Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina26/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Jl C}/

3! cjh


Tante Voomberghs toestand werd zeer treurig. Haar melankolie sloeg in krankzinnigheid over.

Op 25 Juli bevielen Agnes Beels,Anna Pauw en Hesje s'Jacob ieder van een meisje. Agnes mocht zich slechts 20 maanden én het bezit van haar Henrietje^verheugen,want het stierf reeds 25 Maart '67. üet was een byzonder,misschien te vroeg ontwikkeld kind.

Lore vertrok 31 Juli met de kinderen naar S.en B.;ik volgde op 1 Augustus,na een druk jaar strafzaken. Ik opende de jacht met Willem van Loon,maar er was weinig vogel en wy schoten er slechts 18.

Op Schaep en Burgh trof ik Louise Elout met Lou,Augusta,Adèle en Melle Malot. Daar Louise Elout en Jettie een kuur te Pyrmont moesten doen en Anna van Loon haar zou vergezellen,engageerde ik Lore om mee te gaan en zo gingen zy op 4 Aug.onder donder en regen op reis. Mama van Loon keek pitemx,nu onze principalen vertrokken waren.

Ik zeide reeds dat ik Lore's brieven uit Pyrmont kwijt ben en dus van haar verblijf aldaar niets weet te vertellen. Toen ik er in '99 met Dora was,logeerden wy by Hemmerich,waar ook Lore was afgestapt, en zagen wy het huis van Dr Giesecke van buiten,waar zy een paar dagen later haar intrek nam.

De dag na Lore's vertrek kwam Willem Elout op S.en B. en de volgende dag schreef ik haar dat wy het meest getoucheerd waren door Miek,die gedurig riep:"Mama op jeis,Tijs,Tet," met wie zy Willem en Jet Hartsen bedoelde,daar zy het denkbeeld van reizen met die twee associeerde. Terwijl ik my te 4^ kleedde,hoorde ik iemand in de kinderkamer komen en tegelijk Miek en Jan Willem uitbarsten in een angstig gillen en schreeuwen, &et was Willem Elout,die hun zo'n schrik h$d aangejaagd,wat niet te verwonderen was daar de arme jongen er afzichtelijk uitzag. Toen Miek 's middags aan 't dessert kwam,werd zy by het terugzien van Willem opnieuw rood van angst. Ik liet haar naast my zitten en toen klemde zy zich aan my vast met de armpjes om myn hals,al blozende van verlegenheid; dit was al te lekker en iedereen was er van getoucheerd. Gedurende het dessert gaf zy my zoentjes en handjes en pakte zy my,en toen men opstond hield zy my vast en piept i!{4iln$uit! ", hiermede Willem Elout bedoelende. Na het eten kwam er een troep muzikanten en bleef ik met de kinderen ronddansen au chant de Miek,terwijl Malot en Musquetier als zoutzakken op de banken in ae hall


bleven zitten.
Ik schreef aan Lore:" Miek en JW.zyn deze nacht weer afscjjuwelyk "door de muggen gestoken. Dit is een revers van S.en B. ha het ontbijt had ik my met de twee kleintjes boven ge'ëtablisseerd en hun tot IO-5- prentjes gewezen, toen Mina ze is komen halen. Ik hoor daar Miek "zingen op de wijs van " Vol van pracht",al te lief."

Het kind van Maria Nepveu werd Zondagavond 6 Aug in de Oude Kerk door Ten Kate gedoopt en daarna vertrok zy naar Beerschoten.

Op 8 Aug.schreef ik opnieuw,o.a.que Mina redoublait de soins, dat de jongens niet genegerd werden en Henk niet klaagde,dat er Zondag geen dienst geweest was en dat Miek de enige was die culte gehouden had door de ganse ochtend "Vol van pracht" te zingen. Lore had het heimwee en ik vond het jammer dat zy niet te Driburg was,dat nu aan een trein lag en waar het water krachtiger was,' Miek zeide nu heel duidelijk Maus voor Maurits (EloutJ. Deze was een favoriet omdat hy huizen bouwde van blokken. Agnes vond,toen zy voor het eerst weer beneden kwam,het portret van Carel door Schwartze.

Op 13 Aug schreef ik aan Lore dat ik vier rapporten op requesten om gratie had moeten stellen, Saar had gefeliciteerd met haar 40ste ver jaardag, dat ^artsen tot Sept.met Willem te Boppard bleef#zodat zy het rustig had,dat Max Lore het meest miste,hetgeen hieruit bleek dat hy veel over haar sprak en my gevraagd had of zy niet al 14 dagen was weggeweest en hoe lang het nog moest duren eer zy terugkwam,en bovenal hieruit dat hy my,zo dikwijls hy niet by de Juffrouw was, niet verliet,my steeds vasthield,gedurig omhelsde,na het ontbijt en naohet eten het eerst naar my toeliep en 's avonds by het naar bed gaan steeds vroeg of ik nog eens by hem kwam enz.enz.

Ik schreef:" 't Is al te nice om te ondervinden dat een kind zich "aan je vastklemt,en ik heb dit sedert de affectueuse dagen van Miekie "niet ondervonden. Willem Elout is niet van myn zijde te slaan en ik "zal eerst tot rust komen als hy weg is. Het heet dat hy en Maurits "onder myn toezicht staan,maar je begrijpt dat zy zich om hetgeen ik "zeg,volstrekt niet bekreunen evenmin om hetgeen een ander hun verbiedt. Ik heb nimmer zulke ongedisciplineerde kinderen gezien,die "nooit op hun tijd passen en zich zeer verbazen als zy niet precies "hetzelfde mogen doen als grote mensen. Hun voorbeeld is dus slecht "en je kunt nagaan hoe Juffr.Musquetier zich ergert. Lou Elout is lief "maar die is dan ook al 17 en Augusta volgt haar als een hondje. De "kleintjes zyn delicieux en Marietje wordt het Prinsesje genoemd, "omdat zy door allen gevierd wordt."

3^16)3 Uit myn brief van 16 Aug.:" 't Is heerlijk dat het water de

"wind uit je keel verdrijft,maar ik begrijp dat het pakje je zwaar "valt om te dragen. Ik mis je enorm ofschoon je niet kunt geloven "hoe goed alles loopt en hoe delicieus het voor my is te ondervinden "dat de kinderen affectmeux met my zyn en altyd het eerst op my toelopen en steeds het eerst myn hulp inroepen. Ook van de kleintjes "geniet ik enorm,en evenals het jou vermoeit om ze 's morgens te "hebben,wat ik in jou positie best begrijp,zo is het voor my een "iractatie. Zondagmiddag heeft Juffr.Musquetier met de jongens ende "kinderen Elout in het schuitje gevaren,en toen van Maurits een zo "hevige slag met een roeispaan tegen het rechteroog gekregen dat zy "half blind was. Het was een ongeluk maar de kinderen Elout zyn zri' "ruw en wild,dat men met hen dubbel voorzichtig moet zyn. Miek is ql "met Adfele gebrouilleerd omdat deze haar te ruw is. Maandag zyn Willem "en Maurits Elout gelukkig vertrokken met Willem,die de nieuwe lijn "naar 11 Nieuwediep ging inspecteren. In de nieuwe sociable is de ge- "hele familie op my na (12 personen) naar \4lkeveen gereden,Henk op "de bok. Mina vindt dat JW's vlees slapper wordt en vraagt of zy "niet weer met de levertraan moet beginnen? Henk is nog niet aan de "put begonnen. Er valt dan ook genoeg regenwater. Hy gaat nooit uit "zonder iets mee te brengen,een steen uit de Zuiderzee,een lelie uit "de vijver enz. "

" Max is opgetogen over je brief en leest die aan iedereen voor. "Op de vraag van Henk of die ook voor hem was,antwoordde Max:"Neen "Henk! maar jij hebt Zondag ook niet aan A/arna geschreven zoals ::ik." HHenk was echter de eerste aan wie hy je brtbef voorlas."Diezelfde dag schreef ik aan Hendrik van Loon,die te Parijs etens-in plaats van buitenlucht inademde. Ik vervolgde:" Mijn séjour "alhier is delicieus en ik geniet onbeschrijflijk van het gevoel van "rust en van bevrijd te zyn van de strafzaken,(de Hemel geve voor goed, "hoezeer de kans om rechter te worden twijfelachtig zy). Het enige 3 i"wat myn vacantie verbittert is de afwezigheid van Caroline,hoezeer "ik dankbaar ben dat zy in de gelegenheid is om zich nog vd56r haar "bevalling te versterken. Overigens was ik wel dankbaar dat Caroline "juist vertrok toen Willem Elout kwam,want de jongen ziet er erbarme- "lijk degoutant uit,en Elout moest meer consideratie hebben voor zwangere vrouwen. Sedert hun vertrek ben ik een ander mens geworden,want "iä was geen ogenblik vrij,zelfs niet op myn kamer. Lou en Augusta "zyn lief,maar Adèle is een wilde jongen,met wie Henk en Max volstrekt "niet harmonieren. Marietje ziet er tengevolge van haar Kreuxnacher "kuur goed uit en ontwikkelt zich iets meer in het spreken,vooral "nu Jan Willem ook van stapel loopt. Zyn rug is superber genezen,maar "zyn rechter schouder steekt hoger uit dan de linker,zodat hy vroeg . . p "aan de gymnastiek zal noeten geloven. Henk en Max leren goed,maar of / "zy spoedig Erans zullen spreken betwijfel ik,daar Juffr.Musquetier "gedurig in haar gemeen Brabantsch overslaat,wat zy gemakkelijker "spreekt dan Frans. Verleden avond is Piet Six hier 's avonds gekomen,- "ongeschoren en zonder overhemd,bewerende eerst daags tevoren gehoord "te hebben dat ik er was. Myn rekwest om rechter te worden heb ik "eindelijk in zee gezonden en myn brief aan de Rechtbank zal eerstdaags volgen. Weet je dat Schwartze Kareis portret ten voeten uit "geschilderd heeft! Beels treedt nu als Maecenas der Kunst op !"....

Ik schreef aan Lore dat Saar met Maria en Jetje op S.en B. geweest was,en Warna van Loon daarop Mina met Miek en Jan Willem beneden had laten komen. Miek was toen z<5 touchant geweest,dat Mama er door aangedaan geworden was. Op smartelijke toon had zy uitgeroepen:" Mimi "op jeis nee!" en de tranen waren haar in de ogen gesprongen,zo bang was zy van ons weer te moeten verlaten. Overig was zy heel lief met allen geweest,en toen ik thuis kwam had zy het druk met my alles te vertellen.Op 29 Aug ging ik Lore afhalen. De reis viel my niet mee. De trein reed niet verder dan Höxter,en toen moest ik nog ettelijke uren in een postwagen zitten met ons drieën op een bank. Te 2 uur 's nachts kwam ik te Pyrmont aan,waar de meid van Dr Giesecke my afwachtte en naar diens huis bracht en my myn kamer wees. De volgende j 2 o O ochtend stond Lore te 7-? na reeds water gedronken te hebben, voor myn bed; zy had my 's nachts te 2 uur horen komen en was toen gerust gesteld.

Op 31 Aug.reed ik met Lore in een Zweispänner naar Elzz,waar wy de trein afwachtten,die ons naar Hannover bracht. Aldaar gekomen namen wy een rytuig om ons naar het Hotel te brengen,en lachten braaf, toen wy gewaar werden dat dit vlak tegenover het Station gelegen was, ä deux pas. Het duurde niet lang of de kellner kwam binnen met de woorden:"Darf ich Ihnen den Holländischen Minister melden?" en jawel daar verscheen onze gezant Jhr Berg van Middelburgh,al te verheugd van landgenoten te zien,hetgeen hem nog slechts eenmaal,sedert hy te Hannover stond,gebeurd was. Hy wilde ons van alles tonen maar ik beduidde hem dat dit voor Lore veel te vermoeiend zou zyn,en wy bepaalden ons tot een wandeling in de koninklijke tuinen. Hoe Berg er achter C / was gekomen dat wy in Hannover waren herinner ik my niet,want ik had het hem niet geschreven,maar misschien had hy alle hotelhouders verzocht hem van de eventueele komst van Hollanders te verwittigen. Weinig dachten wy dat een jaar later Pruissen zich op schandelijke wijze van Hannover evenals van Hassau en van Hessen zou meester maken en de blinde Koning onttronen en dwingen zou naar Penzing by Wenen de wijk te nemen.

Wy overnachtten te Hannover en keerden Vrijdag 1 Sept.naar S.en B. terug,waar wy Zaterdag de zesde verjaardag van Max konden vieren. Het was hoofdzakelijk om die reden dat Lore haar séjour te Pyrmont niet had willen verlengen./ 3? (y-C

X L

Iviaria schreef uit Beerschoten: " Le cher petit Max n'a malheu- "reusement pas un beau soleil pour le fêter,mais son coeur n'en aura "pas besoinjpour être en fête et je le comprends,car il doit être dó- "licieux de posséder un si doux chéri,qui se développe d'une manière "aussi charmante et dont on ne recueille que de la joie et de la satis- "faction."

Karakteristiek is het volgende uit haar brief: " Que ne donnerais- "je pas pour être a ce cher Schaep en Burgh,qu1on aime surtout tant "quand on n'y vit plus,aussi ai-je dit a Charles qu'il m'y faut encore "un petit sójour en automne,en liefst zo gauw mogelijk,car je commence "a avoir joliment assez de la vie ici et si je n'avais pas mon doux "trésor,je prendrais mes jambes a mon cou et je me jetterais d'un trait "dans vos bras."

Terwijl Lore nog in Schaep en Burgh $leef keerde ik Maandag 4 Sept. naar Amsterdam terug om een jaar aan de civiele kamer te zitten. Die was het neusje van de za$m en uiterst leerzaam. Er waren drie zittingen in de week,en als ik geen dier dagen een conclusie opliep,kon ik de andere dagen van de week werken aan de vroeger opgelopen conclusiën, waarvoor ik gewoonlijk 14 dagen tijd nam. Daar ik er de eerste week vrij van bleef,kon ik Woensdagmiddag weer naar buiten gaan en er tot Maandagochtend blijven.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

  • 3^16)3
  • p
  • /
  • j
  • / 3 (y-C

  • Dovnload 2.62 Mb.