Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina19/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

576 A - in marge bij geschreven, in midden bij ‘Sylvia’:

Sylvia, dochter van Prof. D.J.’s tweede huwelijk dus halfzuster van Jacob, zuster van Kees, Aemoud, Herman enz./tteXXXIX 577

"en uitsluitend in je eigen belang heb gehandeld. Liefste Vrouwtje,ik "had je zo gaarne dit genoegen verschaft omdat je er zo op geèteld J)C2 '2. "scheen te zyn,maar waarlijk je bent veel te zwak en te slap om zulk ' "een strapazze te ondernemen. En dan nog,wat je 't meest zou amuseren is het vuurwerk,en dit zou allicht niet voor 9 uur beginnen,terwijl wy "dan zouden moeten vertrekken. Heb je dat alles wel overwogen? En zou "het JW.geen kwaad kunnen doen om zo heen en weer te reizen,om niet "te spreken van de mogelijkheid dat hy by je terugkomst in Amst.minder "by je vinden zou dan anders?"

"Nu nog een woord over myzelf. Ik heb gisteren na het eten met "de Heer v.d.Brugghen een loopje gedaan,maar de regen joeg ons spoe- "dig naar huis,en daarna heb ik by hem in zyn hokje gezeten en straf "geredeneerd,daar hy zelf niet veel mag spreken en ook weer beving in "de kaak gevoelde,hetgeen zich heden ochtend aan het ontbijt herhaalde. "Heden ochtend ben ik naar Nymegen gewandeld; van Tricht vond ik op "het Parket en toen hebben wy over alles en nog wat gebabbeld. Ik heb Jo'23 "daarna Antje Semming,(bijgenaamd Antje Schelling) opgezocht en op een ' "bobenkamer gevonden. En o wonder! zy heeft de invitatie aangenomen e. n "komt D.V.Maandag 7 Sept.per beurstrein om 14 dagen by ons te blijven.

"Ik heb de meeste moeite met haar moeder gehad,die gedurig zanikte dat "zy Antje niet kon missen,omdat deze de kost voor haar verdiende,alsof "wy haar voor niet zouden laten naaien,maar Antje zelf had er dol veel "lust in en accepteerde terstond."

" Dr van Egmond,die de Heer v.d.B.heden weer bezocht,vindt het 3 0l~cl "uitmuntend dat ik de patient afleiding bezorg en laat lachen,daar hy "niet te veel. aan zyn eigen overpeinzingen mag worden overgelaten en "eve^nmin veel mag spreken."

" Donderdagochtend. Gisteravond heb ik gelezen en gebedeh omdat "de huisvader vreesde in zyn woorden te blijven steken en aan het "brabbelen te gaan. Hy heeft moeite by het uitspreken van lange en "vreemde woorden; ook beeft zyn rechterhand. Een en ander maakt dat "Mevrouw en de meisjes ongeruster beginnen te worden en gejaagd zyn,

"en ik heb een voorgevoel dat ik hem niet zal terugzien. Hy heeft my "gevraagd om tot Maandag te blijven en Mevrouw ondersteunt dit omdat "distractie hem goed doet."

Diezelfde dag schreef Lore my o.a. dat het voortdurend stortregende,maar zy toch met Max en Augusta Elout naar het dorp gegaan was om op de kermis wat te kopen. De gehele familie bracht de dag te Zeist door en Lore had dus 7 kinderen voor haar rekening. Zy vervolgt:

" Ce que tu me dis de Mr.v.d.B.est bien triste. Je ne connais rien de "plus affreux qu'une apoplexie."

( Hoe gelukkig is het toch dat men tevoren niet weet welk lijden ons te wachten staat,anders was Lore al vroeger van angst voor een eventuele apoplexie bezweken.)

" Que dis-tu de ce troisième fils de Herman et Mina van Lennep? "C'est un petit Robert à ce que j'apprends. Ces Van Lennep ne finissent "pas. Ma chère santé va assez bien et je commence à devenir plus forte. "C'est du nonsense tout pur que Mr van Egmond t'a débuté au sujet de "beurre et de graisse." (Deze had my gezegd dat Lore vet en boter moest eten) "Ce sont les nerfs qui m'ont abimée et le chagrin que j'ai dû "avaler et surmonter,rien d'autre; j'étais forte comme un cheval "jusqu'à ma 19-ième année,bien que je n'eusse mangé ni beurre ni graisse. "I know it quite well,et sii|tu ne me rendais pas heureude comme tu le "fais,tu verrais bien vite que j'ai raison,que mes nerfs sont ma partie "faible et qu'il faut peu de chose pour les détraquer."

Ik antwoordde nog vanuit Nymegen:...." Ik vind Mr v.d.B. beter dan "de twee eerste dagen,vooral gemakkelijker sprekende,zonder zich zo "dikwijls te vergissen. Hy agiteert zich zelf het meest,maar het schynt "hem pleizier te d»en dat ik er ben, ofschoon hy naar gewoonte duizend "excuses maakt over zyn beroerd gezelschap,het ellendige celletje,waar "ik huis(maar waar ik toch goed slaap!) het ellendige weer enx.enz. Je "hoort het hem zeggen."

"Ik heb lust om aan Hartsen te schrijven dat hy met Saar naar We- "nen ga,waar een uitmuntend orenspecialiteit woont,die de Minister Go- "defroi veel goed gedaan heeft. "

De laatste brief die ik te Ubbergen kreeg was van Zaterd.22 Aug. en daaruit neem ik een en ander over;
/ 0*3

XXXIX 578

S " Comme tu dis la maladie de Mr v.d.B.est bien inquiétante. Ik

' "zou hem geen ogenblik durven alleen laten,en dit is toch ook weer "heel moeilijk. Arme mensen,ik beklaag hen zeer."

" Ik wil je niet ontveinzen beste kind,dat ik wel een weinig teleurgesteld was door je bericht dat je voor de Leyduinsche invitatie "bedankt had,daar ik my vast verbeeldde dat je die zou aannemen. Ik "weet niet waarom ik zo'n lust in dat feest had; het was,geloof ik,

"niet zozeer om Leyduin teru^ te zien als omdat ik behoefte had aan "a change. Het is verkeerd,dat weet ik,maar van tijd tot tijd krijg ik "een kriebel om eens wat anders te zien en by te wonen,en het maakt "my fidgetty dat ik altyd moet thuis blijven en er zelfs niet voor één "dagje kan uitbreken. Wat je bezwaren betreft,daarin deel ik niet ge- "heel. Het vuurwerk,zo er eené is,zou zeker wel véór óns vertrek wor- "den aangestoken. Tante Antje,die meer mensen uit Amst.verzocht heeft, "heeft zeker het diner om 4 uur bepaald,omdat de trein zo laat aankomt^

"en daar het reeds om 8 uur donker wordt,is er tot nog tijd genoeg "om vu-uurwerk af te steken. Jan Willem is nog te jong om door de reis "geëprouveerd te worden en wat het voedsel betreft,zo zou hy des te Jo&c "meer by my vinden als ik op diners ging; daarom wilde Bach ons altyd "uit eten sturen,en was zy bly voor de Baby als er een invitatie kwam. "Mais encore une fois,je te le répète,je trouve ton refus très bon et "je me suis déjà consolée de mon désappointement. N'en parlons donc plus."

" Voilà le docteur van Hasselt qui vient de nous faire sa visite;

"il est très satisfait de mon état,trouve que j'ai bien meilleur visa- "ge,que mes yeux sont plus clairs,mon pouls jjlus fort,in short que j'ai "beaucoup repris,et il me prédit qu'en continuant à prendre mes remèdes "mes forces reviendront bientôt. Je me trouve aussi bien mieux,car le "dos me fait bien moins souffrir et hier je me suis promenée avec le "reste de la famille jusqu'à Geertje pour revenir par Boekesteyn. Vind "je dat niet mooi ? Max prend son huile tous les jours avec un nouvel "entrain et Henkie son lait d'anesse."

JcV/ " Les enfants,à l'exception de Max,se sont royalement amusés ce

"matin,car Agnes et Beels les ont amenés à la foire,où. ils ont acheté "des cadeaux pour Max,et Maman,leur ayant donné à tous un florin,ils "ont aussi rapporté des cadeau^x pour leurs bonnes et des joujous pour "Mieky et JW. Hier Max était impayable. Agnes dit au dessert à Charles: "Wat wil je njc hebben,een vijg,een abrikoos of een perzik? Maar je moet "het my in het Engels zeggen."- Daarop riep Max:"Och Karei,zeg dan maar "een perzik." sachant bien que Charles ne sait que ce mot de peach,

"qu'il a appris avec tant de peine."

Carel Beels was 29 Febr.'60 geboren en dus 3^ jaar,zes maanden jonger dan Max,maar zeldzaam dom voor zyn leeftijd,hetgeen vermoedelyk aan zyn constitutie te wijten was. Als hy op S.en B. logeerde,drensde hy dikwijls de halve nacht. Later ontwikkelde hy zich enorm,en bezocht hy niet alleen de Handelsschool maar ook het Gymnasium met succes,studeerde vlug,promoveerde,werd bediende by Pels en ofschoon minderjarig, met de kas belast,maar al spoedig verveelde het hem en voerde hy niets meer uit. Hy werd geen advokaat,was niet verliefd van complexie en na zyns vaders dood viste hy,reed op zyn wiel,trapte daarop zelfs in zyn kamer,rookte pijpen en liep leeg.

Zondag 23 Aug kerkte ik by Herbst in de Luth.Kerk,die beter preekte dan Stoop,ook al klonk zyn Duits my lelijk in de (pren. Maandag vertrok ik per diligence van 9 uur uit Nymegen en keerde ik naar S.en B. terug,waar ik nog 8 dagen kon blijven en tweemaal de Horstermeir bezocht. Lore wilde de 4de verjaardag van Max nog buiten vieren en kwam dus eerst Donderdag 3 Sept met de kinderen weer in stad.

Woensdag 16 Sept.woonden wy de bruiloft by van Sylvia en van Ame- rongen en de volgende dag het aantekeningsdiner van Henrick S.van hennep en Anna Cecilia van Eeghen.(Leyduin) Van geen der beide feesten Jo herinner ik my iets. Zowel aan laatstgenoemde maaltijd als by het diner ter ere van Sylvia's ondertrouw droeg Papa een gedicht voor.

Zaterdag 12 Sept.joeg ik op Elswout en kreeg ik een briefje^van Lore om te zeggen dat JW.haar een onrustige nacht bezorgd had,vermoedelijk ten gevolge van de vaccine. Zy eindigde:" J'espère que le temps "ne te parait pas trop long!". Want hoe prettig ik het ook vond om te jagen,zo verveelde ik my het overige van de tijd,die ik hetzy met de oude Heer Borski in zyn kombof of met Willem moest doorbrengen,die niet/8tïalleen geen conversatie had,maar evenmin enig belang stelde in eens anders onderhoud. Het diner en de avond waren dus interminable.

Antje Schelling of Semming kwam 5 Sept.en bleef drie weken by ons tegen ƒ 5- in de week. Zy was zulk een onvermoeide naaister,dat zy,als het begon te schemeren en de lamp gehaald werd,zeide:"Het grote "licht gaat uit,ik zal maar vast bidden,dan verlies ik geen tijd."

Op 10 Sept.kreeg de Heer v.d.Brugghen opnieuw een attaque,maar deze keer zó hevèg dat zyn rechterzijde geheel verlamd en hy sprakeloos werd. Drie vreeslijke weken bracht men met hem door,zyn toestand werd hopeloos en op 20 Oct. gaf hy de geest. Ik vertrok de volgende avond naar Nymegen,overnachtte in het Logement van Ariëns,waar de diligence stilhield,en begaf my Zondagochtend eerst naar het huis van de Heer Willem Singendonck,by wie ik zyn Jongste broer Jan,Griffier der le Kamer aantrof. Zy gaven my nog enige byzonderhecien en vertelden my o.a. dat Bernard,die later knecht by Beels werd,de lijder voor

beeldig als een pleegzuster had opgepast en verzorgd. Ik wandelde daarop naar het Chalet,waar ik Mevrouw en de meisjes bitter bedroefd,maar engelachtig gelaten en lief vond. Zy wilden niet dat ik naar het logement terugkeerde en zo sliep ik de nacht van Zondag op Maandag in myn oude celletje naast zyn studeervertrekje,waar zyn lijk lag.

Maandag 5 Oct.werd hy te 8? ’s ochtends begraven,en sprak de Heer van Lynden uitmuntend als vice-president der Rechtbank uit naam van dit college. Ik betreurde hem meer dan ik zeggen kan,want ik vereerde hem als een vader. Hy was in 1804 te Hymegen geboren en dus pas 59 jaar oud.

Ik kan hier geen levensbericht van hem inlassen en verwijs daaromtrent naar hetgeen de Kantonrechter Jeronimo de Vries in het Jaarboekje Magdalena van 1867 en Dr A.H.Raabe by de inwijding der herbouwde School op de Klokkenberg te hymegen op 6 Mei 1087 ter zyner nagedachtenis geschreven en gesproken hebben. Hoogst belangrijk is ook hetgeen Willem de Beaufort in de Gids van '87 omtrent hem schreef, waarby hy het verschil tussen Groen van Prinstere-a. en v.d.Brugghen helder in het licht heeft gesteld. Het stuk is opgenomen in de Verzameling van Geschiedkundige Opstellen van de Beaufort,die in 1895 verscheen.

Van der Brugghen was een buitengewoon scherpzinnig jurist,en schreef uitmuntend Latijn,en juist omdat hy in het Latijn dacht,was zyn Hollandse stijl niet vloeiend als die van myn vader,maar stroef.

Des te groot redenaar was hy als hy voor de vuist sprak. Zyn werk de Officio Judicis in 2 delen 1859 was beroemd en ik herinner my dat toen een onzer op het Praktikum,dat Prof van der Hoeven ons gaf,de functie van Voorzitter der Rechtbank vervulde en het vonnis voorlas,v.d.Hoeven hem onder het oog bracht dat dit geen manier was om een rechterlijke uitspraak voor te lezen,en met de vraag:"Weet ge dan niet wat v.d.Br. "daarvan zegt?",de passage uit genoemd werk,die daarop betrekking had, uit het hoofd citeerde.

Van der Brugghen was een nederig,zachtmoedig en blijmoedig Christen en hy heeft dan ook de wens geuit dat geen levensbericht van hem in druk verschijnen zou. Toen hy als Minister de Jachtwet moest verdedigen, beklaagden hem zyn schoonzusters,omdat hy,die geen vlieg zou kwaad doen,nu verplicht was het doden van onschuldig wild te wettigen. Aan de Leidse Hoogeschool had hy de gouden medaille behaald door de beantwoording van een prijsvraag hoe het Rom.Recht kon wprden toegelicht uit de geschriften van Plinius de Jonge.
? e 3ér

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

  • J)C2
  • 0l
  • mangé ni
  • 0*3
  • Comme
  • eené
  • Joc
  • JcV/

  • Dovnload 2.62 Mb.