Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opdracht Ruimtelijke Ordening Westergouwe: deel 3 Gemeentelijke Politiek Hoe heeft de politieke besluitvorming eruit gezien?

Dovnload 297.42 Kb.

Opdracht Ruimtelijke Ordening Westergouwe: deel 3 Gemeentelijke Politiek Hoe heeft de politieke besluitvorming eruit gezien?Pagina1/2
Datum08.12.2018
Grootte297.42 Kb.

Dovnload 297.42 Kb.
  1   2

Opdracht Ruimtelijke Ordening Westergouwe: deel 3 Gemeentelijke Politiek
Hoe heeft de politieke besluitvorming eruit gezien?
In 2004 is de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu Sybilla Dekker (VVD) akkoord gegaan met het plan om een woonwijk te bouwen aan ten westen van de Stad Gouda.

Vervolgens heeft de gemeenteraad van Gouda in 2005 besloten het Masterplan Westergouwe aan te nemen. In het Masterplan staan de stedenbouwkundige en inhoudelijke uitgangspunten voor het project. Het plan is de basis voor verdere planvorming en voor overleg met projectontwikkelaars en overige externe partijen. Deze projectontwikkelaars en externe partijen (corporaties) hebben een jaar later een prestatieovereenkomst getekend, waarin zij te kennen hebben gegeven de bouw van de wijk te willen realiseren. Toen dat allemaal rond was, werd het startschot gegeven om aan het bestemmingsplan van Westergouwe te werken. Het bestemmingsplan is de juridische vertaling van het masterplan dat in mei 2005 is vastgesteld. Hierin werd al aangegeven dat de wijk Westergouwe gaat bestaan uit vijf woonmilieus: Grachten, Tuinen, Bolwerk, Landelijk wonen en Waterwonen. Er is gekozen voor een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsplicht. Dit betekent dat zowel de plattegrond als de bestemmingsomschrijving een globaal karakter hebben. De details volgen in een later stadium in uitwerkingsplannen per deelgebied. De reden om hiervoor te kiezen, is dat de bouw zo’n 15 jaar in beslag gaat nemen. In korte tijd kan er namelijk een hoop veranderen op het gebied van regelgeving en prijzen. In 2008 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Een jaar later is dit plan goedgekeurd door de Provinciale Staten.

Prima samenvatting
Welke procedures zijn gevolgd?
De belangrijkste prodecure die gevolgd is, is de Milieu Effect Rapportage (MER). Een milieueffectrapportage is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en het levert een bijdrage aan de bestemmingsplanprocedure. In een MER brengt de overheid in kaart welke gevolgen er voor het milieu kunnen ontstaan en welke aspecten meegewogen moeten worden tijdens de verdere planvorming. Een MER is verplicht bij activiteiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu en geldt dus ook voor de bouw van een omvangrijke woonwijk zoals Westergouwe.

De gemeente vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met natuurwaarden die nu in het gebied aanwezig zijn. Daarom horen we (we?) graag van bewoners en deskundigen wat belangrijk is op het gebied van waterkwaliteit, flora en fauna. Daarom is besloten om al tijdens de productie van het Masterplan de MER-procedure te starten. Zo kan al vroeg in het ontwerpproces rekening worden gehouden met het milieu. Deze aanpak stemt overeen met de eerder uitgesproken ambitie om een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woonwijk te bouwen.

Op 22 januari 2004 is de procedure voor een milieueffectrapportage (MER) voor de wijk Westergouwe gestart. Het milieueffectrapport is opgesteld en heeft ter inzage gelegen als integraal onderdeel van de inspraakprocedure op het voorontwerp bestemmingsplan.

Het publiek heeft op het rapport ingesproken. Deze reacties zijn bij de toetsing betrokken en de MER-commissie heeft op 20 oktober 2006 een positief (toetsings)advies gegeven. Hiermee is de MER-procedure afgerond. Het rapport blijft echter als onderbouwing van de afweging rond de woonwijk Westergouwe onderdeel van het bestemmingsplan en wordt daarbij telkens ter inzage gelegd.

Hieronder volgt een tijdlijn met daarbij data wanneer bepaalde besluiten zijn genomen.
• januari 2004: startnotitie MER

• maart 2004: richtlijnen Commissie MER

• feb – sept 2004: werkgroep Wateropgave Westergouwe

• sept – nov 2004: bestuurlijk overleg minister

• mei 2005: MER 1e fase Masterplan

• mei 2006: voortoetsing/richtlijnen commissie MER en inspraak

• juni 2006: MER 2e fase, bestemmingsplan Westergouwe

• augustus 2006: toetsing Commissie MER en inspraak


Goed inzicht
Wat zijn de belangrijkste politieke thema’s geweest bij de totstandkoming van de plannen?

Ik mis in deze paragraaf de verhouding tussen voor- en tegenstanders. Wie is het sterkst? Hier had ik liever een analyse gelezen onderbouwd met citaten.


Voorstanders

Michel Klijmij - van der Laan (GroenLinks)


Omdat GroenLinks een partij is die altijd op komt voor zaken die met milieu te maken hebben, was ik in eerste instantie verbaasd om te lezen dat deze partij ‘groen licht’ gaf aan het bouw van de woonwijk. Het gebied was namelijk een polder met een rijk aanbod aan natuur, die op een bijzonder laag punt van Nederland ligt. Vandaar dat ik een interview met een vertegenwoordiger van deze partij als een absolute must zie.
Volgens het 30-jarig raadslid zijn er meerdere redenen om te kiezen voor de bouw van de wijk. “Het gaat om het totale plaatje. Op dit moment is het woningaanbod in Gouda in onze ogen niet divers genoeg. Met name op het gebied van het middelgrote en het plussegment is er te weinig woningvoorraad. Dan zie je dat mensen die iets groter willen gaan wonen naar omringende gemeenten verhuizen, omdat daar deze woningen wel beschikbaar zijn. Dan moet je denken aan Zoetermeer en Alphen aan de Rijn.”

Ook is het volgens Klijmij om krimp in de stad tegen te gaan. “Als mensen vertrekken dan lopen je inkomsten terug als gemeente en wordt het lastiger om bepaalde voorzieningen te behouden. Dat willen wij als partij absoluut niet hebben.”

Hij geeft toe dat de keuze voor een wijk ten opzichte van natuur, voor GroenLinks niet direct voor de hand ligt, maar geeft aan dat de duurzaamheid van Westergouwe de partij over de streep heeft getrokken. “Voor ons was het een absolute voorwaarde om een wijk te bouwen die vijftig tot honderd jaar mee kan. Om dat te realiseren moet je met behoorlijk wat zaken rekening houden. De hoeveelheid water, de provincie eiste dat 15 procent van het oppervlak van de wijk uit water bestond, komt neer op 22 procent. Wat belangrijk is om, met het oog op klimaatsverandering, droge voeten te houden. Doen we dit niet dan heb je kans dat de woningen niet of slecht verkoopbaar worden en bouwen voor leegstand zien we absoluut niet zitten.”

Volgens Klijmij is GroenLinks al in een vroeg stadium betrokken geweest in de aanleg van de wijk. “Sinds 2006 zitten we in het college en toen had onze wethouder Arnout Menkveld onder andere volkshuisvesting in zijn beheer. Hij is dus zeer nadrukkelijk betrokken geweest met de plannen van de Westergouwe. Nu is Wendy Ruwhof onze wethouder en zij heeft Milieu en Duurzaamheid en Stedelijk beheer/Wijkaanpak in haar portefeuille, wat natuurlijk ook naadloos aansluit op de nieuw te bouwen wijk.”

Aangezien GroenLinks zowel in 2006 als in 2010 bij de gemeenteraadsverkiezingen drie zetels wist te halen, lijkt de achterban vrede te hebben met het besluit van de partij. Klijmij is het absoluut eens met mijn conclusie en hoopt dat wanneer de wijk er ligt, meer mensen de weg naar zijn partij weten te vinden.
Thomas van Dijk (CDA)
“Het CDA vindt het belangrijk dat de stad goed bewoonbaar is voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Met de Westergouwe is het in onze ogen mogelijk om mensen met de midden- en hogere inkomens aan de stad te binden.” Doorstroming is ook bij Van Dijk het toverwoord, iets wat in zijn ogen op dit moment te lastig is.

“Mensen willen er, naar mate ze meer verdienen, qua woning toch op vooruit. En dat is dan vaak een in mooie, natuurrijke omgeving. Daar willen wij ze in bedienen. Bovendien is het belangrijk voor Gouda dat we geen bevolkingskrimp krijgen zoals in veel gebieden in Nederland nu al te zien is. Mensen worden steeds ouder en dan is het wel zaak dat er voor hen voldoende mogelijkheden blijven in deze fraaie stad.”Tegenstanders
Hans Daniël van Alphen (SP)
Volgens hem zijn er meerdere redenen om de wijk Westergouwe niet te bouwen. De voornaamste reden is het feit dat volgens Van Alphen het Groene Hart verder bebouwd en dus aangetast zou worden. De overheid heeft het gebied De Zuidplas uit het Groene Hart gehaald, maar in zijn ogen doet dat geen afbreuk aan het belang en de status van de Zuidplas. Hij is er ten stelligste van overtuigd dat het Groene Hart beschermd moet worden om op die manier de Randstad enigszins leefbaar te houden. Het gebied is voor het overgrote deel volgebouwd, dus daarom pleit Van Alphen voor de bescherming van het stuk groen.
Ook de ligging van de woonwijk in De Zuidplas baart de SP’er zorgen. Het gaat namelijk om het diepste puntje van Nederland, ruim tien meter onder N.A.P. Van Alphen: “Met ons zijn er steeds meer organisaties en partijen die hier kritiek op hebben geuit of er vraagtekens bij zetten.” Hij refereert aan de kosten en de risico’s die onlosmakelijk verbonden zijn aan het gebied. Door de snelle klimaatsverandering zal het steeds lastiger en duurder worden om droge voeten te blijven houden. Er vindt in de samenleving een verandering in het denken over woningbouw in de Zuidplas plaats richting heroverwegen of er tegen zijn. In Gouda bestaat echter de onterechte neiging om de ontwikkeling van Westergouwe hier los van te zien.
Willem Verwoerd (TON)
Verwoerd vindt voornamelijk de ligging van de wijk het grote probleem. “De grond is totaal niet geschikt om huizen op te bouwen. Er wordt wel zand aangebracht, maar wij verwachten dat dit weer in hetzelfde tempo wegzakt als dat het gestort wordt.”

Ook de huidige verkoop van huizen is volgens hem een punt van aandacht. “De woningmarkt zit helemaal op slot. Dit is niet in de berekeningen opgenomen. Daarom is de kans groot dat de gemeente wat van de prijs af moet doen en dat kan grote financiële gevolgen hebben.”

Als het financieel voordeliger te stoppen met de bouw van de wijk, dan door te gaan, is het volgens Verwoerd zaak om zo snel mogelijk te stoppen met het hele plan. “Er zit veel geld in dit project, waardoor het niet ondenkbaar is dat de gemeente Gouda een negatief eigen vermogen kan krijgen.”
Welke alternatieven voor de plannen zijn door politieke partijen uitgewerkt?
Er zijn twee alternatieven uitgewerkt door de partijen in combinatie met de Gemeente Gouda. Een andere mogelijkheid volgens de gemeente is het zogenaamde ‘nulalternatief’. Dat houdt in dat er geen wijk gebouwd wordt en alles blijft zoals het nu is. Iets wat niet aansluit bij de doelstelling, namelijk: meer doorstroming creëren.

Het tweede alternatief wordt ‘het meest milieuvriendelijke alternatief’ genoemd (MMA). Zoals de naam van de optie al zegt gaat het om een wijk waarbij de natuur er zo min mogelijk onder lijdt. In het MMA worden de sloten gemaaid en wordt de waterbodem verschraald. Dit zorgt voor een gevarieerder aanbod aan planten en dieren in het gebied. De oevers worden zo aangelegd dat dieren en planten zich beter kunnen nestelen. Om geluidshinder te voorkomen moet de snelheid uit het verkeer gehaald worden, zodat omwonenden en dieren hier geen last van hebben. In het plan wat er nu ligt, wordt de geluidshinder bestreden met geluidwerende bebouwing. Iets wat niet goed past in een gebied dat vooral draait om natuur. Bebouwing die je normaal langs snelwegen ziet, inclusief de zwaluwen om vogels niet tegen de boarding aan te laten knallen, is een gek gezicht in een polder.Bronvermelding
http://www.gouda.nl/Projecten/Westergouwe

http://www.gouda.nl/Bestuur

http://www.bestemmingsplan.nl/

http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/mer/handleiding/procedurele/toelichting

Deelopdracht 1: Afrikaanderbuurt

Bevolkingsopbouw van de wijk
Inleiding

Voor deze deelopdracht hebben wij, Barry Panis en Dennis van der Maden, onderzoek verricht naar de bevolkingsopbouw van de Afrikaanderwijk in Rotterdam. De deelopdracht is aan onze excursie naar Rotterdam gekoppeld. Op 23 maart zijn we naar Rotterdam geweest. Deze dag hebben we waargenomen hoe de toestand in de Afrikaanderwijk is. Op deze bevindingen baseren wij ons onderzoek. Het onderzoek wordt begeleid aan de hand van vier deelvragen, te weten: • Kijk om je heen en probeer in te schatten wat voor soort mensen hier wonen: Wonen er veel jonge gezinnen of juist ouderen, kinderen of studenten? Is het een wijk met overwegend autochtone of allochtone bevolking?

 • Hoe ervaren de mensen de bevolkingssamenstelling in hun wijk? Vraag dit aan de diverse bewoners en instanties.

 • Waaraan kun je de leeftijdsopbouw zien in de wijk? Zie je bepaalde huizen, winkels, voorzieningen e.d.

 • Welke andere kenmerken heeft de bevolkingsopbouw die niet aan bod komen in bovenstaande deelvragen?

De eerste twee deelvragen worden behandeld door Dennis van der Maden. De laatste twee deelvragen zal Barry Panis behandelen.


Wonen er veel jonge gezinnen of juist ouderen, kinderen of studenten? Is het een wijk met overwegend autochtone of allochtone bevolking?
De Afrikaanderwijk is een bijzonder multiculturele wijk in Rotterdam. Het is een wijk met relatief veel criminaliteit en een hoog percentage analfabetisme. De wijk kenmerkt zich aan de hoeveelheid allochtone huishoudens in vergelijking met autochtone huishoudens. Maar liefst 85 procent van de inwoners van de Afrikaanderwijk is allochtoon Bron?. Lopend door de straten kom ik tot de conclusie dat de Afrikaanderwijk voornamelijk over veel jonge, allochtone gezinnen beschikt. Gezinnen met kinderen die op de basisschool of middelbare school zitten. Gezinnen met ouders die niet in Nederland geboren zijn. Via de Hillestraat loop ik de Afrikaanderwijk in. Direct zie ik op het binnenplein van enkele moderne flats kinderen spelen. Kinderen die de namen Ali, Yaser, Mohammed en Hoesein dragen. Het is erg warm maar de moeders die erbij staan dragen toch jassen en hoofddoekjes waardoor slechts hun gezicht en handen zichtbaar zijn. Nederlands wordt er niet gesproken. De moeders spreken de kinderen in het Turks aan. Dit is niet uitzonderlijk in de Afrikaanderwijk.

De samenstelling van de bevolking is redelijk gevarieerd. Niet alleen qua culturen maar ook qua leeftijd. De meeste inwoners zijn van Turkse of Marokkaanse komaf. Maar ook ben ik Afgaanse, Iraanse, Irakese en Tunesische inwoners tegengekomen. De enige leeftijdscategorie die redelijk beperkt is in de Afrikaanderwijk is de categorie 65-plussers. Slechts tien procent van de bevolking is namelijk 65 jaar of ouder Bron?. Verreweg de meeste inwoners zijn tussen de 25 en 65 jaar Bron?. Er leeft ook een aardig percentage kinderen in de Afrikaanderwijk. Barry zal hier meer over vertellen. Wel valt er uit te concluderen dat er in de Afrikaanderwijk weinig studenten wonen. Het grootste gedeelte van deze leeftijdsgroep zullen gewone inwoners zijn die nog gewoon bij hun ouders wonen. Dat is ook gebruikelijk in enkele allochtone culturen. De gegevens komen uit demografische cijfers van de gemeente Rotterdam en gaan over het jaar 2009. Wat het beeld op straat doet vermoeden is dat er veel gezinnen met jonge kinderen wonen. Dit is waar, maar er is een groter percentage eenpersoonshuishoudens. Bronnen. Dit percentage ligt in deze wijk erg hoog met 44 procent. Huishoudens met kinderen staat op 39 procent. De kleinste groep is huishoudens zonder kinderen. Deze groep beslaat slechts 17 procent van de Afrikaanderwijk.

Wat opvallend is na enkele uren in de wijk rond te hebben gelopen, is dat er heel veel leven op straat is. Er hangen veel straatjongeren rond, maar er lopen ook heel veel volwassen mannen en vrouwen in het grote park van het Afrikaanderplein en op de markt aan de Paul Krügerstraat en de Pretorialaan. Overigens zijn dit twee fantastische dingen in de Afrikaanderwijk. Het grote park is een heerlijke plek waar de hele wijk naartoe komt met een zonnige dag als deze. Een plek waar eensgezindheid en ontspanning te vinden is, in tegenstelling tot de criminaliteit en verloedering die de meeste verwachten aan te treffen. Ik loop op de markt en hoor ineens een harde vrouwenstem: “1 Kilo sinaasappelen, 1 euro. Spotgoedkoop mensen!” Ik kijk in de richting van de stem en ik zie een islamitische vrouw met hoofddoek met een netje sinaasappelen in de lucht staan. Het klonk bijna zo goed als een oerhollandse visverkoper op de markt, die haring in de aanbieding heeft. Integratie zoals iedereen het wil zien. Allochtonen en autochtonen lopen door elkaar op de markt. Het valt wel op dat de autochtonen vaak van middelbare tot hogere leeftijd zijn. Het zijn vaak de ‘echte’ Rotterdammers die hun hele leven al ‘op Zuid’ wonen. Hoe dan ook geeft het een goede sfeer. Er is veel respect en de sfeer is vrolijk en niet grimmig. Deze dag is er weinig van de onheil te zien die in het boek Afri van Jutta Chorus wordt beschreven. Uit ervaring (ik kom uit de buurt van Rotterdam) weet ik dat de onheil er absoluut is, maar om een zonnige middag als deze is het niet te vinden. Wel geeft de drukte op de markt en het plein de indruk dat de werkloosheid hoog ligt. Zo veel volwassenen bij elkaar op zo’n centraal tijdstip midden op een doordeweekse dag is apart.

Hoe ervaren de mensen de bevolkingssamenstelling in hun wijk?

Uitstekend: eerst de cijfers, dan de toetsing.

Terwijl we door de wijk heen liepen, spraken we enkele inwoners aan wat zij van de bevolkingssamenstelling vinden. Voor deze deelvraag heb ik zeven mensen aangesproken. Hiervan waren vijf personen allochtoon en twee personen autochtoon. De eerste die ik sprak was Ayoub Mehar. Hij vertelde dat deze wijk heel veel verschillende culturen telt. Dat gaat soms heel goed, maar soms ook fout wist hij uit ervaring te vertellen. Hij heeft een keer een steekpartij meegemaakt die te maken had met een diefstal. Een Irakese jongen had iets te maken met een diefstal bij een Turkse bakkerij. “Dat is ook het dagelijkse leven hier”, geeft hij aan. Veel jeugd vindt het volgens hem stoer om in bendes te zitten. Jeugdcriminaliteit is dan ook een groot probleem in deze buurt.

Op de markt sprak ik de Rotterdammer Dik Vermeulen. Hij woont al zijn hele leven, 61 jaar, in Rotterdam. Hij woont aan de Hilledijk aan het randje van de Afrikaanderwijk. Dat de wijk nu een verzameling van verschillende buitenlandse culturen is deert hem niet. “Wij hebben ze gehaald, dan is het niet gek dat ze blijven”, zegt hij over de immigratieprocessen. Toch vindt hij de ellende wel vervelend: “De autochtone inwoners zijn ook geen bravertjes, maar je leest het toch veel hè: ‘Turkse jongeren steken agent neer’, ‘Marokkanen opgepakt voor het bedrijgen van een buschaffeur’ etcetera etcetera.” Hij vindt dat de immigranten niet genoeg hun best doen om te integreren en een echte Nederlander te worden. Anderzijds vindt hij dat de samenleving hier het ze ook niet altijd makkelijk maakt. Toch is hij positief over de Afrikaanderwijk. “Het is een wijk in ontwikkeling. Nu is het bij vlagen nog chaotisch en een rotzooi, maar de deelgemeentelijke politiek is er hard mee aan de slag. Ik blijf hoop houden dat dingen gaan veranderen en dat dit een hele normale wijk wordt met een normaal misdaadlevel. De criminaliteit krijg je niet weg. Een flinke daling maakt het al een stuk leefbaarder. Als we gewoon allemaal met elkaar door één deur kunnen.”

De andere inwoners die ik heb gesproken bevestigen deze uitspraken. Er wordt niet bijzonder negatief gedaan over de wijk, sterker nog de meesten zijn erg optimistisch. Er is veel criminaliteit en iedereen hoopt dat deze zal dalen. Echter zijn de meesten ervan overtuigd dat de multiculturele samenleving in de Afrikaanderwijk gaat lukken in de toekomst. “Op een dag lopen anti’s, suri’s en mocro’s hand in hand”, zegt meneer Bos met een knipoog naar het clublied van Feyenoord. De voetbalclub van Rotterdam-Zuid is in de Afrikaanderwijk opgericht toen de immigranten er nog niet waren. Een compleet andere wijk.


Waaraan kun je de leeftijdsopbouw zien in de wijk?
De Afrikaanderwijk is een buurt waar voornamelijk gezinnen met jonge kinderen wonen en leven. Bronnen. Een overgroot deel van de inwoners zijn jonger dan vijftig; 22.6 procent van de inwoners heeft Abraham gezien. Ruim 40 procent van de wijkbewoners zijn zelfs jonger dan 24. Dit zie je terug in de voorzieningen die de gemeente geplaatst heeft in de wijk.

Er zijn namelijk meerdere basisscholen te vinden in het gebied dat wij met de excursie bezocht hebben. Logischerwijs horen bij basisscholen ook speelvoorzieningen voor kinderen. Deze zijn dan ook in ruime mate aanwezig en zijn opvallend nieuw/goed onderhouden. Een straatvoetbalveld, een basketballcourt, klimtoestellen, een tennisveld en een speeltuin heb ik gezien terwijl ik door de wijk liep.

De huizen in de Afrikaanderwijk zijn niet typerend voor de leeftijdsopbouw die je in de wijk ziet. Er staan voornamelijk rijtjeshuizen van net na de oorlog, die je praktisch overal ziet in Rotterdam/Nederland. Ook is er wat hoogbouw, maar ook hierbij geldt dat dit niet per sé met de leeftijd van de bewoners te maken heeft. Dat hier met name allochtonen wonen heeft voornamelijk te maken met de lagere prijzen. Bekend is dat autochtonen gemiddeld genomen een hoger inkomen hebben, waardoor zij zich een betere woning kunnen veroorloven.

De bibliotheek die geplaatst is in de wijk viel mij direct op, en dan op een positieve zin. Allochtoonse kinderen hebben vaker te maken met een taalachterstand en het is bekend dat dit probleem het best zo vroeg mogelijk ‘getackled’ kan worden. Door een bieb te plaatsen in de wijk verklein je de drempel voor kinderen en hun ouders om daar naar toe te gaan. Hoe meer ze lezen des te minder moeite ze hebben met taal, wat hun ontwikkeling op latere leeftijd zeker ten goede komt. Daarom vond ik dit een goed voorbeeld van een voorziening die zowel qua leeftijdsopbouw als etnische achtergrond erg goed past bij de wijk.

Wat betreft de winkels had ik niet het idee met een wijk te maken te hebben die voornamelijk gericht is op gezinnen met kinderen. De winkels die ik in het voorbijgaan heb gezien waren voornamelijk eet/drink-gelegenheden. Een shoarmazaak, een grill-room, een kroeg etcetera. Zaken die je in elk ander deel van de stad waarschijnlijk ook aantreft.
Welke andere kenmerken heeft de bevolkingsopbouw die niet aan bod komen in de bovenstaande deelvragen?
Werkloosheidspercentage:

Tijdens de wandeling door de wijk viel mij het een en ander op. Er was markt die dag, waar een hoop mensen op af kwamen. En een opvallend groot deel van het winkelend publiek was tussen de dertig en veertig jaar oud. Terwijl de meeste mensen in deze leeftijdscatagorie moeten werken op woensdagmiddag. Daarom denk ik dat het werkloosheidspercentage aanzienlijk hoger ligt in de wijk dan elders in Rotterdam of Nederland.

Bovendien waren de straten volgeparkeerd met auto’s. Nu is Rotterdam ongetwijfeld niet de makkelijkste stad om je met de auto te verplaatsen, maar dit maak in mijn directe omgeving nooit mee. Om 1 uur ‘s middags op een doordeweekse dag zijn bijna alle plekken vrij.
Geloofsbelijding:

Bekend is dat de meeste inwoners uit de Afrikaanderwijk hun roots niet in Nederland hebben liggen. Veelal komen zij uit Islamitische landen en zodoende belijden zij dat geloof. Daarom was het des te opvallend dat Turkse/Marokkaanse kinderen op een Rooms Katholieke basisschool zitten. Blijkbaar vinden de inwoners dit geen probleem, hoewel zij zelf een ander geloof aanhangen.Sfeerimpressie Afrikaanderwijk

Islamitische vrouwen zitten bij speeltuintje dat dichtbij een basisschool staat.


Fraai aangelegd park in het midden van de Wijk.


De markt in de wijk


  1   2

 • Welke procedures zijn gevolgd
 • Wat zijn de belangrijkste politieke thema’s geweest bij de totstandkoming van de plannen
 • Tegenstanders Hans Daniël van Alphen (SP)
 • Welke alternatieven voor de plannen zijn door politieke partijen uitgewerkt
 • Bronvermelding http://www.gouda.nl/Projecten/Westergouwe http://www.gouda.nl/Bestuur http://www.bestemmingsplan.nl/
 • Werkloosheidspercentage
 • Sfeerimpressie Afrikaanderwijk

 • Dovnload 297.42 Kb.