Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Openbare zitting

Dovnload 32.46 Kb.

Openbare zittingDatum26.05.2017
Grootte32.46 Kb.

Dovnload 32.46 Kb.


RAADSZITTING VAN 28 MAART 2013
OPENBARE ZITTING

Vooraf: voorstel om de volgende zitting vroeger te starten met een toelichting bij de werking van de kinderopvanginitiatieven van het OCMW. Aanvangsuur zal worden vermeld op de uitnodiging.
Goedkeuring notulen

O 1 Verslag openbare zitting vorige vergadering – goedkeuring

Raadslid Pletinck merkt op dat de aan de agenda van vorige zitting vermelde “aanduiding van 2 niet stemgerechtigde afgevaardigden in algemene vergadering en raad van beheer AZW” niet in de notulen is vermeld voor wat betreft de afgevaardigden in de raad van beheer. De voorzitter bevestigt dat de afvaardiging in de raad van beheer AZW inderdaad niet werd aangeduid. Dit wordt nu rechtgezet in de aanvullende agenda (zie verder).


O 2 Akteneming eedaflegging OCMW raadsleden Kathleen De Bondt en Jo Laureys – 7 maart 2013

 • Kathleen De Bondt (CD&V) legde op 7 maart 2013 de eed af als OCMW raadslid in opvolging van Annick Vehent (CD&V);

 • Jo Laureys (Open VLD) legde eveneens op 7 maart 2013 de eed af als OCMW raadslid in opvolging van Jan Willaert (Open VLD).


O 3 Jaarverslag 2012 – informatieveiligheidsdienst

Het comité “Informatieveiligheid” kwam in 2012 twee maal samen: op 26 maart 2012 en op

12 december 2012.

De verslagen van deze vergaderingen + de bijlagen worden aan de raad voorgelegd ter kennisgeving.

De raad neemt akte van dit jaarverslag.
O 4 Geldigverklaring verkiezing leden RMW – besluit Raad voor verkiezingsbetwistingen 22/02/2013

De voorzitter van de Oost-Vlaamse Raad voor verkiezingsbetwistingen deelt mee dat de verkiezing van de OCMW raadsleden in gemeenteraadszitting van 23 januari, geldig werd verklaard.


Algemeen

O 5 Mededelingen

 • “Klim op de fiets” voor het goede doel. Luc Van Den Broeck (verpleger WZC Meulenbroek) en zijn echtgenote Rita De Vis fietsen in augustus 2013 voor het goede doel – vzw “Klim-op Brazilië” van Hamme naar Lourdes (Frankrijk). Zij promoten deze actie die kan worden gesponsord per km (1 euro) en/of per dagtraject. Ze fietsen elk 1300 km. De voorzitter doet een warme oproep dit project individueel te steunen. Het OCMW steunt het project “Klim-Op Brazilië”via de jaarlijkse wijnactie . Raadslid Peeters voegt hier nog aan toe dat dit onderwijsproject dat een structurele bijdrage levert aan de ontwikkeling van het land, wordt geleid door Broeder Marc-Etienne, voormalig directeur van de Broedersschool, die bij vele Hammenaren nog goed gekend is.
 • Jaarplanning animatie WZC, met o.m. “Steakfestijn”op vrijdag 19 april. De raadsleden worden verzocht zich rechtstreeks in te schrijven via het WZC Meulenbroek.
 • Voorstel aanwending subsidie POD-MI “socio-culturele participatie” 01.01.2012 – 31.12.2012. Het subsidiebedrag socio-culturele participatie bedraagt €8.998, en werd volledig gespendeerd. Het subsidiebedrag voor de specifieke maatregel kansarme kinderen bedraagt €5.677 waarvan voor €5.915,77 werd uitgegeven.

 • Het subsidiebedrag voor aankoop van tweedehands Pc’s (€500) werd niet uitgegeven. Een overzicht van de activiteiten en uitgaven is bijgevoegd. Maandelijks wordt ook aan het BCSD een stand van zaken meegedeeld.
 • Omzendbrief POD-MI betreffende de nieuwe verdeelsleutel contingent art. 60§7 sociale economie, verhoogde staatstoelage: voorheen werd een contingent VTE –medewerkers gesubsidieerd, voor Hamme 2,6 VTE; deze werden tewerkgesteld in Spoor Twee; voor het jaar 2013 wordt een vast bedrag als subsidie uitgekeerd, gebaseerd op het effectieve gebruik van deze maatregel de laatste 3 jaren: €46.405. Deze toelage dient om het volledige brutoloon van de werknemer te dekken. Aan de sociale economie- initiatieven zelf mag geen financiële bijdrage worden gevraagd.
 • Brief van “Publiek Vastgoed”, online veiling van onroerend goed behorend tot openbare besturen.
 • Jaarverslag 2012 “Wonen Oost-Vlaanderen”.


O 6 Verslagen diverse vergaderingen

 • Vast bureau 14 februari 2013.

 • Spoor Twee: SWP en OTC raad van bestuur 29.01.2013.

 • Spoor Twee: SWP en OTC raad van bestuur 26.02.2013.

 • AZ Nikolaas: raad van bestuur 10.01.2013.


O 7 Aanduiding afgevaardigden OCMW

1 stemgerechtigd raadslid Raad van Bestuur AZ Waasland.

De voorzitter draagt raadslid Els Schelfout voor om dit mandaat in te vullen. Namens de NVA-fractie wenst raadslid Pletinck de secretaris, voormalig directeur van het Fabiolaziekenhuis, voordragen. Er wordt daarop geheim gestemd. Raadslid Schelfout bekomt 9 stemmen, secretaris De Maesschalck bekomt 2 stemmen. Els Schelfout behaalt de meeste stemmen en zal namens het OCMW de vergaderingen van de Raad van Bestuur van AZ Waasland bijwonen.
O 8 Aanduiding afgevaardigden OCMW

Afgevaardigde OCMW in Zonnige Woonst Sociale Huisvestingsmaatschappij.

De voorzitter draagt raadslid Kathleen De Bondt voor die met unanimiteit wordt aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in de CV De Zonnige Woonst.
O 9 Aanduiding afgevaardigden OCMW

Algemeen Ziekenhuis Nikolaas VZW. 1. Aanduiding OCMW afgevaardigde in algemene vergadering. Met unanimiteit wordt Paul Verschelden, OCMW voorzitter, aangeduid als afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van AZ Nikolaas.

 2. Voordracht vertegenwoordiger OCMW Hamme in de raad van bestuur (statuten AZN, art.17§2).Met unanimiteit wordt Etienne Drieghe, schepen en erevoorzitter OCMW, aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW in de raad van bestuur van AZ Nikolaas.

 3. Voordracht vertegenwoordiger OCMW Hamme in het “bureau” van AZ Nikolaas (statuten AZN, art.18§3). Met unanimiteit: Etienne Drieghe.

Financiën

O 10 Betaalbaarstelling investeringsfacturen

 • Factuur van 28.02.2013 van WM Supplies (nr.31315814) levering 8 medicatiekarren WZC voor een bedrag van €15.609 (incl. btw). Deze factuur wordt door de raad met unanimiteit betaalbaar gesteld.


O 11 Aanvraag toelating consultatie WINBEV

Op verzoek van financieel beheerder; nodig voor opvolging adressenbestand facturatie en debiteurenbeheer. Toelating moet worden verleend door gemeenteraad.

Unaniem akkoord.
Personeel

O 12 Mededeling FOD WASO aangaande aangifteprocedure arbeidsongevallen

Brief van 19 februari 2013 aan alle besturen: campagne registratie arbeidsongevallen: procedure opstellen omstandig verslag bij zware en ernstige arbeidsongevallen.

Raadslid Dr. Peeters is van oordeel dat het onderscheid ernstig, niet-ernstig arbeidsongeval niet duidelijk is omschreven in de brief. Nadruk op correct volgen van de procedure en insturen van het omstandig verslag binnen de 10 dagen.
Sociale dienst

O 13 Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen binnen het dienstenchequebedrijf – goedkeuring

Toepassing art. 199, 200 en 201 van de rechtspositieregeling: dienstverplaatsingen met eigen motorvoertuig of fiets geven recht op kilometervergoeding. Vanaf 01.07.2011 hebben de medewerkers van de poetsdienst aan huis recht op deze vergoeding. Voorheen kregen zij een forfaitaire vergoeding per jaar. Raming totale kostprijs van 01.07.2011 t.e.m.28.02.2013: €14.319,22 voor in totaal 39 werknemers . Dit bedrag moet nog wel verminderd worden met de uitgekeerde forfaitaire toelage.

Raadslid Jan Rosschaert wijst op enkele grote verschillen in de bedragen en benadrukt dat de opgegeven afstanden goed worden gecontroleerd.

Beslissing: De kilometervergoeding, verminderd met de uitgekeerde forfaitaire betalingen, in totaal € 11 706, wordt goedgekeurd en zal binnenkort aan de medewerkers worden uitbetaald.


Woonzorgcentrum

O 14 Uitvoering herstelling warmwater toevoer WZC Meulenbroek

Dringende herstelling nodig boiler warmwater WZC Meulenbroek; de temperatuur van het warm water is te laag. Er werd prijs gevraagd voor de herstelling bij 3 firma’s: Delta Thermic (aannemer HVAC nieuwbouw), Vercammen-Van Geyte en Axima.Voorstel: gunning aan Delta Thermic die een herstelling, zonder vervanging boiler, voorstellen die afdoende zou zijn om de temperatuur van het warmwater op peil te brengen: €2.887,50 + btw.

Beslissing: unaniem akkoord.


O 15 Nieuwbouw WZC: verrekening 7, perceel 1: wind- en waterdichte ruwbouw + afwerkingen – goedkeuring

Bevel tot wijziging Opdracht (BWO) nr.7: verrekeningsvoorstel 12 opvang betonbalk voor leidingwerk naar fase 2 (2.467,17 EUR) en verrekeningsvoorstel 13 – leveren en plaatsen deuren in kokers (5.342,32 EUR); totaal excl. btw: 7.809,49 EUR.

Unaniem akkoord
O 16 Nieuwbouw WZC: verrekeningsvoorstel nr.15 – verhoging nood trap tot dakverdieping – goedkeuring

Het is wenselijk om de noodtrap die nu eindigt op de 3e verdieping door te trekken tot de dakrand om op een veilige manier toegang tot dit dak te geven. Dit is nodig voor een regelmatig toezicht van de ventilatiekokers op het dak en om de staat van de dakbedekking te controleren. Kostprijs: forfaitair: €10.550 excl. btw.

Beslissing: unaniem akkoord

O 17 Aankoop geïntegreerd kunstwerk – verder procedure - goedkeuring

De raad ging, in zitting van 27.09.2012, niet akkoord met het voorstel van de wedstrijdjury om het ontwerp van kunstenaar Nick Ervinck, die uit 3 inzendingen werd weerhouden, te laten uitvoeren.

De juryleden en ook de kunstenaars werden hiervan in kennis gesteld. De raad dient nu te beslissen hoe verder zal worden gehandeld voor de – verplichte – aankoop van het geïntegreerd kunstwerk die door de Vlaamse Gemeenschap wordt gesubsidieerd.

Beslissing: Er zal aan enkele plaatselijke kunstenaars gevraagd worden of zij bereid zijn een ontwerp van kunstwerk voor te stellen dat kadert in de visie die voor dit geïntegreerd kunstwerk werd omschreven. Het voorstel zal dan aan de raad opnieuw worden voorgelegd.
AANVULLENDE AGENDA

O 1 Aanduiding 3 afgevaardigden van het OCMW in de algemene vergadering van vzw Spoor Twee, Opleidings- en Tewerkstellingscentrum

De volgende raadsleden worden na geheime stemming, in 1 stemronde, aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van vzw SpoorTwee, Opleidings- en Tewerkstellingscentrum: Saskia Boone (CD&V), Jo Laureys (Open VLD), Bruno Pletinck (NVA) • Aanduiding 3 afgevaardigden van het OCMW in de algemene vergadering van vzw Spoor Twee, Sociale Werkplaats Spoor Twee.

De volgende raadsleden worden na geheime stemming, in 1 stemronde, aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in vzw SpoorTwee, Opleidings- en Tewerkstellingscentrum:

Els Schelfout (CD&V), Fredéric Leleux (Open Vld), Bruno Pletinck (NVA)

 • Aanduiding van 1 toegetreden lid algemene vergadering Opleidings- en Tewerkstellingscentrum Spoor Twee vzw. Geert De Geest, hoofdmaatschappelijk werker, wordt aangeduid als toegetreden lid voor de algemene vergadering van vzw SpoorTwee, OTC.


O 2 Aanleggen werfreserve dienstenchequebedrijf – beslissing

De huidige werfreserve is onvoldoende om nieuwe tewerkstellingen op te leveren. Voorstel om een nieuwe werfreserve aan te leggen en uit deze werfreserve te putten voor komende tewerkstellingen en/of vervangingen.Unaniem akkoord.

 • Etienne Drieghe . Financiën
 • Saskia Boone (CDV), Jo Laureys (Open VLD), Bruno Pletinck (NVA
 • Els Schelfout (CDV), Fredéric Leleux (Open Vld), Bruno Pletinck (NVA)

 • Dovnload 32.46 Kb.