Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen had

Dovnload 2.62 Mb.

Op 1 Januari schreef ik aan de Minister met bepaald verzoek my te benoemen,inaien de Heer van Leeuwen er geen bezwaar tegen hadPagina8/27
Datum28.10.2017
Grootte2.62 Mb.

Dovnload 2.62 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

8


tl


XXXVII


540De beide Paasdagen gingen wy Ph.Hugenholtz horen,de oudere broeder van hem,die de vrije gemeente stichtte. Hy was toen in zyn hoogste fleur. Ik herinner my dat hy het psalmvers liet zingen,waarin het woord afhoereren voorkomt en dat de v.d.Brugghens my by het naar huis lopen vroegen wat dat woord en het woord hoer eigenlijk betekende.

Ik was met myn antwoord verlegen,doch zeide dat het eerste woord afgoderij plegen betekent,en het tweede dus een afgodendienaar.

Op tweede Paasdag preekte Hugenholtz over de Emmaüsgangers en zag ik tot myn verbazing de predikant Modderman,een ultramodern man in de domineesbank zitten,maar myn verbazing steeg ten top toen ik hoorde hoe Hugenholtz zyn Heiland verlochende,door de opstanding te ontkennen en te beweren dat de Emmaüsgangers het zich verbeeld hadden. De vorige dag had hy nog zo innig gepreekt over II Cor.4:l6-18: "Daarom vertragen wy niet,want wy weten,dat zo onze uitwendige mens "verdorven wordt,nogtans onze inwendige mend van dag tot dag vernieuwd "wordt." Modderman had hem tot ongeloof verleid en doen beloven dat hy daartroer in het openbaar zou uitkomen. Van dat ogenblik verliep zyn gehoor en hy,die stampvolle kerken had,preekte voortaan voor stoelen en banken. Modderman werd later in het urinoir op onzedelijke handelingen betrapt,stond sinds lang van crimen nefandum verdacht en moest in de Nieuwe Kerk de vlucht nemen en later de stad ruimen. Van lieverlede werden de moderne predikanten door gelovige leraars vervangen, die met de reeds toen in functie zynde predikanten van Marken, Adriani,Adama van Scheltema,Hasebroek en ten Kate het Evangelie verkondigden.

Voordat Lore met de meisjes v.d.B.naar S.en B. vertrok,had ik met haar een explicatie. Ik vroeg haar behind the curtains wat haar deerde,waarom zy zó sip keek en zo weinig vriendelijk met de v.d.Br. was,die to cfc zoveel van haar hielden en toen kwam het hoge woord er uit en erkende zy my dat zy my verdacht van verliefd te zyn op Hansje en dit haar bitter jaloersch en ongelukkig maakte. Ik begon te lachen en verzekerde haar van het tegendeel,en wy zoenden elkaar af.

Uit S.en B. schreef Lore my 18 Juni:" Slechts een paar woorden "om je onze goede aankomst hier te melden. Wy hebben het best in het "rytuig gehad en eer te weinig wind dan te veel,zó warm was het. De "kinderen zyn uiterst zoet geweest. Max sliep dadelijk in en Henkie "even vóór Wees£> en beide werden door het gerammel op het slechte "pavé weer wakker. Zoete Arie was niet te Weesp,zodat wy doorreden, "maar lang stalden aan de Uittermeer en langzaam reden,zodat wy eerst "te 1 uur aankwamen. De v.d.B.en ik gingen na het dejeuner wandelen, "en ik behoef je niet te zeggen dat zy verrukt zyn en gedurig uitroeden: "Neen! je hebt er ons niets te veel van verteld." Ook het huis "vinden zy allerliefst. Het groen is dan ook byzonder mooi van 't jaar éen de nachtegalen zingen om 't hardst en alles riekt overheerlijk. "Mimi was erg moe en ging rusten,(de ziel is,geloof ik,erg zwak,zwakker dan je zwakke vrouw). De kinderen waren intussen aan de boerderij "geweest,en Max zo gelukkig uitgelaten vrolijk,aldoor lopende en roe- "pende:" Tuin,tuin!", dus zeer genietende van niet meer op straat gedragen te worden. Na het eten deed Henkie de honneurs van het billard "en de moestuin zeggende:" Als wy nu de pop in de moestuin zien,"(de "vogelverschrikker),"moeten wy hard lachen." Om 7t gingen wy met de "char-a-bancs toeren . Kareltje (Beels) is zo gelukkig van kinderen "te zien en doet niets als ze aan te halen,maar Max is hem te vlug "en loopt gedurig al juichende weg."

" Ik ben zo blij dat ik je nog myn hart gelucht heb vóór myn "vertrek,want je moet toch alles weten wat in my omgaat en je bent "zulk een steun en troost voor my. Ik ben zó dankbaar dat ik je alles "gezegd heb en je alles weet,want ik heb er zo onder geleden en geducht en ik kon het toch eigenlijk niet uithouden en toch had ik te "veel schande van myn gedrag om het je te bekennen. Je wist niet dat "je zulk een zwak vrouwtje had and such a wicked one,en toch is het "beter dat je my geheel kent zoals ik ben. Eén ding troost my dat je "dat gevoel van jaloezy ook kent en daarom medelijden met my kunt heb- "ben. Het spijt my al te veel dat ik je nietV/roeger myn hart heb ont-"sloten,maar ik aarzelde steeds omdat ik altyd gehoord had dat,als "vrouwtjes jaloersch waren,zy dat voor haar man moesten verbergen, "dewijl een bekentenis de zaak altyd erger maakte, hu begrijp ik best "waarom die raad gegeven wordt. De meeste mans zyn zó ondeugend en "égoïst dat zy er behagen in scheppen hun vrouwtjes jaloers te maken, "maar ik had terstond moeten begrijpen dat gy,myn beste engel,anders "zyt en te veel van my houdt om my verdriet te doen. Daarby kwam dat "je my eens a propos van Ds de Graaf gezegd hebt dat Mr b.d.Brugghen "eigenlijk gewaarschuwd moest worden van zyn dochters niet meer naar "Apeldoorn te zenden,omdat het zo gevaarlijk is voor een jong man,al "hield hy nog zoveel van zyn vrouw,het voorwerp te zyn van de prefe- "rentie van twee lieve jonge meisjes,en dat het een strik voor hem "en voor haar kon worden. Is het dan zo vreemd dat,als ik die lange "wandelingen zag en die apartjes bespeurde en hoe intiem ge samen "waart,ik bedroefd werd en my die woorden van je gedurig voor de geest "bracht ? En daarom begon ik Zondag avond te huilen vooreerst uit ja- "loezy en ten tweede omdat ik vreesde niet meer voldoende te zyn om "je gelukkig te maken,en ten derde omdat ik berouw had over myn gedrag "en begreep dat,zo gy niet gelukkig waart,dit alleen aan my te wijten "was en ik niet lief genoeg voor je geweest was en je dikwijls,door "zwaar op de hand te zyn,had geplaagd. Nu ben ik weKr zo gelukkig als "een vink en als ik in Juli weer by je kom,zal ik je misschien alleen "hinderen door myn gezang en lachbuien."

Ik had een schurk moeten zyn en waard om door ieder verfoeid te worden indien ik moedwillig zulk een engel als de Heer my gegeven had, verdriet had gedaan en ik heb er in het vervolg voor gezorgd dat zy nooit meer de geringste reden had om jaloers te worden. Dit is de enige wolk,die een ogenblik ons huwelijksgeluk verduisterd heeft, en daarvoor ben ik dankbaar.

Lore schreef nog dat Henkie aan het dessert om meer aarbeien bedelde,waarop zy hem zeide:" Maar Henkie,je hebt er reeds veel gehad, "en die zoete Papa is nu in Amst.en krijgt er geen één!".Toen betrok zyn gelaat en zeide hy:" 0 dat wist ik niet;mag ik er dan een in een "brief aan Papa zenden?".
Ij /&


Maandag 1 Juli kreeg ik de strafzaken weer. Henkie werd die dag te Hilversum door Dr van Hengel geopereerd van een teek,die zich in zyn scrotum genesteld had. Toen het beest voor de dag kwam zeide van Hengel aan myn moeder,die by Saar logeerde:" Och Mevrouw,wil u het "beest er maar uithalen,want myn nagels zyn juist geknipt." De plek was al begonnen te zweren. Henk had wel gesnikt maar zich toch goed gehouden en bedankte de dokter heel vriendelijk, maar Mama en Lore waren erg ontdaan geweest.

Lore had weer veel hinder van wind in de keel. Op 5 Juli kreeg zy de/ visite van Ds Gunning,terwijl zy met Agnes op de drie kinderen paste. Henkie kwam dadelijk naar hem toe en zeide:" Dag Nemeer Gunning! en toen Lore naar diens kinderen vroeg,liep Henkie naar buiten en bracht hy enige grote en kleine schelpen mee:" Nemeer dit is een "schulpie voor je grote kindertjes en die voor je kleine kindertjes "en die heel grote is voor Mevrouw." Daarop ging hy enige bladen halen en eindelijk een bouquet viooltjes, lore schreef: Mr Gunning était "enchanté de lui et dit:"Wat is dat kind vriendelijk ! De mijne zyn "zo eenkennig en willen nooit een woord zeggen." II mit les coquilles "dans sa poche en disant qu'il les donnerait certainement."
Z f


In Juli had ik dus de strafzaken,terwijl Bijleveld het parket waarnam. Er was veel te doen,en uit een brief aan Lore blijkt my dat er in twee dagen 40 nieuwe zaken waren aangebracht,en toch beweerde Bijleveld dat het niet druk was. Ik berekende dat ik in één maand evenveel zaken zou te behandelen hebben als in Nymegen in een geheel jaar,en dit is ook het geval geweest. Gelukkig kwam Lore met de kinderen Maandag 8 Juli by my in Amsterdam. Dinsdag en Woensdag had ik zitting en die duurde soms tot 5 uur. Maandag,Donderdag en Vrijdag werkte ik op het Parket van 10-12t,wipte dan even naar huis om koffie te drinken en keerde daarna naar het Parket terug,waar ik gewoonlijk tot 4 uur bleef, 's Winters was het dan te laat om nog met Lore te wandelen,zodat ik dit dan meestal alleen tot 5 uur deed. Hoe menigmaal ben ik de stad omgelopen,of al de Prinsegrachten tot de Amstel, en verder de Jodenherengracht tot de Buitenkant,en deze ten einde tot de Haarlemmerdijk en vandaar door de Kalverstraat,Heilige Weg en Spie-
J Dj ZyO

2jj/Lgelstraat terug. Vlak naast ons was de Apotheek van Bouvy,aan de andere zijde woonde zekere Heer Jorissen,een beleefd burgerman,die my later altyd bleef groeten en een schreeuwend kind had. Over ons woonde de slager. Aan de overzijde,maar dichter by de Vijzelstraat,was het Commissariaat van politie der 4e sectie,waarvan de Heer Beekman Comm. was,een fatsoenlijk man,die keurige verbalen opmaakte en wiens Inspect. Aalbers een duidelijke natte hand schreef.

Op een Maandagochtend,terwijl wy aan het ontbijt zaten,zagen wy aan de overzijde vier dienders lopen,die een man geboeid naar het bureau geleidden. Spoedig bleek myJuit Schuurman was,die zyn 12-jarig zoontje had vermoord. De vorige dag was hy met het kind uit wandelen gegaan,de Haarl.of Willemspoort uit en al de buitensingels langs tot aan de Weteringpoort. Aldaar liep de vaart,die van het Kalfje komt, onder een hoge brug door en was het water diep. Hier op de brug nam hy het kind op om het over de ijzeren leuning in het water te werpen.
JL*j 47


De jongen wist zich nog aan de leuning vast te klemmen en smeekte zyn vader om genade,maar te vergeefs. De onverlaat maakte zyn handjes los en het kind verdronk,waarna de vader de vlucht nam. Van de Binnensingel (Weteringschans) had iemand het gade geslagen en hulp geroepen, maar eer men ter plaatse aanwezig was,wn een dreg gehaald en het kind opgehaald had,waren diens lefensgeesten uitgebluit. Men kende de vader niet,want deze woonde in een der verste straten,die op de Haarl.dijk uitkwamen,maar lang kon hy niet verborgen blijven,want toen hy thhiskwam vroeg zyn vrouw naar de jongen en op 's mans antwoord dat hy van hem was afgeraakt,ging zy het overal in haar buurt vertellen en haar kind zoeken. De vader ontkende zyn schuld en beweerde dat zyn jongen op de leuning der sluis geklommem,topzwaar geworden en voorover in het water gevallen was; en op de vraag waarom hy geen hulp geroepen had antwoordde hy dat hy van schrik zyn kop verloren had. Hy werd by het lijk gebracht maar bleef ontkennen. Het lijk werd geschouwd en de zaak werd geïnstrueerd. Er was bitter weinig bewijs, niets dan aanwijzingen,maar nadat de beklaagde ten criminele was verwezen,maakte Schooneveld de akte van beschuldiging op,die zo netjes in elkaar zat dat de man ter aood veroordeeld werd. Eerst toen bekende hy schuld en gaf hy als enig motief voor zyn daad op dat hy zes kinderen had en hy het oudste gedood had om een mond minder te behoeven te voeden. Ik bezocht hem in de gevangenis en toen jammerde hy bitter over zyn doodvonnis. Hy vroeg gratie en daar de doodstraf

al niet meer werd toegepast,werd deze vervangen door tuchthuisstraf.

UV oi

Op tweede Pinksterdag '62Jhadden Lore en ik met Henkie by Agnes gegeten,die over het Paleis van Justitie woonde. Na het eten brachten Beels en ik Henkie thuis en vonden een hoop volk voor Bouvy's apotheek staan. Wy vroegen wat er te doen was en vernamen dat een schuitje met 13 man,vrouwen en kinderen by de Weteringsluis gekanteld was en allen verdronken waren. Een vrouw was juist even tevoren opgehaald en haan lijk lag nu gekleed met loshangende haren en druipnat op de grond in de Apotheek. Het was een akelig toneel. De mensen die van de sluis het schouwspel hadden waargenomen,verklaarden dat de schuit veel te zwaai geladen was en de lieden,die er in zaten,dronken waren.

Na myn vertrek uit Nymegen had ik geen journaal meer geshhreven^ de tijd ontbrak my daartoe. Eerst in Sept.'öl tekende ik het een en ander uit myn herinnering op,maar zeer onvolledig en slechts enkele punten,en eerst vele jaren later ben ik weer begonnen meer geregeld een journaal te houden, maar nooit meer zó gedetailleerd als in 1856.

Nu wy niet meer in Nymegen woonden kregen wy natuurlijk ook geen brieven van huis meer en de enige,welke in myn bezit zyn,zyn die welke Lore en ik elkander in de maand Juli of Aug.schreven,als zy buiten was en ik om de strafzaken in Amsterdam moest zyn.

Ons huis beviel my uitstekend. De treden der trap waren te smal en Max is er op zyn derde jaar eens van af gevallen,maar gelukkig zonder letsel te bekomen. Wy lieten de treden van breder dekplanken voorzien.

Op 1 Aug.nam Hartogh het Parket van Bijleveld en Backer de strafzaken van my over en op 3 Aug.spoorden wy met Keetje en de kinderen naar Zeist,waar wy door Jan en Constance op Stenia waren te logeren gevraagd. Ik was er sedert Mei '53,toen ik door Anna Voombergh werd bedankt,niet geweest,maar op Stenia was het heel pleizierig. Jan had toen een byzondere liefhebberij in de sterrekunde en elke avond richtte
hy zyn telescoop naar de hemel en wees hy my de sterrebeelden aan.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

  • éen
  • Ij /
  • Z f
  • J Dj ZyO
  • JL*j
  • oi

  • Dovnload 2.62 Mb.