Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina2/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
'M'Ml


Ik schreef eerst myn wedervaren aan Lore,maar daar ik vreesde dat myn brief niet bezorgd zou worden,nam ik my voor de volgende ochtend te telegraferen. Daarna liep ik naar Tante Antje om haar voor haar brief te bedanken,maar ook zy was uit. Ik bleef wat met Henrick praten,liep te 10 uur naar Mama van Loon,maar daar er damessoirée was, moest ik tot half elf wachten eer die was afgelopen. Ik vond Anna,Tane, Maria en Mica en eerst te 11 uur kwam Mama van Loon met Willem van een diner terug. Ik bleef een broodje eten en vertelde wat ik kwam doen,want zy hadden er niet op gelet dat Termaats overlijden in de Courant stond. Te 11-j vond ik myn ouders thuis,die zeer verheugd waren my te zien.
l&zn>


Woensdag 30 Jan.telegrafeerde ik eerst aan Lore,en liep ik toen naar het huis van Mr Hartogh,die echter nog niet by de hand was.

Ik trok toen naar het Parket van de Proc.Gen.van der Kemp,die my zei dat de suppleant rechter van Hees de meeste aanspraken had,omdat hy zes maanden lang het 0.M.gedurende Termaats ziekte had waargenomen.

Ik antwoordde dat ik al sinds ruim 4 jaar subst.Off.was,maar van der Kemp was een oude vieze zuiplap,wiens invloed ik niet vreesde. Vervolgens begaf ik my,na een zegeltje gekocht te hebben,huiswaarts,eb schreef ik een rekest aan Zyne Majesteit,waarna ik te 12 uur Mr Hartogh op zyn Parket trof.
9.0* .

oC'Q'


In tegenwoordigheid van Henk Backer zeide hy my dat hy herhaalde wat hy reeds vroeger gezegd had dat hy my gaarne zou zien komen,dat ik hem aangenaam was maar dat Frits Schimmelpenninck ook solli

citeerde en deze meer aanspraken had dan ik daar hy ouder ambtenaar was,en hy dezen geen onbillijkheid wilde aandoen. Ik antwoordde dat Schimmelpenninck in 1855 subst.griffier geworden was en ik al in Maart '54 plaatsverv.Rijksadvocaat. Hartogh hernam dat hy zeer in verlegenheid zat en niet wist tussen wie van ons beiden hy moest kiezen,dat van Hees niet in aanmerking kwam,en hy eindigde met te zeggen dat hy my niet zou tegenwerken. Ongetroost verliet ik het Parket en ’s middags vervoegde ik my by de Heren Dedel,van Maanen,Jolles en Schoone- veld,die my eenparig alles goeds toewensten maar niet dachten dat de Minister my zou voordragen en met uitzondering van Schooneveld vonden dat Schimmelpenninck meer aanspraak had. Ik kreeg al meer de overtuiging dat ik voor deze zou moeten wijken,en zulks te meer omdat zynoudste broeder Rutger Jan Kamerheer was en zeer zeker niet zou nalaten de Koning er over aan te spreken. In dat geval zou deze op het rekest van Frits schrijven "Aanbevolen W." en dan zou de Minister niet durven weigeren hem aan Z.M.ter benoeming voor te dragen.
ifitf

ivtA

jjsi£


Vrij ontmoedigd schreef ik een en ander nog diezelfde avond aan Lore onder byvoeging dat ik het zo naar vond haar alleen te weten en haar dus aanried een der v.d.Brugghens te logeren te vragen.

Donderdag 31 Jan spoorde ik naar den Haag en vroeg aan het Min. van Justitie om een particuliere audiëntie by de Minister. Deze ontving my te 11-j allercharmantst en vriendelijk en zyn eerste woorden waren:" Ik weet waarvoor gy komt,en je kunt verzekerd zyn dat ik al "myn best doe om je uit Nymegen te krijgen. Maar is het geen impedi- "ment dat je zwager van Loon en je Oom Herman suppleant rechters zyn?".

Ik: "Volgens de bestaande Wet sluiten zy my niet uit,wel volgens "het nieuwe Ontwerp."

Godefroi:" Ja,dat is juist en ik ben reeds gisteren tot dezelfde "conclusie gekomen,toen ik met myn Secr.Gen.sprak over de mogelijkheid "om je naar Amsterdam te verplaatsen. Ik zeg je dit om je een bewijs "te geven hoezeer ik aan je denk."

Ik:" Zit Frits Schimmelpenninck my niet in de weg ?"

Godefroi:" (al lachende het hoofd schuddende:" Als Schimmelp. "vroeg om Griffier te worden zou ik hem dadelijk benoemen,maar voor "het Openbaar Ministerie is hy geheel ongeschikt. Als je geen erger "concurrent krijgt behoef je niets te vrezen. Ik wil alles doen wat ik "kan om je belangen te bevorderen."

Ik:11 Hartogh schijnt dan toch Schimmelp.zo verwerpelijk niet te "vinden en de Rechtbank evenmin."

Godefroi: " Maar ik beslis dan toch in het hoogste ressort,of "liever de Koning."

Ik:11 Ja juist,de Koning,en Schimmelp.bevaart kanalen qui ménent "droit au Roi."

Godefroi:" Best mogelijk,maar ik draag voor en Schimmelp.zal ik "nooit voordragen. Indien er/viemand komt met ouder brieven,kantonrechters of subst.Off.die ouder in rang zyn,dan behoeft gy niets te vre- "zen,als Hartogh u genegen is."

Daarna vertelde hy my dat van Leeuwen niets tegen my had maar van plan was zyn demissie te nemen en graag zou zien dat zyn zoon Dirk hem opvolgde. Daarom wilde hy my niet hebben omdat hy dan begreep dat ik hem zou opvolgen en niet zyn zoon.

Ik keerde met een luchtig hart per beurstrein naar Amsterdam terug en hoopte nu maar dat de Minister woord zou houden en de voordracht spoedig aan Z.M.zenden zou,gelijk hy my beloofd had.

Ka by myn ouders gegeten te hebben zond ik een relaas van myn onderhoud met Godefroi aan Lore en kreeg ik te 7^ een door haar te 6.42 afgezonden telegram:" Dank voor telegram.Ik gisteren brief geschreven. Is teruggekomen. Water stroomt voorby Luth.Kerk huizen in. "Overtocht onmogelijk. Kinderen wel en zoet."

Van 8-9 bracht ik een uurtje by myn schoonmoeder door,by wie ik Hendrik aantrof,die my als verjaardagscadeau een winterjas wilde geven,mits ik die door Hart liet maken en dit nam ik met dankbaarheid aan. Daarna woonde ik by Jan Six de Griekse soiree by.

Vrijdag 1 Febr.'ól brak 's ochtends te 5 uur de dijk te Leeuwen door en liep geheel Maas en Waal onder. Geen huis bleefte Leeuwen staan,31 mensen kwamen om en veel vee. Te Nymegen rees het water even hoog als in 1820,8 voet dm de Lage Markt tot aan de zitbanken in de Luthersche Kerk. Een dam in de Oude Haven brak met een donderslag door, en daardoor stroomde het water de Bottelstraat en Bagijnegas in,zodat men in de Hezelstraat met schuitjes over de hoge kisting de Hezelpoort ui$voer. De ganse weg naar Hees liep onder. Woensdag was het ijs in de Waal losgebroken en had het ijs zich op de Kadé by het Veerhuis tot anderhalve manshoogte opgestapeld. Een ijsschots van een handbreedte dreef tegen de herberg "Het Rode Hart" aan,sneed de voorgevel als met een scheermes door,deed deze instorten en bleef onbewegelijk op de benedenverdieping als een zoldering liggen,een allerzonderlingst tafreel. Te Huissen en Loenen in de Betuwe verkeerde men in grote angst voor een doorbraak en ook te Ochten by Tiel. By Griethuizen bezweek de dijk en daardoor liep gans Emmerik onder. By Westervoort sloeg het ijs een stuk van de spoorweg weg,waardoor de communicatie met Emmerik verbroken was.De Koning was van plan van Grave over Nymegen en Arnhem naar het Loo terug te keren,en ik schreef aan Lore hoe aardig ik het voor Henk zou vinden als hy Z.M.door de Molenpoort zyn intocht zag doen,maar de Koning kon niet verder.

Vrijdagmiddag at ik by myn schoonmoeder,die evenals myn ouders, broers en zusters niet weinig verblijd waren over de uitslag van myn bezoek aan Godefroi,die my nog gezegd had dat ik zo goed by zyn departement stond aangeschreven. Tante Cateau wilde dat wy een haar toebehorend huis op de Prinsengracht by het Molenpad huurden. Ofschoon ik niets liever verlangde dan Nymegen te verlaten,zo zag ik er toch tegen op om naar Amsterdam te verhuizen,vooral omdat onze financiën het ons niet toelieten. In Amsterdam zou het traktement ƒ 2000- belopen, maar niet meer dan ƒ 1780- werd uitbetaald,dus ƒ 750-meer dan in Nym. Voor mrnder dan ƒ 700-was geen huis te huren,terwijl onze huur in N. slechts ƒ 450-bedroeg. Daarby hadden wy nog tot Mei 1863 huur aan ons huis. Al de belastingen in Nymegen beliepen ƒ 119,97,terwijl wy in Amst. aan Aequivalent en Personeel veel meer te betalen zouden hebben. Dit bleek dan ook,want voor de Sted.directe belastingen werd ik voor ƒ123,96 aangeslagen en de personele Rijksbelasting bedroeg ƒ„ 229,56 dus te zamen ƒ 353,52 of driemaal meer dan in Nymegen.

Zaterdag 2 Febr.kreeg ik eindelijk twee brieven van Lore,één van Woensdag en één van Vrijdag. Zy schreef o.a." Mon précieux mari. "Dés après t'avoir quitté le coeur un peu gros,je m'acheminai vers les "v.d.Br.et leur racontai 1'événement. Zy namen het zo verschillend "op. Hansje se montra pleine d'intéret et de sympathie,puis ses yeux "se remplirent de larmes en entrevoyant la possibilité de notre dé- "part. Le ton de Mimi par contre était sec et froid. "Nu,ik hoop voor "Mijnheer v.L.en voor jou dat hy de post krijgt.",fut tout ce qu'elle "dit,puis elle se mit a parler d'autre cftose. Ensuite cepenh. coup avec in accent de désespoir: "Wat zul- "len w^ beginnen als je weg mocht gaan?" - 's Avonds kwam Dr van Eg- "mond,die de reden van je vertrek ook niet heel pleiziermg vond. Hansje "die by my gegeten had,vertelde my dat hy zo dol van je houdt."

"Je dormis fort mal (voor myn doen) denkelijk uit agitatie. Wie "had ooit gedacht dat ons huwelijksbed in eenzaamheid zou bruiloft tZbJj "vieren? Ik heb aan 't ontbijt niet gelezen omdat Makkie er by was,

"maar Henkie heeft opeens je Bijbel genomen,die geopend en enige zin- "nen voorgelezen,terwijl hy een paar keer de naam ban Jezus uitsprak. "Toen hield hy plotseling op,keek naar de kant waar anders de meiden "zitten en zeide op plechtige toon:" Zie je,dat is nu de Heer!".Tu "comprends que j'ai vite mis fin a ce jeu,mais je t'en supplie,comme "eet enfant observe tout!."

" De Waal vóór de stad zit nog vast,maar het water is erg gewassen, en boven by Kloppenberg is de rivier aan 't kruien gegaan. Dit "heeft Vrouw van Heumen my verteld,die je over heeft zien gaan. "Mijn- "heer keek zo dikwijls om;het zweet brak my uit toen ik hem daar zo "zag zitten,maar hy dis toch gelukkig overgekomen." Je ne veux pas pen- "ser a ton retour,a ce triste passage des rivières. De Heer zy met je "en geleide je! Wat zal het heerlijk zyn als ik je weer in myn armen "kan sluiten "

Deze brief kreeg Lore terug,daar de post het niet waagde over JUP j-'lSL.te gaan. Vrijdag schreef zy opnieuw, o. a. dat zy in twee uren tijds myn drie brieven gekregen had,myn telegram en drie couranten,terwijl er sinds myn vertrek niets gekomen was. Mr van Tricht had haar een lange visite gemaakt en liet my weten dat ik er nog niet aan denken moest om terug te komen. Zy eindigt: "Informeer maar onder de hand eens naar "een goed huisje niet te ver van het Gerechtshof,opdat je gauw by je "Vrouwtje om 12 uur een kopje koffie kunt komen drinken. Ik verzoek "liever niemand te logeren. Les servantes sont charmantes et me soi- "gnent bien,et depuis que la poste arrivé de nouveau je me sens moins "seule. Les enfants sont délicieux."

Zaterdag 2 Febr.maakte ik o.a.een lange visite aan Charles en Henriette Labouchere en had ik eindelijk het genot van Albert en Ernst te zien. Albert vond ik beeldig; ook zag ik het kind van Herman en dat van Saar. Ik voelde my gedesoeuvreerd en verlangde naar Lore; gelukkig kon ik Mama gezelschap houden daar Papa naar den Haag was om by Prins Frederik als Grootmeester van de Loge voor de Wed.Veegens te collecteren. Voorts schreef ik natuurlijk aan Lore.
Lore schreef my dat zy met de van der Brugghens buiten de poort gewandeld had en Mevrouw,zeker denkende dat het zusje in aantocht was-(Het was inderdaad sedert 21 Jan.in aantocht,maar dit wist Lore niet)- haar gedurig vroeg of zy niet moe en de wandeling niet te ver was. " En verbeeld je eens,"vervolgt Lore,"terwijl ik de volgende "dag by hem aan tafel zat,kwam Bernard my zeggen:"Mevrouw,daar is de "Baker voor U." Ik kleurde tot over de oren want ik begreep dat het "woord baker allerlei vermoedens by hen opwekte. En zie! daar was het "Baker Westers,die weer by de kinderen geweest was en my je telegram "bracht."

" 't Is aardig om te zien hoe verschillend je sollicitatie wordt "opgenomen. Willemine vond het heel aardig en zeide:"Nu,ik hoop van "herte dat Maurice benoemd wordt,ofschoon het tegen myn eigen belang "is." De Mackay's hebben er zo goed als niets van gezegd,maar de v.d. Brugghens des te meer. Mynheer is er eigenlijk een beetje boos om, "Mevrouw en de meisjes zyn desperaat. Mr.se frappant Ie front,dit:"Had "ik die Termaat maar niet benoemd,maar toen was hy nog wel. Je m'en "voudrai toujours."- "Heb jy die benoemd,Papa? Dat zullen wy je nooit "vergeven!" and so on. "

"Madame Mackay m'a raconté qu'elle sait de source certaine que "les Goedkoop ont fait tous leurs efforts pour ravoir Keetje,qu'ils "l'ont priée et suppliée de revenir. Je trouve assez drôle qu'elle ne "nous en ait rien dit."

" Voilà Deunesen qui vient dir£. que les communications sont de "nouveau interrompues,parce qu'à Arnhem la poste ne- peut passer,crai- "gnant qu'à chaque instant la glace se mettrait en mouvement. Op de "Lage Markt kan men weer met hoge laarzen door het water gaan. Ik voor- "zie dat je nog in lang niet zult kunnen terugkeren. Henkie is zulk "een troost. Gisteren had hy zo'n pleizier op de wandeling:" 0 Mamatie, "ik heb zulke aardige schuitjes in de straten gezien."- Ce matin il "était si impressionné de l'amabilité de tout le monde:" Wat is ieder- "een toch vriendelijk met Ankue! Ankie heeft zoveel speelgoed gekregen; "iedereen is zo vriendelijk met ik,he?".. ..
lort.


Zondag 3 Febr.hoorde ik een magnifieke preek van ten Kate.Het was barstens vol. 's Middags bezocht ik Mevr.da Costa en at ik by Hendrik de restanten op van de vorige dag toen hy een groot diner gegeven had. Dag aan dag gingen Hendrik en Luuky uijs,hetzy op diners of op bals.

's Avonds kreeg ik een telegram van Lore:" Tricht zegt:Kom zo spoedig "mogelijk by dag terug. Overtocht nu goed."

Ik stond dus de volgende ochtend te 6 uur op en vertrok te 7y naar Arnhem. Aldaar dreef juist het ijs voorby. Ik moest tien minuten wachten en werd toen overgezet. Te Nymegen was het blank water. Welk een onderscheid! Voor 7 dagen zat de Waal nog. Blijdschap om weer thuis te zyn.

Dinsdag ging van Tricht,die zich in de Commissie v/d Watersnood had ingedrongen,300 mensen van Leeuwen halen. Later kwamen er nog 100 uit Maasbommel en Alphen by,die allen by herbergiers werden ingekwar- tierd. Karren vol levensmiddelen en kisten vol kleren kwamen by dozy- nen aan en van alle zijden stroomde het geld toe. De Heren v.d.Brugghen, Singendonck en Quack werden met het uitdelen der kleren belast,van Tricht en van Pabst bezorgden de voeding,de doktoren de zieken. De Ko- ning kwam niet,maar schreef op 17 Febr.een gebedsdag uit en op 19 Febr, zyn geboortedag,een landscollecte.

Herman schreef my dat zyn schoonvader Sillem overleden was en dat
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

  • Mama
  • lzn>
  • * . oCQ
  • ifitf ivtA
  • h.
  • tZbJj
  • JUP
  • lort.

  • Dovnload 2.62 Mb.