig naar S.en B. Legras reed op de bok mee. Dezelfde avond meldde Lore my de goede aankomst:" De kinderen zyn in "het rytuig altyd door even zoet geweest,nooit ongedurig,aardig babbe- "lende en nooit vragende :"Komen wy haast aan?" Zy hebben dus geen speelgoed nodig gehad en Henk s'est même cogné assez fort sans sourciller. "Jan Willem a dormi pendant tout le voyage et zoete Zus a été très "gentille aussi. Les deux ainés ont été extasiés en apercevant un "petit lavabeau,qu'on avait arrangé pour eux et ils ont diné en bas, "mais je les ai pris à côté de moi à table et leut ai fait choisir un "fruit au lieu de leur donner de tout. Ils ont choisi des cerises et "n'ont pas mendié des quatre plats de fraises,qui se trouvaient aussi "sur la table. Legras et Mifky se sont fait des signes d'amitié k "chaque instant en route,et à présent Legras dine avec les domestiques "en bas. Je pense qu'il se félicite d'avoir mis son habit de dimanche. "Janije m'a remerciée plechtig en voiture voor dokter en apotheker; dat "vind ik heel ordentelijk van haar,et le reste du temps elle a fait Ï1 es honneurs de S.en B. à la garde. Tu aurais dû l'entendre ! Bach "trouve tout magnifique,mais elle n'a pas encore vu grandchose."

Daar ik in Juli de strafzaken had moest ik in stad blijven. Ik schreef aan Lore dat ik by Willem gegeten had,daar Papa nog te bed lag. Mama was naar Hilversum vertrokken,maar had te Vreeland komende, het rytuig van Hartsen niet gevonden,hetgeen haar zeer zenuwachtig had gemaakt.Eerst later kwam er een wagentje van Buwalda,dat Saar te laat had afgezonden. Myn broer Willem was destijds byzonder stil en afgetrokken,at weinig,dronk enkel water en sprak byna niet,zodat ik hem de raad gaf de dokter te Dordt,die hy reeds,ik weet niet op wiens aanbeveling,geraadpleegd had,weer eens te gaan spreken. Ik schreef verder:..." Verbeeld Je dat ik gisteren avond,naziende of alles geslo- "ten was,de luiken der keukenramen en tuindeur open vond en de haken "niet op de ramen,zodat men die van buiten kon openschuiven. Ofschoon "de ladies al in bed waren,liet ik Saartje opstaan en vernam ik toen, dat zy die luiken nooit sloot als ik thuis was. Ik heb haar verzocht "dit niet meer na te laten."

Myn ven maning heeft weinig geholpen want nog herhaalde malen is het my gebeurd,ook in Bantam,waar Cornelis er voor zorgen moest, dat de sluiting van de luiken der voordeur en verandah verzuimd was.

In 't algemeen bestaat in dit opzicht grote achteloosheid by het dienstpersoneel.

Gedep.Staten van N.Holland hadden destijds een Ontwerp Reglement voor het Hoogheemraadschap van Zeeburg-Diemerdijk gemaakt,waarby niet alleen tot dat Waterschap waren gebracht landerijen van Mama van Loon, die er vroeger niet toe behoorden,maar ook de Horstermeir,die tot 3-0 ic'i dusverre niet belasting schuldig was. Mama van Loon nam Pijnappel in / de arm en zond hem een kist vol akten,welke o.a.de Horstermeir betroffen. Pijnappel onderzocht die en stelde een bezwaarschrift op dat zy ondertekende en aan Heren Gecommitteerden uit de Prov.Staten van N.H. en Utrecht toezond. (De Meer lag gedeeltelijk in de prov.Utrecht)

Dit baatte niet en daarop zeète Pijnappel de bezwaren op nieuw uiteen en zond die aan de Prov.Staten van beide gewesten. Die bezwaren bepaalden zich hiertoe dat de Horstermeir buiten bedoeld Waterschap gelegen was,by waterkering niet het minste belang had en ten allen tijde een vrij meer geweest was,gelijk o.a.uit een kaart van 1591 bleek.

Dit bezwaarschrift werd op 3 Juli '63 aan de Prov.Staten ingezonden en deze erkenden daarvan de gegrondheid,zodat de Horstermeir vrij van belasting bleef.

Maandag 6 Juli vierde Mama van Loon haar 70ste verjaardag en de

Jiq vo ^olgende dag schreef Lore my o.a "Quelle chaleur il fait ! Jan

Wl em est sorti sans rien mettre autour du cou et Mieky en tablier.
"Tous les enfants ont bonne mine et sont très sages. Hier Henkie "a déjeuné et diné en bas en l'honneur de ses petits cousins et il "s'est très bien conduit,ne demandant rien de toutes les friandises "qu'il voyait sur la table, il n'a eu qu'un petit morceau de blanc- "manger,et au dessert des fraises,des raisins et un petit chocolat,

"in een„pampiertjce om te boewaren*'" Lui et Max ont été surtout très "sages 1'après midi car ils n'ont pas demandé une seule fois d'aller "dans le char à boucs,tandis que les van Loon faisaient continuellement "le tour du billard. Henkie est beaucoup moins pleurnicheur et Max "moins volontaire qu'à Amsterdam. Ce changement d'entourage leur fait "du bien et les diners à 1 heure leur sont aussi salutaires. Max était "trop chou hier au dessert et a été tellement admiré par tout le monde "que j'espère qu'il ne s'en soit pas aperçu. Agnes lui a fait réciter "Klein Keetje en de Vogeltjes en de Koning van het Woud."

(Max kende tal van gedichtjes van buiten,o.a.een boekje vol verzen op dieren,de Leeuw,de Zwaan,de Raaf en andere. Dat op de Leeuw begon

" Dit is de Koning van het Woud

" Om woeste kracht geducht"....

Het vers op de Zwaan begon zeer hoogdravend:
y/

Jt Hl

io VJ

vv


"Zilverblanke zuivere Zwaan,

"Die u op het golfje wiegelt "En u in het water spiegelt,

"Gy biedt ons een lering aan }"

Dat op de Ooievaar: " Ooievaar,lepelaar,

"Ben je weer aan tt smullen?

" Pak je daar weer voor je maal " Zulk een lekkre vette aal ?

" Hoe zich 't beest kan krullen."

Ontelbare malen moest Max,3 jaar oud,die verzen opzeggen,en ik herinner my dat David en Anna van der Vliet ons opzettelijk eens visite kwamen maken om het te horen.)

" Mieky et J.W.ont fait leur apparition après le 1er et le second àdéjeuner. La journée d'hier a été très agréable et a très bien réussi; "mais aujourd'hui notre cercle a diminué considérablement. La garde "est tellement extasiée de tout de qu'elle voit et de cette belle na- "ture,qu'elle en est devenue toute nerveuse le premier jour et en a "tout bonnement pleuré. Jansje jouit de son admiration en bluft steeds "voort. La fermière est extasiée de la mine florissante de J.W. et "n'en revenait pas; tu comprends comme ellejavait honte d'avoir si "mal deviné,et comme elle m'a priée de ne pas trop la toutmenter."

(Zy had Lore verzekerd dat het een meisje zou zyn.)

"Nous avons un peu getobd avec la bouteille,daar J.W.niet uit "wilde zuigen,maar Tante Voombergh ried my aan er een leren lapje "om heen te winden,en toen ging het dadelijk goed. Uit een papschuitje "aan de boerderij heeft hy ook heel goed gedronken. Henkie vraagt of "papa alsjeblieft wil denken om een grof en een fijn penseeltje te "zenden. Ik geniet wel van buiten te zyn,maar gevoel my toch slap "en moe. Verder dan de boerderij kan ik het niet brengen. Les enfants "de Henri étaient très gentils et Mieky ne fait que pousser des cris "de joie et de bonheur. Demande K Betje de ne pas oublier d'arroser "les fleurs dans le jardin. De vlieger is een groot amusement...V

Ik schreef dezelfde dag een hoogst onbeduidend vodje aan Lore, want met die verwenste strafzaken had ik de tijd niet om à tête reposée een ordentelijke brief te pennen. Het regende processenverbaal en instructies. Ik schreef:" Gisteravond heb ik de huisbaas bezocht en "hem gevraagd of hy niet beloofd had de onder voorkamer ook te laten "schildereh en behangen,maar hy schudde het hoofd,wat hy trouwens al- "tyd doet,en vond dat er al zoveel geschilderd was,maar spoedig werden "wy het eens dat wy het voor gemene rekening zouden laten doen. Van "Stijgeren heeft my gezegd dat het + ƒ 45-zou belopen; met behangen "en al zal het ons dus niet veel meer dan 25 à 30 gl.kosten."

Op 8 Juli schreef Lore o.a.:.."Gisteren hebben Mama en ik nog "wat getoerd maar 's avonds was ik doodaf en heden heb ik hoofdpijn. "Marietje suit Jansje
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

  • gedurende
  • behoorden,maar ook de
  • ici
  • Jt Hl
  • t

  • Dovnload 2.62 Mb.