Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Opening congres door dr. Hanke Dekker, hoofdorganisator nvmo congres 2014 10. 10-10. 40 en prof dr. Janke Cohen-Schotanus, voorzitter nvmo 10. 40-10. 45 Welkomstwoord

Dovnload 1.15 Mb.

Opening congres door dr. Hanke Dekker, hoofdorganisator nvmo congres 2014 10. 10-10. 40 en prof dr. Janke Cohen-Schotanus, voorzitter nvmo 10. 40-10. 45 WelkomstwoordPagina24/24
Datum04.04.2017
Grootte1.15 Mb.

Dovnload 1.15 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

E12.6 /Lamoraalzaal
VU studenten anatomie project (VUsap): een studenten initiatief
Koedam TWA, Zondervan N, Menke F, Lieshout C van, Emden M van, Groenewegen H

VU medisch centrum


Introductie

In ons huidige curriculum ligt de focus op competent zijn met compassie. Gegeven de grote hoeveelheid kennis en kunde een uitstekende arts moet beheersen, moeten medische curricula prioriteiten stellen tussen alle onderwerpen. In ons huidige curriculum van de ‘VU school of medical sciences’, is veel tijd geinvesteerd in het leren van communicatieve vaardigheden, een belangrijk aspect voor de hedendaagse en toekomstige arts. As nadelig gevolg is minder tijd beschikbaar om andere vakken te geven zoals Anatomie.

Door onze verwondering voor het menselijk lichaam zijn wij gemotiveerd de maximale aan onderwijs te ontvangen. Wij zijn daarom een anatomieproject gestart om de praktische wens van veel studenten te vervullen de hoeveelheid anatomielessen en dissectie mogelijkheden te vergroten

Methode


Met VUsap hebben we een extracurriculair anatomieproject opgericht gebaseerd op het teacher-teacher-principle. Studenten hadden de mogelijkheid deel te nemen aan een van de vier cursussen: hoofd-hals, extremiteiten, abdomen en thorax. Deze lessen werden een keer per week gegeven gedurende twaalf weken tussen 18.00-21.00 van maandaag tot donderdag, respectievelijk. In deze avondcursus, leerden studenten de anatomie door dissectie in vier kleine groepen van vier cursisten, begeleid door een student-assitenten. De gehele groep werd gesuperviseerd door twee student-tutoren. Alle aspecten van VUsap werden georganiseerd met intensieve ondersteuning van de Afdeling Anatomie en Neurowetenschappen.

Resultaten

De eerste cursus van VUsap is gestart in 2010. Ieder jaar zijn 64 studenten, 16 student-assistenten en 8 student-tutoren betrokken bij het project. Op dit moment is VUsap voor de vierde keer georganiseerd en hebben 264 studenten (incl. dubbelgetelden) deelgenomen aan VUsap. Elke cursus nodigde minimaal twee maal chirurgen uit om de toegepaste anatomie uit te leggen in de klinische praktijk. Aan het einde van de cursus moesten alle studenten een theoretisch en stationsexamen succesvol afleggen om het VUsap certificaat te ontvangen.

Discussie

Een veilige situatie en het geven van feedback zijn belangrijke voorwaarden voor een goede leeromgeving(1,2). Dankzij VUsap ontwikkelden wij ons op anatomisch, didactisch en organisatorisch niveau. We hopen dat andere studenten worden gemotiveerd om te zien wat nodig is en daar vervolgens actie aan te verbinden. Een karaktereigenschap noodzakelijk in het onderwijs, in onderzoek en in patientenzorg. Wij geloven dat het toestaan van studenten initiatieven extra- dan wel intracurriculair bijdraagt aan het worden van uitstekende artsen met een goede balans tussen competentie en compassie

Referenties

1. Dayal AK, Fisher N, Magrane D, Goffman D, Bernstein PS, Katz NT. Simulation training improves medical students’ learning experiences when performing real vaginal deliveries. Simul Healthc 2009;4:155-159.

2. Marteau TM, Wynne G, Kaye W, Evans TR. Resuscitation: Experience without feedback increases confidence but not skill. BMJ 1990;300:849-850.

Trefwoorden: Curriculum: Student-centred, 68. Medical education: Undergraduate education Students/Trainees: Study / learning styles

Wijze van presentatie: Poster


Correspondentieadres:

T.W.A. Koedam

VU medisch centrum

Van Spilbergenstraat 112-2

1057RM AMSTERDAM

E-mail: t.koedam@vumc.nl


E12.7 / Lamoraalzaal
Een kwalitatieve benadering van anatomische competentie bij jonge basisartsen
Vorstenbosch MATM, Kooloos J, Bolhuis S, Laan R

Radboud UMC


Probleemstelling

De inhoud van het onderwijs in de basisvakken is, in tijden van verandering, vaak onderwerp van discussie. In het basisvak anatomie wordt daarbij gefocussed op de kennis de noodzakelijk is voor een basisarts. Door de focus op kennis blijft de vraag wat nu de relevantie is van deze kennis en in welke vorm deze kennis moet worden geleerd. Het pragmatisme biedt een nieuwe manier om deze relevantievraag te benaderen: analyse van het gebruik van anatomische kennis in de medische praktijk zal bijdragen aan het begrip van anatomische competentie in de geneeskunde. Dit begrip zal bijdragen aan het verbeteren van het anatomieonderwijs. De onderzoeksvraag is: wat voor anatomische kennis gebruikt een jonge basisarts bij een consult met een simulatiepatiënt met een schouderklacht?

Methode

Tien jonge basisartsen participeerden in een ‘stimulated recall’ experiment. Zij werden op video opgenomen terwijl zij een consult uitvoerden met een simulatiepatiënt die zich presenteerde met een schouderklacht. De proefpersonen keken direct aansluitend deze video-opname terug met de opdracht om de gedachten die zij zich herinnerden van tijdens het consult hardop te verwoorden. Ook dit werd op video opgenomen. De transcripten van de opnames werden gecodeerd door twee onderzoekers met behulp van ATLAS.ti.Resultaten

De resultaten laten zien dat deze jonge basisartsen hun anatomische kennis gebruikten in alle fases van de consultvoering en vooral tijdens het lichamelijk onderzoek. Zij zoeken daarbij steeds een verbinding tussen informatie van de patiënt en hun eigen kennis. Het gebruik van anatomische termen was sterk geassocieerd met klinisch redeneren en het was opvallend dat elk van de proefpersonen anatomische informatie gebruikt in de vorm van mentale beelden (visualiseren). De conclusie is dat jonge basisartsen in een consult met een patiënt met een schouderklacht hun anatomische kennis actief verbinden met informatie van de patiënt en intensief gebruiken in het klinisch redeneren. Bovendien lijkt deze kennis vooral in de vorm van visuele representaties te worden gebruikt.

Discussie

De resultaten doen vermoeden dat anatomische competentie in een jonge basisarts bestaat uit het adequaat verbinden van de visuele representaties in het geheugen met informatie van de patiënt uit anamnese of (lichamelijk) onderzoek. Deze conclusies zullen anatomiedocenten stimuleren om meer leeractiviteiten aan te bieden en te ontwikkelen die studenten helpen om adequate visuele representaties op te bouwen in hun lange termijn geheugen. Daarnaast zal ook het oefenen van de verbinding met klinische informatie bijdragen aan de ontwikkeling van hun anatomische competentie. Dit laatste zal bovendien bijdragen aan een motiverende context die het leren versterkt. De competentie-benadering en de inzichten uit dit onderzoek kunnen ook voor docenten van adere basisvakken behulpzaam zijn.


Trefwoorden: Teaching & learning: Clinical context, Medical education: Undergraduate education Curriculum: Core

Wijze van presentatie: Poster


Correspondentieadres:

M.A.T.M. Vorstenbosch

Radboud UMC

Anatomie


Postbus 9101

6500HB NIJMEGEN

E-mail: marc.vorstenbosch@radboudumc.nl

E13 / Zaal 401

Fringe: Zen meditatie


In deze Fringe willen we deelnemers laten ervaren wat Zen meditatie inhoudt. Veel mensen hebben in onze hectische maatschappij moeite met hun aandacht en vinden het moeilijk om goed om te gaan met alle eisen die werk, privé of opleiding aan ons stellen.

In zen staat het trainen van aandacht centraal. Hierdoor zijn we in staat ons optimaal te ontwikkelen. Zen meditatie beoefenen is het werken aan je mentale conditie. Het doel is beter in staat te zijn te denken wat je wilt denken, te doen wat je wilt doen en te voelen wat je wilt voelen. Zodoende draagt zen bij aan het ontwikkelen van duurzaam geluk van zoveel mogelijk mensen.

Zen vindt zijn oorsprong in het boeddhisme. Via China, in de 5e eeuw, heeft Zen in de 12e eeuw de oversteek gemaakt naar Japan, en in de afgelopen decennia ook naar de westerse wereld. Zen is levenskunst in de praktijk.

Het zelf ervaren van de meditatie staat centraal in deze workshop. Daarnaast zullen we enkele kernbegrippen van zen bespreken en bediscussiëren, als ondersteuning van de oefening.

Om deel te nemen aan deze Fringe is geen ervaring met meditatie nodig. Wel wordt er van de deelnemers verwacht dat ze open staan om de oefeningen mee te doen en de stilte te ervaren.
Workshop NVMO: Zen meditatie

Leraren: Floor Rikken, Sietze Graafsma, Peter van Beukelen

Duur: 5 kwartier

Aantal deelnemers: max. 50E14 / Zaal 402
Kwaliteit en patiëntveiligheid voor aios - maar nu op een aansprekende manier!
Bakker PPM, Bree MJ, Tol DG van, Heineman E

UMC Groningen


Doel

Na afloop van deze workshop

realiseert de deelnemer dat patiëntveiligheid meer is dan alleen regels en procedures.

kent de deelnemer de uitgangspunten van de leerlijn patiëntveiligheid voor aios

kan de deelnemer voor zichzelf een gemotiveerde keuze maken of deze aanpak ook in de eigen context past.

Doelgroep

Allen die zich met aios onderwijs over kwaliteit en patiëntveiligheid bezighouden

Aios, die nieuwsgierig zijn naar een (andere) aanpak van kwaliteit- en patiëntveiligheidsonderwijs

Opzet workshop: activiteiten, opbrengst

Patiëntveiligheid is niet nieuw, echter de laatste tijd wordt er heel veel aandacht aan besteed, met name in de vorm van procedures en instrumenten. Door deze focus op procedures en instrumenten verschuift de kern van patiëntveiligheid, die intrinsiek verankerd zou moeten zijn, naar iets wat buiten de professional ligt. Er ontstaat ‘een systeemwereld’, die gekenmerkt wordt door protocollen, richtlijnen, veiligheidsthema’s, prestatie indicatoren, PDCA cycli etc. Deze ‘systeemwereld’ is niet congruent met ‘de leefwereld’ van de zorgprofessional. Daar moet verandering in komen om duurzaamheid van kwaliteit en veiligheid in de zorg te borgen. Naast de systeemwereld moet de leefwereld en de verbinding een centrale plek krijgen in initiatieven op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg.

Tijdens de leerlijn (die bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3,5 uur) wordt juist aandacht besteed aan deze leefwereld en de verbinding, door aios als een antropoloog zelf te laten onderzoeken wat zij en hun collega’s onder kwaliteit verstaan. Dit alles vanuit verschillende invalshoeken: kwaliteit van organisatie, kwaliteit van leiderschap, kwaliteit van personen en kwaliteit van denken. Om dit onderzoek te kunnen verrichten:

1. krijgen aios middels literatuur een ‘bril’ aangereikt (achtergronden en opdracht).

2. observeren de aios de eigen praktijk door de aangereikte bril.

3. worden de resultaten vervolgens tijdens de bijeenkomsten bediscussieerd en geïnterpreteerd

4. wordt op basis van de discussie tenslotte conclusies en aanbevelingen geformuleerd, welke direct in de praktijk kunnen worden toegepast. (Realisatie van double loop learning Argyris)

Activiteiten / opbrengst

In deze workshop willen wij de deelnemers meenemen in onze kijk op dit onderwerp en hen zelf laten ervaren hoe op deze manier met kwaliteit en patientveiligheid bezig te zijn. Dit doen we door een onderdeel uit de cursus ‘live’ met de deelnemers te doorlopen.

Max aantal deelnemers: 15


Trefwoorden: Learning outcomes: Professionalism / attitude / ethics, Teaching & learning: Experiential learning, Learning outcomes: Reflection / Critical thinking / decision-making / clinical reasoning

Wijze van presentatie: Workshop


Correspondentieadres:

P.P.M. Bakker

UMC Groningen

Wenckebach Instituut

Huispostcode FC11
Postbus 30.001 I

9700RB GRONINGEN

E-mail: p.p.m.bakker@umcg.nl

E15 / Zaal 403
Herhaald rollenspel om te leren omgaan met een emotionele patiënt
Kramer E, Wolff N

Erasmus MC


Doel

Tijdens een herhaald rollenspel krijgen verschillende studenten (coassistenten) achtereenvolgens, in een aantal minuten, de kans om te oefenen met een bepaalde consultsituatie. Het doel van het herhaald rollenspel op het Erasmus MC is coassistenten te laten ervaren wat de effecten van verschillende aanpakken zijn, in dit geval bij een emotionele patiënt. De coassistenten krijgen vooraf de keuze om ofwel te proberen wat ze normaal ook zouden doen, ofwel een bepaalde tactiek uit te proberen. Dit kan variëren van meegaan met de emotie van de patiënt tot compleet negeren van de emotie. Het herhaald rollenspel wordt gefilmd. In de nabespreking bekijken we samen de opnames en worden de gekozen aanpakken geanalyseerd op hun effect (het proberen de patiënt weer zover gekalmeerd te krijgen dat het consult kan worden voortgezet). Door de coassistenten elkaars aanpak te laten zien, kunnen ze leren welke tactieken werken en welke niet. Zo leren ze meer dan wanneer ze alleen hun eigen consult voeren / observeren. In deze workshop willen we de deelnemers laten zien en laten ervaren hoe dit in zijn werk gaat.

Doelgroep

De doelgroep voor deze workshop is docenten (communicatieonderwijs)

Opzet workshop

Tijdens de workshop zullen de deelnemers zelf ervaren wat de coassistenten moeten doen. Steeds 2 minuten lang mogen zij proberen met een emotionele simulatiepatiënt om te gaan. Na 2 minuten krijgen zij een seintje en moeten direct stoppen. De volgende deelnemer is dan aan de beurt. De simulatiepatiënt begint steeds exact hetzelfde, afhankelijk van de aanpak van de deelnemer past hij/zij de reactie aan. Dit doen we ongeveer 8 keer achter elkaar met 2 groepen (dus 16 deelnemers). Iedere deelnemer wordt opgenomen d.m.v. een videocamera. Als alle deelnemers geweest zijn gaan we met de gehele groep de video’s terugkijken. Op deze manier kunnen de deelnemers direct zien wat wel werkte en wat niet. Dit bespreken we met elkaar na.

De verwachte opbrengst voor de deelnemers is dat zij kennis maken met het gefilmd herhaald rollenspel en dit eventueel ook in de eigen opleiding kunnen inzetten.

Maximum aantal deelnemers

Ongeveer 16 deelnemers kunnen daadwerkelijk oefenen. Meerdere deelnemers is mogelijk, maar zij kunnen dan vooral toekijken en meediscussiëren tijdens het terugkijken van de video’s.
Trefwoorden: Learning outcomes: Communication skills, Teaching & learning: Simulation

Students/Trainees: Student/trainee in difficulty

Wijze van presentatie: Workshop
Correspondentieadres:

E. Kramer

Erasmus MC

Medische Psychologie

Postbus 2040

3000 CA ROTTERDAM

E-mail: e.kramer@erasmusmc.nl


14.30-14.45 WISSELPAUZE MET KOFFIE EN THEE

14.45-15.30 Hoofdlezing

Zuiderduinzaal Denken we eigenlijk wel wat we doen?
Prof.dr. Bert Otten, UMC Groningen
15.30-16.00 Uitreiking prijzen en afsluiting congres

Zuiderduinzaal16.15 VERTREK BUSSEN
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  • E12.7 / Lamoraalzaal
  • E13 / Zaal 401
  • E14 / Zaal 402
  • E15 / Zaal 403
  • Denken we eigenlijk wel wat we doen

  • Dovnload 1.15 Mb.