Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina23/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

3 / vz

JW3

3i vy

3i yj


" Ons hotel is vol,'t lijkt wel een Juffrouwen-kostschool. Onder "ons drie jonge dames Mispelblom,gracieux,zachtzinnig,fijn beschaafd, de oudste vooral een ideaaltje,de tweede een eerste pianiste - ofschoon "zy my wel eens verveelt met al haar etudes uren lang vlak onder my - "voorts een dikke oude vrolijke nicht by wyze van duègne, een halve "zuster,die wel 50 jaar lijkt,zo lelijk als de nacht,maar een jongesje van 2 jaar heeft,dat alles praat en zeer intelligent is,een kame- "nier en een kindermeid.- Rechts de familie Gleichman,mijhheer,een "rijke rentenier,die zich verveelt, Mevrouw,een pracht van schoon- "heid,zwier en hoffelijke manieren,drie dochters idem,dashing young "ladies

(Een dier dochters,Jansje,trouwde met Erits Insinger,de tuchthuisboef, (la belle et la bete). Hun zoons trouwden in 1901 en 1902 met Louise en Thérèse Röell,dochters van Jan Röell en Ines van Heuke- lom te Bussum.)

" een vierde dochter van 16 jaar,die er uitziet of zy 12 was

"en simpel is,een goed kind; twee zoons van 14 en 10 jaar,beeldschone "jongens vol geest en liefhebberij en nog een kind van ? jaar. De "beide families zyn elkander verwant,doch,ofschoon de meisjes van "gelijke jaren zyn - allen zo om en by de 20 - zie ik ze nooit samen, "en geloof ik dat ze mekaar liever uit de verte zien. 't Is jammer, "echter wanhoop ik er nog niet aan hier een gloeiende soiree te organiseren met zang-en toonkunst. De Gleich-meisjes zyn allereerste "zangeressen,sopraan en alt. Voorts is 't een perpetueel over en weer "bezoeken van de Mispeltjes en de fam.Berkhout - Slingelandt,die op "Beekhuizen logeert

(Een dier Berkhoutjes,Kitty,trouwde met Bosch Reitz en hun dochter Hieronyma trouwde 2 Maart '90 met Jan Six,zoon van Jan en Cateau Teding van Berghout.)

" Ik hoop dat uw broeder Willem weer hersteld is. 't Is onplei-

"zierig zo'n paardekop,maar ze hadden eerst verteld dat zyn gehele "kakebêen tussen het paardegebit vermaald was - pas moins que ja -.

t Is en blijft droog en guur; te Zeist zult gij wel in een asch-at- "mosfeer leven. Vaarwel! Omhels voor ons tya.urits en de kinderen en "geloof my uw liefh.Vader J.v.L."

Daar Nepveu's vader voor de tweede maal weduwnaar was en uit armoede in de portierswoning van zyn dochter Maria Steengracht op Beerschoten verblijf hield,kon hy geen aantekeningsdiner geven en had myn schoonmoeder de grote vriendelijkheid om zowel hiervoor als voor de bruiloft te zorgen. Tante 6*ateau van Lennep had de goedheid Lore en my op een rytuig te trakteren dat ons Donderdag 11 Aug van Zeist naar S.en B. bracht. Aan het diner namen behalve de bewoners van S.en B. nog 19 andere gasten deel. 's Avonds werd een vuurwerk afgestoken,dat Insinger en Beels bekostigden. De corbeille bevatte een shawl,een kanten pointe,een ketting met medaillon,vier zakdoeken, handschoenen,een verhakte doos en een kapsel van oranjebloesem. Aan Nepveu gaf Maria een kast.

De volgende dag gaf Jan Six een buitenpartij te Valkeveen,maar die woonden sy niet by,wel het diner op Hoog Beek en Rooyen,waar aan
het dessert verschennn Henk en Max,die op hun stoel staande,de door Papa vervaardigde verzen opzeiden. Het gedicht van Max eindigde aldus:
En heb ik deze reis 't gedicht Eens andren moeten leren,
3 /

i-oesi

J o

J/r/


Ik zal dan op uw zilvren feest Er zelf een fabriceren.

En deze belofte heeft Max op 25 Aug 1889 gehouden door op Maria's zilveren bruiloft te Velp een beeldig door hem zelven vervaardigd gedicht voor te dragen.

Toen Max geëindigd had,ging er een daverend gejuich op en klapte men in de handen dat het een aard had. 's Avonds kwamen er nieuwe gasten,die het ook wilden horen,maar Lore had aan de jongens beloofd dat zy,wanneer zy de verzen goed opzeiden,dèe niet behoefden te herhalen. Zy waren dan ook pas 6 en 4 jaar,maar zy hadden er eer van.

Op 18 Aug was er een diner op Beerschoten,door Nepveu's zuster Mevrouw Steengracht-Nepveu,die weduwe was,gegeven. Ongelukkig had Maria de koorts gekregen en kon zy dus niet komen. Wy tafelden van 5t tot 8; aan het dessert stond Oude Jan op,hief zyn glas omhoog en zeide dat,nu de Bruid ontbrak,hy het niet gepast vond om toasten te slaan,maar hy toch op haar herstel wilde drinken en daarop wilde hy weer gaan zitten,maar daar hy by het opstaan zyn stoel had achteruit geschoven,viel hy achterover. Dit liep echter gelukkiger af dan by zyn hoge leeftijd te vrezen was. Daarop zeide de vader van Nepveu dat hy het zyn broer heel kwalijk nam van hem het gras voor de voeten te hebben weggemaaid,daar hy op Maria's herstel had willen drinken en nu zwijgen moest daar hy niets anders wist te bedenken. Arme man! hy had de “oijnaam van Dingeldangel,omdat hy de gewoonte had van zyn tong uit te steken en als de slinger van een uurwerk heen en weer te bewegen.

Het was een verrukkelijke avond,maar dit verhinderde Tante Craey- vanger niet om terstond na het eten op my af te komen met de woorden: "Ik reken op je voor een partijtje,ik heb ook al op Ouwe Jan beslag "geleid," en van 9-10 moest ik met hen hombre spelen.

Myn schoonzuster Kee van Lennep was met haar kinderen te Scheve- ningen en/David had de onvoorzichtigheid begaan van onmiddellijk na zyn komst een zeebad te hemen en te lang in zee te blijven,ten gevolge waarvan hy een rhumat.koorts gekregen had en z<5 ernstig ziek werd dat Henriette Labouchere,die er ook was,aan Anna Pauw schreef dat men voor zyn leven vreesde,en het zo melankoliek was de kinderen met hun bonne op het strand te zien spelen,terwijl zy elk ogenblik wezen konden worden. Ik spoorde 22 Aug naar Scheveningen en vond David vrij van koorts en de dokter tevreden. Kee en de kamenier pasten hem op. David herstelde,maar het zou misschien gelukkiger geweest zyn als hy toen gestorven was.

Myn broer Willem kwam ziek terug van Homburg,doof en moe en pijn in de keel.

Op 25 Aug.spoorden Lore en ik naar Amsterdam om de huwelijksinzegening van Nepveu en Maria door Ds Hasebroek by te wonen. Te frad het bruiloftsmaal plaats. Men had my vlak tegenover het Bruidspaar geplaatst omdat Jan van Loon my uit St Moritz een gedicht had gezonden met verzoek dit voor te dragen. Ik liet er enige woorden aan voorafgaan, en dit kostte my geen moeite omdat Lore en Maria altyd intiem gelieerd waren geweest en Maria my altyd envers et contre tous verdedigd had. Nadat ik het vers van Jan had voorgedragen,sprak Ds Hasebroek ook in dichtmaat en daarna namen nog anderen het woord. De Brui- da^-gom zelf hield wijsselijk zyn mond,want hoewel hy een onnavolgbaar causeur was,tot het uitbrengen van een toast was hy niet by machte.

Het bruidspaar bracht de eerste nacht in Emmerik door,waar Insinger voor hen logies besteld had,maar Nepveu vertelde my later dat het een vies logement was,dat de kastelein verzuimd had de kamer te laten schikken,dat Maria verlegen was en de nacht alles behalve pleizierig geweest was.

Ik bleef verder tot 1 Sept.met Lore te Zeist en las er o.a. Poulain: "Quest-ce qu'un Christianisme sans dogryes et sans miracles? en Philipp Friedrich Keerl's„Der Mensch das Ebenbild Gottes,sein Ver- Hältnisz zu Christo und zur Welt. Dit deel bevat de Scheppingsgeschiedenis en de leer van het paradijs. Het tweede deel was nog/di>i


ver-/


X L

doch beloofde de betrekking van de mens tot Christus en tot de engelen. Het eerste deel inèeresseerde my buitengewoon en voor de ïfer.van Chr. Stemmen vertaalde ik er 't een en ander uit over de schepping en het paradijs.

Op 1 Sept begon voor my dus weer het strafjaar,maar Lore bleef nog te Zeist,waar zy de 5de/verjaardag van Max vierde,gelijk uit haar J/J~2 bpief aan Tane blijkt,aan wie zy o.a.schrijft: " Le petit a beaucoup "joui du beau jour de sa fête; Henk s'est levé de bonne heure pour "orner une chaise et était tout aussi heureux ejr excité que Max.Nous "dinames chez Anna Pauw,oü. il y avait une tourte avec ins^-iption et "de nouveaux cadeaux."

"Carry (vrouw van Jan van Lennep) a été a Amsterdam pour voir "Ceejet (Labouchere) et en est revenue extrêmement impressionnée de "la douleur dans laquelle la mort de son fils David a plongé toute "la familie,Henri surtout,qui ne faisait que sangloter. Sais-tu qu'ils "vont tous au Manpad,oü Ceejet désire attendre ses couches?".

Aldaar zag het 12de kind,Bertha,op 4 Oct.het licht,een beeldschoon meisje^,dat echter twee jaar later overleed.

Ik schreef aan Lore dat ik een góede reis had gehad in gezelschap van Carry,die my gezegd had,; that she was so very proud to have become a member of the family van Lennep,and that she would have taken

J/F3 Kees,Aernout or Herman just as well if one of them had asked her,but that she never would have loved them so much as John,because his caracter is the noblest." Hoe het mogelijk is dat de goede ziel het uur harer kennismaking met de v.L. niet verwenst,verklaar ik niet te begrijpen.

" Christiaan schrijft dat zyn tweede zoontje Willem de cholera "gehad heeft,doch hersteld is na een massa ijs geslikt te hebben.

"De cholera heerste sterk in Semarang. Saar heeft Zandvoort verlaten "en zag er slecht uit. Jetje Hartsen daarentegen aïlerbeeldigst. "Gisteren trouwden J.P.Berkhout en Belle de Wildt."

Voor Zondag 4 Sept.was ik by Hendrik van Loon op Belvedere ten eten gevraagd,maar ik had te veel te doen en moest dus weigeren. Er was buitendien weer kermis,het Amstelveld was ge'ëncombreerd door een enorm paardespel,een café chantant en tal van kramen en ik durfde de stad niet verlaten. Ik logeerde niet meer by Agnes,maar in ons eigen huis,eigenlijk omdat het my te duur was. Weliswaar kostte ik dan thuis niets,maar daarentegen moest ik by Agnes fooien en Saartje was alles behalve zuinig en haar keukenboek was over Juli byna even hoog als in Juli '63,toen ik thuis was.

Sin/ Ik schreef aan Lore:£.... Jettie Elout,met wie ik by Agnes de

jeuneerde, zeide my dat Maria het gevoel had van al jaren getrouwd "te zyn en dit niets vreemds vindt, 't Is een rare ziel en i^v haar "plaats zou ik het niet hardop zeggen. Juffrouw Thumm zeide het met "recht:"C’est comme si elle changeait de souliers."

"Tegen het raam van John Sillems huis is een briefje aangeplakt "luidende: "Vrouwe H.Sillem geb Jonkvr. Hoeufft wacht neden en morgen "kraamvisites af."

Zondag 11 Sept.bracht ik toch op Stenia door,daar ik het niet langer uithield en Backer my beloofd had my te vervangen voor het geval ik geroepen werd. Toen ik Zondagavond in Amsterdam terug kwam was het Paleis van Volksvlijt of Volkspaleis,gelijk men het noemde, van binnen geheel verlicht,wat een prachtig effect maakte.

J^t Op 15 Sept. schreef ik aan Lore:" ü liefje! ik zou zo dankbaar

"wezen als Jan Willem recht opgroeide ofschoon ik er bang voor ben.

"Ook hoop ik van harte dat de dierbare Mie vorderingen make,want in "het laatste jaar is zy eigenlijk weinig vooruit gegaan. "

" Papa vroeg my of ik iemand voor hem wist om mee kermis te hojt- "den. Gisteren en heden wordt zyn " Amsterd.Jongen" opgevoerd. Ik "heb weer een brief van Vrouw Peters gekregen,die veronderstelt dat "je ook weer in gezegende staat zijt en je daarom pleizierige kermis "wenst. Welk een logica !"

Wat de kermis betreft,zo bleef het Cafjé Chantant op het Amstelveld zé laat open en werd er zulk ©§n lawaai gemaakt dat John Sillem

die er over op de Prinsengracht woonde,zich er by my over beklaagde en ik de Hoofdcomm.van politie verzocht het vroeger te doen sluiten.Douwes Dekker beklaagde zich in een brief aan Hartogh dat een kerel op de Botermarkt levende kippen en konijnen verslond. Er werd veel gerold wat gedurende de kermis niet vreemd was.

Lore verhuisde de 16de naar S.en B. JanWillem liep nu voor het eerst; hy was toen 1 jaar en 5t maand. Hy zeide Ada Mama en bleef zó vrolijk en lief op zyn matrasje liggen dat hy Lore,gelijk zy my schreef tot een voorbeeld van geduld strekte. Zyn kindermeid Betje maakte het Lore heel moeilijk; nu eens kleedde zy hem voor een open raam uit, dan weer vergat zyjhem op te nemen, zodat het kind 's ochtends drijvende wakker werd,eens vond Lore hem in een rauwe onrijpe peer bijtende, en steeês had zy de een of andere verontschuldiging gereed,haar eigengerechtigheid was onuitstaanbaar en oprecht was zy evenmin. Soms hoorden wy haar geweldig tegen de kinderen uitvaren en als wy dan de deur openden,was zy all smiles.
3 i W


Willem van Loon zeide my dat Willem Elout er dégoutant uitzag en hy vreesde dat Lore er van schrikken zou. Papa soupeerde by Pater Brouwers,die aan het hoofd stond van 60 soeurs de charité in het Gesticht op de Oude Turfmarkt,met enkel Jezuieten als Dr Cramer,redacteur van de Tijd,Alberdingk Thijm en anderen,en de volgende middag woonde hy een diner by in de Holl.My met een schat van dominés en zat hy naast Beets.

Van 25 Sept - 1 Oct.werd in het Paleis te Amst.een Internationaal Congres gehouden,hetwelk eerst door J.Messchert van Vollenhoven, daarna door Hartsen zou gepresideerd worden,maar ten slotte door Berg van Dussen Muilkerk/geleid werd. Papa en Hartsen waren Voorzitters van Sectiën en maakten een goed figuur door hun bekwaamheid en goed Frans; Jan van Loon was er voor in stad gekomen en had Wolowski en Baudrillard te logeren,met wie ik eens by hem dineerde. Zy keken vreemd op toen Jan voor het eten verzocht te bidden. Agnes was zeer opgewonden en woonde alle zittingen en feesten by,maar Papa voelde er minder voor,puisque le Congres discutait mais ne votait pas. Ik woonde eens een zitting by en hoorde toen een Ambt.v/h Min.van Koloniën zeldzaam schetteren en o.a.er op aandringen dat men naar Java moest gaan en met een Inlandse vrouw trouwen. " II faut croiser les "races," schreeuwde hy a plusieurs reprises,waarop een der toehoorders hem toeriep: "Croisez vous-même!". De meerderheid der aanwezigen bestond uit Franse en Belg.demokraten,die heel veel over vrijheid en vrede redeneerden,maar de vrijheid in Christus en de vrede,die alle verstand te boven gaat,niet kenden. Zo durfde de Jood Alex.Weil in zyn Sectie zeggen dat het Christendom tot de afgedane en uitgeleefde zaken behoorde,en zulks ten aanhoren van Beets en Hasebroek, die er geen woord tegen inbrachten. Zaterdag 1 Oct.was er een diner in het Paleis van Volksvlijt van 550 couverts,waaraan de Prins van Oranje deel nam.

Diezelfde dag schreef Lore my de verontrustende tijding dat zy in de droevige noodzakelijkheid was Baker Bach voor de vijfde maal te bestellen,maar toen ik Zondag 2 Oct voor een dagje op S.en B. kwam,was de vrees geweken en Lore bleef nog 5 maanden vrij.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

  • 3i
  • tya
  • 3
  • J o J/r/
  • /di>i
  • J/F3
  • Sin/
  • J^t

  • Dovnload 2.62 Mb.