Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina24/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
3 7

f$HZodra Juffr.Wellensiek op S.en B. kwam,begonnen Henk en Max haar de plaats en het huis,de stal en de moestuin te wijzen met de nodige bluffen. Daaraan was vooral,gelijk Lore my schreef,geen gebrek, en zy verwonderde zich dat die reeds zo vroeg by de kinderen ingaag vond. Misschien was de geest van Helmes in hen gevaren,want zodra er logés waren en deze op stal kwamen,waar 7 koetspaarden stonden, vertelde hy hun dat het by het leven van Mynheer zoveel royaler was,dewijl er dan altyd 14 waren. Nu is het waar dat dit éénmaal het geval geweest is,toen er logés waren en deze hun rijpaarden hadden meegebracht en Lore's ouders en Jan ieder ook een rijpaard hielden.

" Tout ce que tu m'écris du Congres m'intéresse vivement. In- "singer parait s'y amuser beaucoup et écrit qu'Agnes fait de si bel- "les toilettes. Ne lui a-t-on pas demandé de récipier au Volksvlijt?"

De Raadsheer van Herzeele (?) bijgenaamd Pieterselie,had in Sept zyn ontslag gevraagd,wat geen verlies was voor het Hof,daar hy door zyn domheid aan allen de loef afstak,en Mr J.Heemskerk Az.was op de nominatie bovenaan geplaatst. En nu schreef ik aan Lore dat ik er ernstig over dacht om,voor 't geval Heemskerk benoemd werd,naar de plaats van rechter te solliciteren./SHj j $ c* Wel zou ik dan,schoon al 8 jaar subst.Off.,en dus ouder in dienst-

/ jaren dan de rechters Suringar,de Geer,Luden en Feith,onder hen op de lijst komen,maar als subst.Off.had ik minder góede vooruitzichten dan als rechter,omdat Hartogh nog jong was en niet dacht heen te gaan, Bijleveld nooit promotie zou maken en by een eventuele vacature van Adv.Gen.; Backer de meeste aanspraak zou hebben. Wat my als subst.Off- het meest bezwaarde was de afhankelijkheid en het gebonden zyn en des zomers ondervond ik al het smartelijke van van Lore gescheiden te zyn.

Ik raadpleegde de President Mr Dedel en enkele rechters,die my de raad gaven om mee te dingen,maar Schooneveld ried het my af,omdat hy my te jong vond om reeds naar rust te verlangen,ofschoon hy toegaf dat het ambt van subst.Off.een hondebaantje was. Hy vond bovendien dat een rechter,die altyd met anderen samenwerkt,geen eer behaalt by zyn arbeid,een lid van het O.M. wel. De Proc.Gen.was oud,de adv.Gen. Noyon wenste verplaatsing,en Schooneveld geloofde dus dat er voor Backer en my spoedig kans op promotie zyn zou.

3 / ér° Ik vroeg dus aan Lore wat zy er van vond.Evenals Schooneveld ried

Lore het my af,en daar ook Papa en Hartogh van hetzelfde gevoelen waren,zond ik geen rekwest in en zag ik van de sollicitatie af.

Mr Heemskerk werd op 10 Oct.Lid van het Hof,en de suppl.rechter van .Outeren werd in zyn plaats rechter. Even knap als Heemskerk was zo dom was van Outeren die zich door het laagste voorhoofd denkbaar, de kleinste vrouw en een groot aantal kinderen onderscheidde.

Op 2 Oct.'64 was Hansje Schimmelpenninck- Hodshon van tweelingen verlost. Het waren zevenmaands kinderen,van wie het een,een jongen, by de geboorte stierf. Het andere,Geraldine,werd tussen warme kruiken en watten gelegd en bleef in leven en trouwde in '88 met Clemens Beels, die drie dochters by haar kreeg. Hansje Schimmelp.had zich overigens niet gehaast,want hoezeer zy reeds in Aug.'56 getrouwd was,dus nog 7 maanden vroeger dan wy,had zy eerst 6\ jaar later haar eerste kind gekregen. Anna van der Vliet- Borski volgde Hansje's voorbeeld en bracht op 10 Oct.ook tweelingen ter wereld,David en Emile,van wie David zich voor enige jaren doodschoot en Emile krankzinnig is.

Daar Lore's verjaardag op een Woensdag viel,kon ik haar 's ochtends niet omhelzen,maar ik had zó weinig zaken aangebracht dat ik voor het eten op S.en B.kon zyn en dat nog wel en surprise,daar ik j / b I niet opzet de vorige dag aan Lore geschreven had en haar in de waan gelaten dat ik niet komen zou.

Sophie van Lennep wachtte haar 8ste kind,hetgeen my aanleiding gaf aan Lore te schrijven dat S.haar octaaf ging grijpen,en inderdaad zag David Eliza op 1 April '65 het licht. Deze werd later Burgemeester van Heemstede.

Mevrouw Tindal stierf juist bytijds,daar zy haar fortuin schoon had opgemaakt. Haar kinderen,waartoe Henri behoorde,werden door Willem van der Vliet opgenomen.

Zaterdag 22 Oct.vertrok Lore naar Ubbergen om by Mevr.v.d.Brugghen te gaan logeren,daar zy deze Sedert de dood van haar man nog niet gezien had. Ik schreef haar dat myn twee tafels volgeladen lagen met papieren en dikke dossiers,zodat zy veel hadden van een Ministerstafel. De drie Rechter-Comm.bombardeerden my tegelijk met hun voltooide of niet voltooide instructi'ën. " Ik vind het komiek, "zo ging ik voort,

"dat ik je dit epistel naar de Oude Stad zend,maar het spijt my dat "je zulk slecht weer trejzfft. Het heeft hier ten minste barbaars ge- 3/é>Z stormd en gestortregend. Ik moet er om lachen dat Agnes nog voor een

"week naar S.en B.trekt,omdat Beels aan Henriette verzekerd had dat zy "morgen weer in stad zou komen. Die arme sukkel heeft toch weinig "in te brengen. Hy zal zich echter troosten met de verkoop van zyn "door de Eam.Brugmans bewoonde huis,want nu de fondsen zo laag staan, "kan hy de opbrengst voordelig beleggen.Veel liefs aan je gastvrouw "en kennissen,maar vertel niet aan Hoels dat zyn neef van Wageningen "hier gevangen zit." (Dat huis van Beels was het door Burgemeester Beels in 1787 bewoonde en door de patriotten geplunderde huis.)


Hadat Lore my reeds haar behouden aankomst in Ubbergen gemeld had schreef zy my opnieuw o.a. dat zy beeldig weer trof en er geen kwestie was van regen of storm,dat zy zich sterker gevoelde dan in de afgelopen zomer en minder moe dan een jaar te voren.
J-j 1,3 Op 26 Oct meldde Lore my haar terugkomst op S.en B.en dit was

gelukkig de laatste brief die zy my in 1864 schreef,want die lange scheiding hegon my te bezwaren. Lore schreef:"Myn hart schreeuwt en "roept naar je,en volgde ik myn lust dan zou ik morgen tout droit naar "Amsterdam gaan om je te omhelzen. Want engel,ik houd het niet meer "zonder je uit,en ik vind dat een scheiding van 2 maanden te veel van "my gevergd is. Voor jou is het ook te erg en de kindertjes zouden "van je vervreemden. 1t Is my dan ook een waar feest te denken dat "ik over 8 dagen weer by je ben. Heb je ook zulk een kriebel om ons "weer by je te hebben? Ik weet dat ik het byna niet meer uithoud "

J7 H Eer ik verder ga moet ik een phrase uit myn laatste brief ophel

deren, waarin ik Lore vraag om niet aan Noels te vertellen dat zyn neef van Wageningen zat. Deze v.W.was een der commiezen aan het Postkantoor te Amst. Lu had de Directeur zowel als ik herhaaldelijk klachten ontvangen over brieven met o^ zonder geldswaarde,die niet

31 bezorgd waren,brieven namelijk,die de afzender niet had aangetekend.

De verdenking was op van Wageningen gevallen en op zekere avond begaf ik my met de Rechter van Instructie naar zyn huis op een der Burgwallen om hem in verhoor te nemen. De meid,die ons de voordeur opende, zeide dat Mynheer en Mevrouw naar de Holl.Schouwburg gereden waren.

Wy besloten zyn terugkomst af te wachten en zodra het echtpaar,, evenzeer per vigilante, uit de Schouwburg was thuisgekomen,namen wy hem buiten tegenwoordigheid van zyn vrouw in verhoor en daar de aanwijzingen overstelpend waren,kwam hy tot bekentenis en zeide hy in schulden geraakt en daardoor tot het beroven van brieven gekomen te zyn.

Hy was gewoon die,waarin hy vermoedde dat geldswaardig papier gesloten was,te openen en daarna in het privaat te werpen,ook die welke niets bevatten. Daar de Rechtbank ons verlof tot huiszoeking,ook van papieronderzoek,verleend had,lieten wy alle kasten openen maar vonden geen geld en de verdachte zeide dan ook dat één daalder alles was wat hy bezat. En toch ging die man met zyn vrouw naar de Komedie en reed hy heen en terug. Op myn requisitoir verleende de R.C.een bevel tot voorlopige aanhouding en brachten wy hem naar de Cell.Gev. Voor ons vertrek moesten wy dit aan zyn vrouw mededelen,die wellicht van zyn praktijken geheel onbewust was. Ik behoef niet te zeggen dat derge-

J/6 ^ lijke commissies tot de pijnlijkste van het ambt behoren. Wy lieten

de volgende dag het privaat ledigen en daaruit kwam een mand vol verscheurde brieven en couverten te voorschijn. Uit de opgaven der afzenders kon het bedrag van het gestolen geld ongeveer worden vastge- steld. Van Wageningen werd zwaar gestraft.

Omstreeks die tijd werd ook eindelijk zekere van Santen gevat, die er zyn werk van maakte 's nachts zowel in de Haarlemmermeer als onder Sloten en overal rondom Amsterdam eenden te stelen,die hy dan by poeliers verko^cht. Handiger nog was zekere de Ruiter,die kalm i over Heren-of Keizersgrachten of op de pleinen wandelende,onder het lopen een kip wist op te pikken,de nek om te draaien en in zyn jas- , zak te verstoppen. Destijds was het nog niet verboden kippen vrij op de straat te laten lopen.

Treuriger was de zaak van Wiechert van der Putten,een Hannovers stuurman uit Quakenbrück,die 's avonds in het Oosterdok te Amst.de kapitein van zyn schip over boord geworpen had,terwijl hy meende met hem alleen op het dek te zyn.Dit was echter niet het geval. De 17-jarige scheepsjongen was ook op het dek geweest,en had het feit zien plegen. Van schrik had hy een gil gegeven en daarop had v.d.Putten hem met de dood bedreigd,indien hy durfde openbaren wat hy gezien had.

. De arme jongen,wiens moeder in Amst. woonde,had 's anderen daags zyn 31 (o L moeder bezocht,en deze was getroffen door zyn zwaarmoedigheid, maar

kon de oorzaak daarvan niet te weten komen. Zeven dagen lang barstte hy telkens in snikken en tranen uit,totdat hy ten laatste zyn gemoed lucht gaf en het geheim aan zyn moeder vertelde,haar smekende om het stil te houden,daar hy de wraak van de moordenaar duchtte. Maar de vrouw vond het haar plicht de politie er mee bekend te maken. De jongen werdcdaarop verhoord en dit had de arrestatie van v.d.Putten ten gevolge,die echter halsstarrig ontkende en beweerde dat de kapitein over boord gevallen was en hy vruchteloze pogingen tot redding had aangewend. Daar de verklaring van de scheepsjongen niet van elders bevestigd werd,vreesde ii dat de zaak met een non liquet zou eindigen,/$Hen schreef ik aan de Oberprocurator in Hannover wat er gebeurd was, hem tevens in bedenking gevende om 's mans uitlevering te vragen,opdat hy in zyn eigen land kon terechtstaan. De uitlevering werd gevraagd, en daarop kreeg ik een vrij scherpe brief van de Minister Go- defroi,met verzoek om myn daad te verklaren. Het was een Holl.schip, het feit was in Amsterdam gebeurd en de Holl. rechter was dus de enig bevoegde. Hartogh voegde my toe:" Magnus mihi eris Apollo als jy je "hieruit weet te redden." En toch gelukte my dit. Op grond van een 3 / 0U(^ Frans Keizerlijk Decreet,dat nog geldig was,verdedigde ik de'stel

ling dat de Hann.rechter competent was. Hoe dit ook zij,de zaak werd naar het Hof verwezen,en Schooneveld maakte zulk een mooie akte van beschuldiging op dat de moordenaar,na die gelezen te hebben,tot bekentenis kwam en veroordeeld werd. Daar hy ook in Hannover voor andere misdaden moest terechtstaan werd hy derwaarts overgebracht en aldaar ter dood veroordeeld en gehangen.

Willem Hartsen kreeg de mazelen zodat Saar vreesde te Hilversum te moeten overwinteren. In het buitenland failleerden vele firma's, te Amsterdam de suikerraffinadeur Wijthoff. Disconto 7t/

Miek had op haar verjaardag het meest pleizier in haar poppewa- gentje em toen zy de pop er uitnam en liet slapen zeide zy:" Uit? Nee!" ten teken dat hy niet meer rijden mocht,al hetgeen Jan Willem trouw nabootste.

In de nacht van 30/31 Oct stierf Christiaans oudste zoontje Kootje te Semarang,hetgeen Papa aanleiding gaf hun het navolgende

/fy <*-.** *■

/ Op 5 Nov.kwam Dr Rive JanWillem zien en vond hy hem enorm veel

beter,
zelfs dat hy hem toestond te lopen en te liggen,maar het zitten bleef verbieden,terwijl Lore moest voortgaan hem dezelfde middelen te geven. De arme Mieky was mager geworden dat haar jurken van het vorig jaar haar veel te wijd waren geworden. Max was sinds Mei meer gegroeid dan Henk sedert Januari.

Voor Amst. werd de Oud Gouverneur-Generaal J.J.Rochussen tot Lid der Tweede Kamer gekozen met 975 van de 1578. Zyn tegenkandidaat van Heemskerk Veegens had er slechts 553. Dit was een triomf voor de conservatieve partij. Voor de Raad kozen de kiezers van Amst. P.N.Muller, een liberaal,die zelfs vroeger lid geweest was van de Amstelsocie- teit. Van de 6000 kiezers kwamen er slechts 1600 op.
In de nacht van de le op de 2e Kerstdag werd ik door de Hoofdcommissaris van politie gehaald en per vigilante gebracht naar de Singel b/h Kattegat,waar een handelaar in manufacturen Looman woonde, die verdacht werd zyn huis in brand gestoken te hebben. De voornaamste aanwijzingen waren deze,dat een der weinige geredde voorwerpen een lessenaar was,die een portefeuille met de brandpolis en 14 briefjes a ƒ 1000- bevatte,dat hy zeer hoog verzekerd was en dat hy zyn 5 kinderen gered had met al hun Zondagskleren. Deze kinderen waren terstond liefderijk opgenomen door de predikanten Hasebroek en ten Kate,die ter weerszijden van hem woonden. Zowel Looman als zyn vrouw verklaar» den dat zy samen uit wandelen geweest waren na de kinderen te bed gelegd te hebben,en terug komende hun huis in lichte laaie vlam zien staan,zodat zy nog slechts even de tijd hadden gehad om de kinderen en de lessenaar te redden. De dienstbode verklaarde dat zy haar uitgaansdag had en later dan haar meesters was thuis gekomen.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

 • /SH
 • 3 / ér°
 • 6\
 • j / b I
 • 3/é>Z
 • J-j 1,3
 • H
 • J/6 ^
 • i
 • 31 (o L

 • Dovnload 2.62 Mb.