Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina22/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
J / / De volgende dag ontmoette Willem hem op straat en vroeg hy hem

' waarom hy ons had voor de gek gehouden. Of hy tóen reeds berouw had van zyn démarche weet ik niet,maar dit is zeer waarschijnlijk,daar hy later in de bruidsdagen aan Henriette Insinger kwam zeggen dat hy zo tegen het huwelijk opzag en er niet toe besluiten kon. Henriette sprak hem toen moed in,maar wy vonden het jammer dat Maria niet een andere man kreeg,die haar meerdere was. Kepveu maakte er zich by Willem van af door te zeggen dat hy de afspraak niet begrepen had en beloofde nu die avond te komen. Andermaal werd de familie bijeengeroepen en Lore ging er weer heen,maar ik bleef thuis daar ik te werken had./9H


31/8

3/

3 / Z o

J/2/


Ter ere van Nepveu moet ik hier bijvoegen dat hy my na Maria's dood M in Jan. '91 zeide berouw te hebben van haar niet tien jaar vroeger te hebben gevraagd. Toen zy trouwden was hy 32 en zy al byna 28.

In Febr.'64 was de Raadsheer W.J.C.van Hasselt overleden,een lelijk klein knap gebrild mannetje,van wien ik my alleen herinner,dat hy als rapporteur in appëlzaken de moeite niet nam de stukken vooraf te lezen en te memoriseren,zodat hy een kort en bondig verslag kon uitbrengen,maar één voor één al de verbalen en verhoren en het gehele vonnis der Rechtbank voorlas en dan het schrift nitt kon ontcijferen; en voorts dat hy my de raad gaf flink jenever te drinken als geneesmiddel tegen de hemorrhoïden.

Op 1 Maart '64 kwam Juffr.Wellensiek by de oudste kinderen tot 1 Juli '65,toen zy door Juffr.Musquetier vervangen werd. Juffr.Wellens, was een dochter van de Luth.godsdienstonderwijzer en een lief bescheiden persoontje.

Op 26 April kwam Mimi v.d.Brugghen drie weken by ons logeren en op 5 Mei,Hemelvaartsdag stierf Samuel Labouchere,die op dezelfde dag als onze Henkie geboren en de zesde zoon van Oom Henri en Tante Cee- jet was. Op 22 Aug van datzelfde jaar verloren zy hun oudste jongen David Jacob, die toen byna 20 jaar was.

In April '64 preekte de moderne predikant Réville op uitnodiging van Mounier of Chavannes in de Wale Kerk te Amsterdam,en daar hy de opstanding van de Heer Jezus lochende,protesteerden daartegen in hun qualiteit van ouderling Oom Henri Labouchere,de Heer de Neufville,secretaris der gemeente,en de Heer van Bevervoorde,die nog leeft.

Daarop verscheen een geschrift van de hand van de Rott.predikant Allard Pierson,getiteld "Onverdraagzaamheid" en dit werd weerlegd door de predikant der Schotsche Kerk Schwartz in een geschrift dat tot titel voerde "Onverschilligheid" en door de la Saussaye. Ik las die allen met belangstelling,maar het meest voldeed my een boekje van Ds J.de Liefde,pred.by de Vrije Gemeente te Amst. getiteld Leven en Richting en gericht tegen Allard Piersons Richting en Leven. De Liefde's geschrift strekt hoofdzakelijk ten betoge dat de Heer is opgestaan.

Al geloven de Modernen de Evangeliën niet,zo erkennen zy toch dat Pau- lus de opstanding van de Heiland geloofd heeft. En nu is het de vraag hoe Paulus daartoe kwam. Paulus was een verstandig man,een helder denker, een scherpzinnig geleerde en alles behalve een dweper,wien men iets kon wijs maken. Mensen behagen was hem even vreemd als mensenvrees. Het was hem om waarheid te doen. Welnu! zo iemand van de werkelijkheid der lichamelijke verrijzenis van de Heer Jezus uit het graf overtuigd was,, dan voorzeker Paulus. Daarvoor offerde hy gedurende 25 jaar een leven vol aanzien,eer en macht op en had hy smaad,gebrek, ellende,vervolging,geestelijke en lichamelijke smart en foltering over.

Had hy slechts herroepen wat hy gepredikt had,alle vroegere eer ware hem teruggegeven. Maar neen! liever stierf hy alle dagen. Hoe is hy van de waarheid der opstanding overtuigd geworden? De Heer is hem verschenen,maar kan hy zich dat niet verbeeld hebben? Heeft hy zich geen minder bovennatuurlijke en meer tastbare bewijzen kunnen verschaffen? Uit zyn brieven weten wy dat hy na zyn bekering meermalen te Jeruzalem geweest is,en de eerste keer by Petrus ingewoond en Jaco- bus,de broeder des Heren ontmoet heeft. (Gal.1:18-19).Veertien jaar later heeft hy er onderscheidene mensen leren kennen,die de Heiland na diens opstanding hadden aanschouwd.(Gal.2:9) Hier had hy alzo alle gelegenheid om te onderzoeken of de Heer werkelijk ten derden dage was opgewekt. Is het nu denkbaar dat Paulus de opstanding zé zou verkondigd hebben als geen ander apostel,wanneer hy in de verhalen van Petrus, van de Twaalven,van Lukas en van allen,die de Verrezene gezien hadden,de geringste zweem van overdrijving,van zelfbedrog of van verdichting bespeurd had? Is het denkbaar dat een getal van 12,20,50 mensen,hetzy bedriegers of bedrogenen,op verschillende tijden zouden ondervraagd zyn zonder dat een man als Paulus het bedrog ontdekt had?

Is het denkbaar dat de man,die zulke dingen schreef en verkondigde, door de ganse Christenheid van die dagen als een Apostel des Heren zou erkend zyn,indien men hem had kunnen bewijzen dat de Heer niet was opgewekt? Maar dit alles overtuig^t de ongelovige niet. De Heilige Geest alleen is daartoe by machte./ $ éy

Jan Willem leed aan een zwak beendergestel,en kreeg eerst toen hy al 11 maanden was,zyn eerste tand. Reeds in Maart waren wy op raad van Dr Rive begonnen hem kalkpoeders,levertraan en baden van Mutterlang te geven en voortdurend moest hy op zyn rug liggen. Henk en Max leden veel aan koorts en vooral Henk moest veel chinine slikken. Beiden waren erg huilerig en Henk verbeeldde zich gedurig dat hy vergiftigd werd,b.v.door het groene randje van zyn bord. Dit doet my denken aan het:"Die boon is oneetbaar!" van zyn petekind !
J/22


Aan Lore werd ter versterking voorgeschreven vlees,bouillon,bier en fer de Quevennes.

Myn broer David ging achtereevolgens tweemaal naar Parijs omdat hy zyn beide voeten had verstuikt. Die waren dan ook te klein in verhouding tot zyn lichaam,zó klein dat hy myn schoenen kon dragen.

Papa ging ook naar Frankrijk,waar hy de Marquis de Chabannes de la Pa- lière te //evers in Tourraine bezocht; deze was een afstammeling van de Markies Chabannes Courton la Palice,die in 1785 trouwde met Anna van Lennep,dochter van David Ceorge,Hoofd der Holl.Factorij te Smyrna, en van Anna Maria Leidstar,een Holl.beauté die in de Levant woonde. Later ging Papa nog naar Londen,waar hy kennis maakte met de Hertog van Albemarle,afstammeling van Keppel,die met Willem III in Engeland was.

Op 21 Mei werd P.R.Feith tot rechter benoemd. Als subst.griffier was hy uitmuntend,als rechter in civiele zaken ook,als Rechter van instructie een prul. Thans is hy Lid van de Hooge Raad en lam aan de benen.

Op 26 Mei kreeg Willem Elout de kinderziekte (pokken),en men weet hoe gedefigureerd hy er na zyn herstel uitzag en hoeveel gelukkiger het geweest zou zyn indien hy gestorven ware. Hy troptwde in 1900 met Hellie Loudon en stierf na lang lijden in 1905 te Velp.

Daar Elout te bekrpmpen was geweest om zyn kinderen te laten vaccineren, werden zy uit huis gestuurd.

De kiezers van Gorkum vroegen Jan van Loon om zich voor de Tweede ^amer verkiesbaar te stellen. Hy had enige bezwareh,gegrond op onkunde op politiek terrein,onbespraaktheid,nabijheid en kritiek van Elout enz. en Mama van Loon had er tegen uit vrees van hem in de bladen verguisd:te zien,maar Jan begreep dat het Christenplicht is om het land te dienen en niet uit traagheid en gemakzucht met slappe handen te blijven zitten. Hy dacht er dus wijzer over dan Cappadoce,

die b.v.nooit stemde,omdat hy beweerde dat dit van de wereld was.

»

Ter gelegenheid van JW's verjaardag aten Jan en Constance by ons en vereerde hy zyn petekind met een zilveren rammelaar en de belofte van een wagentje voor buiten, 's Avonds vertelde Jan my het een en ander over de opschriften en figuren,die op de rotsen in de woestijn van Sinaï dikwijlsmop een hoogte van 20,50,ja 200 voet gegraveerd zyn, en welke de Eng.Oriëntalist Forster aanneemt dat die aan de Joden gedurende hun 40-jarige omzwerving moeten toegeschreven worden.

Op Zondag 12 Juni kreeg David per telegram bericht van Thorbecke dat hy evenals de Heren Cramerus,Schaeken en Stevens tot Ridder in de Orde v/d Ned.Leeuw benoemd was uit erkenning van hun ijverige be- j / 2. U moeiingen ter zake van de Centraal Spoor,die te Zwolle geopend was.

Dit telegram kwam 2 dagen vóée de verkiezingen en dus behoorde er vastheid van karakter by David toe om op de antiministerieele can- didaten te stemmen.

Jan en Constance van Loon werden ter wille van Aggy naar St.Mo- ritz gezonden,en daarom boden zy ons Stenia ter bewoning aan.

Voor Maria,die in Augustus zou trouwen,kochten wy een stoel. Op 24 Juni ging ik naar Elswout om er met de zegen te vissen,maar het was slecht weer en wy vingen weinig. Maurice Bethmann,wiens moeder een zuster was van Mevr.Borski,logeerde er. Daar de Heer van Wessem,Lid der Eerste Kamer,overleden was,stelde ik de oude Heer Borski voor om als lid der Prov.Staten Hendrik als van Wessem's opvolger aan te éeve- len. Belvedere was voor de van Loons door Borski nieuw opgetuigd en beeldig,maar Louky bedankte om er te zitten en was naar Trouville vertrokken./ d érV

Op 14 Juni was er in 't gehele land verkiezing van leden der Tweede Kamer. In Amsterdam "bleef de keus onbeslist en moest er de 28ste herstemd worden tussen de Thorbeckiaansche van Heukelom en van Swieten en de conservatieve J.Heemskerk Azn en Santhagens. Hierop doelt lore in een briefje dat zy my naar Elswout zond: " ....

J / 2 5” Ce qui m'amuse le plus c'est que ta table est couverte de petits

"traités pour recommander soit Heemskerk ou Santhagens,soit les deux "autres candidats. Ces deux derniers sont recommandés par une longue "liste de personnes,parmi lesquelles je distingue Biben,Henri Luden, "A.Wertheim etc,et ces gens ont ajouté a leur léste un petit livret, "dans lequel ils débitent des injures a Mr Groen en lui prêtant des "intentions les plus fausses et les plus mensongères. Ils font en "même temps la revue de tous les autres kiesdistricten,et arrivés h. "Gorkum,ils se mettent a injurier Simons et a recommander Jean,ce qui "est curèeux a lire: " iemand van uitstekende bekwaamheden,werkzaam, "ijverig,van gunstige antecedenten etc,altyd het verkeerde betreurens- "waardige antirevolutionnaire beginsel uitgenomen!". Je compte appor- "ter ce livret a Constance,cela 1'amusera,mais a présent je suppose "que Jean a plus de chance d’être nommé que la première fois."

(Dit was toch niet het geval; Simons werd gekozen met 989 stemmen,

Jan had er 881).

Lore vervolgt: " Hier j'am eu Mr Rive. Jan Willem fit mille évo- "lutions devant lui et il approuve tres fort het kruipen en voorover "liggen. Hy vond dat het kin# er heerlijk uitzag,maar vond de rug "zowat hetzelfde,ofschoon toch volstrekt niet erger. Baden,poeders "en levertraan moeten voortgezet worden en hy verwacht veel goeds van 3 I 2 (o "de Zeisterlucht. Miek moet ook Mutterlang taaiden nemen om de beentjes "te versterken. Dag liefste,hoe jammer dat je hier niet een minuut "geleden waart,toen ik Miek moest knorren omdat zy haantje de voorste "was,nu miste zy jou,haar protecteur,die arme verongelijkte Miek!.."

Ten einde de kiezers gunstig te stemmen had de sluwe Thorbecke ter gelegenheid van de viering van de 50ste Gedenkdag van Neerlands onafhankelijkheid een Wetsontwerp ingediend tot stichting van een Paleis voor de Staten Generaal. Bespottelijk ! In plaats van een Paleis aan Oranje te schenken,schonken de St.Gen.er een aan zichzelven, want de Kamers namen het Wetsontwerp aan en de belastingschuldigen zouden dus de kosten moeten dragen,welke op een millioen zouden te staan komen. Veertig jaar zyn sedert de aanneming verlopen,maar het ialeis is gelukkig nooit verrezen.

Op 28 Juni vertrok Lore met Juffr.Wellensiek en de vier kinderen naar Stenia en verhuisde ik naar "Gelderland,"m.a.w. naar het huis van Beels en Agnes op de Prinsengracht over het Gerechtshof,daar zy my gebraagd hadden om de maand Juli,gedurende welke ik met de strafzaken belast was,by hen te komen inwonen.

3 iz7 De verkiezingen liepen overal,gelijk te verwachten was,in Thor-

becke's zin uit,want de Roomsen waren als één man opgekomen,de papen hadden hun dit zelfs van de kansels bevolen,en toen ik myn oude huisheer van Maasland,die anders nooit zyn huis verliet,in een kletter van de stembus zag terugkomen,begreep ik dat wy het verloren hadden. Cees van Heukelom had de advokaat Haas in de arm genomen om de Joden op te zwepen en hen met een Ministerie Groen en sektescholen te bedreigen. Aan de beurs ging een kreet van smart op en vele abonnés besloten voor het Handelsblad of gelijk het destijds gescholden werd^ Schandeblad,te bedanken.

Daar Papa en Mama aan de Steeg waren en Willem evenals in de zomer van '63 te Homburg,was het saai in stad,en trof ik het dus van by Beels en Agnes myn intrek te kunnen nemen.

Te Zeist had Henkie terstond weer de koorts gekregen,zodat hy opnieuw chinine moest nemen. Marietje was ook mager en moest knoppen van aalst op een \ fles witte wijn slikken. Tante Voombergh was heel lief voor Lore en zeide haar dat zy haar maar als haar moeder moest beschouwen en in alles raadplegen. Lore reed op 6 Juli van Zeist naar S.en 3.om haar moeders verjaardag te vieren. Daar niet Hartogh maar Bijleveld het Parket waarnam,kon ik drie van de vier Zondagen by Lore doorbrengen. Agnes en Beels brachten een groot gedeelte van de paand in Schaep en Burgh door,en dikwijls was ik dus alleen,maar ik had het weer ongepermitteerd druk en leed nogal aan hoofdpijn. Lore had veel/n-ykeel-en kiespijn,want die zekere kies,waarvoor wy in 1860 by Christ te Frankfort waren geweest begon nu al meer en meer te hinderen. Juffrouw Wellensiek was natuurlijk in stomme bewondering voor al wat zy zag," et je croiw,"schreef Lore," qu'elle a beaucoup plus l'im- "pression de rêver que de vivre. A table elle n'osait presque pas "bouger et imitait tous mes gestes. Aujourd'hui je vais diner chez "Tante Voombergh et je pense qu'elle redoute de diner seule. Hier soir "j'allai chez Tante Cateau avec mon ferblanc de moppen et le livre "de Cremer." (Lore had een byzpnder talent van het Gelders van Cre- mer voor te lezen en van niets genoot Tante Cateau meer.)
3/2 ?

3 /x>

3 ! 3 j


"Betje aimerait suivre l'exemple de Bertha et changer sa cornette "pour un bonnet. As-tu lu dans le Journal la mort de Hachette? Cela "fera de la peine à ton père. Imagine-toi que les enfants sont arrivés "au déjeuner si singulièrement accoutrés et qu'en m'informant de la "cause,j'appris que Wellensiek les avait habillés tandis que Mina "jouait avec Mieky. 't Is een schande om van haar gedienstigheid mis- "bruik te maken. I will tell Mina a bit of mÿ mind atëout it."

In een volgende brief van 13 Juli schreef Lore o.a.:" Les enfants "sont à. l'air du matin jusqu'au soir 7y,les moments de repas exceptés. Jan Willem s'est tout bonnement assis à terre hier et a crié "ha ha d'un air de triomphe de ce bel exploit. Als hy dat meer wil "doen waÿ zullen wy dan beginnen? "

"Le diner chez Tante Voombergh était très agréable; les Hasebroek "étaient très en train. Nous parlâmes de la vie à venir et de voyages "et la conversation ne tarit pas. Aujourd'hui nous fimes une course "avec les ânes à Bunnik chez Madame van Ewijck,pour voir Keetje.

"Arrivés à la barrière je vis de loin quelqu'un trainer un char d'entant. Je criai "Keetje!" et d'un bond elle était à nos côtés,rayonnant de bonheur. Elle prit aussitôt Henk et Max par la main pour les "montrer à sa dame. Keetje accepta avec joie mon invitation et viendra "passer un dimanche chez nous. Tante Voombergh m'avait de nçuveau in- "vitée à diner,mais je n'aime pas laisser Wellensiek seule a Stenia,

"qui naturellement n'oserait pas sonner Ko et aimerait mille fois "mieux le servir lui. Les enfants s'amusent avec le jardinier,qui les "traine dans sa brouette,leur donne de l'occupation et tout cela de "la manière la plus aimable."

"Dis à Charles (Beels) que Henk est occupé à filocher un grand "filet pour le cerisier d'Ag et de Lou als een verrassing omdat de "vogel5 dit jaar al de kersjes hadden opgepikt "

Maandag 18 Juli schreef zy:"....Ik at by Anna Pauw en nam muziek "mee wat niet weinig effect deed. Nu ben ik ingespannen. Vrijdag komem "Iman Pauw en de muziekmeester Wagner und dann geht's los,want ik moet "meedoen,orgel,piano,wat ik wil,maar spelen moet ik. Nu zal ik my "'s ochtends wat oefenen,omdat myn vingers zo stijf zyn. Vraag Agnes "om eens een dagje by my te komen. Ik kan haar met de ezelwagen af- "halen en zy behoeft 's avonds niet voor 8 uur te vertrekken."

De volgende dag antwoordde ik dat Agnes een de&. dagen van de volgende week zou komen,misschien Maandag,voorts dat ik de vorige avond in de Schotsche Kerk Matamoros had horen spreken en bidden,en Schwartz de toespraak had vertaald. Het was er stampvol en geweldig!® benauwd.

Daar er beneden geen plaats was,stond ik op de galerij achter de zitbanken tegen de muur. De deur was dicht en daar het zweet my uitbrak, vroeg ik myn buurman om de deur te openen. "Waarom?" was zyn wedervraag. "Omdat ik stik," hernam ik.- "Welnu,wat zou dat?" gaf hy met zyn plat Amst.accent ten antwoord. Zo iets komt alleen in Holland voor. Matamoros zag er magnifiek uit,byzonder gedistingeerd. Er werd voor zyn moeder gecollecteerd.

Verder schreef ik:" Verbeeld je dat Lintelo de Geer my gevraagd "heeft waarom Jan Willem zo plat moet liggen in zyn wagentje. Hy had "Betje een paar maal ontmoet terwijl JW.schreeuwde à fendre les pierres, "zodat hy meende dat Betje hem mishandelde en in het voorbygaan hardop "gezegd had dat het een schande was om een kind zé te laten schreeuwen. "Hy had Betje horen zeggen:" Ik wilde dat men op het wagentje schreef: "Dit kind moet liggen."- Ik heb Lintelo de zaak geëxpliceerd,maar 't is "jammer dat Betje de trant niet heeft om JW. te stillen en altyd op "de publieke weg met hem rijdt. "
Lore schreef my 21 Juli dat Jan van Loon te Zurich,waar het snikheet was,de onvoorzichtigheid gehad had een koud bad te nemen,eensklaps benauwd geworden was en slechts guist de tijd gehad had om uit het bad te stappen,maar niet de kracht om te schellen of zich af te drogen,daar hy bewusteloos was neergevallen. Toen hy weer bygekomen was had hy zich steenkoud op de grond uitgestrekt gevonden.

(Lore beging dezelfde onvoorzichtigheid toen wy in '71 van onze Zwits.reis terugkwamen. Toen nam zy een ogenblik voor ons vertrek uit Coblenz een bad in de Rijn,en kwam zy meer dood dan levend in het Hotel terug.)
J/ 32.

JJ3J

3/39

3 13 ƒ

31 1}


Voorts schreef Lore dat/Matamoros te Zgist wel gesproken had maar niet had horen spreken; dat zy by Tante Voombergh met Jan van Lennep gegeten had,die Janniger was dan ooit en de indruk gaf van te licht in het hoofd te zyn. " Morgen avond," schreef Lore, "doet "Carry haar eerste kerkgang,en dan durf ik niet wegblijven."

(Carry was op 14 Juni van John Charles bevallen.)

Aan Lore schreef ik dat Agnes haar belofte van te Zeist te kome^n had ingetrokken. Maandag kon zy wel gaan,maar de volgende dag zouden de Rodakowski's komen,en düs vond zy het te vermoeiend om twee dagen achtereen in touw te wezen, en Woensdag dacht zy naar S.en B.te trekken om er tot Aug.te blijven,tot groot verdriet van Beels,die echter niet te klagen had,daar hy 3 dagen van de 7 vrij was. Ik schreef voorts aan Lore dat ik de volgende Zondag niet durfde buiten komen, omdat ik nu al drie Zondagen achtereen de stad verlaten had. De vorige Zondag was er 's avonds brand op de Botermarkt geweest en had de politie Bijleveld gehaald omdat ik er niet was.

Lore antwoordde my dat zy het niet lief van Agnes vond haar belofte niet na te komen en vroeg zy my of Henriette Insinger,die ook in stad was,niet komen kon. "Quant a toi,chéri,tu comprends que je ne "veux pas t'avoir,dès que tu juges mieux de rester en ville. Je sais "tres bien que tu n'es pas a Amst.pour ton plaisir et que tu préfères "venir a Zeist chez ta petite femme et tous tes bambins; donc chéri "tu n'as pas besoin d'avoir peur que je t'accuserai de trop peu d'em- "pressement.Wy zullen dan in Augustus onze schade wel inhalen."

" Jan Willem heeft zyn vierde tand gekregen en Mie (Lore schreef destijds altyd Mie,nooit Miek) is welvaar dom. Arme,zoete,domme Mie! "Jan is weer heel wel en naar Ragaz vertrokken,van waar zy de volgende "dag St Moritz hoopten te bereiken. Hy heeft later aan Constance ver- "teld dat hy vlak by het meer is flauw gevallen. Ik heb aan Tante Voom- "bergh verteld dat Agnes het te vermoeiend vindt om hier te komen,

"daar zy de volgende dag de Rodakowskis wachtte. "Heen kind," ant- "woordoe Tante,"dat maakt zy my niet wijs,dat zy dat te vermoeiend "vindt,één dag te Zeist en de volgende een paar mensen te ontvangen. "Dis lui de ma part que ce sont de fières bêtises."- Oh! je trouve si "triste qu'elle ne veuille pas venir. Serait-ce par économie qu'elle "ne vient pas? Maar zy behoeft toch niet op een paar gulden te zien!".

Ik antwoordde Lore op Zaterdag avond:" Hier zit ik waarlijk in "myn kamer in plaats van by jou te Zeist. Toen ik je brief laS werd "ik zé weemoedig dat ik vast en zeker besloot te gaan,maar op het "Parket komende,vernam ik dat er drie gevangenen waren aangehouden en "om dezen nu enkel en alleen voor myn pleizier tot Dinsdag te laten "zitten in plaats van reeds Maandag de Rechtbank over hen te laten "beslissen,vond ik wreed,vooral omdat er twee vrouwen by zyn,die waar- "sc pijnlijk in vrijheid zullen gesteld worden."

" Tane vertelde my dat je Papa iets dergelijks als Jan aan het "Meer van Genève heeft gehad; en Hendrik heeft verleden jaar ook zulk "een benauwdheid na het eten gehad. Tane is in deqHaag geweest om "van Maibamoros te genieten en heeft een diner by Elout ter ere van M. "bijgewoond,dat zeer afgewonden was,en een bidstond voor Spanje,die "geanimeerder was. Wat de reden is van Agnes7-weigering weet ik niet, "maar ik geloof wel dat het de duiten zyn."

De Rodakowskis kwamen Disndag. Hy was één dag voor my geboren en reeds Majoor. Hy had de oorlog van '59 met Italië en Hapoleon als ordonnans in Oostenrijksche dienst meegemaakt.

Vrijdag 29 Juli kreeg ik een briefje van Willem van Loon om my te vragen op 1 Aug.de eendejavht te komen openen. Wat was er namelijk gebeurd?Maandag tevoren had hy na het ontbijt naar gewoonte zyn rijpaard een klontje suiker gegeven,echter niet met de hand maar,gelijk hy meermalen placht te doen,met de mond,en ofschoon het paard het tevoren steeds met de lippen had aangenomen,deed hy het deze keer met de tanden en beet hy Willem op gevoelige wijze in de onderlip. Willem had terstond laten inspannen en was naar Hilversum gereden,waar eerst de J 13 o Henri quatre onder zyn lip weggeschoren en daarna de wond dichtgenaaid werd. Hu had hy zyn vriend Twiss verzocht om met hem te komen jagen, en daar hy hem niet wilde afschrijven verzocht hy my hem te vervangen. Ik kon niet voor Maandagochtend 1 Aug.met de diligence van 7 uur naar S.en B. rijden,kwam dus te 9t aan en reed toen met Twiss naar het Sluisje,waar van Dijk ons met zyn schuitje wachtte. Ik had gehoord dat Twiss een uitmuntend schutter was en verheugde er my dus ih hem zyn kunsten te zien vertonen. Dit viel my dan ook niet tegen en toch ook weer wel tegen. Hy had die jacht nooit meegemaakt en was dus niet gewend in een min of meer schommelend,althans niet stil liggend schuitje staande te schieten. Daarenboven kon hy de afstand niet berekenen en schoot hy dikwijls niet als hy zich verbeeldde dat de eenden te ver opvlogen. Voorts stond hy niet stil en maakte hy te veel leven door te gaan verstaan. Gemakkelijke schoten gelukten hem dus,maar andere niet. Desniettemin hadden wy een goede jacht,want wy schoten 30 vogels.

Twiss vertelde my dat hy eens op de heide op de jacht zijnde,zyn twee honden voor een vrij grote liguster of bremstruik zag staan. Denkende dat er een patrijs of een haas onder liggen zou,hield hy zich klaar en wachtte,maar er kwam geen beest voor den dag. Het baatte niet of hy de honden al aanzette van de struik in te gaan,zy bleven J l 3 Cf onbewegelijk staan,hy liet zyn jongen met zyn stok op de struik slaan / maar niets verroerde zich,hy trachtte er in te zien,maar de struik was zó dicht dat hy niets kon onderscheiden; eindelijk verwijderde hy de takjes,boog zich voorover en stak zyn geweer in de opening, toen plotseling een groot hert met een groot gewei opsprong en met zoveel kracht tegen zyn geweer en zyn arm stootte dat hy met de benen in de lucht achterover viel.

Twiss had de bijnaam van Blikkie omdat hy geen tien woorden kon zeggen zonder een vloek uit te stoten en het woord bliksems in zyn mond bestorven was. Aan tafel kostte het hem dan ook veel moeite om zich te bedwingen.

Willem zag er ontoonbaar uit,de wond deed hem veel pijn,hy kon niet dan met moeite eten en de onderlip bleef min of meer scheef. Arie de koetsier kwam aan het dessert vragen hoe laat Twiss zyn ry- tuig wilde hebben. Deze antwoordde dat hy geen haast had,maar Willem zeide dat hij niet later dan 8 uur moest wegrijden,daar hy anders niet voor donker zou thuiskomen. En zó gebeurde het. Willem scheen er dus niet op gesteld te zyn om zyn vriend langer te houden dan hoog nodig was. Een andere keer woonde ik het op S.en B. by dat hy Twiss andermaal gevraagd had om hem op de eendenjacht te vergezellen. Het j/Vö regende echter en toen Twiss het plein opreed, gaf Willem zich de

moeite niet om naar beneden te gaan,maar schoof hy het raam van zyn slaap-en zitkamer op en riep hy hem toe:"Draai maar weer om,'t is geen "weer om te jagen,compliment aan Malvina,adieu!", zodat Twiss niets beter te doen had dan naar Beukenburg tussen de Maartensdijk en Utrecht terug te rijden. Die Malvina was een geboren Suermondt en had de naam van met andere heren te coquetteren en na de dood van Twiss geraakte zy op zeer intieme voet met zekere de Jong.

Het verwondert my dat ik in myn brieven aan Lore met geen woord melding maak van een grote strafzaak,welke ik toen te behandelen had.

Op het Stadhuis was ontdekt dat de mindere beambten ziih aldaar aan allerlei diefstallen schuldig gemaakt hadden,vooral van turf.

Ik kwam dus niet voor Dinsdag 2 Aug.te Zeist,waar ik in de kast van Jan een brochure vond van Prof Dozy te leiden,die de onzin verkocht dat Abraham en Sara nooit bestaan hadden,maar volgens Jesaja een rots en een spelonk geweest waren en dat Mozes Jehova onder de vorm van een bok had aangebeden,en dat de Simeonieten Mekka hadden gesticht.
Daar Tante Voombergh op 18 Aug.ter ere van Maria en Charles Nepveu een diner zou geven,bedacht Lore door Henk en Max een versje te laten opzeggen en riep zy daartoe de hulp van Papa in,die met Mama aan de Steeg was. Op 8 Aug zond Papa de verlangde coupletten met het volgende briefje:" Lieve Caroline! Wel zeker heb ik een scheef "gezicht getrokken! zelfs zó dat Mama zei:"0 wee! wat is dat? Zeker ""dat Caroline weer in de kraam moet!" (alsof je dit N.B.'t eerst "aan my zoudt vertellen) "nu,'t verwondert my niet enz enz... ik liet "haar maar lamenteren en gaf haar toen uw brief te lezen. Toen was het: "" 0!dat valt my mee; is 't anders niet?"- "Ja,je hebt mooi praten," "zei ik,"jy hebt geen verzen te maken. Enfin,ik was maar blij dat je "my de text gezonden had,die ik maar had te volgen; ik had anders "nie^fs nieuws kunnen zeggen over een onderwerp,dat zo oud is als de "wereld,en dat ik zo dikwijls heb bezongen...."

"Mama is heel wel en de ontsteking aan oog,wang en kin merkelijk "beter,maar die Egyptische vliegenplaag is haar een bron van kwelling. "Zy kan niet in de lucht komen of dat insektengebroed komt op haar,en "by voorkeur op haar,aangevlogen en steekt uit onzichtbare angeltjes "zyn venijn in haar vel."
3m
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

 • 31/8 3/
 • M
 • ,zó
 • U
 • / d
 • h.
 • I 2 (o
 • 3 iz
 • \
 • /n-y
 • 3 ! 3 j
 • 3/39
 • J 13 o
 • 30
 • J l 3 Cf
 • 3m

 • Dovnload 2.62 Mb.