Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina3/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
ZS^ met Frits Schimmelpenninck op de audiëntie was geweest,maar de Minister hem gezegd had dat hy liever iemand zou voordragen die,gelijk ik,reeds enige kennis had opgedaan van de werkzaamheden aan het Parket verbonden,dat hy echter nog in twijfel was omdat zich onlangs een Off. van Justitie by de sollicitanten had gevoegd. Ik vermoedde dat het die van Gorkum was,Swaters van Schaumburg,die eerst zeer kort te voren de Heer Holle was opgevolgd en nog korter subst.was geweest dan ik. Myn schoonmoeder schreef dat de Burgemeester van Vollenhoven by Godefroi geweest was en deze nog gunstig voor my gestemd had gevonden.

Vrijdag 8 Febr.had Lore reden om bevreesd te zyn en op 12 Febr. schreef zy aan Baker Bach,die te Amsterdam was. Arm vrouwtje !

Op 16 Febr.kwam er weer eens een brief van Maria,wat in lang niet gebeurd was.Zy schreef o.a.:" Dezer dagen is Mr Godefroi in stad ge- "weest en ik had lust om een voetval voor hem te doen. Waarschijnlijk"zal de benoeming spoedig volgen nu hy hier de toestand der gemoede- "ren heeft opgenomen. Ieder, die ik op diners spreek, zegt dat Maurits / "byzonder veel kans heeft. Bijleveld pretendeert,au dire de Charles "Repveu,die er hem naar vroeg,dat het staat tussen Frife Schimmelp. en "Maurits; de cette manière il prouve bien qu'il n'en sait rien. L'opi- "nion générale est que Mr van Hees n'a aucune chance,dat is altyd iets. "Hoe vurig ik het wens behoef ik je niet te zeggen,et mon désappointe- "ment serait cruel,car je ne puis m'empêcher d'avoir énormément d'es- "poir,ik verlang zo voor je dat je spoedig uit de brand wordt verlost, "want deze onzekerheid is zo agitant en slecht voor je aller gezondheden.

"Comme le Roi se tient bien et noblement; c'est lui qui a door- "gezet le dank-en bededag de demain,car i£ parait que les Ministres "s'y opposaient,de sorte qu'aucun pasteur n'avait encore reçu d'aan- "zegging de la part du Ministre van Eredienst,en vandaag is het overal "aangeplakt op uitdrukkelijk verlangen van de Koning. Iedereen zal y0 "Dinsdag op zyn verjaardag vlaggen ; cela fait du bien de pouvoir de "nouveau et avec raison s'enthousiasmer pour un membre de la noble et "auguste Maison d'Orange."

"Hoe vind je dat kind,dat 7 dagen op een ijsschol gedreven heeft? "arm schaap,wat moet zy bang geweest zyn;vooral 's nachts en hoe bitter "koud en hongerig. Het is ongelooflijk dat zy niet is omgekomen."

"Tante Cateau zegt dat zy haar huis op de Prinsengracht mooi voor "jelui laat opknappen. Ik zeide maar dat het te ver is,want alles is beter dan Tante Cateau voor huisbazin te hebben. Op de gracht der van "Loons is een huis te huur voor ƒ 600-,een deur met 2 ramen,mais ne "vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué,dat komt altoos "slecht uit. Ik vónd het vreeslijk voor je om in Hymegen te blijven "zolang Maurits hier is,maar het zou het beste plan wezen tant pour "l'économie que pour la simplification; tu comprends que je te ferai "volontiers société alors,want heel alleen kan je niet blijven en ik "moet nog afscheid nemen van die heerlijke oude stad. Ik £eb het por- "tret van Henkie een hele tyd op myn kamer gehad om er telkens met "verrukking en liefde op te kunnen staren "

Ik vergat te vertellen dat wy op 19 Jan.in de Sociëteit een pot billard hadden gespeeld ten bate van de slachtoffers van de Watersnood. Al de leden,ook zy,die nooit een queue in handen hadden gehad, speelden mee,en ieder had ƒ 2-ingezet. Hoeveel honderd leden er waren weet ik niet. Ik had het geluk of het ongeluk de pot te winnen en de prijs te krijgen,bestaande in een queue met een zilveren plaatje,waarop de woorden Watersnood 1861 gegraveerd waren. Ik zeg het ongeluk,want myn medespelers waren woedend jaloers. Zodra ik dit bemerkte,stelde ik hun voor opnieuw twee gulden te offeren en voor dezelfde queue nog eens te spelen,maar dit weigerden zy,hetgeen niet wegnam dat zy na myn vertrek tot 3 uur 's nachts bleven plakken en wijn drinken,zóveel dat het hun ƒ 9 - per hoofd kostte. Daarvoor hadden zy dus wel geld over.
Is V/


Ik had destijds een lastige zaak onder handen tegen twee vrouwen die wegens clandestiene prostitutie moesten terecht staan. De Heldring had my daartoe het werk van Parent du Chatelet geleend,twee dikke delen,welke ik met ijver bestudeerde.

Van Papa kreeg ik de volgende brief: " Waarde Maurits! Mama heeft "het druk met het weder inpakken van het glaswerk en porcelein,dat "gisteren gediend heeft,en zy wacht Roulet op de koffie zodat zy geen "tijd heeft u te schrijven; ik heb daarom op my genomen u een paar "woorden te zenden. Het feest ter ere van Mama's verjaardag is goed "afgelopen. Wy hadden Hans en Aernout,Cato,Sylvia en Warner,Hartsen, "Saar en Tij)(in Zouaveuniform), Willem Röell en Jacoba. Davèd had laten "afzeggen omdat hy verkouden,alias hyp was en Maria was ook verkouden. "Verdere détails zal Mama u wel geven gelijk mede van de luisterrijke "soirée musicale by Hartsen 1.1.Woensdag,waar Tip vond dat die ene "Juffrouw met de mooie bruine ogen (Baldi) zo mooi gezongen had. Cela "promet!" (De uitkomst heeft Papa's voorgevoel bevestigd!)

"Dinsdag klampte Hartogh my op straat aan boord en vroeg my of "ik graag zou zien dat gy hier kwaamt. Ik zei natuurlijk geen Heen. "Toen zei hy:"Hoe is het met zyn gezondheid?".Hy had nl.nu twee substituten (Jolles en Termaat) achter elkaar verloren en had niets aan

"een sukkelende dito. Ik antwoordde dat wy u ook juist daarom hier "wensten te hebben omdat de Amst.lucht beter voor u was dan de Gelder- "sche,maar dat buitendien uw kwaal,hoe lastig ook,u nimmer verhinderd "had uw werk te doen en ik niet geloofde dat gy staande uw verblijf "te Nymegen ooit om ongesteldheid van het Parket waart weggebleven.

"Dit scheen hem veel pleizier te doen. Hy had de voordracht nog niet "opgezonden,maar zou u en Frits Schimmelp.speciaal aanbevelen en u nog "specialer als aan het Parket gewerkt en vier jaar in een verwijderd "gat gezeten hebbende. Godefroi zou u voordragen; hangt dus van "Sire af,tot wien Rutger Jan zich wel ten faveure zyns broeders wenden "zal,maar deze laatste zei eergisteren aan Mama dat hy nu te minder "kans had omdat er juist dezer dagen twee Schimmelp.geridderd werden, "en zeker maakt dit op het ogenblik voor Rutger Jan het solliciteren "moeilijk. Toen ik van de Gorkumsche Officier sprak begon Hartogh te "meesmuilen,ik denk dat hy er hartelijk voor bedanken zou een subst.te "krijgen,die zelf baas geweest is."

" Gisteren heb ik Toon Clifford ontmoet,die my 't verbaal van "de overstroming in zyn huis gedaan heeft. Ik zal blij zyn als al dat "germjm over de Watersnood, zoals het Handelsblad schrijft,over is.
IS vy

ISHS' 8,38

10 Hi


"Sire heeft zich patent gehouden. Aart Veder schreef my:"Nog één overstroming en 't kan der Natie niet schelen al worden beide Kamers er "door verzwolgen."

"Vaarwel! Het spijt my dat gy beiden zo lang op de pijnbank der "onzekerheid gehouden wordt,maar dat is nu niet anders. In de hoop dat "de tyd toch eens komen zal dat wy u met Henkie op de familiereünie "zullen hebben en veel liefs aan Caroline, uw liefh.Vader."

Deze brief zond Papa eerst de volgende dag Zaterdag 23 Febr weg en ontving ik 's avonds. Weinig vermoedde hy dat de Koning diezelfde dag het Besluit tekende,waarby Mr van Valkenburg tot Raadsheer en ik tot subst.Off.te Amst.benoemd werd. Thans zou ik dit nog de dag zelf vernomen hebben,hetzy door een telegram van een vriend in de*, Haag of rechtstreeks van de Minister,en het verwondert my nu nog dat Godefroi het blijde nieuws niet aan Papa seinde,maar neen! Destijds vernam men zyn benoeming 't eerst uit de Courant,en deze kon dit niet vermelden voor en aleer dit in de Staatscourant stond,waarop een gewoon particulier niet geabonneerd was. Raadselachtig zal het dus schijnen wanneer ik zeg dat wy eerst drie dagen later,op 26 Febr.'s ochtends te ff uur aan het ontbijt de tijding vernamen door een telegram,hetwelk Willem van Loon te 8,24 uit Amsterdam had verzonden,luidende:"Benoemd. "Feliciteren u en ons. Onderkomen onmogelijk. Voorlopig 402." (Het nummer van Mama van Loons huis).

Nadat Lore en ik elkander dansende hadden omhelsd,rende ik naar van Tricht om hem het telegram te wij zen,maar,zo ik ooit een koud bad heb ontvangen,dan was het toen. Brutaalweg weigerde hy het te geloven, om de eenvoudige reden dat hy het de vorige avond niet in de Courant gelezen had. " Ga zelf maar in de Sociëteit kijken,"zeide hy op koude onverschillige toon,"het staat er niet in.” Ik volgde zyn raad,keek Staatscourant,Haarl.Courant en ^andelsblad in,maar vond het niet.

Daarop telegrafeerde ik aan Willem van Loon:"Staatscourant vermeldt "niets,andere bladen evenmin.Van Tricht betwijfelt het. Vraag Hartogh "wat waar is." Eerst te 11.45 kwam zyn antwoord:" Amst.en Haarl.Cou- "rant." Weer wees ik dit aan van Tricht,die eenvoudig antwoordde:"Dan "zul je tot vanavond moeten wachten om het in de Courant te lezen."

Maar opeens kreeg ik het denkbeeld om naar het Postkantoor te lopen en den Directeur Des Tombes te vragen de laatst verschenen Staatscourant in te zien,die te 12 uur arriveerde,en jawel! daar stond het in. Nu moest van Tricht zich wel gewonnen geven,maar hy feliciteerde my niet. Later bleek my dat de benoeming eerst in de Staatscrt. die Maandag verschenen was,vermeld stond en daardoor eerst in de avond van dcev&lgcmdc dag de andere couranten bereikt had

Ik was die Dinsdag schier niet tot werken in staat,en moest toch nog de laatste hand leggen aan de toelichting van myn requisitoir in de zaak der twee vrouwen,die 's anderen daags t.z.van clandestiene prostitutie zouden terechtstaan,en een brief aan de Minister en aan Mr Hartogh schrijven om te bedanken.

De 1ste felicitatiebrief die ik ontving was van de Heer Willem van Lynden,vice-pres.der Rechtbank te Nymegen,doch als Lid der Staten Gen. toen in den Haag,die my het volgende schreef

:
"Niet zonder leedwezen,waarde Heer en Vriend,las ik deze avond "in de Staatscourant uw benoeming tot subst.Off te Amst. Maar dat leedwezen gaat niet zo ver dat ik niet tevens van harte zou delen in de

"vreugde,die dat evenement U en vooral Uw vrouw geven zal. Ik heb u Sin uw betrekking by de Rechtbank leren waarderen en daarom betreur
IS v;

is h $

GPrx 2S j'3

IS j'v


"ik uw verlies. Maar ik wil niet al te egoïstisch zyn en ook wat goeds

"aan de Hoofdstad des Rijks gunnen. Naar ik een paar dagen geleden "nog vernam,stond het tussen u en uw ambtgenoot te Tiel,die als zoon "van de Kon.Commissaris de strijd lang onbeslist heeft gelaten. Nu, "Gods zegen vergezelde u ook te Amsterdam! Vergeet uw Nymeegsche vrien- "den niet. Met oprechte achting en toegenegenheid hoop ik steeds te "blijven uw Dw Br W.van Lyhdehn"

Dat van Limburg Stirum,subst.Uff te Tiel ook gesolliciteerd had was my nieuw. De Heer v.d.Brugghen vertelde my dat van Stirum onder zyn Ministerie tot subst.Off te Tiel benoemd was. Hy behoorde tot de sollicitanten,maar als Geldersman wist v.d.Br. dat hy een grote stoffel was en dacht hy er dus niet aan hem voor te dragen. De Koning drong er echter op aan omdat hy een zoon was van een der oudste dienaars zyns Huizes en toen durfde v.d.Brugghen hem niet passeren. Later werd hy subst.Off.te Leeuwarden en later rechter aldaar. Zyn zoon trouwde ip 1909 met Kitty Bijleveld.

Ook van Hartogh kreeg ik een brief,luidende:" Amice. Ik behoef "u wel niet te schrijven dat uw benoeming my recht,van harte aangenaam "is en toch geboel ik behoefte het u met een woord te zeggen. Gy weet "dat ik sedert lang wenste u by ons te zien. Hoe spoediger gy thans "uw plaats komt innemen des te beter; doch doe het s.v.p.geheel h. votre "aise,want ik begrijp dat het opbreken van het huis bezwaren heeft,

"dus festina,maar lente "

David schreef my:" Hartelijk geluk wens ik ons maar vooral u en "Caroline met uw benoeming,welke ik zo even in de Oprechte Haarlemmer "las.Gy zult er waarschijnlijk niet minder verbaasd over geweest zyn "dan Papa en Mama,die voorwaar na uw ontmoedigde brief van gisteren "aan niets minder dachten dan aan uw benoeming. Hartogh,die ik daar "juist ontmoette,feliciteerde Sich Selfen en was Foornemens u deze "foormiddag met uw befordering geluk te wensen. Dë ridderschap aan "Rutger Jan op Konings verjaardag gegeven,heeft u naar het schijnt "geen kwaad gedaan. Zodra ik hem onder het aanzienlijk riddrental zag, "kreeg ik meer hoop voor u. Wat zal de goede Caroline in haar nopjes "zyn! Uw liefh br.David."

Mama van Loons brief,waarin een briefje van Maria gesloten was, bevatte o.a.het volgende:" Ik hopp dat gy onze felicitatiën per telegram reeds gekregen hebt en ik verlang al naar de beschrijving van "uw verrassing en vreugde en te horen hoe gy dit goede nieuws 't eerst "hebt vernomen. Toen gisteravond het Handelsblad kwam,las ik de benoe- "ming van debHeer van Valkenburg,die er alleen instond,voor,maar toen "riep Tane my en wees my twee kaartjes van Hesje en van Mimi van Weede "met p.f.!! Wy begrepen hier niets van en maakten allerlei gissingen "en ik wilde juist een kaartje met Pourquoi? zenden toen de Amst.Cou- "rant kwam en ik daar de heugelijke tyding in las,welke wy ook deze "ochtend in de Oprechte herlazen.

"Daar brengt Willem my uw telegram,ik denk dat gy nu de Staatscourant wel zult bemachtigd hebben om er uw naam in te zien prijken "of heeft Nymegen dat officieele blad niet? Ik begrijp uw agitatie "na de ontvangst van ons telegram en ik hoop dat gy spoedig uit de onzekerheid zult geraakt zyn. Ik ben toch blij dat wy de eersten ge- "weest zyn,die u de tyding gezonden hebben,want al dacht de Heer van "Tricht dat wy voorbarig geweest waren,gy kent ons toch genoeg om te "weten dat wy het woord Benoemd niet zouden hebben gebezigd indien het "slechts een los gerucht geweest was. Ik krijg al kaartjes met p.f.

" Ik denk dat wy Maurits gauw voor ons zullen zien staan.Zyn ouders "zullen ook blij zyn; ik heb hun een kaartje gezonden. Ik heb de voor- "keur toch maar gevraagd van Tante Cateau's huis,want er zyn er haast "niet te krijgen,en als er een openkomt is het verhuurd voordat er "een bordje hoeft aangeslagen te worden. Ik denk dat de Heer en Mevr "v.Egmond u wel zouden willen volgen en heel naar vinden dat gy weg- "gaat. Toon uw blijdschap niet al te veel ! Ik wens u Gods zegen op "die verandering in uw lot met al myn hart toe. Uw liefh Moeder."Allervriendelijkst vonden wy het van de President Jhr Mr C.Dedel dat ook hy my schreef:" Amice! Vergun my u met een enkel woord van "harte te komen gelukwensen met uw benoeming,en u voorlopig de verzekering te geven,dat gy by myn Rechtbank byzonder welkom zult zyn.
»«


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

  • 0
  • Is
  • ISHS
  • 10 Hi
  • 2S
  • h.

  • Dovnload 2.62 Mb.