Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina4/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Id I


XXXVI


527"Zeer verheug ik my ook voor uw lieve Echtgenote,die ik my verbeelde "dat recht gelukkig zal zyn niet alleen om de vererende onderscheiding "u te beurt gevallen,maar ook om het vooruitzicht van weldra terug te "keren in het midden van haar zo terecht beminde familie en betrekkin- "gen. Ook verheug ik my voor uw geachte ouders,die door uw terugkeer "enigermate het gemis zullen vergoed zien,hun door het vertrek van uw "broeder veroorzaakt.

"Voor 't ogenblik zal ik u niet langer lastig vallen met myn geschrijf ,maar het was my een behoefte u van myn deelneming te verzekeren, daar ik steeds veel belang gesteld heb in het wel slagen van "uw zo gelukkig aangevangen loopbaan. Mag ik u verzoeken myn hartelijke complimenten over te brengen aan uw hooggeachte Echtgenote,en haar "te verzekeren van myn oprechte deelneming in haar rechtmatige vreugde? "Geloof my steeds met hoogachting Uwed Dw Dr C.Dedel."

Met minder hartelijk was Jan van Loon's brief:

" Hartelijk geluk met het welslagen van uw pogingen en met uw terugkomst in ons midden. Verbeeld u dat ik de courant gisteren avond "meende gelezen te hebben en weer aan myn werk was zonder uw benoe- "ming te hebben bemerkt. Constance was evenwel handiger en toen zy "van een soiree terugkwam had zy haar ogen niet in de bijdragen laten "ronddwalen of zy viel op deze. Het was te laat geworden om by iemand "van onze familie viktorie te gaan kraaien,wy moesten dit dus tot heken uitstellen. Wy waren allen bang dat gy gisteravond zd hoog zoudt "opspringen dat u en uw kinderen de sla&p zou vergaan,en nog meer dat •op J'pL "gy aan de goede Nymegenaars te duidelijk zult tonen hoe verheugd gy

"zyt ze te verlaten. Eergisteren heb ik nog met de Minister van Justi- "tie een lang onderhoud gehad om hem te verzoeken my lid van het Hof "te maken,natuurlijk zonder enig idee van ogenblikkelijk succes,en "toen hebben wy ook over u gesproken dat u de oren wel mochten tinte- "len,maar schoon hy uw aanstelling misschien reeds in de zak droeg, "wilde hy zich over de waarschijnlijkheid uwer benoeming niet uitlaten.

"Nu zal het de kunst zyn hier een huis te vinden tegen Mei en er "is niet veel te krijgen,zó is onze stad gezocht,nu de schrik voor "het Aequivalent wat bedaard is. Nu,als gy niets vinden kunt zult gy "u stuksgewijze by uw vrienden moeten inkwartieren. Stuur Henkie dan "maar by ons !...."

Karakteristiek is Elouts brief,wien het leed deed dat ik myn bevordering niet aan hem verschuldigd was: " Waarde Vriend! De Staats

courant bracht my gisteren een goede tyding. Wel hadden wy ons altyd "gevleid met de mogelijkheid van u hier geplaatst te zien,wel had ik "gehoopt de eerste mededeling van uw bevordering te mogen doen,welke "en waar dan ook,maar die persoonlijke beschouwingen verhinderen niet "een hartelijke vreugde te gevoelen voor uw plaatsing in de Stad uwer "Vaderen,in de nabijheid van beider ouderlijk huis,vooral het uwe,on- "langs beroofd van de laatste inwonende zoon. Van harte dan geluk !..."

Jjd k'-J Niet weinig verbaasd was ik ook een brief te krijgen van de Genes-

tet. Ik had hem een groot jaar tevoren een brief van deelneming met het overlijden zyner vrouw geschreven doch geen antwoord bekomen, en nu zond hy my de volgende letteren:

"Oude Vriend! In het najaar van ’59 - het zal al spoedig weer "anderhalf jaar geleden zyn - ontving ik van u een trouwe brief,dien "ik toen wel zeer heb gewaardeerd maar niet beantwoord. Ongezocht biedt "zich thané een gelegenheid aan om u een bewijs te geven van myn - "schoon het leven ons scheidde - niet gestorven vriendschap voor u en "hartelijke belangstelling in uw geluk. Gisteren middag kwam ik in "de Kalverstraat Jaap Ploos tegen,die een eind met my meeliep. Wy "apraken ook -en veel -over u. Ploos vertelde my dat gy kans hadt uit "het welaangenaam Nymegen verlost en hier tot subst.Off.b/d Rechtbank


JjP (q "benoemd te worden. Gisteren avond las ik uw benoeming in het Handels- "blad^ien nu dringt my myn hart u even te feliciteren. Door uw vader "weet ik dat gy het te Nymegen "niet alles" vondt. Daarom meen ik ij "deze uwe benoeming wel een dubbele felicitatie waard. Ook voor uw ou-


"ders,wier huis zo eenzaam is geworden,vind ik het recht gelukkig dat "gy weer hier komt. En eindelijk,wat my zelf betreft,de gedachte ver- "heugt my u eens weder te ontmoeten in de Stad onzer jeugd. Als gy "hier zyt hoop ik niet tot de laatsten te behoren,die u en Mevrouw "van Lennep zullen komen bezoeken. Van myzelf zal ik nu maar niet veel "byzonders schrijven. Ik heb de twee laatste lange jaren van myn le- "ven myn deel van droefheid en verdriet gehad en ontken niet dat ik "wel eens verlang naar een zonnetje. Zy kwam wat vroeg de grote smart !

" Gy zyt immers juist even oud als ik ? Myn kinderen zyn wel. Ik ben "lang ongesteld geweest,doch nu weer beter en zodra ik 's avonds uit "mag zal ik ook de uwen eens gaan geluk wengen. Ontvang myn handdruk n "in de geest en weet my steeds uw zeer toegenegen vriend P.A.de Genestet*

Of ik hem heb terug gezien kan ik my niet herinneren. Hy stierf ruim 4 maanden later op 2 Juli 1861 aan een vliegende tering. Een ('2> zyner dochters,die met van Rees is getrouwd,zag ik op Schaep en Burg terug,toen zy dit voor enige jaren van Mr C.Dedel in huur hadden.

Lore kreeg natuurlijk ook tal van brieven van haar zusters en vriendinnen en wy schreven dus onze vingers kapot.

Li Toen ik nog pas een paar maanden subst.in hymegen was,kwam eens

» f de advocaat Jordens uit Arnhem pleiten. Ik maakte zyn kennis en al pratende voorspelde hy my dat ik niet langer dan vier jaar in Nymegen zou blijven. Zodra ik de tyding myner benoeming in Amsterdam ontving, zeide ik aan Lore:"Die Mr Jordens heeft het goed geraden." Hy werd later Burgemeester te Haarlem. (Jordensstraat !!)

Tane schreef aan Lore dat Mica van Loon een huis voor ons wist op de Prinsengracht tussen de Spiegelgracht en Weteringdwarsstraat, hetwelk met Mei openkwam en dat zy ons tevens hun oppasser Antoine Legras kon aanbevelen. Ik begreep dus dat het zaak was om zo spoedig mogelijk bedoeld huis te gaan opnemen en tevens met Hartogh af te spreken wanneer ik in functie zou moeten treden. Ik vertrok dus Dond. 28 Eebr. naar Amsterdam,trok naar myn schoonmoeder,die het door Mica genoemde huis zeer prees omdat het dicht by het Gerechtshof en by myn ouders stond, en ook omdat het slechts ƒ 750- huur deed, verder was het ook een fatsoenlijke bmurt. De volgende dag ging ik het zien en °6$ W het beviel my byzonder. De Heer en Mevrouw Korthals hadden er met 3 kinderen tien jaar in gewoond en verlieten het alleen omdat zy een groter huis hadden gehuurd. Er was een hoge stoep,zy-en achterkamer en een uitgebouwd kamertje au Ier,onder dat kamertje de keuken,terwijl het overige onderhuis afzonderlijk als turfloods was verhuurd; de trap was steil en de treden smal,boven waren ook drie kamers en voorts waren er twee zolders? op de le zolder was een slaapkamer voor devdienstboden. De kelder en het turfhok waren ruim,er waren twee regenbakken, maar geen kasten in de muur,doch tussen de zy-en binnenkamers waren er zulke diepe kasten in de muur dat Mevrouw Korthals er al haar provisiën,tonnetjes,potten,serviezen en glaswerk in borg.

Het huis was het eigendom van de oude toneelspeler Evers,die ik vroeger meermalen had zien spelen en wiens talent Papa prees. Hy had een zoon,die makelaar was en een kromme,lelijke dochter,die ik beide te spreken kreeg en verzocht enige verbeteringen aan het huis te willen doen aanbrengen. De dochter roerde vooral haar snavel;zy waren Rooms. Toen ik myn verwondering te kennen gaf dat zulk een huis niet reeds JD lang verhuurd was,vernam ik dat dit hieraan was te wijten dat het de naam had van door ongedierte verontreinigd te zyn. Ik vroeg er Mevr. Korthals naar,en deze erkende my dat zy er éénmaal vier had ontdekt, maar sedert niet meer. Piet Rahusen had het huis om die reden niet durven huren. Mevrouw zeide my ook dat zy tien jaar tevoren wel 20 huizen gezien had,die alle even hokkerig en lelijk waren,en dit 't enig aannemelijke gevonden had. De Heer Korthals betaalde ƒ 295- aan belasting. Wy hebben er nooit ongedierte in ontdekt en vergeleken met ons Nymeegsche krot was het een ideaal huis.

Ik liep de Prinsen-,Spiegel-,Vijzel-en Achtergrachten en Singel langs maar vond nergens iets byzonders te huur. Ik bekeek ook het huis van Tante Cateau maar dat viel my geweldig tegen. Het stond ten eerste in een minder reine buurt,daarby geerde het sterk en deed het ƒ 900- huur. Daar viel dus niet aan te denken,en na de volgende dag het huis van Evers nog eens nauwkeurig opgenomen te hebben,huurde ik het en nam ik van de Heer Korthals twee tochtdeuren,twee schoorsteenmantels, schellen enz.voor ƒ 71- over.


48

Ji,9 fS
Mr Hartogh wenste dat ik al Dond.14 Maart myn eed aflegde om dan terstond geïnstalleerd teóworden,maar Mr Dedel begreep dat wy dan niet konden klaar komen en keurde goed dat ik een week later,21 Maart beëdigd werd.

Aan Mama van Loon deelde ik mede dat het zusje sedert vijf weken in aantocht was. Anna begreep niet hoe wy in Amsterdam zouden rondkomen en voegde er by dat zy ons met geen cent kon bijstaan.

Lore schreef my dat de Geverssen,toen zy naar Apeldoorn verhuisden, zekere Cohen in de arm genomen hadden,die in den Haag alles op-en ingepakt en te Apeldoorn op zyn plaats gezet had voot ƒ 130- en ried my aan hem ook te huren, maar daarvan kon geen sprake zyn omdat wy ons huis niet voor Mei konden krijgen en de meubels er dus niet in geplaatst konden worden.

Het was myn plan geweest om naar den Haag te gaan,maar Papa ried het my af omdat de Minister in de Kamer was en ik hem dus niet zou vinden. Lore schreef my dat van Hees juist 28 Febr.,toen ik naar Amst/ reisde,in Nymegen geweest was om te solliciteren en haar had gezegd dat zo hy slaagde,hy trouwen zou en de huur van ons huis overnemen.

Dit zou een uitkomst voor ons zyn daar wy nog twee jaar huur aan het huis hadden,en er niemand om gekomen was dan de Off.van gezondheid Brouwer,die het echter zo lelijk vond dat hy er hartelijk voor bedankte. Van Hees werd echter teleurgesteld evenals Looijen en Frits van Harencarspel,want zonder dat van Tricht geraadpleegd werd,benoemde Z.M. reeds 8 dagen nadat ik benoemd was,de Meijier,adv.te Arnhem tot myn opvolger. Toen ik later de Minister Godefroi ging bedanken zeide hy my:" Ja! je moet weten dat ik dringend was aangezocht om ter wille van de arme predikantsweduwe de Meyier haar zoon een plaats te bezor- "gen en dit gaf my mede aanleiding om u in Amst.te brengen opdat de Meyier uw plaats zou kunnen innemen." Indien ik ooit in de waan geweest ware dat ik aan myn eigen verdiensten myn bevordering te danken had,dan was dit uitmuntend geschikt om my die illusie te benemen.

Lore schreef my geregeld,o.a.dat Henkie aan 't ontbijt thee en aan 't dessert wijn vroeg omdat ik er niet was. "Is dat dan zo plei- "zierig Henkie,V vroeg Lore hem. "Heen!" antwoordde hy,"maar om Mama "tezelschap te houden." - "Cétait,"schreef Lore,"une trop bonne rai- "son pour refuser." Toen ik wegging,zeide hy aan Max:"Makkie,nu is Pa- "patie een huisje gaan kopen in de winkel in Amsterdam. Hoe vindt Mak- "kie dat ?"- Ik vermoed dat Max hem op zyn duim zuigende met grote ogen heeft aangestaard en Henkie zich verbeeld heeftodat Max hem perfect had begrepen.

Op 5 Maart keerde ik naar Nymegen terug met Maria die Lore zou helpen oppakken.

Ik verzuimde te vertellen dat ik op 15 Febr.een interessante tocht gemaakt had naar Brakel en Zuylichem. De vice-president van Lyn- den had my uitgenodigd hem met zyn Arnhemsche broeder Edward te vergezellen en wy voeren de Waal af tot Bommel,alwaar wy de Mwn.van Bin- nenl.Zaken van Heemstra en nog enige heren uit den Haag aantroffen.

De Bommelerwaard zag er vreeslijk uit,geen huis,geen schuur,geen boom stond er meer overeind. Een laan van hoge populieren was letterlijk als door een zeis weggemaaid. Op gelijke hoogte had het scherpe ijs ze doorsneden. De dijk was overal verschoven of voor de helft weggeschoven, maar toen ik de dijken zag verwonderde het my niet dat zy geen weerstand hadden kunnen bieden,want het waren geen brede dijken met stenen glooiingen als in de Betuwe,maar ellendig smalle dammen uit zand en vuilnis bestaande. De dijkgraaf van de Betuwe vertelde my later dat hy de dijken had laten bewaken,niet uit vrees dat het ijs ze zou verbreken,maar uit vrees dat kwaadwillige boeren ze zouden doorsteken uit louter jaloezie dat de slachtoffers van de Watersnood zoveel vergoeding kregen,nieuwe huizen,vee en geld en zy daarop ook aasden. Of de Bommelerwaard thans beter beschermd is weet ik niet,maar de meeste ingelanden zyn te gierig om de dijken goed te onderhouden.
Ik kreeg nog een felicitatiebrief van C.F.Th van Maanen,by wie ik vroeger als fungerend Rijksadvocaat te Alkmaar logeerde,doch die nu Off.van J.te Dordrecht was. Hy schreef o.a." Het leventje hier in "Dordt is nogal duf en men heeft wel nodig om gehuwd te zyn ten einde "het uit te houden. Ik veronderstel dat gy myn enige
kennisgeving van "myn huwelijk in de courant gelezen hebt,en dus weet dat ik niet meer
"als lediger Mensch op dit ondermaansche tranendal ronddwaal. Zodoen- "de schik ik my in deze oude stad vrij wel,hoezeer voortdurend goede "wandelingen missend. Zodra ik zag dat er een substituutsplaats in "Am^sterdam was open gevallen dacht ik aan IJ,maar herinnerde my te^- "vens dat tegen uw plaatsing bezwaren bestonden,omdat er leden uwer "familie in de Rechtbank waren; die schijnen dus te zyn opgelost,doch "op welke wijze ? Neem dit weinige voor lief,leef gelukkigbn geloof my "t.t.C.F.Th.van Maanen."

Ik had zyn huwelijksaankondiging niet gelezen en kon hem by de beantwoording van zyn brief eerst nu geluk wensen.

Het was nu verbazend druk atn de winkel; Lore kon niet zóveel doen als anders,maar Maria hielp trouw. Ik liet de rekeningen der leveranciers opvragen,kreeg de 5de Maart myn aanstelling,waarvoor ik aan zegel en leges ƒ 17.35 moest betalen en accordeerde voor ƒ 130- met Harmen Last,kapitein van "de Jonge Hendrik" dat hy ons goed naar Amsterdam zou vervoeren,terwijl ik voor de assurantie van het schip en van de vracht ƒ 19.62 als premie betaalde. De laatste 8 dagen logeerden wy met Keetje en de kinderen by de v.d.Brugghens,terwijl Maria een onderkomen vond by Willemine Bingendonck en Saartje met Vrouw Kok in huis bleven.

Eer ik Nymegen verliet wilde de President in een plechtige openbare terechtzitting afscheid van my nemen. Dit was iets zeer ongewoons maar ik mocht niet weigeren. Van Tricht,die de laatste weken al zuurder en ongemanierder geworden was,vond het bespottelijk dat voor een substituut zoveel drukte gemaakt werd. Of hy naar een hoger betrekking had gesolliciteerd en niet was geslaagd,weet ik niet,maar hy was ja- loersch en kwaad,dat is zeker.

Op de bepaalde dag verscheen de gehele Rechtbank met de plaatsvervangers, en toen zy zitting genomen hadden ontbrak van Tricht. Hy was met my op het Parket,ik had my reeds gekleed en ik dacht dat hy daarmede wachtte totdat hy geroepen werd,maar toen de bode ons kwam waarschuwen, zeide hy:"Zeg de President dat ik niet kom!". Ik begaf my dus alleen naar de zaal der terechtzittingen,waar ook de advokaten en een vrij groot publiek was verschenen,dat verwonderd keek van van Tricht niet te zien en later betuigde zyn gedrag zeer kleingeestig te vinden. In plaats dat hy dus 't eerst het woord nam even als by myn installatie, sprak alleen de president van Trooyen my zo hartelijk mogelijk toe, waarop ik antwoordde,waarna in de Raadkamer een glaasje madera tot afscheid gedronken werd.

Daar ons huis niet verhuurd was,plaatste ik een advertentie in de Nym.Courant,maar niet voor Augustus gelukte het ons het over te doen, zodat wy het kwartaal Mei-Aug.nog hebben moeten betalen.

Op 16 Maart werd ons goed in het schip geladen en Maandag de 18de vertrokken wy allen naar Amsterdam,Saartje om by myn ouders te logeren en wy om by myn schoonmoeder onze intrek te nemen. Daar Keetje met de kinderen de kamer betrok waar Lore en ik vroeger geslapen hadden,bleef er voor ons geen kamer over,waar wy te zamen konden slapen. Lore sliep boven en ik kreeg een bed in de zwarte zijkamer,waar ik ook 's avonds werkte,zodat ik tot Juni,toen wy naar de Prinsengracht verhuisden,in eenzaamheid moest bruiloft vieren. Het schip kwam
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

  • Jjd k-J
  • JjP
  • (2>
  • Li
  • » f
  • JD

  • Dovnload 2.62 Mb.